குருபரன் பரமானந்தம் சேகரம் [16th century-19th century]

Custodial history: From Kuruparan Paramanantham (b. 1993 Dec 30). He obtained this collection from the father of his mother Sachithanantham Muthaliyar. This is their hereditary leaves. The custodian considers that the collection contains astrological information, medicinal information and spiritual healing techniques.

Extent and format of original material: Palm-leaf manuscripts, 23 works, 2608 leaves.

Owner(s) of original material: Kuruparan Paramanantham.

This Fonds contains the following 23 manuscripts.

 • EAP1056/12/1: செகராசசேகரம் வாகடத் தொகுப்பு [16th century]
 • EAP1056/12/2: செகராசசேகரம் [16th century]
 • EAP1056/12/3: சித்த மருத்துவ நூல் [18th century]
 • EAP1056/12/4: வசிய நூல் [17th century-18th century]
 • EAP1056/12/5: மந்திர தந்திர நூல் [17th century-18th century]
 • EAP1056/12/6: மருந்து செய்யும் முறைகள் [18th century-19th century]
 • EAP1056/12/7: அகத்தியர் சூத்திரம் [16th century-19th century]
 • EAP1056/12/8: அமுதாகரம் [18th century-19th century]
 • EAP1056/12/9: நோய்களும் (குறிப்பாக வாத நோய்கள்) அவற்றுக்கான மருந்துகளும் [17th century]
 • EAP1056/12/10: ஆயுள்வேத மருத்துவம் - மாவிலங்கு எண்ணெய் தயாரிப்பு [19th century]
 • EAP1056/12/11: சிந்தாமணி மருத்துவ நூல் [19th century]
 • EAP1056/12/12: வசிய மந்திரம் [19th century]
 • EAP1056/12/13: சித்த மருத்துவ நூல் [19th century]
 • EAP1056/12/14: சித்த மருத்துவ நூல் [19th century]
 • EAP1056/12/15: பெண்கள் வசிய நூல் [19th century]
 • EAP1056/12/16: மந்திர வசிய சூனிய நூல் [19th century]
 • EAP1056/12/17: செகராசசேகரம் [16th century]
 • EAP1056/12/18: குழையடி மந்திரம் [19th century]
 • EAP1056/12/19: யோகம் [19th century]
 • EAP1056/12/20: சூனியம் [19th century]
 • EAP1056/12/21: குழந்தைப்பேறு மருத்துவம் [18th century]
 • EAP1056/12/22: பரிகார சடங்குகளும் கிரியைகளும் [18th century]
 • EAP1056/12/23: மருத்துவ நூல் [18th century].