Endangered Archives

EAP460: Collection and preservation of Shui manuscripts from private collections in South Guizhou

Read more about this project
EAP460/1/1: Zheng qi xiong xing [20th century] EAP460/1/2: Jin mu shui huo tu [19th century]
EAP460/1/3: Jia si ding han ren xu gui [19th century] EAP460/1/4: Unnamed [19th century]
EAP460/1/5: Chu xue (?) [20th century] EAP460/1/6: Unnamed [20th century]
EAP460/1/7: Unnamed [20th century] EAP460/1/8: Unnamed [20th century]
EAP460/1/9: Unnamed [20th century] EAP460/1/10: Unnamed [20th century]
EAP460/2/1: Xiaowa guansha quanben jielu [Early 20th century ] EAP460/3/1: Zeji jinyao [1968]
EAP460/4/1: Jiehun Jiaqu yi yong [1981-1983] EAP460/4/2: Dingshi ji xiong zhaiyao [1981-1983]
EAP460/4/3: Tan wei shen nian yi tan [1981-1983] EAP460/4/4: Dang da wang [1981-1983]
EAP460/4/5: Ci ben tui guai [1981-1983] EAP460/4/6: Zi wu mao you nian chou fang [1981-1983]
EAP460/4/7: Di shier shang tan [1981-1983] EAP460/4/8: kai hai zi xu shan ji wu chen chou [1981-1983]
EAP460/4/9: Jiu fan [1981-1983] EAP460/4/10: Linshi shiyong [1981-1983]
EAP460/4/11: Hua hong zi [1981-1983] EAP460/4/12: Ji kan niu [1981-1983]
EAP460/4/13: Zi wu mao you [1981-1983] EAP460/4/14: Chuangzao xin zhai [1981-1983]
EAP460/4/15: Sai shi [1981-1983] EAP460/4/16: Zi wu mao you yong san tan [1981-1983]
EAP460/4/17: Chun yin wu xu nian da bai [1981-1983] EAP460/4/18: chen wu chou fang [1981-1983]
EAP460/4/19: Tan bai ba [1981-1983] EAP460/5/1: Sheng fan zhan jie
EAP460/6/1: Zi wu mao you nian hai [1900] EAP460/6/2: Zi wu mao you [Late 19th century]
EAP460/6/3: Jia si jiuyue wei fang si yue [1900] EAP460/7/1: Unnamed [1963]
EAP460/7/2: Diyi jia yin [1963] EAP460/7/3: Kan shengnian yong [1963]
EAP460/7/4: Jiri lishi [1975] EAP460/7/5: Zi wu mao you nian [1962]
EAP460/7/6: Zi wu mao you nian hai hai [1962] EAP460/7/7: Zi wu nian [1962]
EAP460/7/8: Zi wu mao you nian [1962] EAP460/7/9: Kan ri yong shen [1962]
EAP460/7/10: Jia si jiuyue wei fang [1962] EAP460/7/11: Jia si nian tan si mao wen si ji [1963]
EAP460/7/12: Ershi ba xiuxing zeyao [1961] EAP460/8/1: Da ben [1917]
EAP460/9/1: Zi wu mao you jinlong [1950] EAP460/9/2: Chang si chang sheng yao yong [1940]
EAP460/9/3: Menkou ye yong ji ri [1950] EAP460/9/4: Kan yao yong da ji hao [1940]
EAP460/9/5: Fanshu yao yong gemen [Early 20th century] EAP460/9/6: Jiazi nian wu jiu fen daji [1940]
EAP460/9/7: Kan ri qi wu jixiong [1950] EAP460/9/8: Nian jiazi [1940]
EAP460/9/9: Cun men shu [Early 20th century] EAP460/10/1: Bingzi [1940]
EAP460/10/2: Nian wuzi [1941] EAP460/10/3: Nian renzi fanshu [1948]
EAP460/10/4: Fanshu [1940] EAP460/10/5: Jiazi [1939]
EAP460/10/6: Hai zi chou shi [1940] EAP460/11/1: Xuhai nian wushi yi [1970]
EAP460/11/2: Unnamed EAP460/11/3: Jiazi chen nian [1970]
EAP460/11/4: Ziwu maoyou nian EAP460/11/5: Zi nian [Late 19th century]
EAP460/11/6: Guichou nian [Late 19th century] EAP460/12/1: Unnamed [Late 19th century]
EAP460/13/1: Unrecognizible [1980] EAP460/13/2: Ershi ba xiu [1982]
EAP460/13/3: Chen xu nian chou fang [1983] EAP460/13/4: Chun yin wu xu [1970]
EAP460/14/1: Linshi shiyong [Late 20th century] EAP460/14/2: Zi wu mao you kuai yong ri [Late 20th century]
EAP460/14/3: Jiu fan [Late 20th century] EAP460/14/4: Zi wu mao you chen chen [1981]
EAP460/14/5: Shu wu [1981] EAP460/14/6: Tan bai ba [1981]
EAP460/14/7: Jia zi yi chou ji [1981] EAP460/14/8: Chen xu nian si chou fang [1984]
EAP460/14/9: Da ji tong shu ri [1981] EAP460/14/10: Tan lang [Early 20th century]
EAP460/14/11: Tan mu liushi jin shui wei shen [1982] EAP460/14/12: Ji sha niu jing zugong [1982]
EAP460/14/13: Jia si nian jiu yue wei fang [1981] EAP460/14/14: Zi wu mao you hai ze le [1981]
EAP460/14/15: Dang da wang [Early 20th century] EAP460/14/16: Zhe ben tui guai [Early 20th century]
EAP460/14/17: Li fang shu [1946] EAP460/14/18: Chen xu nian chou fang [1981]
EAP460/14/19: Sai shi [1981] EAP460/15/1: Li fang yi kan ji xiong [Early 20th century]
EAP460/15/2: Tan wu zhu [Early 20th century] EAP460/15/3: Hunyin [Early 20th century]
EAP460/15/4: Zi wu mao you nian yin shen hai fang [Early 20th century] EAP460/15/5: Shen zi da ji [Early 20th century]
EAP460/16/1: Nian yong nannv ri wen [1963] EAP460/17/1: Chun yin wu xu [1981]
EAP460/17/2: Zi wu mao you hai ze le [1981] EAP460/17/3: Zi wu nian you fang [1981]
EAP460/17/4: Jiu fan [1981] EAP460/17/5: Linshi bian yong [1981]
EAP460/17/6: Jia zi shi [1981] EAP460/17/7: Jia si nian jiu yue wei fang [1981]
EAP460/17/8: Sai shi [1981] EAP460/17/9: Zi wu mao you chen chen [1981]
EAP460/17/10: Tan lang [1981] EAP460/17/11: Tai bai ba [1981]
EAP460/17/12: Tan mu liu shi jin shui wei shen [1981] EAP460/17/13: Da ji tong shu ri [1981]
EAP460/17/14: Dang da wang [1981] EAP460/17/15: Di shier shang tan [1981]
EAP460/18/1: Wan nian shu [Early 20th century] EAP460/19/1: Zi wu mao you nian hai hai [Late 19th century]
EAP460/19/2: Xu ? Wu fang [Late 19th century] EAP460/20/1: Jia si jiu yue wei fang [1982]
EAP460/20/2: Zhe ben kan bai ba [1982] EAP460/20/3: Lun ben ji yu an zang [1982]
EAP460/20/4: Ri shi ji zang [1982] EAP460/20/5: Liu [1982]
EAP460/20/6: Jia si bing yin [1988] EAP460/20/7: Zheng qi geng jia [1979]
EAP460/20/8: Zi wu mao you nian [Mid 20th century] EAP460/21/1: Jia si jiu yue wei fang [1964]
EAP460/21/2: Zhe ben [1964] EAP460/22/1: Wan nian [Late 19th century]
EAP460/22/2: Jia si nian bing yin [1916] EAP460/22/3: Zhan tui xiong ri shi yong ji [1916]
EAP460/23/1: Ji xing bian lan [Late 19th century] EAP460/23/2: Xiang xia tong shu [1900]
EAP460/23/3: Unknown [1900] EAP460/23/4: Unknown [Late 19th century]
EAP460/23/5: Tan ju la [Late 19th century] EAP460/23/6: Yi kan ji xiong [1900]
EAP460/23/7: Tong shu [1900] EAP460/23/8: Qu gua shu [Late 19th century]
EAP460/23/9: Tong shu [Late 19th century] EAP460/23/10: Wan sui yong [1900]
EAP460/23/11: Men ji [Late 19th century] EAP460/24/1: Wu jiu ji [1987]
EAP460/24/2: Wu ? Sheng nian yue shi ri [1987] EAP460/24/3: Chun yin wu xu [1981]
EAP460/24/4: Unknown [1987] EAP460/24/5: Kan gong zheng kan wu yin [1987]
EAP460/25/1: Zi wu mao you nian [Early 20th century] EAP460/27/1: Wei shen nian tan [Early 20th century]
EAP460/27/2: Unknown [1910s] EAP460/27/3: Tan lang [Early 20th century]
EAP460/27/4: Unknown [Late 19th century] EAP460/27/5: Unknown [Early 20th century]
EAP460/27/6: Shu wu [Early 20th century] EAP460/27/7: Shi er nian tu [Early 20th century]
EAP460/27/8: Gao xiang yin wen [1950s] EAP460/28/1: Kan sheng nian yong ri bing ji yao [1939]
EAP460/28/2: Zhe ben shu neng ke kan qi sha [1969] EAP460/28/3: Tan si ji
EAP460/28/4: Zhe gen ben fu gui du ben [1951] EAP460/28/5: Zhe ben guan
EAP460/28/6: Kan jie qin EAP460/28/7: Kan li fang
EAP460/28/8: Tan wu jiu ji EAP460/28/9: Zhe ben kan sheng nian yong ri an zang da ji
EAP460/28/10: Zhe ben fen fu gui EAP460/28/11: Zhe ben shu ji ge xiang ri xiong [1949]
EAP460/29/1: Wu yin hui hai mao mo [1963] EAP460/29/2: Nian yong nannv riyong pin
EAP460/29/3: Da huo po men [1964] EAP460/29/4: Jia si jiu yue wei fang [1964]
EAP460/29/5: Zi wu mao you nian [1964] EAP460/29/6: Zi wu mao you nian [1964]
EAP460/30/1: Jia si bing yin [1995] EAP460/30/2: Mo shen tan daji [1987]
EAP460/30/3: Ren xu nian [Early 20th century] EAP460/30/4: Qi zao tongshu [1992]
EAP460/30/5: Ri shi ji [Early 20th century] EAP460/30/6: Wu lu [1982]
EAP460/30/7: Zi wu mao you [1982] EAP460/30/8: Jia si jiuyue mo fang si [1982]
EAP460/30/9: Unknown [1988] EAP460/30/10: Ji xiong [1982]
EAP460/30/11: Ma Niu touxing [1984] EAP460/30/12: Jia zi yi chou [1982]
EAP460/30/13: Nian nan nv [1982] EAP460/30/14: Zi chen yin chou [Early 20th century]
EAP460/30/15: Nian ren chen [Early 20th century] EAP460/30/16: Zheng qi geng jia [1979]
EAP460/31/1: Di shier shang tan [19th century] EAP460/31/2: Xu shan ? nian fang [1902]
EAP460/31/3: Zi wu nian ? you fang EAP460/31/4: Jia si nian jiu yue [1910]
EAP460/31/5: Unknown [19th century] EAP460/32/1: Tong shu [Late 19th century]
EAP460/32/2: Jiu ji [1923] EAP460/32/3: Tan lang shu ji xiong ding yong [1922]
EAP460/32/4: Unknown [1912] EAP460/32/5: Tan lang jiao gou ji xiong [1922]
EAP460/33/1: Dang da wang [1908] EAP460/34/1: Unknown [19th century]
EAP460/35/1: Fu gui gen ji [Early 20th century] EAP460/36/1: Tan wu fu zi jin shui [1970]
EAP460/36/2: Zi wu mao you nian [1983] EAP460/36/3: Ri shi ji yong [1964]
EAP460/36/4: Duan dan ji xiong EAP460/36/5: Nian yong nian nv ri wen [1981]
EAP460/36/6: Ri shi ji yong [1964] EAP460/37/1: Ji shi jin ji zhishi [1987]
EAP460/38/1: Jia si jiu yue wei fang [Early 20th century] EAP460/38/2: Kan fang ji xiong [Early 20th century]
EAP460/38/3: Liu gong [1982] EAP460/38/4: Ri shi ji zang [1982]
EAP460/38/5: Unnamed [Early 20th century]