ཁྱུང་ནག་མེ་ཡི་སྤུ་གྲིའི་བཀྲུ་བྱ་བ་གདོན་གྲོལ་འོག་གདོན་འཇོམས་བྱེད་མེ་ཡི་སྤུ་གྲི་བཞུགས། (khyung nag me yi spu gri'i bkru bya ba gdon grol 'og gdon 'joms byed me yi spu gri bzhugs) [Late 19th century]

Exorcism ritual of the black garuda.

Owner of original material: Hong Qi. Extent & format of original material: 1 text of 29 paper folios.