நூல் 1: மூலிகை வண்ணம்; நூல் 2: அம்பிகாநந்தர் சூத்திரம்- 25; நூல் 3: நவலோக மாரணம்; நூல் 4: முப்பு முடிக்க; நூல் 5: சுந்தராநந்தர் வழலை- 16; நூல் 6: அகத்தியர் சூத்திரம்- 5; நூல் 7: அகத்தியர் சூத்திரம்- 6...

Titles in original script: நூல் 1: மூலிகை வண்ணம் நூல் 2: அம்பிகாநந்தர் சூத்திரம்- 25 நூல் 3: நவலோக மாரணம் நூல் 4: முப்பு முடிக்க நூல் 5: சுந்தராநந்தர் வழலை- 16 நூல் 6: அகத்தியர் சூத்திரம்- 5 நூல் 7: அகத்தியர் சூத்திரம்- 6 நூல் 8: அகத்தியர் பூர்ண சூத்திரம்- 16 நூல் 9: போகர் சூத்திரம்- 8 நூல் 10: துருசு சுண்ணம் சூத்திரம்- 8 நூல் 11: கியாழம்- 8 நூல் 12: கிரந்தி எண்ணெய்- 8 நூல் 13: கருக்குளிகை- 8 நூல் 14: நந்தீசர் சூத்திரம்- 8 நூல் 15: நந்தீசர் விஷப்பிணி நூல் 16: தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வாமிகள் சூத்திரம்- 8 நூல் 17: சட்டமுனி சூத்திரம்- 8 நூல் 18: அகத்தியர் சூத்திரம்- 8 நூல் 19: ராமதேவர் ஞான சூத்திரம்- 8 நூல் 20: நந்தீசர் சூத்திரம்- 8 நூல் 21: பலதிரட்டு சூத்திரம்- 8 நூல் 22: அகத்தியர் மெய்ஞான போதகம்- 8 நூல் 23: அகத்தியர் சிவ குளிகை நூல் 24: திருமூலர் வாத சூத்திரம்- 21 நூல் 25: டமனாநந்தர் சூத்திரம்- 16 நூல்26: தலைப்பு இல்லை (மருந்து செய்முறைகள் மற்றும் வாதம்) நூல் 27: அய்யர் இரண்டாவது பலதிரட்டு வைத்தியம் நூல் 28: தலைப்பு இல்லை (மருந்து செய்முறைகள்) நூல் 29: ராமதேவர்- அயச்செம்பு நூல் 30: தலைப்பு இல்லை (மருந்து செய்முறைகள்) நூல் 31: தலைப்பு இல்லை (மருந்து செய்முறைகள்) நூல் 32: கொங்கணர் சத்ருமித்ரு நூல் 33: தலைப்பு இல்லை (மருந்து செய்முறைகள்) நூல் 34: சுந்தராநந்தர் திருமந்திரம் நூல் 35: வைத்திய நூல் நூல் 36: பிரம்மமுனி 300ன் குறிப்புகள் நூல் 37: தலைப்பு இல்லை (மருந்து செய்முறைகள்) நூல் 38: தலைப்பு இல்லை (மருந்து செய்முறைகள்) நூல் 39: தலைப்பு இல்லை (மருந்து செய்முறைகள்); The manuscript is a compilation of 39 texts, written mostly in verses. It contains palm leaves numbered from 1 to 240 and 8 additional leaves forming the first and last texts. The texts approach diverse subjects belonging to siddha tradition: medicine, pharmacopeia, esotericism including alchemy and ascetic practices. The manuscript is in good condition, the leaves are slightly affected by larvae, a few are damaged. Text 1: The text by Akattiyar is entiled Mūlikai Vaṇṇam. It contains a leaf with an illegible number. The text, in prose and complete, concerns diseases medicinal plants, notably Clerodendrum phlomidis (taḻutāḻai), Oldenlandia umbellata (impūṟal), Gynandropsis gynandra (mukkānal vēḷai), as well as root of Cassia angustifolia (nilavākai vēr) used to treat diseases of stomach, intestine and eyes, a decoction of Leucas aspera (tumpai) to treat diseases caused by pitta imbalance and giddiness, Eclipta prostata (karicalāṅkaṇṇi) used to improve eye sight and to increase beauty and charm of women, and Cassia hirsuta (malai āvārai) used against venereal diseases. Text 2: The text, entiled Ampikānantar Cūttiram- 25, is composed of leaves numbered from 1 to 5 (recto); it is complete. The text, written in verses, presents the appropriate methods to perform prāṇāyāmā (vāciyōkam), and recommends its performance in desert places. It provides some information on the metaphorical language of the cittarkaḷ. Text 3: The text by Akattiyar is entitled Navalōka Māraṇam. Made of leaves numbered from 5 (verso) to 7, it is complete. It describes, in verses, the alchemical process to convert the nine metals into gold. It presents some preparations of medicated oils. Text 4: The text, in verses, is entitled Muppu Muṭikka. Made of a leaf numbered 8, it is incomplete. The text explains the combination of three salts (muppu). Text 5: The text, complete and composed of a leaf numbered 9, is entitled Cuntarānantar Vaḻalai- 16. Written in verses, it concerns fuller’s earth (vaḻalai). Text 6: The text, entitled Akattiyar Cūttiram- 5, is written in verses on the recto of the leaf numbered 10; it is complete. The text describes the method to attain the ultimate state of enlightenment through meditation (yōka nilai). To attain this state, it recommends that the individual explores him/herself, undergoes ten types of initiation (tīṭcai) and controls his/her breathing (vāci). Text 7: The text, entitled Akattiyar Cūttiram- 6, is written on leaves numbered from 10 (verso) to 11 (recto); it is complete. The text, written in verses, describes how to attain the state of blissfulness (amirta nilai) by practising meditation. Text 8: The text, entitled Akattiyar Pūraṇa Cūttiram- 16, is written on leaves numbered from 11 (verso) to 13 and is complete. The text, written in verses, exposes the method to attain the ultimate stage of blissfulness through the practice of yoga (yōka nilai). It describes the method to prepare mercurial beads called racamaṇi. Text 9: The text, entitled Pōkar Cūttiram- 8, is written in verses on a leaf numbered 14. The text, complete, begins with a mention of the author stating in which he informs to write on philosophy. In this part of the text describes the process to prepare Cavukāra cuṇṇam, a calcined white product used in medicine and alchemy. Text 10: The text written in verses by Maccamuṉi is entitled Turucu Cuṇṇa Cūttiram- 8. It is composed of a leaf numbered 15, and is complete. The text exposes the method to calcinate copper sulphate (turucu). Text 11: The text, entitled Kiyāḻam- 8, is written on a part of the recto of the leaf numbered 16 and is complete. The text explains the formulation of a decoction (kiyāḻam). Text 12: By Tirumūlar, the text entitled Kiranti Eṇṇey- 8 is written in verses on the leaf numbered 16 (part of the recto and verso); it is complete. It concerns the formulation of an oil for treating growths (kiranti). Text 13: The text, written in verses, by Koṅkaṇar is entitled Karu Kuḷikai- 8. Constituted of a leaf numbered 17, it explains a formulation of pills (kuḷikai). Text 14: The text, entitled Nantīcar Cūttiram- 8, is written in verses on a leaf numbered 18 which presents formulation of medicines for poisonous bites, notably caused by 18 types of rat (eli) and by scorpion (tēḷ). The text describes the act to fascinate women (peṇ vaciyam) and to practise black magic (pillicūṉiyam). Text 15: The text, entitled Nantīcar Viṣa Piṇi is written in verses on the leaves 18 (verso) and 19 (recto); it is complete. The text concerns poisonous substances. Text 16: The text is entitled Taṭciṇāmūrti Svāmikaḷ Cūttiram- 8. It is written in verses on the leaves 19 (verso) and 20 (recto); it is complete. The text explains the methods to attain salvation by using the position of Ṥiva (civayōkam). Text 17: The text, entitled Cattamuṉi Cūttiram- 8, is written in verses on the leaves 20 (verso) and 21 (recto); it is complete. The text presents the method to prepare paṟpam and centūram from mercury. Text 18: The text, entitled Akattiyar Cūttiram- 8, is written in verses on the leaves 21 (verso) and 22 (recto); it is complete. The text presents the formulation of Tāḷaka cuṇṇam. It evokes the method to attain the state of blissfulness (mati amirtam). Text 19: The text is entitled Rāmatēvar Ñāṉa Cūttiram- 8. It is written in verses on leaves numbered from 22 (verso) to 23. The text, complete, provides information on the yogic postures (yōka nilai) and gestures (muttirai) (Sanskrit; mudra) used by cittarkaḷ. Text 20: The text, entitled Nantīcar Cūttiram- 8, is written in verses on the leaf 24. It is complete. The text explains the formulation of Raca centūram. Text 21: The text, entitled Pala Tiraṭṭu Cūttiram- 8, is complete. Written in verses on the leaf 25 it exposes the formulation of Aya centūram. Text 22: The text, entitled Akattiyar Meyñāṉa Pōtakam- 8, is written in verses on the leaf 26. The text, complete, concerns spirituality (ñāṉam). Text 23: Entitled Akattiyar Civa Kuḷikai, the text is written in verses on the leaves 27 and 28 (recto) and is complete. It deals with formulations of pills (kuḷikai) Text 24: The text, in verses, is entitled Tirumūlar Vāta Cūttiram- 21. It is written on the leaves 28 (verso) and 29; it is incomplete. The text presents the formulation of medicines for treating vāta disease. Text 25: The text, entitled Ṭamaṉānantar Cūttiram- 16, is written in verses on the leaf numbered 30 and is incomplete. The text concerns the metaphorical language used between the cittarkaḷ to communicate their knowledge. Text 26: The text is composed of 13 leaves numbered from 31 to 48; the leaves 35, 36, 41-43 are missing. Written in verses, it presents formulations of medicines or products used to treat diseases such as rheumatoid arthritis (muṭakku vātam) and venereal disease (mēkaveṭṭai), calcaneal spurs (kutikāl vātam), ascitis (makōtaram) and renal calculus (kallaṭaippu). The formulations concern Liṅka meḻuku, Veḷvaṅka paṟpam, Raca kuḷikai, Cūta kaṭṭu and Aṟuvakai centūra nīṟu, as well as medicines (maruntu, not named) for treating diseases caused by pitta imbalance (pittakkāri) and by kapa imbalance (kapakkāri), poisonous bites (viṣakkāri) among them scorpion sting (tēḷ koṭṭu), delirium (caṉṉi tōṣam), fever (curam), and a medicated oil for treating flatus (cūlai vāyu). The details about are also mentioned. The text informs on the raw materials (carakāti) requested to prepare these medicines the formulations. It develops some esoteric subjects such as the process to prepare muppū and ceyanīr used in both alchemy and medicine. Text 27: The text, written in verses, is entitled Ayyar Pala Tiraṭṭu Vaittiyam. It is composed of 14 leaves numbered between 54 and 75; the leaves 55-61 and 71 are missing. The text describes the formulation of Tāḷicapattiri cūraṇam used against all the diseases (carva nōy), Acuvakanti cūraṇam, Racakaṟpūra kuḷikai, Cura kōṭāli māttirai and Makōtara uṇṭai, as well as a medicated oil (tailam) and herbal bandages (piḷāstiri) for treating wounds (kāyam). Text 28: The text, entitled Koṅkaṇar Eṇṇey Vakaikaḷ, is composed of 7 leaves numbered from 76 to 85; the leaves 77, 79 and 81 are missing. Written in verses, it provides the formulations of Vajira valli eṇṇey as well as of oils for treating various diseases such as convulsions (valippu), vāta diseases, scrotal swelling (aṇṭa vāyu), growths (kiranti) and warts (maru) Text 29: The text is entitled Rāmatēvar Ayacempu. It is written in verses on two leaves numbered 86, and explains the method to purify copper (cutti) using iron fillings (ayacempu). Text 30: The text is composed of 22 leaves numbered between 90 and 153; the leaves 95-111, 114-134, 136, 138-139, 142, and 151 are missing. The text, written in verses, presents the formulation of medicines dried plant powders (cūraṇam), electuaries (lēkiyam), calcined white medicine based metals and minerals (paṟpam), medicines made by sublimation (pataṅkam), stone-like medicines (kaṭṭu), pungent medicines (ceyanīr) and wax-like medicine (meḻuku). Text 31: The text is formed by 27 leaves numbered from 156 to 187; the leaves 158, 161, 164-165 and 172 are missing. The text, written in verses, explains the formulation of dried plant powders (cūraṇam), notably Cuvāca kōṭāri cūraṇam, Akattiyar aṣṭa cūraṇam, Aṣṭa cūraṇam, Vānti pēti cūraṇam, Raca cūraṇam, Caṇṭamāruta cūraṇam, Pañca muka cūraṇam, Aṟuvakai cūraṇam used for treating all types of disease (carva nōy) and a cūraṇam (not named) for treating 18 types of liver diseases (kulai nōy) and venereal diseases (veḷḷai). Except for this medicinal category, the text provides some information on the preparation of Raca centūram. Text 32: The text is entitled Koṅkaṇar Catrumitru. Written in verses on a leaf numbered 188, it specifies the agonist and antagonist of raw materials. Text 33: The text contains a leaf numbered 190, written in prose, whose the subject is difficult to identify. Text 34: The text, entitled Cuntarānantar Tirumantiram- 110, is composed of 8 leaves numbered from 191 to 206; the leaves 193-196, 200-204. The text is incomplete. The text describes the formulations of Karumalai tailam; Kariyuppu kaṭṭu and Cāra kaṭṭu; Piṇṭa ceyanīṟu, Aṇṭa nīṟu, Raca paṟpam, Tāḷaka cuṇṇam and Aṇṭa cuṇṇam; and Aṉṉapēti uppu. It informs on the method to prepare a crucible (kukai) from five types of alkali calcined products (cuṇṇam). Text 35: The text is entitled Vaittiya Nūl. It is composed of 20 leaves numbered from 210 to 233; the leaves 225 and 229-232 and verses from 19 to 1500 are missing. The text, written in verses, deals with alchemy and processes to prepare complex medicines such as Nīriḻivu lēkiyam, Turucu cuṇṇam and Taṅka cuṇṇam, Pāṣāṇa kaṭṭu and Veḷḷai kaṭṭu, Valārai kaṟpam and Karantai kaṟpam. The text explains how, when and where to collect fuller’s earth (vaḻalai) for which is presents its synonyms and a catalytic component used to improve medicines’ potency (vaḻalaiyiṉāl kuru). Text 36: The text is composed of notes about Pirammamuṉi-300 written on 16 leaves numbered from 227 to 242; the leaf 230 is missing. The text, written in verses, presents the formulations of medicines such as Civaṉār vēmpu cūraṇam, Iñci lēkiyam, Cukku vācāti and Cittira valāti The text describes diseases diabetes mellitus (nīriḻivu), growths associated with urinary tract infections (mēka kiranti), dysmenorrhoea (cūtaka vāyu) and fever caused by urinary tract infection (cura mēka kāṅkai). Text 37: The text is composed of 19 leaves numbered from 243 to 261in which verses from 159 to 170 are mentioned. A note indicates that its author is Akattiyar. The text exposes the preparation of Akattiyar vilvāti lēkiyam, Makā citāti lēkiyam , Nelli muḷḷi lēkiyam and Kaṇṭa tippili lēkiyam, Cīṉa valāti, Cukku pataṅkam, Amirta kenti and Raca kuḷikai as well as a medicine (maruntu, not named) used to treat venereal diseases (veṭṭai). It explains the process to purification seeds of Semicarpus anacardium (cēṅkoṭṭai). Text 38: The text is written in prose on two leaves numbered 239 and 240. The text presents the process to purify metallic salt such as cinnabar (cāti liṅkam), mercuric chloride (vīram), mercury chloride (pūram), arsenic pentasulphide (kauri pāṣāṇam) and arsenic trioxide (veḷḷai pāṣāṇam). Text 39: The text is composed of 7 disparate leaves with diverse numbers. The first leaf affirms that it was written by Patañcali Muṉivar. The verses present formulations of Ayapari centūram, Aṣṭa lēkiyam and Kaṭukkāy lēkiyam, Kōṭācūṭi kuḷikai, Appalakāra paṟpam, Karuṭakkal paṟpam, as well as Vaṅka paṟpam for treating nine types of piles (navamūlam) and Corṇa paṟpam to treat leucoderma (veṇkuṣṭam), a medicated oil (eṇṇey) for treating tuberculosis (cayam), 80 types of disease caused by vāta imbalance and 40 types of diseases caused by pitta imbalance, eye diseases (kaṇ kācam) and skull diseases (maṇṭai cūlai). Size of the manuscript: 32,5cm x 3,8cm. The manuscript is composed of 39 texts, written on palm leaves numbered from 1 to 240 and on 8 additional leaves forming the first and last texts. Details on each text is provided in the description. The manuscript is in good condition, the leaves are slightly affected by larvae, a few are damaged.