Endangered Archives

EAP727: Preservation of Tibetan Ngakpa manuscripts in Amdo region (Qinghai and Gansu Provinces, PRC)

Read more about this project
EAP727/1/1: བཀའ་སྲུང་གཟའ་བདུད་ཀྱི་ཕུད་གསོལ་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་སྤུ་གྲི་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (bka' srung gza' bdud kyi phud gsol gnam lcags 'bar ba'i spu gri zhes bya ba bzhugs so) [Mid 20th century] EAP727/1/2: དྲང་སྲོང་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བའི་རྒྱུན་ཁྱེར་བསྲུང་བཟློག་བསད་པའི་ལས་རིམ་བཞུགས་སོ།། (drang srong zhi ba dang khro ba'i rgyun khyer bsrung bzlog bsad pa'i las rim bzhugs so) [Early 20th century]
EAP727/1/3: སྲིད་ཆོས་མཚམས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་ལས། ཆོས་སྐྱོང་སྤྱི་གྲུབ་ཀྱི་བུ་ཡི་མདེའུ་ཉུང་འཕྲིས་ཀུན་འགྲུབ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། (srid chos mtshams kyi zhal gdams las chos skyong grub kyi bu yi mde'u nyung 'phris kun 'grub zhes bya ba bzhugs so) [Early 20th century] EAP727/1/4: འཛམ་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།གནོད་སྦྱིན་འཛམ་ལྷ་བསྒྲུབ་པ།འགྲུབ་རྟགས་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་མ་བྱུང་བར་དུ་བཟླས་བསྒོམ་རིམ་ལ་འབད་པར་བྱེད། ('dzam lha la phyag 't….) [Early 20th century]
EAP727/1/5: ཨོ་བརྒྱན་གུ་རུ་དྲག་པོ་ལ་ཕྱག་མཚལ་ལོ། (o brgyan gu ru drag po la phyag mtshal lo) [Late 19th century] EAP727/1/6: ཁྱུང་ནག་མེ་ཡི་སྤུ་གྲིའི་བཀྲུ་བྱ་བ་གདོན་གྲོལ་འོག་གདོན་འཇོམས་བྱེད་མེ་ཡི་སྤུ་གྲི་བཞུགས། (khyung nag me yi spu gri'i bkru bya ba gdon grol 'og gdon 'joms byed me yi spu gri bzhugs) [Late 19th century]
EAP727/1/7: སྲོག་བདག་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་བསྐུལ་བ་བཞུགས། (srog bdag thugs kyi thig le'i bskul ba bzhugs) [Late 19th century] EAP727/1/8: ཀློང་གྲོལ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས།       རྡོར་སེམས་གསང་བ་འདུས་བའི་བསྐོན་ཡིག་གབ་དོན་མངོན་གསལ་སྣང་བའི་ཟླ་ཟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། (klong grol thugs kyi thig le las rdor sems gsang ba 'dus ba'i bskon yig gab don mngon gsal snang ba'i zla zer zhes bya ba bzhugs)
EAP727/1/9: ཐུགས་བསྒྲུབ་གསང་བ་ཡོངས་འདུས་ལས་ཕྱག་མཚན་སྡིག་པའི་དགོས་བསྒྲུབ་མེ་ཡི་སྤུ་གྲི་ཁྲོ་རྒྱལ་སྟོབས་འདུས་བཞུགས། (thugs bsgrub gsang ba yongs 'dus las phyag mthsan sdig pa'i dgos bsgrub me yi spu gri khro rgyal stobs 'dus bzhugs) [Late 19th century] EAP727/1/10: ཐུགས་ཐིག་ལས། ཕྱག་མཚན་སྡིག་པའི་འཕྲིན་ལས། སྤྲོས་མེད་དོན་གྱི་མེ་ཟོར་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ཆར་བཞུགས།། (thugs thig las phyag mtshan sdig pa'i 'phrin las spros med don gyi me zor rdo rje'i thog char bzhugs) [Late 19th century]
EAP727/1/11: རྩ་གསུམ་ཐུགས་ཐེག་གསང་ཆེན་ཡོངས་འདུས་ལས།      ཕྱག་མཚན་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ་བཞུགས། (rtsa gsum thugs theg gsang chen yongs 'dus las phyag mtshan gnam lcags 'khor lo bzhugs) [Late 19th century] EAP727/1/12: རྩ་གསུམ་གསང་བ་ཡོངས་འདུས་ལས། འབྱུང་བའི་སྦྱོར་བཤིག་གནམ་ལྕགས་ཐོག་རྒོད་སྤྱིའི་འཁྲུལ་འཁོར་བཞུགས། (rtsa gsum gsang ba yongs 'dus las 'byung ba'i sbyor bshig gnam lcags thog rgod spyi'i 'khrul 'khor bzhugs) [Late 19th century]
EAP727/1/13: རྩ་གསུམ་ཐིག་ལེ་ལས། སེར་བསྲུང་ཁྲོ་ཆུའི་མཁའ་སྤྱོད་བཞུགས། (rtsa gsum thig le las ser bsrung khro chu'i mkha' spyod bzhugs) [Late 19th century] EAP727/1/14: རྩ་གསུམ་ཐིག་ལེ་ལས། ཆར་འབེབས་ཕན་བདེ་ཀུན་འབྱུང་འགྲོ་བའི་རེ་བསྐོང་བཞུགས། (rtsa gsum thig le las char 'bebs phan bde kun 'byung 'gro ba'i re bskong bzhugs) [Late 19th century]
EAP727/1/15: བཅུད་ལེན་མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་བཞུགས། (bcud len mkha' 'gro'i gsang mdzod bzhugs) [Late 19th century] EAP727/1/16: གུ་རུ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱི་ཕྱི་བསྒྲུབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་མྱུར་སྩོལ་བཞུགས (gu ru nyi ma 'od zer gyi phyi bsgrub bla ma'i rnal 'byor dnos grub myur) [Late 19th century]
EAP727/1/17: ཀློང་གྲོལ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས། བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་བཞུགས། (klong grol thugs kyi thig le las brgyud 'debs byin rlabs char 'bebs bzhugs) [Late 19th century] EAP727/1/18: ཀློང་གྲོལ་ཐུགས་ཐིག་ལས། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཀའ་སྲུང་མ་གཟའ་རྡོར་གསུམ་གྱི་འཕྲིན་ལས་འདོད་དགུ་ལྷུན་གྲུབ་བཞུགས། (klong grol thugs thig las thun mong ma yin pa'i bka' srung ma gza' rdor gsum gyi 'phrin las 'dod dgu lhun grub bzhugs) [Late 19th century]
EAP727/1/19: ཀློང་གྲོལ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས། དབལ་ཆུའི་ལས་མཐའ་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་མདའ་བཞུགས། (klong grol thugs kyi thig le las dbal chu'i las mtha' rdo rje'i thog mda' bzhugs) [Late 19th century] EAP727/1/20: རྩ་གསུམ་ཐུགས་ཐིག་གསང་བ་ཡོངས་འདུས་ལས། གཏེར་བསྲུང་སྲོག་བདག་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་མཆོད་ཐབས་བཞུགས། (rtsa gsum thugs thig gsang ba yongs 'dus las gter bsrung srog bdag thugs kyi thig le'i mtshod thabs bzhugs) [Late 19th century]
EAP727/1/21: རིགས་བྱེད་པའི་དག་སྣང་གི་ལོ་རྒྱུས་བཞུགས་སོ།། (rigs byed pa'i dag snang gi lo rgyus bzhugs so) [Late 19th century] EAP727/1/22: ཀློང་གྲོལ་ཐུགས་ཐིག་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྒྲོལ་མ་དམར་མོའི་ཆོ་ག་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་བཞུགས་སོ།། (klong grol thugs thig las bcom ldan 'das sgrol ma dmar mo'i cho ga bsam 'phel nor bu'i gter mdzhod don gnyis lhun grun bzhugs so)
EAP727/1/23: ཡང་ཟབ་གུ་རུ་དྲག་པོ་རྟ་ཕུར་དྲིལ་སྒྲུབ་ལས། རྗེས་གནང་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཆར་བཞུགས། (yang zab gu ru drag po rta phur dril sgrub las rjes gnang byin rlabs sprin char bzhugs) [Late 19th century] EAP727/1/24: རྩ་གསུམ་ཐུགས་ཐིག་གི་དྲག་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་ལོག་འདྲེན་ཚར་གཅོད་བཞུགས། (rtsa gsum thugs thig gi drag po'i sbyin sreg log 'dren tshar gcod bzhugs) [Late 19th century]
EAP727/1/25: བཀའ་སྲུང་གི་བསྐུལ་བྱ་དུག་གི་གཟེར་མདའ་བཞུགས། (bka' srung gi bskul bya dug gi gzer mda' bzhugs) [Late 19th century] EAP727/1/26: མཁའ་འགྲོ་གསང་བའི་ཐིག་ལེའི་བྱིན་རླབས་དབང་གི་རིག་པ་བཞུགས། (mka' 'gro gsang ba'i thig le'i byin rlabs dbang gi rig pa bshugs) [Late 19th century]
EAP727/1/27: རྩ་གསུམ་ཐུགས་ཐིག་ལས། བཟློག་བསྡུས་རྡོ་རྗེའི་འཐོར་རླུང་བཞུགས། (rtsa gsum thugs tig las bzlog bsdas rdo rje'i 'thor rlung bzhugs) [Late 19th century] EAP727/1/28: ཕྱག་མཚན་སྡིག་པའི་དགོས་བསྲུང་གནམ་ལྕགས་གུར་ཁང་བཞུགས། (phyag mtshan sdig pa'i dgos bsrung gnam lcags gur khang bzhugs) [Late 19th century]
EAP727/1/29: གཞུང་དུ་མི་གསལ་བ་ཟུར་འདེབས་ལ་གཟུ་དཔང་གི་རྗེས་སུ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། (gzhung du mi gsal ba zur 'debs la gzu dpang gi rjes su thugs dam bskul ba ni) [Late 19th century] EAP727/1/30: གསང་བ་ཡོངས་འདུས་གུ་རུ་ཞེ་དྲག་ལས། ཞི་རྒྱས་དབང་གསུམ་ཐུན་མོང་སྤྱིའི་སྦྱིན་བསྲེག་ཡེ་ཤེས་འོད་***བཞུགས། (gsang ba yongs 'dus gu ru zhe drag las zhi rgyas dbang gsum thun mong spyi'i sbyin bsreg ye shes 'od…bzhugs) [Late 19th century]
EAP727/1/31: སྦྱིན་བསྲེག་རྫས་ཀྱི་ཟུར་བྱང་བཞུགས། (sbyin bsreg rjas kyi zur byang bzhugs) [Late 19th century] EAP727/1/32: དྲེགས་པ་གཟའ་གདོང་མཆོད་པའི་ཐབས། (dregs pa gza' mchod pa'i thabs) [Late 19th century]
EAP727/1/33: ཕྱག་མཚན་རྡོ་རྗེའི་འཁྲུལ་འཁོར་ལས། ན་བསྲུང་གནད་བྱང་འཆི་མེད་བདུད་རྩི་བཞུགས། (phyag mtshan rdo rje'i 'khul 'khor las na bsrung gnad byang 'chi med bdud rtsi bzhugs) [Late 19th century] EAP727/1/34: རྩ་གསུམ་གསང་ཆེན་ཡོངས་འདུས་ལས། དྲག་སྔགས་གཏོར་མའི་རྒྱོགས་རྡོ་བཞུགས། (rtsa gsum gsang chen yongs 'dus las drag sngags gtor ma'i rgyogs rdo bzhugs) [Late 19th century]
EAP727/1/35: དྲག་སྔགས་གཏོར་མའི་རྒྱོགས་རྡོའི་བཟློག་པའི་སྔོན་རྗེས་མི་མཐུན་སད་འཇོམས་ཉི་མ་བཞུགས། (drag sngags gtor ma'i rgyogs rdo'i bzlog pa'i sngon rjes mi mthun sad 'joms nyi ma bzhugs) [Late 19th century] EAP727/1/36: ཐུགས་བསྒྲུབ་གསང་བ་ཡོངས་འདུས་ལས། བསྲུང་བཟློག་ཙཀྲ་བསམ་གཏན་ཉལ་ཆོག་བཞུགས། (thugs bsgrub gsang ba yongs 'dus las bsrung bzlog tsakra bsam gtan nyal chog bzhugs) [Late 19th century]
EAP727/1/37: ཐུགས་ཐིག་གསང་བ་ཡོངས་འདུས་ལས། ཕྱག་མཚན་རྡོ་རྗེའི་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་ལོ་གྱོན་ནད་ཡོམ་ཀུན་འཇོམས་བཞུགས། (thugs thig gsang ba yongs 'dus las phyag mtshan rdo rje'i 'khrul 'khor gyi lo gyon nad yom kun 'joms bzhugs) [Late 19th century] EAP727/1/38: ཀློང་གྲོལ་ཐུགས་ཐིག་ལས། ཕྱག་མཚན་ཁྱུང་ནག་མེ་ཡི་སྤུ་གྲི་བཞུགས། (klong grol thugs thig las phyag mtshan khyung nag me yi spu gri bzhugs) [Late 19th century]
EAP727/1/39: ཀློང་གྲོལ་ཐུགས་ཐིག་ལས། ཕྱག་མཚན་ཁྱུང་ནག་མེ་ཡི་སྤུ་གྲིའ་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ་འབྱུང་གདོན་བསྲེག་བྱེད་བཞུགས། (klong grol thugs thig las phyag mtshan khyung nag me yi spu gri'i rjes gnang bya tshul 'byung gnod bsreg byed bzhugs) [Early 20th century] EAP727/1/40: ཁྱུང་ནག་མེ་ཡི་སྤུ་གྲིའི་བསྲུང་བཟློག་གཞོལ་མེད་རྡོ་རྗེའི་གུར་བརྩེགས་བཞུགས། (khyung nag me yi spu gri'i bsrung bzlog gzhol med rdo rje'i gur brjegs bzhugs) [Early 20th century]
EAP727/1/41: དཔྱོད་ལྡན་ཚེ་རྡོར་ལ། དྲི་བ་དོན་ཚན་བཅུ་པའི་ལན་གདབ་པ། (dpyod ldan tshe rdor la dri ba don tshan bcu pa'i lan gdab pa) [Mid 20th century] EAP727/1/42: བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དྲི་བ་ཚན་པ་གཉིས་པའི་ལན་བཞུགས་སོ། (bla ma rin po che la dri ba tshan pa gnyis pa'i lan bzhugs so) [Mid 20th century]
EAP727/1/43: བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དྲི་བ་ཚན་པ་གསུམ་པའི་ལན་བཞུགས་སོ། (bla ma rin po che la dri ba tshan pa gsum pa'i lan bzhugs so) [Mid 20th century] EAP727/1/44: རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གཅིག་འདོད་ཁམས་བདག་མོ་རེ་མ་ཏིའི་གསོལ་མཆོད་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་བཞུགས་སོ། (rgyal ba'i yum gcig 'dod khams bdag mo re ma ti'i gsol mchod dngos grub char 'bebs bzhugs so) [Mid 20th century]
EAP727/1/45: གཅོད་ཡུལ་མཁའ་འགྲོའི་གད་རྒྱངས་ལས། གཉན་ཁྲོད་འདོན་འགྲིགས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། (gcod yum mkha' 'gro'i gad rgyangs las gnyan khrod 'don 'grigs gsal ba'i me long zhes bya ba bzhugs so) [Early 20th century] EAP727/1/46: བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ་སྤྱིའི་མཆོད་འཕྲིན་ཉུང་འདུས་འདོད་དོན་ཀུན་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། (bka' gter srung ma spyi'i mchod 'phrin nyung 'dus 'dod don kun 'grub ces bya ba bzhugs so) [Mid 19th century]
EAP727/1/47: ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ལབ་སྒྲོན་མའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་གཏེར་མཛོད་ལ་བརྟེན་པའི་སྤྲོས་མེད་བསྲུང་བཟློག་གི་མན་ངག་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་བདུད་སྡེའི་སྟོབས་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་བཞུགས་སོ། ། (ye shes kyi mkha….) [Early 20th century] EAP727/1/48: མའི་དྲིན་བསབ་བདེ་ཆེན་ཞིང་མཐོང་བཞུགས་སོ། ། (ma'i drin bsab bde chen zhing mthong bzhugs so) [Late 19th century]
EAP727/1/49: དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཚུལ་ཐར་ལམ་སྒོ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། (dkon mchog gsum la skyabs su 'gro ba'i tshul thar lam sgo 'byed ces bya ba 'zhugs so) [Mid 20th century] EAP727/1/50: ཨ་མདོ་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་གསུམ་ལྡན་གྱི་རྒྱས་བཤད་ལས་གནས་བརྒྱད་ཀྱི་མཚན་དུམ་བུ་བྲི་བ། (a mdo rong bo dgon chen phun thsogs gsum ldan gyi rgyas bshad las gnas brgyad kyi mtshan dum bu bri ba) [Early 20th century]
EAP727/1/51: རྡོ་རྗེ་ཕུར་བའི་ཚེ་ཡི་རིལ་ལུ་བསྒྲུབ་ཆེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཉིན་གྲངས་རྫོགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་འདོན་པའི་ལས་འགྲིགས (rdo rje phur ba'i tshe yi ril lu bsgrub chen dang 'brel ba'i nyin grangs rdzogs pa'i skabs kyi 'don pa'i las 'grigs) [Early 20th century] EAP727/1/52: མཁའ་འགྲོ་གསང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས། (mkha' 'gro gsang ba'i ye shes kyi sgrub thabs bzhugs) [Mid 19th century]
EAP727/1/53: གསེར་སྐྱེམས་སྡེ་བརྒྱད་ཆ་སྙོམས་ལ་བརྟེན་ནས་འཁོར་འདས་གཞིར་བཞེངས་བཟློག་པ་བྱེད་ཚུལ་བཟློག་མེད་རྡོ་རྗེའི་བིང་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། (gser skyems sde brgyad cha snyoms….) [Early 20th century] EAP727/1/54: སྲིད་ཞི་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གི༔ སྨིན་བྱེད་བདེ་ཆེན་ཀློང་གྲོལ་བཞུགས༔ (srid zhi gar gyi dbang phyug gi smin byed bde chen klong grol bzhugs) [Mid 20th century]
EAP727/1/55: ཆོས་ཉིད་རིག་པའི་ཀློང་སྒྲོམ་ལས༔ བཀའ་སྲུང་སྔགས་སྲུང་རལ་གཅིག་མའི༔འཕྲིན་ལས་ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་བཞུགས༔ (chos nyid rig pa'i klong sgrom las bka' srung sngags srung ral gcig ma'i 'phrin las las bzhi lhun grub bzhugs) [Early 20th century] EAP727/1/56: དབྱིངས་ཀྱི་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཡི༔ འཁྲུགས་སྐོང་ཆོས་ཉིད་ཀློང་གྲོལ་བཞུགས༔ (dbyings kyi ma mo mkha' 'gro yi 'khrugs skong chos nyid klong grol bzhugs) [Early 20th century]
EAP727/1/57: ཆོས་ཉིད་རིག་པའི་ཀློང་སྒྲོམ་ལས། (chos nyid rig pa'i klong sgrom las) [Early 20th century] EAP727/1/58: བཀའ་སྲུང་སྲོག་བདུད་རཱ་ཧུ་ལའི༔ བསྐུལ་བྱང་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ་བཞུགས༔ (bka' srung srog bdud ra hu la'i bskul byang gnam lcags 'khor lo bzhugs) [Early 20th century]
EAP727/1/59: ཆོས་ཉིད་རིག་པའི་ཀློང་སྒྲོམ་ལས༔ བཀའ་སྲུང་བཛྲ་ས་དྷུ་ཡི༔ འཕྲིན་ལས་ལྷུན་འགྲུབ་བང་མཛོད་བཞུགས༔ (chos nyid rig pa'i klong sgrom las bka' srung bdzra sa dhu yi 'phrin las lhun 'grub bang mdzhod bzhugs) [Early 20th century] EAP727/1/60: ཕུར་སྒྲུབ་རྩ་བའི་སྙིང་པོ་ལས༔ ཕུར་བསྲུང་མ་མོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི༔ འཕྲིན་བཅོལ་ཉམས་པའི་སྲོག་གཅོད་བཞུགས༔ (phur sgrub rtsa ba'i snying po las phur bsrung ma mo bcu gnyis kyi 'phrin bcol nyams pa'i srog gcod bzhugs) [Mid 20th century]
EAP727/1/61: ཕུར་སྒྲུབ་རྩ་བའི་སྙིང་བོ་ལས། (phur sgrub rtsa ba'i snying bo las) [Mid 20th century] EAP727/1/62: ཆོས་ཉིད་རིག་པའི་ཀློང་སྒྲོམ་ལས༔ རྡོ་རྗེ་དྲག་རྒྱལ་འབར་མ་ཡི༔ འཕྲིན་བྱང་དམ་སྲི་ཀུན་སྒྲོལ་བཞུགས༔ (chos nyid rig pa'i klong sgrom las rdo rje drag rgyal 'bar ma yi 'phrin byang dam sri kun sgrol bzhugs) [Mid 20th century]
EAP727/1/63: རྡོ་རྗེ་དྲག་རྒྱལ་འབར་མ་ཡི། (rdo rje drag rgyal 'bar ma yi) [Mid 20th century] EAP727/1/64: ཆོས་ཉིད་རིག་པའི་ཀློང་སྒྲོམ་ལས༔ བཀའ་སྲུང་དུར་བདག་མཆོད་པའི་ཐབས༔ རྣལ་འབྱོར་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བཞུགས༔ (chos nyid rig pa'i klong sgrom las bka' srung dur bdag mchod pa'i thabs rnal 'byor bar chad kun sel bzhugs) [Mid 20th century]
EAP727/1/65: ཆོས་ཉིད་རིག་པའི་ཀློང་སྒྲོམ་ལས༔ རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་བཀའ་སྲུང་གི༔ སྲོག་དབང་ཆོས་ཉིད་རོལ་རྩལ་བཞུགས༔ (chos nyid rig pa'i klong sgrom las rtsa gsum sgya 'phrul bka' srung gi srog dbang chos nyid rol rtsal bzhugs) [Mid 20th century] EAP727/1/66: ཆོས་ཉིད་རིག་པའི་ཀློང་སྒྲོམ་ལས༔ རྩ་གསུམ་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་གྱི༔ གཏོར་འབུལ་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་རྫོགས་བཞུགས༔ (chos nyid rig pa'i klong sgrom las rtsa gsum ba' srung dam can gyi gtor 'bul 'phrin las lhun rdzogs bzhugs) [Mid 20th century]
EAP727/1/67: ཆོས་ཉིད་རིག་པའི་ཀློང་སྒྲོམ་ལས༔ འཕྲིན་བཅོལ་ཁྱབ་གདལ་ཀློང་ཡངས་བཞུགས༔ (chos nyid rig pa'i klong sgrom las 'phrin bcol khyab gdal klong yangs bzhugs) [Mid 20th century] EAP727/1/68: ཆོས་ཉིད་རིག་པའི་ཀློང་སྒྲོམ་ལས༔ བསྔོ་སྨོན་དམིགས་མེད་ཀློང་གྲོལ་བཞུགས༔ (chos nyid rig pa'i klong sgrom las bsngo smon dmigs med klong grol bzhugs) [Mid 20th century]
EAP727/1/69: འུྃ༔ དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སྔོ་ལྷ་གཡུ་རྩེ་བདུད་རྒྱལ་ཐོད་ཕྲེང་གི་སྒྲུབ་འཕྲིན་ལས་བཞི་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༔ ('u dregs pa'i sde dpon sngo lha g.yu bdud...) [Mid 20th century] EAP727/1/70: འུྃ༔ དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སྔོ་ལྷ་གཡུ་རྩེ་ཡི་སྲོག་དབང་བཀའ་དམ་རྡོ་རྗེ་གསང་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༔ ('u dregs pa'i sde dpon sngo lha g.yu rtse yi srog dbang bka' dam rdo rje gsang lung zhes bya ba bzhugs so) [Mid 20th century]
EAP727/1/71: སྙིང་བྱང་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་ཡི༔ མན་ངག་སྣང་གཟུགས་ཟློས་གར་བཞུགས༔ (snying byang srog gi 'khor lo yi man ngag snang gzugs zlos gar bzhugs) [Mid 20th century] EAP727/1/72: ཡུལ་ལྷའི་དབང་པོ་ཞལ་དཀར་རིན་ཆེན་གཟི་འབར་རྩལ་གྱི་བསང་དང་ཕུད་རབ་འདོད་དགུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༔ (yul lha'i dbang po zhal dkar rin chen gzi...) [Mid 20th century]
EAP727/1/73: གཏེར་སྲུང་ཡུལ་ལྷའི་དབང་པོ་ཞལ་དཀར་འཁོར་བཅས་ཀྱི་གསེར་སྐྱེམས་སྣང་ཡུལ་བདུད་རྩིའི་མཆོད་སྤྲིན་བཞུགས༔ (gter srung yul lha'i dbang po zhal dkar 'khor bcas kyi gser skyems snang yul bdud rtsi'i mchod sprin bzhugs) [Mid 20th century] EAP727/1/74: ཡུལ་ལྷའི་དབང་པོ་ཞལ་དཀར་གྱི་བསྐང་གསོལ་འདོད་དགུའི་རེ་སྐོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༔ (yul lha'i dbang po zhal dkar gyi bskang gsol 'dod dgu'i re sgong zhes bya ba bzhugs so) [Mid 20th century]
EAP727/1/75: ཡུལ་ལྷ་ཞལ་དཀར་ཡི་དམ་སྲས་བློན་འོར་ཀུན་གྱི་བསྟོད་པ་རྣལ་འབྱོར་དཔའ་བོའི་ཐོ་གླུ་བཞུགས། (yul lha zhal dkar yi dam sras blon 'or kun gyi bstod pa rnal 'byor dpa' bo'i tho glu bzhugs) [Mid 20th century] EAP727/1/76: ཡུལ་ལྷའི་མཆོད་ཐབས་འདོད་དགུ་ལྷུན་གྲུབ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། (yul lha'i mchod thabs 'dod dgu lhun grub zhes bya ba bzhugs) [Mid 20th century]
EAP727/1/77: གནས་ཀྱི་སྲུང་མའི་འཕྲིན་བཅོལ་དགྲ་བགེགས་དཔུང་གཞོམ་གནམ་ལྕགས་ཐོག་རྒོད་འབར་བའི་མཚོན་ཆ་བཞུགས༔ (gnas kyi srung ma'i 'phrin bcol dgra bgegs dpung gzhom gnam lcags thog rgod 'bar ba'i mtshon cha bzhugs) [Mid 20th century] EAP727/1/78: སྨན་བཙུན་བཀྲ་ཤིས་མཛེས་ལྡན་མའི་བསྐང་གསོལ་བདེ་བའི་དཔལ་སྟེར་བཞུགས༔ (sman btsun bkra shis mdzes ldan ma'i bskang gsol bde ba'i dpal ster bzhugs) [Mid 20th century]
EAP727/1/79: བསམ་བློའི་ཞབས་བསྟན་གསོལ་འདེབས་མི་བཤིག་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཁམས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། (bsam blo'i zhabs bstan gsol 'debs mi bshig rdo rje chos khams zhes bya ba bzhugs) [Mid 20th century] EAP727/1/80: བཅུད་དྲིལ་ལག་ལེན་གཅིག་ཆོག་ལས་སྐབས་དོན་ཁོལ་ཕྱུང་ནི། (bcud dril lag len gcig chog las skabs don khol phyung ni) [Mid 20th century]
EAP727/1/81: ངོ་མཚར་གཏམ་ཙམ་འཛིན་པར་མི་སེམས་ན། (ngo mtshar gtam tsam 'dzin par mi sems na) [Mid 20th century] EAP727/1/82: དབང་བསྐུར་གདལ་ཁྱབ་ཀློང་བརྡོལ་བཞུགས། (dbang bskur gdal khyab klong brdol bzhugs) [Mid 20th century]
EAP727/1/83: ཕུར་སྒྲུབ་རྩ་བའི་སྙིང་པོ་ལས༔ གཟུང་འཛིན་དགྲ་འདྲེ་ལོག་སྦྱོར་དཔུང༔ དམིགས་མཐའ་བྲལ་བའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱིས༔ གཞོམ་ཕྱིར་བཟློག་པའི་བསྒྱུར་བྱང་བཞུགས༔ (phur sgrub rtsa ba'i snying po las gzung 'dzin dgra 'dre log...) [Mid 20th century] EAP727/1/84: ཕུར་སྒྲུབ་རྩ་བའི་སྙིང་པོ་ལས༔ རྩངས་བཟློག་ཉོན་མོངས་གཡུལ་འཇོམས་བཞུགས༔ (phur sgrub rtsa ba'i snying po las rtsangs bzlog nyon mongs g.yul 'joms bzhugs) [Mid 20th century]
EAP727/1/85: ཕུར་སྒྲུབ་རྩ་བའི་སྙིང་པོ་ལས༔ ལོག་རྟོག་དམ་སྲི་མནན་པའི་ཐབས༔ འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་ཆིངས་བཞུགས༔ (phur sgrub rtsa ba'i snying po las log rdog dam sri mnan pa'i thabs 'gyur med rdo rje'i rgya chings bzhugs) [Mid 20th century] EAP727/1/86: ཆོས་ཉིད་རིག་པའི་ཀློང་སྒྲོམ་ལས༔ གསང་བདག་བགེགས་འདུལ་རྔམ་ཁྲོས་བཞུགས༔ (chos nyid rig pa'i klong sgrom las gsang bdag bgegs 'dul rngam khros bzhugs) [Mid 20th century]
EAP727/1/87: གསང་བདག་བགེགས་འདུལ་རྔམ་ཁྲོས་ལས༔ དབང་བྱང་ཌཱཀྐིའི་ཞལ་ལུང་བཞུགས༔ (gsang bdag bgegs 'dul rngam khros las dbang byang daki'i zhal lung bzhugs) [Mid 20th century] EAP727/1/88: ཆོས་ཉིད་རིག་པའི་ཀློང་སྒྲོམ་ལས༔ ཁྱུང་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་རྫོགས་བཞུགས༔ (chos nyid rig pa'i klong sgrom las khyung sgrub ye shes lhun rdzogs bzhugs) [Mid 20th century]
EAP727/1/89: ཁྱུང་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་རྫོགས་ལས༔ རང་གཞན་ཁྲུས་བྱབས་སྲུང་བའི་ཐབས༔ རྣམ་དག་གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན་བཞུགས༔ (khyung sgrub ye shes lhun rdzgogs las rang gzhan khrus byabs srung ba'i thabs rnam dag rnam dag gdag'i chu rgyan bzhugs) [Mid 20th century] EAP727/1/90: ཁྱུང་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་རྫོགས་ལས༔ བྱིན་རླབས་གསང་གསུམ་མངོན་རྫོགས་བཞུགས༔ (khyung sgrub ye shes lhun rjogs las byin rlabs gsang gsum mngon rdzogs bzhugs) [Mid 20th century]
EAP727/1/91: ཆོས་ཉིད་རིག་པའི་ཀློང་སྒྲོམ་ལས༔ ཀློང་གསལ་ཡུམ་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་ཡི༔ སྒྲུབ་ཐབས་གསང་བ་བདེ་ཆེན་བཞུགས༔ (chos nyid rig pa'i klong sgrom las klong sgrom las glong gsal yum chen mkha' 'gro yi sgrub thabs gsang ba bde chen bzhugs) [Mid 20th century] EAP727/1/92: མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་བདེ་ཆེན་ལས༔ དབང་དོན་ཀུན་ཁྱབ་བདེ་ཆེན་བཞུགས༔ (mkha' 'gro gsang ba bde chen las dbang don kun khyab bde chen bzhugs) [Mid 20th century]
EAP727/1/93: ཆོས་ཉིད་རིག་པའི་ཀློང་སྒྲོམ་ལས། སྐྱེ་འགགས་འགྱུར་མེད་ཡུམ་ཆེན་གྱི། (chos nyid rig pa'i klong sgrom las skye 'gags 'gyur med yum chen gyi) [Mid 20th century] EAP727/1/94: ཆོས་ཉིད་རིག་པའི་ཀློང་སྒྲོམ་ལས༔ ཟབ་གཅོད་གཟུང་འཛིན་ཚར་གཅོད་བཞུགས༔ (chos nyid rig pa'i klong sgrom las zab gcod gzung 'dzin tshar gcod bzhugs) [Mid 20th century]
EAP727/1/95: འཛམ་གླིང་གསང་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་འཕྲིན་སྒྲུབ་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་སྐུ་གསུམ་དགོངས་བརྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༔ ('dzam gling gsang chen rgyal po'i 'phrin sgrub kyi brgyud 'debs sku gsum dgongs brgyud ces bya ba bzhugs so) [Mid 20th century] EAP727/1/96: པདྨའི་གདུང་འཚོབ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་འཕྲིན་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་བཞུགས༔ (padma'i gdung 'tshob ge sar rgyal po'i 'phrin sgrub rin chen nor bu'i bang mdzod bzhugs) [Mid 20th century]
EAP727/1/97: སྐལ་ལྡན་མཆེད་ལྕམ་ཡོངས་ལ་དབང་བསྐུར་རོ། (skal ldan mched lcam yongs la dbang bskur ro) [Mid 20th century] EAP727/1/98: བརྟུལ་ཞུགས་དཔའ་བོ་འཛམ་གླིང་གསང་ཆེན་གྱི༔ སྨིན་བྱེད་དབང་གི་བྱིན་རླབས་དགོངས་བརྒྱུད་བཞུགས༔ (brtul zhugs dpa' bo 'dzam gling gsang chen gyi smin byed dbang gi byin rlabs dgongs brgyud bzhugs) [Mid 20th century]
EAP727/1/99: ཆོས་ཉིད་རིག་པའི་ཀློང་སྒྲོམ་ལས༔ སྲིད་ཀྱི་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གི༔ སྒྲུབ་བྱང་སྣང་སེམས་མཉམ་སྦྱོར་བཞུགས༔ (chos nyid rig pa'i glong sgrom las srid kyi gar gyi dbang phyug gi sgrub byang snang sems mnyam sbyor bzhugs) [Mid 20th century] EAP727/1/100a: རྒྱལ་བ་སྐུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་ཡོངས་འདུས་ལྗོན་པ་བཞུགས་སོ།། (rgyal ba sku gsum gyi rnam thar yongs 'dus ljon pa bzhugs) [Early 20th century] Part 1
EAP727/1/100b: རྒྱལ་བ་སྐུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་ཡོངས་འདུས་ལྗོན་པ་བཞུགས་སོ།། (rgyal ba sku gsum gyi rnam thar yongs 'dus ljon pa bzhugs) [Early 20th century] Part 2 EAP727/2/1: དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས། (dpal chen 'dus pa'i brgyud 'debs) [Mid 19th century]
EAP727/2/2: ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ རིག་འཛིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ༔ (klongs chen snying gi thig le las rig 'dzin thugs sgrub dpal chen 'dus pa) [Mid 19th century] EAP727/2/3: བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས༔ དཔལ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱ་རྒྱས་བཞུགས༔ (bka' 'dus chos kyi rgya mtsho las dpal chen phyag rgya rgyas bzhugs) [Mid 19th century]
EAP727/2/4: ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་ལས༔ རོལ་བ་ཆེན་པོའི་གཏོར་བཟློག་བཞུགས༔ (thugs sgrub dpal chen 'dus pa las rol ba chen po'i gtor bzlog bzhugs) [Mid 19th century] EAP727/2/5: དྲག་པོ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་བཟློག་གཞུང་ཆེན་པོའི་དོན་བསྡུས་རྩིབས་སྟོང་འཁོར་ལོ་བཞུགས། (drag po dpal chen 'dus pa'i bzlog gzhung chen po'i don bsdus rtsibs 'khor lo bzhugs) [Mid 19th century]
EAP727/2/6: དྲག་པོ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་བཟློག་པའི་ཡང་ཞུན་རྡོ་རྗེའི་སྒྱོགས་རྡོ་བཞུགས། (drag po dpal chen 'dus pa'i bzlog pa'i yang zhun rdo rje'i sgyogs rdo bzhugs) [Mid 19th century] EAP727/2/7: ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་ལས༔ རོལ་བ་ཆེནཔོའི་གཏོར་བཟློག་གི་གཟེར་ཁ་ཟབ་མོ་བཞུགས༔ (thugs sgrub dpal chen 'dus pa las rol ba chen po'i gtor bzlog gi gzer kha zab mo bzhugs) [Mid 19th century]
EAP727/2/8: ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ གཟའ་རྒོད་སྲོག་གི་སྤུ་གྲི་བཞུགས༔ (klong chen snying gi thig le las gza' rgod srog gi spu gri bzhugs) [Mid 19th century] EAP727/2/9: གཟའི་འཕྲིན་བཅོལ། (gza'i 'phrin bcol) [Early 19th century]
EAP727/2/10: ལྷ་མོ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་རྒྱུན་འཁྱེར་བཞུགས། (lha mo g.yu sgron ma'i rgyun 'khyer bzhugs) [Early 19th century] EAP727/2/11: སྤྲུལ་སྐུ་མྱུར་འབྱོན་གྱི་སྨོན་ཚིག་བཞུགས། (sprul sku myur 'byon gyi smon tshig bzhugs) [Early 19th century]
EAP727/2/12: ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ བཀའ་སྲུང་སྨན་བཙུན་མཆེད་ལྔའི་འཕྲིན་ལས་དཔག་བསམ་ཡོངས་འདུས་བཞུགས༔ (klong chen snying gi thig le las bka' srung sman btsun mched lnga'i 'phrin las dpag bsam yongs 'dus bzhugs) [Early 19th century] EAP727/2/13: དཀོར་སྲུང་དུར་ཁྲོད་ལྷ་མོའི་གསོལ་བསྐུལ་འཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། (dkor srung dur khrod lha mo'i gsol bskul 'phrin las myur 'grub ces bya ba bzhugs) [photocopied]
EAP727/2/14: གསུར་མཆོད། (gsur mchod) [photocopied] EAP727/2/15: མཆོད་གཏོར་སྤྱན་གཟིགས་བསྐང་རྫས་བྱིན་བརླབ། (mchod gtor spyan gzigs bskang rjas byin brlab) [Late 18th century]
EAP727/2/16: རྩ་གསུམ་མཆོད་ཚུལ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། (rtsa gsum mchod tshul bsdas pa bzhugs) [Early 19th century] EAP727/2/17: མགོན་པོ་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོའི་གསང་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གཏེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། (mgon po tshogs kyi bdag po'i gsang sgrub dngos grub 'byung gter zhes bya ba bzhugs so) [Early 19th century]
EAP727/2/18: མགོན་པོ་ཚོགས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད་བཞུགས་སོ།། (mgon po tshogs bdag gi gsol mchod dngos grub gter mdzhod bzhugs) [Early 19th century] EAP727/2/19: དག་སྣང་ལྷ་ཆེན་ནོར་བདག་གླང་གདོང་བསྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་འདོད་དགུ་བང་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། (dag snang lha chen nor bdag glang gdong bsgrub pa'i rim pa 'dod dgu bang mdzod ces bya ba bzhugs so) [Late 18th century]
EAP727/2/20: ལྷ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་དང་ནོར་ལྷའི་གསོལ་མཆོད། (lha chen yab yum dang nor lha'i gsol mchod) [Early 19th century] EAP727/2/21: གཟའ་ལས་བྱང་ཆོས་སྐྱོང་རྣོ་འདུས་ཕ་ལམ་རལ་གྲི་ངར་མ། (gza' las byang chos skyong rno 'dus pha lam ral gri ngar ma) [Early 19th century]
EAP727/2/22: གཟའ་བདུད་དགེ་བསྙེན་རྡོ་རྗེ་ཐོག་རྒོད་ཀྱི་གསོལ་ག་བཞུགས་སོ།། (gza' bdud dge bsnyen rdo rje thog rgod kyi gsol ga bzhugs so) [Early 19th century] EAP727/2/23: གཟའ་གདོང་སྡེ་བརྒྱད་གསོལ་མཆོད། (gza' gdong sde brgyad gsol mchod) [Early 19th century]
EAP727/2/24: གཟའ་བདུད་གཙོ་བྱས་ཆོས་སྐྱོང་སྤྱིའི་གསོལ་མཆོད། (gza' bdud gtso byas chos skyongs spyi'i gsol mchod) [Early 19th century] EAP727/3/1: ་་་དང་པདྨ་སམ་བྷ་ཝའི་བརྒྱུད་་་པའི་རྟགས། སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་དགོས་ན། (…dang padma sam bha wa'i brgyud pa'i rtags sdom pa gsum ldan du sgrub dgos na) [Late 19th century]
EAP727/3/2: བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བླུན་གཏན་དེ་ཉིད་གསལ་བ། (bskyed rdzogs kyi zin bris blun gtan de nyid gsal ba) [Late 19th century] EAP727/3/3: དམ་ཚིག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉམས་ཆག་སྐོང་པའི་ལུང་། བཤགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། (dam tshig thams cad kyi nyams chag skong pa'i lung bshags pa thams...) [Early 20th century]
EAP727/4/1: དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བཡེད་དཔའ་བོ་ཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། (dpal rdo rje 'jigs byed dpa' bo cig pa'i sgrub...) [Early 20th century] EAP727/4/2: ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེངྒེའི་གདོང་བ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། (ye shes kyi mkha' 'gro ma seng ge'i gdong ba can gyi sgrub thabs rdo rje pha lam zhes bya ba bzhugs so) [Early 20th century]
EAP727/4/3: མཁའ་འགྲོ་མ་སེངྒེའི་གདོང་བ་ཅན་གྱི་འཕྲིན་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། (mkha' 'gro ma seng ge'i gdong ba can gyi 'phrin las bzhi'i sbrin sreg gi cho ga dngos grub gter mdzod zhes bya ba bzhugs so) [Early 20th century] EAP727/4/4: མཁའ་འགྲོ་མ་སེངྒེའི་གདོང་བ་ཅན་གྱི་བསྙེན་ཡིག་བཻཌཱུ་སྔོན་པོའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། (mkha' 'gro ma seng ge'i gdon ba can gyi bsnyen yig bedi sngon po'i me long zhes bya ba bzhugs) [Early 20th century]
EAP727/4/5: བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་བུམ་ཆོག་མདུན་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྫོད་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ།། (bcom ldan 'das dpal rnam par snang mdzad kyi bum chog mdun bskyed smon lam shig brjod dang bcas pa bzhugs so) [Early 20th century] EAP727/4/6: བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་རིག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་རྒྱུད་དོན་གསལ་བ་ལས་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ།། (bcom ldan 'das thams cad rig pa'i dkyil 'khor gyi cho ga rgyud don gsal ba las mngon rtogs kyi rim pa bzhugs so) [Early 20th century]
EAP727/4/7: དགེ་སློང་གི་ཕྱིར་བཅོས་བྱ་ཚུལ་གནས་ཆུང་སྒྲ་དབྱངས་གླིང་གི་ཕྱག་ལེན་ནགས་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་ཉེས་སྤྱོད་ཆུ་བོ་གྲུངས་པར་བྱེད་པའི་་ནོར་བུ་དྭངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས། (ge slong gi phyir bcos bya tshul gnas chung sgra dbyangs...) [Early 20th century] EAP727/4/8: རྟ་མཆོག་རོལ་བ་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་སྒོ་ནས་བཀྲུ་བྱབས་དུག་དབྱུང་བསྔུང་བ་དང་བཅས་པ་བྱ་བའི་ཚུལ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། (rta mchog rol ba yang gsang khros pa'i sgo nas bkru byabs dug dbyung...) [Early 20th century]
EAP727/4/9: ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཀར་ཆག་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་། (lha ldan sprul ba'i gtsug lag khang gi dkar chag shel dkar me long) [Early 20th century] EAP727/4/10: རྟ་མགྲིན་རྒྱུན་འཁྱེར། (rta mgrin rgyun 'khyer) [Early 20th century]
EAP727/4/11: རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་མཛད་པའི་ཞིང་མཆོག་སྒོ་འབྱེད་མཆོད་ཆོག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། (rje thams cad mkhyen pas mdzad pa'i zhing mchog sgo 'byed mchod chog tu bsgrigs pa 'chi med dpal ster zhes bya ba bzhugs) [Early 20th century] EAP727/5/1: ཨོ༔ ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས༔ སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཆོས་སྤྱོད་བག་ཆགས་རང་གྲོལ་བཞུགས་སོ།། (o zab chos zhi khro dgongs pa rang grol las sngon du 'gro ba'i chos spyod bag changs rang grol bzhugs so) [Early 20th century]
EAP727/5/2: ཨོ༔ ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས༔ ་་་གསུམ་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་དུག་གསུམ་མ་སྤངས་རང་གྲོལ་བཞུགས་སོ།། (o zab chos zhi khro dgongs pa rang grol las gsum bla ma'i gsol 'debs dug gsum ma spangs rang grol bzhugs so) [Early 20th century] EAP727/5/3: ཨོ༔ ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོད་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས༔ ལས་བྱང་ཚོར་བ་རང་གྲོལ་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། (o zab chos zhi khrod dgongs pa rang grol las las byang tshor ba rang grol snying po zhes bya ba bzhugs so) [Early 20th century]
EAP727/5/4: ཨོ༔ ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས༔ བསྐང་བཤག་ཉམས་ཆག་རང་གྲོལ་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་པའི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ།། (o zab chos zhi khro dgongs pa rang grol las bskang bshag nyams chag rang grol gyi thugs dam bskang pa'i rim pa bzhugs so) [Early 20th century] EAP727/5/5: ཨོ༔ ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་བཀའ་བསྲུང་དམ་ཅན་སྡེ་བདུན་ཆོས་སྐྱོང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་མདངས་བསྐངས་གདུག་པ་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། (o zab chos zhi khro dgongs pa rang grol gyi bka' bsrung dam can sde bdun…) [Early 20th century]
EAP727/5/6: ཨོ༔ ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས༔ བཀའ་བསྲུང་དམ་ཅན་སྡེ་བདུན་གྱི་འཕྲིན་ལས་དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་རང་གྲོལ་ལས་བྱང་ཆུང་བ་བཞུགས་སོ།། (o zab chos zhi khro dgongs pa rang grol las bka' bsrung dam can...) [Early 20th century] EAP727/5/7: ཨོ༔ ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས༔ ཞི་ཁྲོའི་ཀློང་བཤགས་བརྗོད་པ་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༔ (o zab chos zhi khro dgongs pa rang grol las zhi khro'i klong bshags brjod pa rang grol zhes bya ba bzhugs so) [Early 20th century]
EAP727/5/8: འུྃ༔ཉམས་ཆགས་སྡིག་གྲིབ་བཤགས་པའི་རྒྱལ་བོ་ན་རག་དུང་སྤྲུག་བཞུགས་སོ།། ('u nyams chags sdig grib bshags pa'i rgyal bo na rag dung sprug bzhugs so) [photocopied] EAP727/5/9: ཨོ༔ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས༔ན་རག་་་བཤགས་ཉམས་ཆགས་རང་གྲོལ་གྱི་ཆ་ལག་ཚེ་འདས་གནས་འདྲེན་འགྲོ་དྲུག་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། (o zab chos zhi khro dgongs pa rang grol las na rag...) [Early 20th century]
EAP727/5/10: མིག་དར་བསལ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་ཏེ།འོ་རིགས་ཀྱི་བུ་མ་གཡེངས་པར་ཉོན་ཅིག། (mig dar bsal la dkyil 'khor bstan te 'o rigs kyi bu ma g.yengs par nyon cig) [Early 20th century] EAP727/5/11: ཨོ༔ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས༔ཞི་ཁྲོ་འདུས་པའི་བྱང་རྩར་ཕྲེང་ཚོར་བ་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༔ (o zab chos zhi khro dgongs pa rang grol las zhi khro 'dus pa'i byang rtsar phreng tshor ba rang grol zhes bya ba bzhugs so) [Mid 20th century]
EAP727/5/12: ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས༔སྐུ་གསུམ་གསོལ་འདེབས་ཀློང་ཡངས་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། (zab chos zhi khro dgongs pa rang grol las sku gsum gsol 'debs klong yangs rang grol zhes bya ba bzhugs so) [Early 20th century] EAP727/5/13: ཨོ༔ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས༔ཞི་ཁྲོ་འདུས་པའི་ལས་བྱང་རྩར་ཕྲེང་ཚོར་བ་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༔ (o zab chos zhi khro dgongs pa rang grol las zhi khro 'dus pa'i las pa'i las byang rtsar phreng tshor ba rang grol zhes bya ba bzhugs so)
EAP727/5/14: ཨོ༔ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས༔ན་རག་སྡིག་གྲིབ་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་གྱི་ཆ་ལག་བཞུགས་སོ།། (o zab chos zhi khro dgongs pa rang grol las na rag sdig grib rang grol zhes bya ba bar do thos grol gyi cha lag bzhugs so) [Early 20th century] EAP727/5/15: ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས༔ཕྱག་འཚལ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ།། (zab chos zhi khro dgongs pa rang grol las phyag 'tshal bsdus pa bzhugs so) [Early 20th century]
EAP727/5/16: ཨོ༔ངག་སྒྲིབས་སྦྱངས་ཕྱིར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྒོམས་བཟླས་ནི༔ (o ngag sgribs sbyangs phyir rdo rje sems dpa'i bsgoms bzlas ni) [Early 20th century] EAP727/6/1: དགྲ་བགེགས་འཆིང་བྱེད་འཆོར་མེད་དུས་ཀྱི་ཁང་སྒྲོམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། (dgra bgegs 'ching byed 'chor med dus kyi khang sgrom zhes bya ba bzhugs so) [Mid 19th century]
EAP727/6/2: འུྃ༔ ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ གཅོད་ཡུལ་མཁའ་འགྲོའི་གད་རྒྱངས་བཞུགས༔ ('u klong chen snying gi thig le las gcod yul mkha' 'gro'i gad rgyangs bzhugs) [Late 19th century] EAP727/6/3: ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷའི་གཏེར་བུམ་སྒྲུབ་པའི་ལྷན་ཐབས་འདོད་འབྱུང་རིན་ཆེན་བུམ་པ་བཞུགས་སོ་་ (o rgyan mkha' 'gro nor lha'i gter bum sgrub pa'i lhan thabs 'dod 'byung rin chen bum pa bzhugs so) [photocopied]
EAP727/6/4: ཟབ་ལམ་གཅོད་ཁྱི་དམིགས་རིམ་བཞུགས་སོ།། (zab lam gcod khyi dmigs rim bzhugs so) [Early 20th century] EAP727/6/5: དམར་གསུར། (dmar gsur)
EAP727/6/6: ཛམྦྷ་ལ་ནག་པོའི་སྒོ་ནས་ས་བཅུད་བུམ་གཏེར་སྦ་བའི་ངག་འདོན་འདོད་འབྱུང་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། (dzamhala nag po'i sgo nas sa bcud bum gter sba pa'i ngag 'don 'dod 'byung nor bu zhes bya ba bzhugs so) [photocopied] EAP727/6/7: ཀློང་ཆེན་རྙིང་ཐིག་ལས་བཀའ་སྲུང་གསོལ་མཆོད་ཤིན་དུ་བསྡུས་པ་བཞུགས་་ (klong chen rnying thig las bka' srung gsol mchod shin du bsdus pa bzhugs) [Early 20th century]
EAP727/6/8: ཀློང་གྲོལ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས༔བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་བཞུགས༔ (klong grol thugs kyi thig le las brgyud 'debs byin rlabs char 'bebs bzhugs) [Late 19th century] EAP727/6/9: ཀློང་གྲོལ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལྶ། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དམར་མོའི་ནང་སྒྲུབ་པདམའི་སྙིང་ཞུན་བཞུགས།། (klong grol thugs kyi thig le las rje btsun sgrol ma dmar mo'i nang sgrub padma'i snying zhun bzhugs) [Early 20th century]
EAP727/6/10: ཀླུ་གཏོར་བདུད་རྩི་འོ་མའི་ཨུ་ནརྒྱུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (klu gtor bdud rtsi 'o ma'i u nargyu zhes bya ba bzhugs so) [Early 20th century] EAP727/6/11: ཀླུ་ཡི་བསང་མཆོད་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་བཞུགས་སོ། (klu yi bsang mchod bdud rtsi'i 'o ma'i u rgyu mtsho bzhugs so) [Early 20th century]
EAP727/6/12: ནད་བདག་སྟོབས་འཇོམས་ཀྱི་གཏོ་ཆོག་ཁྱེར་བདེ་ཞེས་བྱ་བཞུགས།། (nad bdag stobs 'joms kyi gto chog khyer bde zhes bya bzhus) [Early 20th century] EAP727/6/13: པདམ་དྲག་པོའི་ལས་མཐའ་ལས་འབྱུང་པོ་ཁྱི་གདོན་གྱི་མདོས་ཚིག་ཉུང་དོན་འདུ་བཞུགས་སོ།། (padma drag po'i las mtha' las 'byung po khyi gdon gyi mdos tshig nyung don 'du bzhugs so) [Early 20th century]
EAP727/6/14: ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་ཁ་བཟློག་པའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་བཞུགས་སོ།། (thugs rje chen po la brten nas mi kha bzlog pa'i gdams ngag zab mo bzhugs so) [Early 20th century] EAP727/6/15: གཏོ་ཀླུད་གཏོང་ཚུལ (gto klud gtong tshul) [Early 20th century]
EAP727/6/16: ས་བདག་སྙིང་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་བཞུགས་སོ།། (sa bdag snying gter gyi bum pa bzhugs so) [Early 20th century] EAP727/6/17: ས་བདག་སྙིང་གཏེར་སྦ་ཐབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཞུགས་སོ།། (sa bdag snying gter sba thabs yid bzhin nor bu bzhugs so) [Early 20th century]
EAP727/6/18: ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷའི་གཡང་འབོད་བཞུགས་་ (o rgyan mkha' 'gro nor lha'i g.yang 'bod bzhugs) [photocopied] EAP727/6/19: གཟའི་ལས་བྱང་ཆོས་སྐྱོང་རྣོ་འདུས་ཕ་ལ་མར་ལ་གྲི་ངར་མོ་བཞུགས། (gza'i las byang chos skyong rno 'dus pha la mar la gri ngar mo bzhugs) [Late 19th century]
EAP727/6/20: བར་དོའི་ཆོས་བཤད་ཞིང་མཆོག་སྒོ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (bar do'i chos bshad zhing mchog sgo 'byed ces bya ba bzhugs so) [Mid 20th century] EAP727/6/21: ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོའི་ནོར་ལྷའི་རྒྱུན་འཁྱེར་བཞུགས།། (o rgyan mkha' 'gro'i nor lha'i rgyun 'khyer bzhugs)
EAP727/6/22: བཅུ་གསུམ་ཡར་ལྔ་བླ་མ་དང་། ལྷ་སྲུང་མི་དབོན་ས་མལ་ཡིན། (bcu gsum yar lnga bla ma dang lha srung mi dbon sa mal yin) EAP727/6/23: རྫོགས་ཆེན་ཡང་རྒྱབ་ལས། བརྒྱ་རྩ་བསྡུས་པ་བཞུགས། (rdzogs chen yang rgyab las brgya rtsa bsdus pa bzhugs) [Late 19th century]
EAP727/6/24: མཆོད་སྦྱིན་གྱི་མཆོད་གཏོར་ཆེན་པོ་་་ (mchod sbyin gyi mchod gtor chen po) [Early 20th century] EAP727/6/25: བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསམ་པ་ལྷུན་འགྲུབ་དང་མྱུར་འགྲུབ་མ་བཞུགས་སོ།། (bla ma'i rnal 'byor bsam pa lhun 'grub dang myur 'grub ma bzhugs so) [Mid 19th century]
EAP727/6/26: སེང་གདོང་གཏོར་ཟློག་གི་སེང་གྲིའི་གློང་དུ། མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་བསྐྱེད་པའི་ གཡུལ་ཟློག་གུད་དུ་སྦས་ཤིང་གབ་པ་མངོན་དུ་བྱུང་བ།། (seng gdong gtor zlog gi seng gri'i glong du ma mgon lcam dral bskyed pa'i g.yul zlog gud du sbas shing gab pa mngon du byung ba)