Puspalal Shreshtha and Sahana Pradhan at Suryabinayak Picinc Spot