ພິມພາພິຣາດ

ເນື້ອໃນວ່າດ້ວຍເລື່ອງພະນາງພີມພາຮໍ່າໄຮ. ພະນາງພິມພາປະສູດວັນດຽວກັນກັບເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະແລະເປັນຜູ້ມີຜີວພັນວັນນະອັນຜ່ອງໃສ ເມື່ອພະນາງມີພະຊົນມາຍຸ ໑໖ ພັນສາກໍ່ໄດ້ອະພິເສກສົມລົດກັບເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະ ຈົນເຖິງພະຊົນມາຍຸ ໒໙ ພັນສາ ໄດ້ປະສູດພະຣາຊະໂອລົດ ໂດຍພະເຈົ້າສຸດໂທທະນະຊົງໃຫ້ພະນາມວ່າ ຣາຫຸລ. ພາຍຫຼັງປະສູດພະຣາຊະໂອລົດເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະໄດ້ສະເດັດອອກບວດ ໂດຍສະເດັດໄປພ້ອມກັບທ່ານສັນນະແລະມ້າກັນທະກະ ພະນາງພີມພາຈຶ່ງເກີດຄວາມໂສກເສົ້າພະໄທ ຮ້ອງໄຫ້ຮໍ່າໄຮ ເນື່ອງຈາກພະນາງຊົງມີຈິດຜູກພັນແລະມີຄວາມຮັກ ອັນເລິກຊຶ້ງຕໍ່ພະອົງ ເມື່ອໃດທີ່ພະນາງໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະນຸ່ງຜ້າຍ້ອມຝາດ ພະນາງກໍ່ຊົງປ່ຽນຊຸດ ນຸ່ງຫົ່ມຜ້າຍ້ອມຝາດດ້ວຍ, ເມື່ອໃດທີ່ພະນາງໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະ ຊົງອົດພະກະຍາຫານ ພະນາງກໍ່ຊົງອົດພະກະຍາຫານດ້ວຍ ບໍ່ວ່າຈະໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າພະສາມີປະຕິບັດຕົນແນວໃດ ພະນາງກໍ່ປະຕິບັດຕາມຢ່າງນັ້ນ. ຄໍາລົງທ້າຍ: (໑) ລານທີ ໓໒ ໜ້າ ໒: ພິມພາຮໍ່າໄຮ ຫົວເຈົ້າອຸ່ນເຮືອນ ວັດທາດ ສ້າງແລ ໃຜຢືມໄປເທດແລ້ວກໍ່ໃຫ້ສົ່ງເນີ ເຈົ້າໝ່ອມກໍ່ດີອ້າຍຈົວກໍ່ດີເທີ້ນ. (໒) ລານທີ ໓໓ ໜ້າ ໑: ຈຸນລະມະຫາສັງກາດໄດ້ ພັນ ໒ ຮ້ອຍ ໗໐ (ກົງກັບ ຈ.ສ. ໑໒໗໐) ຕົວ ປີເປິກສັນ ເດືອນ ໖ ອອກໃໝ່ຄໍ່າ ໑ ວັນ ໕ ຣິດຈະນາແລ້ວຍາມທ່ຽງວັນ ໝາຍມີ ອາຈານອຸ່ນເຮືອນເປັນເຄົ້າເຫງົ້າມູນລະສັດທາ ກັບທັງເຖົ້ານາຍ ພໍ່ ອາວ ແລະພີ່ນ້ອງເພົາພົງວົງສາ ປ້າ ອາ ຍ່ານາຍ ເອື້ອຍນ້ອງຊູ່ຄົນ ມີໃຈເຫລື້ອມໃສສັດທາໃນວໍຣະພະສາສະໜາເປັນອັນຍິ່ງ ຈິ່ງພ້ອມກັນສ້າງ ພິມພາຮໍ່າໄຮ ໄວ້ກັບວໍຣະພຸດທະສາສະໜາ ພະໂຄຕະມະເຈົ້າ ຕາບຕໍ່ເທົ້າ ໕ ພັນວັດສາ ຂໍໃຫ້ໄດ້ດັ່ງຄໍາມັກຄໍາປາດຖະໜາຊູ່ເຍື່ອງຊູ່ປະການມີນີຣະພານເປັນທີ່ແລ້ວກໍ່ຂ້າເທີ້ນ ນິບພານະ ປັດຈະໂຍ ໂຫນຕຸ ໂນ ນິບພານັງ ປະຣະມັງ ສຸກຂັງ. The content tells the story of Princess Bimba crying. Princess Bimba was born on the same day of Prince Siddhartha. She had a bright appearance. She married Siddhartha at the age of 16 and gave birth to her son, Rahula at the age of 29. After giving birth to her son, Siddhartha left the palace for his ascetic, accompanied by his close servent, Channa and the horse Kandaka. So, Princess Bimba became very sad and cried. Because she had a deep mental connection and love for him. When the princess heard the news that the prince was wearing a dyed cloth, she changed her clothes and also wore the dyed cloth. When she heard the news that prince was fasting, she was also fasting. No matter how she heard the news about how her husband behaved, she followed it. Colophons: (1) Folio 32 on the verso side: Phimphahamhai, Hua Chao Unhuean from Vat That made. Those monks or novices, who borrow it for preaching, please return it after use. (1) Folio 33 on the recto side: Chunlasangkat one thousand 2 hundred and 70 (corresponding with CS 1270), a poek san year, on the first day of the waxing moon of the sixth lunar month, the fifth day of the week (Thursday), the writing was accomplished at noon. The initiator, Achhan Uanhuean together with his grandparents, father, uncle and relatives including aunt, uncle, grandmother, and siblings had the most ardent religious faith in the Teachings of the Buddha, jointly to sponsor the making of this manuscript [entitled] Phimpha hamhai (Bimba keeps asking for) to support the Teachings of Gotama Buddha to last until the end of 5000 years. May all our wishes and desires come true, with Nirvana as the ultimate goal. Nibbāna paccayo hontu no nibbanaṃ paramaṃ sukhaṃ niccaṃ dhuvaṃ dhuvaṃ (May this be a condition for us to reach Nibbāna. Nirvana is the greatest bliss). Extent: 1 palm-leaf manuscript containing 33 leaves. Size and dimensions of original material: Hight 4.5 cm, width 55 cm, depth 1.5 cm. Condition of original material: Fragile. Alternative calendar and date: Lao, CS 1270, a poek san year Scribe(s): Unidentified. Original institution reference: Manuscript Cabinet No.1.