Endangered Archives

EAP550: Preservation of Yao manuscripts from South Yunnan: text, image and religion

Read more about this project
EAP550/1/1: Yujing sanshi ke EAP550/1/2: Tianshi ke [1887]
EAP550/1/3: Xielei shang ke [1819] EAP550/1/4: "Yuhuang jingji sanshi ke [Unknown, probably in the late 19th century]"
EAP550/1/5: "Dongyue sanshi ke [Unknown, probably in the late 19th century]" EAP550/1/6: "Honglou pingju [Unknown, probably in the late 19th century]"
EAP550/1/7: duilian shuxin ji [Probably early 20th century] EAP550/1/8: "Yiben riwu ke [1921, 1946, 1948]"
EAP550/1/9: Kaishan ke [Unknown] EAP550/1/10: Huang Jiangnv gushi [Unknown]
EAP550/1/11: Hehun shu [late 19th century] EAP550/1/12: Zhanbu jishu [1948]
EAP550/1/13: Hongen jingshu ke [1947] EAP550/1/14: Zazi [1940]
EAP550/1/15: Shoushui cunshen qishenqun wutai fa [1902(?)] EAP550/1/16: Dongyue ke [Unknown]
EAP550/1/17: Zhanyong zhouyu [Unknown] EAP550/1/18: Zhan fa [1781]
EAP550/1/19: Jiesheng daxian ke [1826] EAP550/1/20: Yiben lefu ke [1843]
EAP550/1/21: Shenqing [1861] EAP550/1/22: Yiben zhushen ke [early 20th century]
EAP550/1/23: Yiben zhushen ke [1907] EAP550/1/24: Yiben zhushen ke [Unknown]
EAP550/1/25: Du wangling jing [Unknown] EAP550/1/26: Zhupin jing [1911]
EAP550/1/27: Shen doutou gao dounei dian dengwei ke [1863 (?)] EAP550/1/28: Yawang ke [1853]
EAP550/1/29: Guanzao ke [1843 or 1897] EAP550/1/30: Sangzang jing [Unknown]
EAP550/1/31: Zhan fa [Unknown] EAP550/1/32: Dasheng sansheng sanjing tianzun [1835]
EAP550/1/33: Zhushen jing [Unknown] EAP550/1/34: Zhubang yushi [Unknown]
EAP550/1/35: Zhan fa [late 19th century] EAP550/1/36: Zhan fa [late 19th century]
EAP550/1/37: "Sangzang ke [Unknown, probably in the early 20th century]" EAP550/1/38: Xielei ke yiben [late 18th century]
EAP550/1/39: "Nanling ke yiben [Unknown, probably in the early 20th century]" EAP550/1/40: "Unknown [Unknown, probably in the early 20th century]"
EAP550/1/41: Zhan fa [Probably late 20th century] EAP550/1/42: Sangzang ke [Unknown]
EAP550/1/43: Shenqing [Unknown] EAP550/1/44: "Yinlu ke [Unknown, probably in the early 20th century]"
EAP550/1/45: Shenqing [Probably late 20th century] EAP550/1/46: Shendou ke [Probably early 20th century]
EAP550/1/47: Chuxue xinchun kaijie ke [1853] EAP550/1/48: Zazi [1940]
EAP550/1/49: "Shenxiang [Unknown, probably in the late 19th century]" EAP550/1/50: Zhanbu jishu [1948]
EAP550/1/51: "Shenqing [Unknown, probably in the early 20th century]" EAP550/1/52: Unknown [late 19th century]
EAP550/1/53: Xiao zashu yiben [late 19th century] EAP550/1/54: "Zhan hunyin shu [Unknown, probably in the late 19th century]"
EAP550/1/55: "Du wangling jing [Unknown, probably in the late 19th century]" EAP550/1/56: "Sangchang chuling yong [Unknown, probably in the late 19th century]"
EAP550/1/57: Du wangling jing [1918] EAP550/1/58: Shuifu ke [late 18th century]
EAP550/1/59: Feizhang ke [1917] EAP550/1/60: "Gongwang jianwang qifu baoan zhai [Unknown, probably in the late 19th century]"
EAP550/1/61: Xuanqiong chuhui zhang [1919] EAP550/1/62: "Yiben huashiyi ke [Unknown, probably in the early 20th century]"
EAP550/1/63: Shuxin [1983(?)] EAP550/1/64: "Yiben zaxie ke [Unknown, probably in the early 20th century]"
EAP550/1/65: "Benming shu [Unknown, probably in the early 20th century]" EAP550/1/66: Yiben chuxue ke [1946]
EAP550/1/67: "Yiben ke [Unknown, probably in the early 20th century]" EAP550/1/68: Lijia yiben wanbei ke [1954]
EAP550/1/69: "Chaodu jing [Unknown, probably in the early 20th century]" EAP550/1/70: Zhaolong ke [1915]
EAP550/1/71: Xiao guijiao ke [1825] EAP550/1/72: Shigong zhaobin ke [early 20th century]
EAP550/1/73: Yiben ke [1937] EAP550/1/74: "Unknown [Unknown, probably in the late 19th century]"
EAP550/1/75: "Yiben ke [Unknown, probably in the early 20th century]" EAP550/1/76: "Jiaqu shu [Unknown, probably in the early 20th century]"
EAP550/1/77: Yiben jiuhuan ke [early 20th century] EAP550/1/78: Yiben guijiao ke [1941]
EAP550/1/79: Yiben chuanguang ke [1883] EAP550/1/80: Yiben yushen jiuhuan ke [1983]
EAP550/1/81: Liyue yiben [1941] EAP550/1/82: Zihui [early 20th century]
EAP550/1/83: Zhanbu jishu [1941] EAP550/1/84: Unknown [1983]
EAP550/1/85: Songwang shu [early 20th century or late 19th century] EAP550/1/86: Xieshe anlong jiuhuan qifu bao'an ke [1897]
EAP550/1/87: Shen fu [Unknown] EAP550/1/88: Shuhun [1944]
EAP550/1/89: Yiben wanman ke [Unknown] EAP550/1/90: Dili qishu fu wangren yong [1872]
EAP550/1/91: Yiben ke [Unknown] EAP550/1/92: Yiben ke [Unknown]
EAP550/1/93: Shen fu [Unknown] EAP550/1/94: Unknown [late 19th century]
EAP550/1/95: Jiehui ke [late 19th century] EAP550/1/96: Shenqing [1980s]
EAP550/1/97: Shufan shengtang ke [1814] EAP550/1/98: Zhaobing ke [1848]
EAP550/1/99: Zhu shu shi zongke [1802] EAP550/1/100: Huawang ke [early 20th century]
EAP550/1/101: Leifu jieyuan jing [1827] EAP550/1/102: Yiben nanling jing [1926]
EAP550/1/103: Zhupin shi jing [1929] EAP550/1/104: Yiben zhuzhang ge [1930]
EAP550/1/105: Unknown [Unknown] EAP550/1/106: Zhaobing ke [late 19th century]
EAP550/1/107: Yiben chaotian ke [1937] EAP550/1/108: Yiben sai huangjin [1927]
EAP550/1/109: Zhaolong jiehui ke [late 19th century] EAP550/1/110: Zhu biao shi [1825]
EAP550/1/111: Zhaobing ke [1888] EAP550/1/112: Unknown [Unknown]
EAP550/1/113: Shijiao bangshi quanben [1813] EAP550/1/114: Songzhong ke [1847]
EAP550/1/115: "Yushu dabu [Unknown, probably in the late 19th century]" EAP550/1/116: "Wujiao shushi [Unknown, probably in the late 19th century]"
EAP550/1/117: Shigu yawang ke [1885] EAP550/1/118: Dazhai fuli chitan ke [late 19th century]
EAP550/1/119: Duren da bu [late 19th century] EAP550/1/120: Chuzhen xinchun xinen ke [late 19th century]
EAP550/1/121: Yuhuang dajiao jingdui sanshi yitong zuoyou zhentan [late 19th century] EAP550/1/122: Feizhang nanxiang gong yiben [late 19th century]
EAP550/1/123: Zancai lou ke jiaolong ke poyu ke [late 19th century] EAP550/1/124: Jiuku dabu [late 19th century]
EAP550/1/125: Duren daochang [late 19th century] EAP550/1/126: Yuhuang dajiao youtan [late 19th century]
EAP550/1/127: Zhan fa [late 19th century] EAP550/1/128: Songzhang ge [late 19th century]
EAP550/1/129: Xiaoza dabu [1830] EAP550/1/130: Baoen tuoxiao jing [late 19th century]
EAP550/1/131: Jiuku jing yiben [late 19th century] EAP550/1/132: Huang shi nv [Unknown]
EAP550/1/133: Yiben shendou jing [1920] EAP550/1/134: Zhaolong jiehui ke [early 20th century]
EAP550/1/135: Yuanman ke yiben [1964] EAP550/1/136: Unknown [late 20th century]
EAP550/1/137: Unknown [late 20th century] EAP550/1/138: Yiben shendou ke [1846]
EAP550/1/139: Jiehui ke [early 20th century] EAP550/1/140: Jianwang jiuhuan ke [late 19th century]
EAP550/1/141: Yiben shendou ke [1876] EAP550/1/142: Shenqing [1992]
EAP550/1/143: Yiben guangao ke [late 19th century] EAP550/1/144: Jianwang jiuhuan ke [late 19th century]
EAP550/1/145: Jianwang jiuhuan ke [late 20th century] EAP550/1/146: Anfen ke [early 20th century or late 19th century]
EAP550/1/147: Tongshu [1873] EAP550/1/148: Lixiang ke [1982]
EAP550/1/149: Unknown [Unknown] EAP550/1/150: Kaisang ke [1822]
EAP550/1/151: Sanlei ke [early 19th century] EAP550/1/152: Wanman ke [1852]
EAP550/1/153: Jiehui ke [early 19th century] EAP550/1/154: Wanman ke [late 20th century]
EAP550/1/155: Kaishan ke [late 19th century] EAP550/1/156: Yiben shu zhou [1987]
EAP550/1/157: Jiuniang gushi [19th century] EAP550/1/158: zhaolong ke [19th century]
EAP550/1/159: Jiuniang gushi [19th century] EAP550/1/160: Zhaobing ke [1822]
EAP550/1/161: Unknown [late 19th century] EAP550/1/162: "Jiuku jing [Unknown, probably in the late 19th century]"
EAP550/1/163: "Xielong ke [Unknown, probably in the late 19th century]" EAP550/1/164: Unknown [1813]
EAP550/1/165: "Unknown [Unknown, probably in the late 19th century]" EAP550/1/166: Unknown [1865]
EAP550/1/167: Unknown [Unknown] EAP550/1/168: Unknown [Unknown]
EAP550/1/169: Unknown [1960] EAP550/1/170: Wanman ke [1932]
EAP550/1/171: Shendou anlong ke [late 19th century] EAP550/1/172: Yansheng anlong zai neili ke [1926]
EAP550/1/173: "Unknown [Unknown, probably in the late 19th century]" EAP550/1/174: "Zhu bang jin ze [Unknown, probably in the late 19th century]"
EAP550/1/175: Zhan fa [late 19th century] EAP550/1/176: Duren [late 19th century]
EAP550/1/177: Za fa [1792] EAP550/1/178: "Shenqing [Unknown, probably in the late 19th century]"
EAP550/1/179: "Duren [Unknown, probably in the late 19th century]" EAP550/1/180: Kanbing shu [1990]
EAP550/1/181: "Unknown [Unknown, probably in the late 19th century]" EAP550/1/182: "Yiben ke [Unknown, probably in the late 19th century]"
EAP550/1/183: Xie lei ke [19th century] EAP550/1/184: Yiben ke [19th century]
EAP550/1/185: Yiben ke [19th century] EAP550/1/186: "Duren [Unknown, probably in the late 19th century]"
EAP550/1/187: "Unknown [Unknown, probably in the late 19th century]" EAP550/1/188: "Yansheng ke [Unknown, probably in the late 19th century]"
EAP550/1/189: "Jiuhuan qifu bao'an jing [Unknown, probably in the early 20th century]" EAP550/1/190: "Unknown [Unknown, probably in the early 20th century]"
EAP550/1/191: "Unknown [Unknown, probably in the late 19th century]" EAP550/1/192: "Sangzang ke [Unknown, probably in the late 19th century]"
EAP550/1/193: Zhaobing ke [1888] EAP550/1/194: Unknown [1857 or 1917]
EAP550/1/195: Chuanguang ke [1914] EAP550/1/196: "Chuanguang ke [Unknown, probably in the early 20th century]"
EAP550/1/197: Unknown [1897] EAP550/1/198: Yansheng sanshi ke [1855]
EAP550/1/199: "Unknown [Unknown, probably in the early 20th century]" EAP550/1/200: Xinji yiben daomen shushi [1892]
EAP550/1/201: Yiben yawang ke [1833 or 1893] EAP550/1/202: Jieyuan ke [1911]