பத்மநாபன் சர்வேஸ்வரா ஐயர் சேகரம் [16th century-20th century]

Extent and format of original material: Palm-leaf manuscript, 61 works, 15298 leaves.

Owner(s) of original material: Padmanaban Sarveswara Iyar.

This Fonds contains the following 61 manuscripts.

 • EAP1056/14/1: ஆயுள்வேத/சித்தமருத்துவ நூல் [16th century]
 • EAP1056/14/2: தேவி பிரதிஸ்ரா அனுக்ரகமணி [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/3: குமரந்திர உபாகமம் [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/4: சுப்ரம் மண்ய எந்திர பூஜை [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/5: நீலகண்டகல்ப்பம் [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/6: சோதிட நூல் [18th century]
 • EAP1056/14/7: பூஜை, மந்திர நூல் [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/8: ஜாகமண்டபப் பூஜை [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/9: ஸ்ணாபனா வளி [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/10: மருத்துவ நூல் [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/11: ம்டுத்யு லாங் கூல மந்திரம் [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/12: சுப்பிரமணிய சுவாமி அகஸ்தியருக்கு அருளிச் செய்த பாடல்கள் [18th century]
 • EAP1056/14/13: சிவபூஜா விதி [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/14: பஞ்சதசாக்ஸரி மந்திரம் [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/15: அணுஞ்ஞை புண்யாஹாவாசனம் [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/16: சுப்ரம் மண்ய பூஜாவிதி [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/17: கோமங்கள் பற்றிய விபரம்.பின்பகுதி ஏடுகள் வைத்தியம் தொடர்பாக கூறுகிறது. [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/18: சித்த மருத்துவ நூல் [18th century]
 • EAP1056/14/19: வாசனா அர்ச்சன [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/20: கண்ணன் பற்றிய இலக்கியம்/புராணம் [18th century]
 • EAP1056/14/21: சமஸ்கிரத இலக்கணம் [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/22: தமிழ் பாடல், புராண அல்லது மருத்துவச் சுவடிகள் [19th century]
 • EAP1056/14/23: அடிமுடி தேடிய படலம் [19th century-20th century]
 • EAP1056/14/24: Unidentified manuscript [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/25: விருத்த கண்ணி [19th century-20th century]
 • EAP1056/14/26: மண்டலக் கிரியை [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/27: மாயவித்தைகள் [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/28: Unidentified manuscript [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/29: இலக்கிய நூல் [18th century]
 • EAP1056/14/30: காலக்கணித நூல் [19th century]
 • EAP1056/14/31: விநாயகர் பெயர் வரிசை [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/32: புராண நூல் [கந்தபுராணம்?] [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/33: புராண நூல் [பாற்கடல் கடைந்த கதை] [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/34: தென்கோயிற் புராணம் [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/35: விநாயக சட்டிப் புராணம் [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/36: Unidentified manuscript [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/37: Unidentified manuscript [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/38: விநாயகர் விபரம் [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/39: சோடஸ கணபதி நாமாவழி [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/40: Unidentified manuscript [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/41: விரதம் இருக்கும் முறை [19th century-20th century]
 • EAP1056/14/42: கிரந்தத்தில் உள்ளது [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/43: நைடதம் [16th century]
 • EAP1056/14/44: தென்னிந்திய கோவில்களின் பெயர் விபரங்கள். [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/45: சுப்ரம்மண்ய... [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/46: ஆச்சாரியலக்க்ஷனம்,சாஸ்தாபனம் [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/47: சமய/ மந்திர நூல் [பிள்ளையார் காப்பு/ மந்திரங்கள்] [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/48: தானமந்திரங்கள் [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/49: Unidentified manuscript [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/50: Unidentified manuscript [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/51: சூர்ணோற்சவ விதி [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/52: மருத்துவ/ வாழ்முறை/ உடல்நல நூல் [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/53: மாந்திரீக நூல் [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/54: Unidentified manuscript [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/55: Unidentified manuscript [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/56: சைவநெறி [18th century]
 • EAP1056/14/57: சுரகோடரி [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/58: மேரு தந்திரம் [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/59: வாழ்முறை/ உடல்நல நூல் [?] [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/60: Unidentified manuscript [16th century-20th century]
 • EAP1056/14/61: மகாபாரதக் கதையின் ஒரு பகுதி [19th century-20th century].