"Halakhah: Maimonides, Mishneh Torah"

Maimonides, Mišne Tora, Šeḥiṭa 1:9–17.