[Tai shang yu qing wuji zong zhen Wenchang da dongjing quan pu]

Digital image of a mimeograph print of dongjing music scores. The author is believed to be Ku zhu Daren. This copy dates from 1988, but the date of the original is 1949.