நூல் 1: அகத்தியர் சூத்திரம்- 5; நூல் 2: அகத்தியர் சூத்திரம்- 8; நூல் 3: அகத்தியர் சூத்திரம்- 6; நூல் 4: கொங்கணர் சூத்திரம்- 4; நூல் 5: அகத்தியர் அருளிய திராவகம்- 14; நூல் 6: அகத்தியர் நவலோக மாரணம- 16...

Titles in original script: நூல் 1: அகத்தியர் சூத்திரம்- 5 நூல் 2: அகத்தியர் சூத்திரம்- 8 நூல் 3: அகத்தியர் சூத்திரம்- 6 நூல் 4: கொங்கணர் சூத்திரம்- 4 நூல் 5: அகத்தியர் அருளிய திராவகம்- 14 நூல் 6: அகத்தியர் நவலோக மாரணம- 16 நூல் 7: கடப்பிள்ளை சமாதி தீக்ஷா விதி நூல் 8: அகத்தியர் 1200க்கு சூத்திரம்-14 நூல் 9: முப்பு திடப்பட நூலறிய நூல்10: அகத்தியர் பூரண பூஜா விதி- 16 நூல் 11: போக நாதர் சூத்திரம்- 8 நூல் 12: மச்சமுனி சகல பிணிகளுக்கும் கியாழம்- 8 நூல் 13: திருமூலர் கிரந்தி எண்ணெய்- 8 நூல் 14: கொங்கணர் கரு குளிகை நூல் 15: நந்தீசர் சகல விஷத்துக்கும் குளிகை நூல் 16: தட்சிணாமூர்த்தி கேசரி நூல் 17: அகத்தியர்- 8 நூல் 18: சட்டமுனி- 8 நூல் 19: ராமதேவர்- 8 நூல் 20 : நந்தீசர் சூத்திரம்- 8 நூல் 21: அகத்தியர் பலதிரட்டு நூல் 22: ரோமரிஷி- 8 நூல் 23: அகத்தியர்- 8 நூல் 24: அகத்தியர் சிவ குளிகை நூல் 25: திருமூலர் சூத்திரம்- 8 நூல் 26: ஊர்வசி அம்பாள்- 19 நூல் 27: அகத்தியர்- 16 நூல் 28: கொங்கணர் சத்ரு மித்ரு- 16 நூல் 29: போகர் சோடசம்- 51 நூல் 30: சட்டமுனி சூத்திரம்- 8 நூல் 31: அகத்தியர் பிண்ட பத்து நூல் 32: கொங்கணர்- 9 நூல் 33: சுந்தரானந்தர் அதீதம் நூல் 34: அகத்தியர் மெய் சுருக்கம்- 51 நூல் 35: அகத்தியர் சூத்திரம்- 60 நூல் 36: ரோமரிஷி வைத்திய சூத்திரம் நூல் 37: அகத்தியர் முப்பு- 50 நூல் 38: அகத்தியர் கரு மாண சுருக்கம்- 48 நூல் 39: அகத்தியர் 600க்கு- 60 நூல் 40: அகத்தியர் 600க்கு- 48 நூல் 41: அகத்தியர் 600க்கு- 16 நூல் 42: சித்தர்- 16 நூல் 43: கொங்கணர்- 41 நூல் 44: அகத்தியர்- 1200க்கு 12 பாடல் நூல் 45: அகத்தியர் வாத சூத்திரம்- 12 நூல் 46: அகத்தியர் முப்பு- 10 நூல் 47: அகத்தியர் சூத்திரம்- 13 நூல் 48: அகத்தியர் சூத்திரம்- 16 நூல் 49: சுந்தரானந்தர் முப்பு- 16 நூல் 50: நந்தீசர்- 30 நூல் 51: இடைக்காடு சித்தர்- 67 நூல் 52: கமலமுனி பாடல்- 75 நூல் 53: கைலாச முனிவர் சூத்திரம்- 52 நூல் 54: அகத்தியர் பரிபூரணம் சுருக்க சூத்திரம்- 25 நூல் 55: பஞ்சாக்ஷர திறவுகோல்- 26 நூல் 56: அகத்தியர் ஊத்து முற- 24 நூல் 57: அகத்தியர் அண்டக்கல் முப்பு- 16 நூல் 58: அகத்தியர் வைத்தியம் முன்- 80 நூல் 59: அகத்தியர் வைத்தியம் பின்- 80 நூல் 60: அகத்தியர் உள்ளி காண்டம் நூல் 61: கொங்கணர் அதிசய சூத்திரம்- 27 நூல் 62: அகத்தியர் கெர்பகோள்- 16 நூல் 63: சுவடியில் உள்ள நூல்களின் அட்டவணை; The manuscript contains 266 palm leaves belonging to short texts, written in verses. All the texts are complete. The manuscript is in good condition; a few palm leaves are damaged by larvae or are darkened by fungus infestation. The majority of the texts concerns formulations of medicines attributed to Akattiyar and some other reputed cittarkaḷ such as Maccamuṉi, Rāmatēvar, Koṅkaṇar or Cuntarāṉantar . Text 1- The text, entitled Akattiyar Cūttiram- 5, is formed by a single palm leaf presenting medicinal formulations. Text 2- The text, composed of 2 leaves and entitled Akattiyar Cuttiram- 8, concern formulations of medicines. Text 3- The text, entitled Akattiyar Cūttiram- 6, is composed of the recto and verso of 2 successive leaves. It describes formulations of medicines. Text 4- The text, entitled Koṅkaṇar Cūttiram- 4, is written on the verso of the previous leaf. It concerns also formulations of medicines. Text 5- The text, entitled Akattiyar Aruliya Tirāvakam -14, consists in 3 leaves. It describes formulations of medicated acids (tirāvakam). Text 6- The title of the text is Akattiyar Navalōka Māraṇam-16. The text, formed by 4 leaves, describes formulations of medicines made with nine metals (navaloka). Text 7- The text, entitled Kaṭapiḷḷai Camāti Tīkṣā Viti and written by Cuntarāṉantār, is composed of 3 leaves. It presents a method to attain salvation. Text 8- The text, entitled Akattiyar- 1200 kku Cūttiram- 14, is an excerpt of Akattiyar Cūttiram- 1200. It contains 3 palm leaves which informs on formulations of medicines. Text 9- Written on the recto of a leaf, the text, entitled Muppu Tiṭappaṭa Nūlaṟiya, provides information on its author who is not named. Text 10- The text, entitled Akattiyar Pūrṇa Pūjā Viti- 16, contains 3 palm leaves which describe the methods of worshipping gods and goddesses. Text 11- The text, entitled Pōkanātar Cūttiram- 8, is written on a palm leaf and half. It concerns formulations of medicines. Text 12- The text, entitled Maccamuṉi Cakala Piṇikaḷukkum Kiyāḻam- 8, has 4 palm leaves which describe formulations of decoctions for treating all diseases. Text 13- The text, entitled Tirumūlar Kiranti Eṇṇey- 8, is formed by 2 leaves which describe the formulation of an oil (eṇṇey) for treating growths in organs (kiranti). Text 14- The text, entitled Koṅkaṇar Karu Kuḷikai, contains 2 leaves which describe formulations of pills (kuḷikai). Text 15- The text, entitled Cakala Viṣatukkum Kuḷikai written by Nantīcar, has 2 leaves which focus on formulations of pills (kuḷikai) for treating all types of poisoning (cakala viṣam). Text 16- The text, entitled Taṭciṇāmūrtti Kēcari- 8, is composed of 2 leaves which present formulations of medicines using fuller’s earth (kēcari). Text 17- The text, entitled Akattiyar- 8, is formed by 2 leaves explaining some formulations of medicines. Text 18- The text, entitled Caṭṭamuṇi- 8, contains 2 leaves which describes formulations of medicines. Text 19- The text, entitled Rāmatēvar- 8, is composed of a single leaf which describes formulations of medicines. Text 20- The text, entitled Nantīcar Cūttiram- 8, is made of 2 leaves on which formulations of medicines are described. Text 21- The text, entitled Akattiyar Palatiraṭṭu, is written on one and half leaves. It is a collection of medical information drawing from texts by Akattiyar. Text 22- The text, entitled Rōmariṣi- 8, has a single leaf which mentions some formulations of medicines. Text 23- The text, entitled Akattiyar- 8, consists in 2 leaves which describe formulations of medicines. Text 24- The text, entitled Akattiyar Civa Kuḷikai – 8, is written on two leaves and half. It presents some formulations of pills (kuḷikai). Text 25- The text, entitled Tirumūlar Cūttiram-8, is formed of 2 leaves which focus on formulations of medicines. Text 26- The text, entitled Ūrvaci Ampāḷ- 19, consists in 3 leaves on which verses invoking the goddess Ampāḷ are written. Text 27- The text, entitled Akattiyar- 16, has 3 leaves which describe some formulations of medicines. Text 28- The text, entitled Koṅkaṇar Catru Mitru, discusses on 3 leaves agonism and antagonism in the metal and mineral kingdom. Text 29- The text, entitled Pōkar Cōṭacam- 51, is of 6 leaves on which are exposed the medicinal uses of 51 types of tree barks (cōṭacam). Text 30- The text, entitled Caṭṭamuṇi Cūttiram- 8, has 2 leaves which present formulations of medicines. Text 31- The text, entitled Akattiyar Piṇṭa Pattu, contains 2 leaves describing the development of the fetus from the period of conception till maturity at delivery. Text 32- The text, entitled Koṅkaṇar- 9, concerns formulations of medicines presented on a single leaf. Text 33- The text, entitled Cuntarāṉantar Atītam, has 14 leaves. The text provides information on the medical uses of gold (atītam). Text 34- The text, entitled Akattiyar Mey Curukkam- 8, concerns anatomical concepts which are exposed on 10 leaves. Text35- The text, entitled Akattiyar Cūttiram- 60, is formed of 12 leaves, on which formulations of medicines are described. Text 36- The text, entitled Rōmariṣi Vaittiya Cūttiram, exposes on 5 leaves formulations of medicines with the diseases for which they are recommended. Text 37- The text, entitled Akattiyar Muppu- 50, contains 9 leaves discussing the combination of three salts, called muppu. Text 38- The text, entitled Akattiyar Karumāṉa Curukkam- 48, is composed of 11 leaves which focus on the practice of black magic. Text 39- The text, entitled Akattiyar- 600kku- 60, is formed of 10 leaves. It is a part of the text Akattiyar- 600. Text 40- The text, entitled Akattiyar- 600kku- 48, is formed of 10 leaves. It is a part of the text Akattiyar- 600. Text 41-The text, entitled Akattiyar- 600kku- 16, is formed of 3 leaves. It is a part of the text Akattiyar- 600. Text 42- The text, entitled Cittar-16, contains 3 leaves providing general information on cittarkaḷ. Text 43- The text, entitled Koṅkaṇar- 41 and made of 3 leaves, explains formulations of medicines. This text is followed by two blank leaves. Text 44- The text, entitled Akattiyar- 1200kku- 12 Pāṭal, has 3 leaves presenting 12 verses of the text Akattiyar- 1200. Text 45- The text, entitled Akattiyar Vāta Cūttiram- 12, describes on 3 leaves formulations of medicines for treating diseases caused by vāta imbalance. Text 46- The text, entitled Akattiyar Muppu- 10, has 2 leaves related to the combination of three salts called muppu. Text 47- The text, entitled Akattiyar Cūttiram- 13, contains 2 leaves describing formulations of medicines. Text 48- The text, entitled Akattiyar Cūttiram- 16, has 3 leaves which concern formulations of medicines. Text 49- The text, entitled Cuntarāṉantar Muppu is composed of 3 leaves concerning the combination of three salts called muppu. This text is followed by a blank leaf. Text 50- The text, entitled Nantīcar- 30, consists in 4 leaves describing formulations of medicines. Text 51- The text, entitled Iṭaikāṭu Cittar- 67, is formed by 8 leaves focusing on formulations of medicines. Text 52- The text, entitled Kamala Muṉi Pāṭal- 75, is formed by 7 leaves on which 75 verses are written. It concerns formulations of medicines. Text 53- The text, entitled Kailāca Muṉivar Cūttiram- 52, is of 4 leaves on which formulations of medicines are described. Text 54- The text, entitled Akattiyar Paripūraṇam Curukka Cūttiram- 25, is constituted of 6 leaves describing the formulations of medicines. This text is followed by a blank leaf. Text 55- The text, entitled Pañcāṭcara Tiṟavukōl, has 9 leaves which describe the five letters na-ma-ci-vā-yā chanted to worship Ṥiva Pañcāṭcaram. Text 56- The text, entitled Akattiyar Ūttu Muṟai- 24, contains 5 leaves which describe the method of melting metals. Text 57- The text, entitled Akattiyar Aṇṭakal Muppu- 16, has 3 leaves on which are exposed the formulations of medicines based on a type of lime stone (aṇṭakal) and the combination of the three salts called muppu. Text 58- The text, entitled Akattiyar Vaittiya Muṉ- 80, is composed of 15 leaves. The text describes medical treatment. Text 59- The text, entitled Akattiyar Vaittiyam Piṉ- 80, is made of 17 leaves providing information on treatment of diseases. Text 60- The text, entitled Akattiyar Uḷḷi Kāṇṭam, is formed by 4 leaves describing medical usages of garlic (uḷḷi). Text 61- The text, entitled Koṅkaṇar Aticaya Cūttiram- 27 and containing 4 leaves, explains formulations of rare medicines. Text 62- The text, entitled Akattiyar Kerpa Kōḷ- 16, is of 2 leaves which examine pregnancy and the diseases occurring during this condition. Text 63- The text, constituted of one leaf and half, corresponds to the index of texts which compose the manuscript. Size of the manuscript: 33,5cm x 3,3cm. The palm leaves of the manuscript are numbered in three series: 1 to 22 (2 leaves numbered 3, missing leaves 11 to 13), 1 to 22 and 11 to 265 (missing leaves: 14-22, 131-150, 152, 154-157, 204-205). The organisation of the texts of the manuscript is specified in the description. The manuscript is in good condition; some leaves are slightly damaged by larvae or bees and several are darkened by fungus.