Rapport sur la route Kita-Koukourouni 1903 (Report on the Kita-Koukourouni road)