zi wu zheng qi

Digital images of zi wu zheng qi, a book on choosing dates. Date: Unknown. Author / scribe: Unknown.