Endangered Archives

EAP341: Rescuing text: retrieval and documentation of printed books and periodicals from public institutions in eastern India published prior to 1950 - major project

Read more about this project
EAP341/1/1 Pt 1: Bharatiya samaskriti [1353 [B. S.] 1946] EAP341/1/1 Pt 2: Bharatiya samaskriti [1353 [B. S.] 1946]
EAP341/1/2: Taruna bamla [1334 [B. S.] 1927] EAP341/1/3 Pt 1: Ratnamala (vol- I) [1316 [B. S.] 1909]
EAP341/1/3 Pt 2: Ratnamala (vol- I) [1316 [B. S.] 1909] EAP341/1/3 Pt 3: Ratnamala (vol- I) [1316 [B. S.] 1909]
EAP341/1/4: Srimadbhagabatsara [n. d.] EAP341/1/5: Srimadbhagabata (ekadasa o dvadasa skandha) [n. d.]
EAP341/1/6 Pt 1: Srimadbhagabata (prathama skandha haite ashtama skandha) [1291 [B. S.] 1884] EAP341/1/6 Pt 2: Srimadbhagabata (prathama skandha haite ashtama skandha) [1291 [B. S.] 1884]
EAP341/1/6 Pt 3: Srimadbhagabata (prathama skandha haite ashtama skandha) [1291 [B. S.] 1884] EAP341/1/7 Pt 1: Srimadbhagabata (nabama skandha haite dvadasa skandha) [1292 [B. S.] 1885]
EAP341/1/7 Pt 2: Srimadbhagabata (nabama skandha haite dvadasa skandha) [1292 [B. S.] 1885] EAP341/1/8: Srimadbhagabatam (kuntira abama bhishmera staba) [1332 [B. S.] 1925]
EAP341/1/9: Harilila (dashama paricheda haite unabimsha paricheda) [1298 [B. S.] 1891] EAP341/1/10 Pt 1: Baishnabacara - paddhati [1319 [B. S.] 1912]
EAP341/1/10 Pt 2: Baishnabacara - paddhati [1319 [B. S.] 1912] EAP341/1/11: Radhakrishna - tattva [n. d.]
EAP341/1/12 Pt 1: Ratnamala (vol- I) [1316 [B. S.] 1909] EAP341/1/12 Pt 2: Ratnamala (vol- I) [1316 [B. S.] 1909]
EAP341/1/12 Pt 3: Ratnamala (vol- I) [1316 [B. S.] 1909] EAP341/1/12 Pt 4: Ratnamala (vol- I) [1316 [B. S.] 1909]
EAP341/1/13 Pt 1: Raja rammohana raya pranita granthabali [1795 [Shak] 1873] EAP341/1/13 Pt 2: Raja rammohana raya pranita granthabali [1795 [Shak] 1873]
EAP341/1/13 Pt 3: Raja rammohana raya pranita granthabali [1795 [Shak] 1873] EAP341/1/14 Pt 1: Srimadbhagabatsara [n. d.]
EAP341/1/14 Pt 2: Srimadbhagabatsara [n. d.] EAP341/1/15 Pt 1: Srikrishnaprema - tarangini (srimadbhagabatera payranubada) [1312 [B. S.] 1905]
EAP341/1/15 Pt 2: Srikrishnaprema - tarangini (srimadbhagabatera payranubada) [1312 [B. S.] 1905] EAP341/1/16 Pt 1: Sricaitanyacaritera upadana [1939]
EAP341/1/16 Pt 2: Sricaitanyacaritera upadana [1939] EAP341/1/16 Pt 3: Sricaitanyacaritera upadana [1939]
EAP341/1/17: Anandalila [n. d.] EAP341/1/18: Sanatana baishnaba bratadina [n. d.]
EAP341/1/19: Sri Sri Raspancadhyaya [1318 [B. S.] 1911] EAP341/1/20: Krishnabatara rahasya arthata tadbishyani sastriya o etihasika alocana [1324 [B. S.] 1917]
EAP341/1/21: Ajamila - carita [1313 [B. S.] 1906] EAP341/1/22: Srikrishnalila rahasya ba gopaltapani upanishata [1324 [B. S.] 1917]
EAP341/1/23: Radhatantram [1341 [B. S.] 1934] EAP341/1/24: Srikrishna - kusumanjali [1332 [B. S.] 1925]
EAP341/1/25: Radhakrishna balasa arthata srisriradhakrishnera brajalila [1321 [B. S.] 1914] EAP341/1/26: Sripaduka madhuri [1349 [B. S.] 1942]
EAP341/1/27: Prabhasa yajna (vol- I) [1293 [B. S.] 1886] EAP341/1/28: Prabhasa yajna (vol- IIl) [n. d.]
EAP341/1/29: Nabadvipa mahima [1291 [B. S.] 1884] EAP341/1/30: Radhakrishna bilasa [n. d.]
EAP341/1/31: Rasrasamrita [1258 [B. S.] 1851] EAP341/1/32: Gouranga nigura tattva [n. d.]
EAP341/1/33 Pt 1: Srikrishnapremtarangini [1317 [B. S.] 1910] EAP341/1/33 Pt 2: Srikrishnapremtarangini [1317 [B. S.] 1910]
EAP341/1/34: Naradiya bhakti - sutra (mula) [n. d.] EAP341/1/35: Srisriradharamana kathamrita ba srisricarana dasa babajira upadesa [1332 [B. S.] 1925]
EAP341/1/36: Sri Sri Lila - bhagabata ba srisrikrishnalilamrita (vol- I) [n. d.] EAP341/1/37: Srisridvadasa gopala ba sripatera itibritta [1331 [B. S.] 1924]
EAP341/1/38: Srikrishnacinta [1333 [B. S.] 1926] EAP341/1/39 Pt 1: Ujjvala nilmani [1295 [B. S.] 1888]
EAP341/1/39 Pt 2: Ujjvala nilmani [1295 [B. S.] 1888] EAP341/1/39 Pt 3: Ujjvala nilmani [1295 [B. S.] 1888]
EAP341/1/40: Bhaktirasamrita sindhu [n. d.] EAP341/1/41: Maharshi bedbyasa-pranita srikrishnalila - rahasya (bangla gadyanubada) [1293 [B. S.] 1886]
EAP341/1/42: Bhakticaitanyacandrika arthata caitanyera jibana o dharma [1297 [B. S.] 1890] EAP341/1/43: Bhakticaitanyacandrika (purba bibhaga) [1800 [Shak] 1878]
EAP341/1/44: Bhakticaitanyacandrika (uttara bibhaga) [1806 [Shak] 1884] EAP341/1/45: Raslila [1304 [B. S.] 1897]
EAP341/1/46: Sacitra jagadisa mahatmya [n. d.] EAP341/1/47: Gopigita [1325 [B. S.] 1918]
EAP341/1/48 Pt 1: Srinarada pancaratra [n. d.] EAP341/1/48 Pt 2: Srinarada pancaratra [n. d.]
EAP341/1/49: Sricaitanyadebera dakshina bhramana (vol- I) sricaitanya-caritamrita [1342 [B. S.] 1935] EAP341/1/50: Sricaitanyadebera dakshina bhramana (vol- II) gobindradasera karca [1342 [B. S.] 1935]
EAP341/1/51: Srisrigopala sahasranama (stobam) [n. d.] EAP341/1/52 Pt 1: Srisribhagabata (sampurna dvadas skanda) [1342 [B. S.] 1935]
EAP341/1/52 Pt 2: Srisribhagabata (sampurna dvadas skanda) [1342 [B. S.] 1935] EAP341/1/53: Premyoga (vol- III) [1838 [Shak] 1916]
EAP341/1/54: Srimanmadhabacarya biracita - tattvamuktabali ba mayabada-satadushani [n. d.] EAP341/1/55: Sri Tattva sutra [n. d.]
EAP341/1/56: Sri Nabadvipa dhama [n. d.] EAP341/1/57: Prabodha koumudi [1817 [Shak] 1895]
EAP341/1/58: Sri Sri Raslila [n. d.] EAP341/1/59: Srikrishna satkathamrita [1323 [B. S.] 1916]
EAP341/1/60: Dakshinartye srikrishnacaitanya [1324 [B. S.] 1917] EAP341/1/61: Saccidananda niyamamrita [n. d.]
EAP341/1/62: Naderanimai' gitabali [1339 [B. S.] 1932] EAP341/1/63: Naderanimai (brindabana lila) gitabali [1343 [B. S.] 1936]
EAP341/1/64: Japaji [1915] EAP341/1/65: "Dohnabali - mahatma tulsidasa, kabira, mirabai, garibdasa prabhritira dohnabali [n. d.]"
EAP341/1/66: Dohnabali [n. d.] EAP341/1/67: Brahma dharmera byakhyana [1832 [Shak] 1910]
EAP341/1/68: Adi brahma samajera mandali samgathanera prastabana [1322 [B. S.] 1915] EAP341/1/69: Jibanta o mrita dharma [n. d.]
EAP341/1/70: Brahma dharmera biseshatva [1318 [B. S.] 1911] EAP341/1/71: Dharma - jijnasa (vol- I & part- II) [1811 [Shak] 1889]
EAP341/1/72: Dharma - jijnasa (part- III) [1304 [B. S.] 1897] EAP341/1/73 Pt 1: Dharma - jijnasa (3rd ed.) [1319 [B. S.] 1912]
EAP341/1/73 Pt 2: Dharma - jijnasa (3rd ed.) [1319 [B. S.] 1912] EAP341/1/74: Brahma samajera bartamana abastha abama amara jibanera brahma samajera parikshita bishaya [1794 [Shak] 1872]
EAP341/1/75: Jnana o dharmera unnati (maharshi debendranatha thakurera upadesa) [1846 [Shak] 1924] EAP341/1/76: Brahma dharmera prakriti [1330 [B. S.] 1923]
EAP341/1/77: Sribhagabatkatha [1325 [B. S.] 1918] EAP341/1/78: Brahma sangitabali (part- II) [1900]
EAP341/1/79: Brahma bacana samgraha (part- I) [1873] EAP341/1/80: Pashandapirana [1344 [B. S.] 1937]
EAP341/1/81: Atitera brahma samaja [1921] EAP341/1/82: Nabasamhita [n. d.]
EAP341/1/83: Adhikara - tattva [1279 [B. S.] 1872] EAP341/1/84: Paribarika prarthana [1310 [B. S.] 1903]
EAP341/1/85: Santi - pagala ba (gadya-padyamaya bhagabadvishayaka stotramala ) [1811 [Shak] 1889] EAP341/1/86: Brahmadharma (vol- I & II) [1791 [Shak] 1869]
EAP341/1/87: Padye brahma dharma [1305 [B. S.] 1898] EAP341/1/88: Brahmadharma (vol- I & II) [1772 [Shak] 1850]
EAP341/1/89 Pt 1: Ramcandrera baktritabali (part- I) prathama haite nabama baktrita paryanta [1313 [B. S.] 1906] EAP341/1/89 Pt 2: Ramcandrera baktritabali (part- I) prathama haite nabama baktrita paryanta [1313 [B. S.] 1906]
EAP341/1/90 Pt 1: "Brahmadharma subodhini tika, sarala (sampurna) artha o tatparya sahita (vol- I & II) [1841 [Shak] 1919]" EAP341/1/90 Pt 2: "Brahmadharma subodhini tika, sarala (sampurna) artha o tatparya sahita (vol- I & II) [1841 [Shak] 1919]"
EAP341/1/91: Brahmajijnasa [1810 [Shak] 1888] EAP341/1/92: Brahma-samaja samvatsarika upahara [1765 [Shak] 1843]
EAP341/1/93: Bharatbarshiya brahmamandira [1791 [Shak] 1869] EAP341/1/94: Brahmadharma pratipadaka sloka - samgraha [1797 [Shak] 1875]
EAP341/1/95: Arya - upadesa rishi - yugera baijnanika-tathya - purnadharma-prabandha [1329 [B. S.] 1922] EAP341/1/96: Yatkincita [n. d.]
EAP341/1/97: Yoga [n. d.] EAP341/1/98 Pt 1: Raja rammohana rayera samskrita o bangala granthabali [1312 [B. S.] 1905]
EAP341/1/98 Pt 2: Raja rammohana rayera samskrita o bangala granthabali [1312 [B. S.] 1905] EAP341/1/98 Pt 3: Raja rammohana rayera samskrita o bangala granthabali [1312 [B. S.] 1905]
EAP341/1/99: Utsabera pranati (vol- I) [1940] EAP341/1/100: Utsabera pranati (vol- II) [1347 [B. S.] 1940]
EAP341/1/101: Ihakala parakala (vol- I) [n. d.] EAP341/1/102: Jatibheda [1291 [B. S.] 1884]
EAP341/1/103: Dharmajibana - sadharana brahma samaje pradatta upadesabali (vol- I) [1320 [B. S.] 1913] EAP341/1/104: Dharmajibana - sadharana brahma samaje pradatta upadesabali (vol- II) [1321 [B. S.] 1914]
EAP341/1/105: Dharmajibana - sadharana brahma samaje pradatta upadesabali (vol- III) [1322 [B. S.] 1915] EAP341/1/106: Brahma sangitabali (part- II) [1799 [Shak] 1877]
EAP341/1/107: Maghotsabera baktrita [1309 [B. S.] 1902] EAP341/1/108: Brahmopasana kartabya kena? [n. d.]
EAP341/1/109: Sadhudera sakshya [n. d.] EAP341/1/110: Dharmera nibasa - bhumi [n. d.]
EAP341/1/111: Dharma - jibana (vol- VI) [1901] EAP341/1/112: Brahma - sandesa [1815 [Shak] 1893]
EAP341/1/113: Khnatura o mangalganja brahma samaja o mangalganja brahma misana bibarana [1810 [Shak] 1888] EAP341/1/114: Jibana - Beda [1808 [Shak] 1886]
EAP341/1/115: Jibana - Beda [1926] EAP341/1/116: Dainika prarthana (vol- I) [1807 [Shak] 1885]
EAP341/1/117: Dainika prarthana (vol- VI) [n. d.] EAP341/1/118: Dainika prarthana (vol- IIl) [1882]
EAP341/1/119: Dainika prarthana (vol- V) [1810 [Shak] 1888] EAP341/1/120: Nababidhana ki? [1896]
EAP341/1/121: "Prarthana (himacala) part- I, II & III [1809 [Shak] 1887]" EAP341/1/122: Brahmikadigera prati upadesa (part- I) [1807 [Shak] 1885]
EAP341/1/123: Brahmikadigera prati upadesa (part- II) [1809 [Shak] 1887] EAP341/1/124: Brahmandigera upadesa (part- I) [1807 [Shak] 1885]
EAP341/1/125: Brahmagitopanishata - prathamarddha [1808 [Shak] 1886] EAP341/1/126 Pt 1: Brahmagitopanishata (part- I) [1811 [Shak] 1889]
EAP341/1/126 Pt 2: Brahmagitopanishata (part- I) [1811 [Shak] 1889] EAP341/1/127: Maghotsaba upalakshe srimadacarya kesabcandra senera upadesa o prarthana (part- I) [1810 [Shak] 1888]
EAP341/1/128: Sadhu - samagama [1809 [Shak] 1887] EAP341/1/129: Satyanarayanera punthi [1322 [B. S.] 1915]
EAP341/1/130: Sebakera nibedana (vol- I & II) [1806 [Shak] 1884] EAP341/1/131: Sebakera nibedana (vol- IIl) [1807 [Shak] 1885]
EAP341/1/132: Sebakera nibedana (vol- IV) [1810 [Shak] 1888] EAP341/1/133: Sebakera nibedana (vol- V) [1807 [Shak] 1885]
EAP341/1/134: Arati (kayekti upadesa o baktrita) [1330 [B. S.] 1923] EAP341/1/135: Samaja biplaba ba brahmana andolana [1336 [B. S.] 1929]
EAP341/1/136 Pt 1: Aryasastra pradipa ba sadhakopahara (vol- I) [1951 [Sambat] 1894] EAP341/1/136 Pt 2: Aryasastra pradipa ba sadhakopahara (vol- I) [1951 [Sambat] 1894]
EAP341/1/137: Srisriramkrishnera jibana o bani [n. d.] EAP341/1/138 Pt 1: Ramcandrera baktritabali (part- II) dasama haite ashtadasa baktrita [1316 [B. S.] 1909]
EAP341/1/138 Pt 2: Ramcandrera baktritabali (part- II) dasama haite ashtadasa baktrita [1316 [B. S.] 1909] EAP341/1/139: Maharajera katha (part- I) [1347 [B. S.] 1940]
EAP341/1/140: Ramkrishna manasiksha [1337 [B. S.] 1930] EAP341/1/141: Srisriramkrishnera anudhyana [1343 [B. S.] 1936]
EAP341/1/142 Pt 1: Tattva - prakasika arthata srisriramkrishnadebera upadesa [1298 [B. S.] 1891] EAP341/1/142 Pt 2: Tattva - prakasika arthata srisriramkrishnadebera upadesa [1298 [B. S.] 1891]
EAP341/1/143 Pt 1: Tattva - prakasika arthata srisriramkrishnadebera upadesa [1318 [B. S.] 1911] EAP341/1/143 Pt 2: Tattva - prakasika arthata srisriramkrishnadebera upadesa [1318 [B. S.] 1911]
EAP341/1/144: Srisrithakura ramkrishnalilamrita [1936] EAP341/1/145: Srisriramkrishna - bani [1340 [B. S.] 1933]
EAP341/1/146: Srisriramkrishna - bani [1341 [B. S.] 1934] EAP341/1/147: Adyapitha - prasanga [1926]
EAP341/1/148: Karmayoga [1314 [B. S.] 1907] EAP341/1/149: Karmayoga [1318 [B. S.] 1911]
EAP341/1/150: Karmayoga [1322 [B. S.] 1915] EAP341/1/151: Sriradha - cinta (mahamaya) [1341 [B. S.] 1934]
EAP341/1/152: Chikago baktrita [1360 [B. S.] 1953] EAP341/1/153: Debbani [1322 [B. S.] 1915]
EAP341/1/154: Bhaktiyoga [1312 [B. S.] 1905] EAP341/1/155: Bhaktiyoga [1317 [B. S.] 1910]
EAP341/1/156: Bhaktiyoga [1351 [B. S.] 1944] EAP341/1/157: Bhaktirahasya [1351 [B. S.] 1944]
EAP341/1/158: Svami bibekanandera sahita kathopakathana [1330 [B. S.] 1923] EAP341/1/159: Hindudharmera nabajagarana [1328 [B. S.] 1921]
EAP341/1/160: Srisriramkrishna nityakarma o puja paddhati [1322 [B. S.] 1915] EAP341/1/161: Adyapitha prasange bhagabana ramkrishnera adesa bani [1339 [B. S.] 1932]
EAP341/1/162: Sridakshinesvara [1319 [B. S.] 1912] EAP341/1/163: Srisriramkrishna gita (srisriramkrishnadebera upadesa) [1318 [B. S.] 1911]
EAP341/1/164: Srisriramkrishna gita (srisriramkrishnadebera pancsata upadesa) (vol- I) [1318 [B. S.] 1911] EAP341/1/165: Srisriramkrishna gita (srisriramkrishnadebera pancsata upadesa) (vol- II) [1320 [B. S.] 1913]
EAP341/1/166: Srisriramkrishna kathamrita (part- I) [1316 [B. S.] 1909] EAP341/1/167: Srisriramkrishna kathamrita (part- II) [n. d.]
EAP341/1/168: Srisriramkrishna kathamrita (part- IV) [1321 [B. S.] 1914] EAP341/1/169: Svami turiyanandera patra (part- II) [1330 [B. S.] 1923]
EAP341/1/170: Sriramkrishnadeba (jibani o upadesa) [1343 [B. S.] 1936] EAP341/1/171: Bibidha - prasanga [1335 [B. S.] 1928]
EAP341/1/172: Bharate saktipuja (part- I) [1321 [B. S.] 1914] EAP341/1/173: Bharate saktipuja [1321 [B. S.] 1946]
EAP341/1/174: Srisriramkrishna-lila prasanga gurubhaba purbarddha [1329 [B. S.] 1922] EAP341/1/175: Srisriramkrishna upadesamrita (prathama amsa) [1309 [B. S.] 1902]
EAP341/1/176: Srisriramkrishna upadesa [1321 [B. S.] 1914] EAP341/1/177: Satkatha svami adbhudanandera (latu maharaja) upadesamrita [1329 [B. S.] 1922]
EAP341/1/178: Patra samkalana [1350 [B. S.] 1943] EAP341/1/179: Brahmashira upadesa mala o sebakera pushpanjali (vol- I) [1328 [B. S.] 1921]
EAP341/1/180: Brahmashira upadesa mala o sebakera pushpanjali (vol- II) [1329 [B. S.] 1922] EAP341/1/181: Mayera kripa [1322 [B. S.] 1915]
EAP341/1/182 Pt 1: "Jnani guru (vol- I, II & III) [1319 [B. S.] 1912]" EAP341/1/182 Pt 2: "Jnani guru (vol- I, II & III) [1319 [B. S.] 1912]"
EAP341/1/183: Premika - guru ba prembhakti o sadhana paddhati [1319 [B. S.] 1912] EAP341/1/184: Utsarga gita [1325 [B. S.] 1918]
EAP341/1/185: Purna-yoga [1325 [B. S.] 1918] EAP341/1/186: Yougika sadhana [1325 [B. S.] 1918]
EAP341/1/187: Yougika sadhana [1328 [B. S.] 1921] EAP341/1/188: Deba - giti [1332 [B. S.] 1925]
EAP341/1/189: Hindu dharmera svarupa (svadharme nidhanama sreya paradharmo bhayabaha) [n. d.] EAP341/1/190: Thakurera cithi [1333 [B. S.] 1926]
EAP341/1/191: Thakurera cithi (vol- III) [1345 [B. S.] 1938] EAP341/1/192: Sabalata o durbalata [n. d.]
EAP341/1/193: Svami gita [1332 [B. S.] 1925] EAP341/1/194: Balidanera sastriya siddhanta (ma yogesvarira kripasirbadsaha ei subhadine tanhari prasadsvarupa pritira upahara grahana karuna) [1324 [B. S.] 1917]
EAP341/1/195: Upadesa - samgraha (arthata srimadacarya bijaykrishna gosvami prabhupadera upadesera sara-samgraha) [1922] EAP341/1/196: Srisriramkrishana stabamrita [1320 [B. S.] 1913]
EAP341/1/197: Bhatu (manbhuma ancalera pujita debi bisesha) [1296 [B. S.] 1889] EAP341/1/198: Bhatu (manbhuma ancalera pujita debi bisesha) [1309 [B. S.] 1902]
EAP341/1/199: Kathabali (vol- I) [1302 [B. S.] 1895] EAP341/1/200: Bratamala [1314 [B. S.] 1907]
EAP341/1/201: Bamlara palaparbana [1359 [B. S.] 1952] EAP341/1/202: Meyeli brata [1303 [B. S.] 1896]
EAP341/1/203: Ramkrishna manasiksha [n. d.] EAP341/1/204: Bamlara brata [n. d.]
EAP341/1/205: Bamlara brata [1350 [B. S.] 1943] EAP341/1/206 Pt 1: Bratamala bidhana [1310 [B. S.] 1903]
EAP341/1/206 Pt 2: Bratamala bidhana [1310 [B. S.] 1903] EAP341/1/207 Pt 1: Bratamala bidhana [n. d.]
EAP341/1/207 Pt 2: Bratamala bidhana [n. d.] EAP341/1/208: Mangala candi pancalika [1323 [B. S.] 1916]
EAP341/1/209: Banganarira bratakatha [1333 [B. S.] 1926] EAP341/1/210: Bikrampurera meyeli bratakatha [1332 [B. S.] 1925]
EAP341/1/211: Brata parbana [n. d.] EAP341/1/212: Bamlara loukika debata [1966]
EAP341/1/213: Satyanarayana bratakatha [1312 [B. S.] 1905] EAP341/1/214: Satyanarayana [1889]
EAP341/1/215: Meyedera bratakatha [1327 [B. S.] 1920] EAP341/1/216: Pancali (part- XI) [1290 [B. S.] 1883]
EAP341/1/217 Pt 1: Kora-ana (part- I) [1329 [B. S.] 1922] EAP341/1/217 Pt 2: Kora-ana (part- I) [1329 [B. S.] 1922]
EAP341/1/218: Priya payagamvarera priya katha [1322 [B. S.] 1915] EAP341/1/219 Pt 1: Korana saripha (vol- I) [1348 [Hijari]]
EAP341/1/219 Pt 2: Korana saripha (vol- I) [1348 [Hijari]] EAP341/1/220: Santidhara [1325 [B. S.] 1918]
EAP341/1/221: Nura nabi (scitra) [1324 [B. S.] 1917] EAP341/1/222: Islama - citra o samaja citra [1320 [B. S.] 1913]
EAP341/1/223 Pt 1: Korana saripha [1289 [B. S.] 1882] EAP341/1/223 Pt 2: Korana saripha [1289 [B. S.] 1882]
EAP341/1/224: Korana saripha (vol- II) [1292 [B. S.] 1885] EAP341/1/225 Pt 1: Korana saripha (vol- III) [1292 [B. S.] 1885]
EAP341/1/225 Pt 2: Korana saripha (vol- III) [1292 [B. S.] 1885] EAP341/1/226: Khelaphata samasya [1292 [B. S.] 1885]
EAP341/1/227: Eslamera jaya [1315 [B. S.] 1908] EAP341/1/228: Bharatera rashtriya itihasera khasra [1349 [B. S.] 1942]
EAP341/1/229: Bharatera rashtranitika pratibha [1332 [B. S.] 1925] EAP341/1/230: Bisvarajnitira katha [1936]
EAP341/1/231: Jatiya pataka [1347 [B. S.] 1940] EAP341/1/232: Kamandakiya nitisara [1331 [B. S.] 1924]
EAP341/1/233: 1905 sale bamla [1337 [B. S.] 1930] EAP341/1/234: Rushiyara atyacari sasaka (rule by muder abalambane) [1332 [B. S.] 1925]
EAP341/1/235: Naba bharata athaba paribartana-yugera bharatbarsha [1293 [B. S.] 1886] EAP341/1/236: Nirupadraba asahoyogita o mahatma Gandhi [1327 [B. S.] 1920]
EAP341/1/237: Amadera jatiya bhaba [1298 [B. S.] 1891] EAP341/1/238: Jagriti o jatiyata [1366 [B. S.] 1959]
EAP341/1/239: Jati baira ba amadera desatmabodha [1353 [B. S.] 1946] EAP341/1/240: Jatiya mahasamitira samkshipta itihasa o gata adhibesanera sampurna bibaranera banganubada [1313 [B. S.] 1906]
EAP341/1/241: Bharata sabhara samkshipta karya bibarana (1876 - 1880) [n. d.] EAP341/1/242: Bharatera mukti pantha [1328 [B. S.] 1921]
EAP341/1/243: Naya bharatera bhitti [1342 [B. S.] 1935] EAP341/1/244: Bamlaya biplabi praceshta [1928]
EAP341/1/245: Paradhinera mukti [n. d.] EAP341/1/246: Paradhinera mukti [1328 [B. S.] 1921]
EAP341/1/247: Amadera svaraja [n. d.] EAP341/1/248: Mahatma Gandhira baktritabali [n. d.]
EAP341/1/249: Bilate bharatera dabi [1339 [B. S.] 1932] EAP341/1/250: Cattagrama bidrohera kahini [1948]
EAP341/1/251: Bamlaya biplabbada [1330 [B. S.] 1923] EAP341/1/252: Bamlaya biplabbada [1336 [B. S.] 1929]
EAP341/1/253: Biplabera pathe [1333 [B. S.] 1926] EAP341/1/254: Svaraj sadhanaya bangali [n. d.]
EAP341/1/255: Agniyuga (vol- I) [1355 [B. S.] 1948] EAP341/1/256: Bidrohi Ireland [1335 [B. S.] 1928]
EAP341/1/257: Kalera bheri [1338 [B. S.] 1931] EAP341/1/258: Paradhinatara abhisapa [1338 [B. S.] 1931]
EAP341/1/259: Satyagraha o panjab kahini [1328 [B. S.] 1921] EAP341/1/260: Cattograma astragara lunthana [n. d.]
EAP341/1/261: Svadhinatara pathe pracya jagata [1959] EAP341/1/262: Desbandhu cittaranjanera bakttritabali [ n. d.]
EAP341/1/263: Camparana Satyagraha [1338 [B. S.] 1931] EAP341/1/264 Pt 1: Bardoli Satyagraha [1338 [B. S.] 1931]
EAP341/1/264 Pt 2: Bardoli Satyagraha [1338 [B. S.] 1931] EAP341/1/265: Phansira asirbada [n. d.]
EAP341/1/266: Biplaba pathe bharata [n. d.] EAP341/1/267: Desera daka [n. d.]
EAP341/1/268: Desera daka [n. d.] EAP341/1/269: Agnidinera katha [1947]
EAP341/1/270: Bharatera mukti samgrama [n. d.] EAP341/1/271: Svadhinatara samgrama [n. d.]
EAP341/1/272: Desiya rajye praja andolana [1948] EAP341/1/273: Pathera sandhana [n. d.]
EAP341/1/274: Bartamana samasya [n. d.] EAP341/1/275: Bharate svayattasasana [1917 ]
EAP341/1/276: Svaraja - sadhana ba rashtra paricaya [1328 [B. S.] 1921] EAP341/1/277: Lanchitera sammana barisalera bibriti sameta [1313 [B. S.] 1906]
EAP341/1/278: Panjab kahini [1327 [B. S.] 1920] EAP341/1/279: Biplabira ahvana (ajada hinda samgha) [n. d.]
EAP341/1/280: Ganatantrera sankata [1374 [B. S.] 1967] EAP341/1/281: Karacira bicara [n. d.]
EAP341/1/282: Tarunera svapna [1335 [B. S.] 1928] EAP341/1/283: Unabimsa purana svayamvarabhasa parba [1276 [B. S.] 1869]
EAP341/1/284 Pt 1: Muktira sandhane bharata ba bharatera naba-jagaranera itibritta [1347 [B. S.] 1940] EAP341/1/284 Pt 2: Muktira sandhane bharata ba bharatera naba-jagaranera itibritta [1347 [B. S.] 1940]
EAP341/1/285: Svadhinatara raktakshayi samgrama [1357 [B. S.] 1950] EAP341/1/286: Bamglara bismrita bandira [n. d.]
EAP341/1/287: Svadhinatara debi [1337 [B. S.] 1930] EAP341/1/288: Rashtrajnanera madhubhanda [1949]
EAP341/1/289: Kakori sharayantra [1929] EAP341/1/290: Svadhinatara raktakshayi samgrama (vol-II) [1362 [B. S.] 1955]
EAP341/1/291: Siksha samaja o dharma [1354 [B. S.] 1947] EAP341/1/292: Bhabishyate bangali [n. d.]
EAP341/1/293: Samaja samaskara [n. d.] EAP341/1/294: Madhyabitta kona pathe? [1320 [B. S.] 1913]
EAP341/1/295: Hinda svarajya [1337 [B. S.] 1930] EAP341/1/296: Bharatbarshe [1310 [B. S.] 1903]
EAP341/1/297: Hindu dharma o asprisyata [1339 [B. S.] 1932] EAP341/1/298: Bhabi samaja [1334 [B. S.] 1927]
EAP341/1/299: Desa paricaya [1331 [B. S.] 1924] EAP341/1/300: Ami (katipaya samajika prabandhamaya gadya kabya) [n. d.]
EAP341/1/301: Karmayogi [1334 [B. S.] 1927] EAP341/1/302: Palli - samiti - darpana [n. d.]
EAP341/1/303: Pathera ingita [1337 [B. S.] 1930] EAP341/1/304: Samaja-samasya [1322 [B. S.] 1915]
EAP341/1/305: Hindu dharma o samaja (vol- I) [1319 [B. S.] 1912] EAP341/1/306: Samaja cintaya bankimcandra [1938]
EAP341/1/307: Purono prasna ara natuna prithibi [1369 [B. S.] 1962] EAP341/1/308: Yuga samasya [n. d.]
EAP341/1/309: Jati samgathana [1335 [B. S.] 1928] EAP341/1/310: Tarunera abhiyana [n. d.]
EAP341/1/311: "Bharatiya samaja paddhati, utpatti o bibarttanera itihasa (vol- I) [1345 [B. S.] 1938]" EAP341/1/312 Pt 1: Hindusamaja-bijnana (a comparative study of the Hindu social system) [n. d.]
EAP341/1/312 Pt 2: Hindusamaja-bijnana (a comparative study of the Hindu social system) [n. d.] EAP341/1/312 Pt 3: Hindusamaja-bijnana (a comparative study of the Hindu social system) [n. d.]
EAP341/1/313: Bamlara pallira samasya [n. d.] EAP341/1/314: Desera katha [n. d.]
EAP341/1/315: Bharatera sadhana [n. d.] EAP341/1/316: Svadhina manusha [1334 [B. S.] 1927]
EAP341/1/317: Abhibyaktira pathe manusha (abhibyaktira ekti dik) [1368 [B. S.] 1961] EAP341/1/318: Byakti o samaja [1327 [B. S.] 1920]
EAP341/1/319: Samaja o sahadharmita (samajtattvera ekti dika) [1349 [B. S.] 1942] EAP341/1/320: Sarbodaya o sasanmukta samaja [1367 [B. S.] 1960]
EAP341/1/321: Samaja o tahara adarsa vol- I (samaja - atma) [1315 [B. S.] 1908] EAP341/1/322: Hindu samajera garana [1356 [B. S.] 1949]
EAP341/1/323: Amara desa [n. d.] EAP341/1/324: "Hindu acara byabahara, paribarika o samajika [1293 [B. S.] 1886]"
EAP341/1/325: Samaja [n. d.] EAP341/1/326: Muktira patha [1330 [B. S.] 1923]
EAP341/1/327: Bharatera musalmana - Hindu ma'ra santana [1346 [B. S.] 1939] EAP341/1/328: Amadera bangala (prathama parba) [1354 [B. S.] 1947]
EAP341/1/329: Amadera bangala (dvitiya parba) [1354 [B. S.] 1947] EAP341/1/330: Jatigathane rabindranath (bharatbarshera government r bhumira rajasva bishayaka niti) [1354 [B. S.] 1947]
EAP341/1/331: Bamla o bangali [1358 [B. S.] 1951] EAP341/1/332: Palligrama [1299 [B. S.] 1892]
EAP341/1/333: Bangla o bangali [1347 [B. S.] 1940] EAP341/1/334: Pancasera manvantara [1351 [B. S.] 1944]
EAP341/1/335: Kanyadaya - ihara karana o pratikara [1320 [B. S.] 1913] EAP341/1/336: Barpana o kshati [1334 [B. S.] 1927]
EAP341/1/337: Samaja o tahara adarsa [n. d.] EAP341/1/338: Kshayishnu Hindu [1941]
EAP341/1/339: Manaba samaja (vol- I) [1352 [B. S.] 1945] EAP341/1/340: Bange samajikata (dharma o dharmagata samaja) [1821 [Shak] 1959]
EAP341/1/341: Bisvapathika bangali [1882 [Shak] 1960] EAP341/1/342: Samaja o samskriti [n. d.]
EAP341/1/343: Svapnadarsana - samaja rahasya [n. d.] EAP341/1/344: Hindu samajera itihasa (vol- I) [1933]
EAP341/1/345: Hindu samajera itihasa (vol- II) [1933] EAP341/1/346: "Paribara, byaktigata sampatti o rashtrera utpatti [1944]"
EAP341/1/347: Imreja carita ba janbula [1292 [B. S.] 1885] EAP341/1/348: Cinera yubaka jagarana [n. d.]
EAP341/1/349: Cinera dhupa [n. d.] EAP341/1/350: "Cina sabhyatara a, a, ka, kha [1922]"
EAP341/1/351: Dholpura (rajputa jatira samajcitra) [1303 [B. S.] 1896] EAP341/1/352: Bangera ratnamala ba bangiya samajera katipaya natigarbha ghatana o caritra (part- I) [1321 [B. S.] 1914]
EAP341/1/353: Markina samaja o samasya [n. d.] EAP341/1/354: "Samkhya bijnanera a, a, k, kha [1950]"
EAP341/1/355: Abishkara yatri [1936] EAP341/1/356: Bamla barshiki 1348 [1348 [B. S.] 1941]
EAP341/1/357 Pt 1: Banga-barshiki o banijya bibarani [1346 [B. S.] 1939] EAP341/1/357 Pt 2: Banga-barshiki o banijya bibarani [1346 [B. S.] 1939]
EAP341/1/358 Pt 1: "Bamla barshalipi, 1356 (shashtha barsha) [1356 [B. S.] 1949]" EAP341/1/358 Pt 2: "Bamla barshalipi, 1356 (shashtha barsha) [1356 [B. S.] 1949]"
EAP341/1/359 Pt 1: "Bamla barshalipi, 1357 (saptama barsha) [1357 [B. S.] 1950]" EAP341/1/359 Pt 2: "Bamla barshalipi, 1357 (saptama barsha) [1357 [B. S.] 1950]"
EAP341/1/360 Pt 1: "Bamla barshalipi, 1359 (nabama barsha) [1359 [B. S.] 1952]" EAP341/1/360 Pt 2: "Bamla barshalipi, 1359 (nabama barsha) [1359 [B. S.] 1952]"
EAP341/1/361: "Bamla barshalipi, 1360 (dasama barsha) [1360 [B. S.] 1953]" EAP341/1/362 Pt 1: Barshapanji 1361 (ashtama barsha) [1361 [B. S.] 1954]
EAP341/1/362 Pt 2: Barshapanji 1361 (ashtama barsha) [1361 [B. S.] 1954] EAP341/1/363 Pt 1: Barshapanji 1362 (nabama barsha) [1362 [B. S.] 1955]
EAP341/1/363 Pt 2: Barshapanji 1362 (nabama barsha) [1362 [B. S.] 1955] EAP341/1/364 Pt 1: Barshapanji 1363 (dasama barsha) [1363 [B. S.] 1956]
EAP341/1/364 Pt 2: Barshapanji 1363 (dasama barsha) [1363 [B. S.] 1956] EAP341/1/365 Pt 1: Barshapanji 1364 (ekadasa barsha) [1364 [B. S.] 1957]
EAP341/1/365 Pt 2: Barshapanji 1364 (ekadasa barsha) [1364 [B. S.] 1957] EAP341/1/366 Pt 1: Barshapanji 1365 (dvadasa barsha) [1365 [B. S.] 1958]
EAP341/1/366 Pt 2: Barshapanji 1365 (dvadasa barsha) [1365 [B. S.] 1958] EAP341/1/367 Pt 1: Barshapanji 1366 (trayodasa barsha) [1366 [B. S.] 1959]
EAP341/1/367 Pt 2: Barshapanji 1366 (trayodasa barsha) [1366 [B. S.] 1959] EAP341/1/368 Pt 1: Barshapanji 1367 (caturddasa barsha) [1367 [B. S.] 1960]
EAP341/1/368 Pt 2: Barshapanji 1367 (caturddasa barsha) [1367 [B. S.] 1960] EAP341/1/369 Pt 1: Barshapanji 1368 (pancadasa barsha) [1368 [B. S.] 1961]
EAP341/1/369 Pt 2: Barshapanji 1368 (pancadasa barsha) [1368 [B. S.] 1961] EAP341/1/370 Pt 1: Barshapanji 1369 (shorasa barsha) [1369 [B. S.] 1962]
EAP341/1/370 Pt 2: Barshapanji 1369 (shorasa barsha) [1369 [B. S.] 1962] EAP341/1/371 Pt 1: Barshapanji 1370 (saptadasa barsha) [1370 [B. S.] 1963]
EAP341/1/371 Pt 2: Barshapanji 1370 (saptadasa barsha) [1370 [B. S.] 1963] EAP341/1/372 Pt 1: Barshapanji 1371 (ashtadasa barsha) [1371 [B. S.] 1364]
EAP341/1/372 Pt 2: Barshapanji 1371 (ashtadasa barsha) [1371 [B. S.] 1364] EAP341/1/373 Pt 1: Barshapanji 1372 (unabimsa barsha) [1372 [B. S.] 1965]
EAP341/1/373 Pt 2: Barshapanji 1372 (unabimsa barsha) [1372 [B. S.] 1965] EAP341/1/374 Pt 1: Barshapanji 1373 (bimsati barsha) [1373 [B. S.] 1966]
EAP341/1/374 Pt 2: Barshapanji 1373 (bimsati barsha) [1373 [B. S.] 1966] EAP341/1/375 Pt 1: Barshapanji 1374 (ekbimshati barsha) [1374 [B. S.] 1967]
EAP341/1/375 Pt 2: Barshapanji 1374 (ekbimshati barsha) [1374 [B. S.] 1967] EAP341/1/376 Pt 1: Barshapanji 1375 (22 sa barsha) [1375 [B. S.] 1968]
EAP341/1/376 Pt 2: Barshapanji 1375 (22 sa barsha) [1375 [B. S.] 1968] EAP341/1/377 Pt 1: Barshapanji 1377 (24 sa barsha) [1377 [B. S.] 1970]
EAP341/1/377 Pt 2: Barshapanji 1377 (24 sa barsha) [1377 [B. S.] 1970] EAP341/1/378: Rikta bharata [1339 [B. S.] 1932]
EAP341/1/379: Nabina bharatera murti [1963] EAP341/1/380: Panjabera bhishana hatyakanda [n. d.]
EAP341/1/381: Pashta katha [1328 [B. S.] 1921] EAP341/1/382: Biplaba pathe Spain [1931]
EAP341/1/383: Muktira daka [n. d.] EAP341/1/384: Gadara biplaba [n. d.]
EAP341/1/385: Nila bidroha o bangali samaja [1960] EAP341/1/386: E yugera dasatva (slavery of our times) [n. d.]
EAP341/1/387: Sriyuta governor general sahebera byabasthapaka sabhaya sampatira bayasa bishayaka ainera pandulipi upasthita karnopalakshe manyabar sriyuta sir endru skobala sahebera baktrita [n. d.] EAP341/1/388: Bidrohi pracya [1336 [B. S.] 1929]
EAP341/1/389: Moslema rajniti [1350 [B. S.] 1943] EAP341/1/390: Hinda svarajya [1337 [B. S.] 1930]
EAP341/1/391: Svarajera pathe [1330 [B. S.] 1923] EAP341/1/392: Svaraja gathanera dhara [1331 [B. S.] 1924]
EAP341/1/393: Kakori sharayantrera smriti [1366 [B. S.] 1959] EAP341/1/394: Bharatera dabi [1332 [B. S.] 1925]
EAP341/1/395: Manushyatva [1327 [B. S.] 1920] EAP341/1/396: Svadhinatara svarupa [1330 [B. S.] 1923]
EAP341/1/397: Svaraja [1328 [B. S.] 1921] EAP341/1/398: Congress [1327 [B. S.] 1920]
EAP341/1/399: Bharatiya sangha-tattva [n. d.] EAP341/1/400: Congress o bangali [1342 [B. S.] 1935]
EAP341/1/401: Bharate mauntbyatena [1951] EAP341/1/402: "Svaraja sadhana, muktira aloka [n. d.]"
EAP341/1/403: Bharatera jatiya congress (vol- I) [1354 [B. S.] 1947] EAP341/1/404: Bharatera jatiya congress (vol- II) [1947]
EAP341/1/405: Bharatera jatiya congress (vol- IIl) [1354 [B. S.] 1947] EAP341/1/406: Bharatera sabhyata [1339 [B. S.] 1932]
EAP341/1/407: Aprakasita rajnaitika itihasa [1333 [B. S.] 1926] EAP341/1/408: Bharatera samyabada [1338 [B. S.] 1931]
EAP341/1/409: Ajada hinda phoujera sange [1354 [B. S.] 1947] EAP341/1/410: Svamijira svadesmantra [1332 [B. S.] 1925]
EAP341/1/411: Manusha gara [1333 [B. S.] 1926] EAP341/1/412: Congress abhibhashana [1324 [B. S.] 1917]
EAP341/1/413: "Bharate jatiya andolana ba jatiya abhibyakti, comgress, svadesi andolana, asahayoga, biplabbada, khilaphata o prabasi bharatbasira itihasa [1334 [B. S.] 1927]" EAP341/1/414: Hindu o muslima [1353 [B. S.] 1946]
EAP341/1/415: Sahayogita barjana prastaba [1329 [B. S.] 1922] EAP341/1/416: Congress er itibritta (1885 - 15th august 1947) [1356 [B. S.] 1949]
EAP341/1/417: "Svadesera - hitakatha, bangamahila praneta [1290 [B. S.] 1883]" EAP341/1/418: Mukti sadhanaya candannagara [1357 [B. S.] 1950]
EAP341/1/419: Svaraja kona pathe? [1922] EAP341/1/420: Sulapha samacara o kesabcandrera rashtra bani (vol- I) [1346 [B. S.] 1939]
EAP341/1/421: Paneroi august [1947] EAP341/1/422: Svadesi o svaraja [n. d.]
EAP341/1/423: Americar arthaniti [1964] EAP341/1/424: Arthasastra (vol- I) [1319 [B. S.] 1912]
EAP341/1/425: Bharatera panya (tahara utpatti banijya o byabahara) vol- I [1338 [B. S.] 1931] EAP341/1/426: Bharatera panya (tahara utpatti banijya o byabahara) vol- II [1347 [B. S.] 1940]
EAP341/1/427: Dhanbijnane sakreti [1338 [B. S.] 1931] EAP341/1/428: Riddhi ba sribriddhi o samunnati [1315 [B. S.] 1908]
EAP341/1/429: Bharate arthasastra ba bharatiya barta katha [1322 [B. S.] 1915] EAP341/1/430: Cirantana simana - yuktarashtrera phalita arthanitira sacitra itihasa [1373 [B. S.] 1966]
EAP341/1/431: Bharatera arthika abastha [1917] EAP341/1/432: Daridrera krandana [1322 [B. S.] 1915]
EAP341/1/433: Arthaniti o artha byabahara [1282 [B. S.] 1875] EAP341/1/434: Pascimbangera arthanaitika bhugala [1357 [B. S.] 1950]
EAP341/1/435: Takara katha [1332 [B. S.] 1925] EAP341/1/436 Pt 1: "Binaya sarkarera boithake (bimsa satabdira banga-samskriti) haridasa mukhopadhyaya, sibcandra datta, hemendrabijaya sena…edera sathe kathopakathana (part- II) [1945]"
EAP341/1/436 Pt 2: "Binaya sarkarera boithake (bimsa satabdira banga-samskriti) haridasa mukhopadhyaya, sibcandra datta, hemendrabijaya sena…edera sathe kathopakathana (part- II) [1945]" EAP341/1/437 Pt 1: Binaya sarkarera boithake (part- I) [1945]
EAP341/1/437 Pt 2: Binaya sarkarera boithake (part- I) [1945] EAP341/1/438: Bharatiya arthaniti [1357 [B. S.] 1950]
EAP341/1/439: Artha byabahara (money matters in Bengal) [1875] EAP341/1/440: "Paribara, goshthi o rashtra (itihasera arthika byakhya) [1924]"
EAP341/1/441: Kara niti o bharatera rajasva niti [1347 [B. S.] 1940] EAP341/1/442: Dhana bijnana [1313 [B. S.] 1906]
EAP341/1/443: Bharatbarshera governmenter bhumira rajasva bishayaka niti [1902] EAP341/1/444: Bhabbada khandana- marksiya darsanera patabhumi [1951]
EAP341/1/445: Bekarera upaya [1320 [B. S.] 1913] EAP341/1/446: Marksiya dhanatantrika arthaniti [n. d.]
EAP341/1/447: Anna samasya [1327 [B. S.] 1920] EAP341/1/448: Srenihina dhaniktantra [n. d.]
EAP341/1/449: Kapara cai [1945] EAP341/1/450: Bekara samasya [1334 [B. S.] 1927]
EAP341/1/451: Desera dukhi [1930] EAP341/1/452: Amadera santiniketana [1366 [B. S.] 1959]
EAP341/1/453: Krishaka andolana o madhyabitta [1941] EAP341/1/454: Dharmaghata samasya [1334 [B. S.] 1927]
EAP341/1/455: Byankera katha [1355 [B. S.] 1948] EAP341/1/456: Desbidesera bank [1930]
EAP341/1/457: Bamlara banking [1939] EAP341/1/458: Bangadesera krishaka [1957]
EAP341/1/459: Jamidara o praja [1930] EAP341/1/460: Krishaka o sramajibi (parasparera sahayogitaya- rindana samiti- samvandhiya jnatabya bibidha bishya) [1907]
EAP341/1/461: Cashira larai [n. d.] EAP341/1/462: Palli mangala [n. d.]
EAP341/1/463: Samajtantrabada - kalpanika o baijnanika [n. d.] EAP341/1/464: Soviet bijnana [1353 [B. S.] 1946]
EAP341/1/465: Bolsebhika [1338 [B. S.] 1931] EAP341/1/466: Banglara nabajagriti [1355 [B. S.] 1948]
EAP341/1/467: A yuddhera seshe [1944] EAP341/1/468: Samyabadera gorara katha [1340 [B. S.] 1933]
EAP341/1/469: Rajnitira prathama patha [n. d.] EAP341/1/470: Sadharana svatvabadi istahara [1929]
EAP341/1/471: Socialism ba samajtantrabada [n. d.] EAP341/1/472: Acaranbada [n. d.]
EAP341/1/473: Bolsebhikbada [1331 [B. S.] 1924] EAP341/1/474: Rasiyaya sodhana o svikarokti [n. d.]
EAP341/1/475: Soviet duniya [1946] EAP341/1/476: Marksera arthaniti [n. d.]
EAP341/1/477: Kamunishta istehara 1848 [1933] EAP341/1/478: Samyabada; pascatya samajtantrabadera bistrita itihasa [n. d.]
EAP341/1/479: Russiar naitika jibana [1942] EAP341/1/480: Marksbada [n. d.]
EAP341/1/481: Madhya asiyaya balsebhika [n. d.] EAP341/1/482: Samanadhikarbada [1336 [B. S.] 1929]
EAP341/1/483: Rusa samrajyabada - ihara pratirodhera upaya [1952] EAP341/1/484: Santrasera sasane [1952]
EAP341/1/485: Silpa siksha ba nanabidhi drabya prastuta pranali (vol- I) [1317 [B. S.] 1910] EAP341/1/486: Sakko o bhyajenti ba bicara bibhrata [n. d.]
EAP341/1/487: Mayman simha-kisorganje hindura durgati (vol- I) [1337 [B. S.] 1930] EAP341/1/488: Mayman simha-kisorganje hindura durgati (vol- II) [n. d.]
EAP341/1/489: Markina sasana paddhati [1958] EAP341/1/490: Balya-bibaha nirodha aina [1929]
EAP341/1/491: Deoyani ainera samgraha (arthata 1852-1852 salera samudaya aina o sadharana lipi o mala samkranta abasyakiya aina ityadi) [1859] EAP341/1/492: Karyabidhanera aina [1269 [B. S.] 1862]
EAP341/1/493: Bidhanera Sara samkshepa abama bangadesera aina samparkiya bhumika [1864] EAP341/1/494: Pharasi aina anubada (license tax er aina. House tax er aina o toll tax er aina) [1886]
EAP341/1/495: Khajnara aina (arthata bangadesera prajasvatva bishayaka 1885 salera 8 aina) [1292 [B. S.] 1885] EAP341/1/496: Byabastha-samgraha (banga desbasi hindudigera madhye pracalita byabastha) [1309 [B. S.] 1902]
EAP341/1/497: Hindu strilokganera sampattite adhikar bishayaka aina [1345 [B. S.] 1938] EAP341/1/498: Satika sakshya (pramana) bishayaka bharatbarshiya 1872 salera 1 aina (ai sanera 18 aina dvara samsodhita) [1296 [B. S.] 1889]
EAP341/1/499: Hindu o mahammadiya aina [1295 [B. S.] 1888] EAP341/1/500: Bharate imreja sasana (england's work in india) [1929]
EAP341/1/501: Hindu o mahammadiyana law [1862] EAP341/1/502: Registry aina [n. d.]
EAP341/1/503: Aina sahacara [n. d.] EAP341/1/504: Pracina bamla o bangali [1350 [B. S.] 1943]
EAP341/1/505: Police o lokraksha [1892] EAP341/1/506: Kalikatara nagarika [n. d.]
EAP341/1/507: America r rashtrapati [1963] EAP341/1/508: Bange imraja sasana [1918]
EAP341/1/509: Samajika cukti ba rashtriya adhikarera mula katha [1942] EAP341/1/510: Bharatera pancabarshiki parikalpana [1953]
EAP341/1/511: Bharatbarshera sasana pranali [n. d.] EAP341/1/512: Bharata bibarani [n. d.]
EAP341/1/513: Mukti samgrame janaseba [1945] EAP341/1/514: Bharata rahasya [n. d.]
EAP341/1/515: Gerila yuddhera niti o riti [1943] EAP341/1/516: Bharate samara sankata [n. d.]
EAP341/1/517: Yuddhera dakshina [1944] EAP341/1/518: Unmadera atithisala [1939]
EAP341/1/519: Pallisri [n. d.] EAP341/1/520: Subhashcandrera antaddhana kahini [1353 [B. S.] 1946]
EAP341/1/521: Aparadha bijnana (vol- II) [n. d.] EAP341/1/522: Aparadha bijnana (vol- IV) [n. d.]
EAP341/1/523: Aparadha bijnana (vol- V) [n. d.] EAP341/1/524: Aparadha bijnana (vol- VI) [n. d.]
EAP341/1/525: Aparadha bijnana (vol- VII) [n. d.] EAP341/1/526: Aparadha bijnana (vol- VIII) [n. d.]
EAP341/1/527: Jele trisa bachara [1354 [B. S.] 1947] EAP341/1/528: Jelkhanara guptarahasya [n. d.]
EAP341/1/529: Andamane dasa batsara [1337 [B. S.] 1930] EAP341/1/530: Bamlara bira bandira [1941]
EAP341/1/531: "Jibana bima, tattva [1914]" EAP341/1/532: Samabaya niti [1360 [B. S.] 1953]
EAP341/1/533: America yuktarashtrera siksha byabastha [1963] EAP341/1/534: Siksha o seba [1339 [B. S.] 1932]
EAP341/1/535: Siksha - samasya [1322 [B. S.] 1915] EAP341/1/536: Amadera siksha [n. d.]
EAP341/1/537: Jatiya siksha [1329 [B. S.] 1922] EAP341/1/538: Bamlaya strisiksha (tattva o prayaga) [1954]
EAP341/1/539: Soviet rashiayaya sikshabyabastha [1351 [B. S.] 1944] EAP341/1/540: Siksha samasyara kayekti dika [1361 [B. S.] 1954]
EAP341/1/541: Siksha bistara [1916] EAP341/1/542: Bangali samskritika rupa [1354 [B. S.] 1947]
EAP341/1/543: Bharate siksha - bistara [1915] EAP341/1/544: Sikshara katha [1954]
EAP341/1/545: Nimna sikshaka sahacara [1904] EAP341/1/546: Siksha bishayaka prastaba [1288 [B. S.] 1881]
EAP341/1/547: "Siksha, caritra o manobidya [1957]" EAP341/1/548: Baniyadi siksha [1355 [B. S.] 1948]
EAP341/1/549: Nabayugera siksha o sadhana (vol- I) [1347 [B. S.] 1940] EAP341/1/550: Siksha bijnana [1317 [B. S.] 1910]
EAP341/1/551: Siksha bijnana (vol- III) [1319 [B. S.] 1912] EAP341/1/552: Dayabhaga byabastha [1279 [B. S.] 1872]
EAP341/1/553: Bamla bhashara siksha paddhati [1943] EAP341/1/554: Siksha bijnanera bhumika [n. d.]
EAP341/1/555: Muka - siksha [n. d.] EAP341/1/556: Sisu-mangala ba sisu palana [1344 [B. S.] 1937]
EAP341/1/557: Nanuna siksha [n. d.] EAP341/1/558: Adhyayana o sadhana [1340 [B. S.] 1933]
EAP341/1/559: Hindu athaba presidency college r itibritta [1797] EAP341/1/560: Bamlara janasiksha 1800 - 1856 [1356 [B. S.] 1949]
EAP341/1/561: Pracina hindudigera samudrayatra o banijya bistara [1901] EAP341/1/562: Pracina bharatera banijya [n. d.]
EAP341/1/563: Prathamika byabsa siksha [1329 [B. S.] 1922] EAP341/1/564: Mokamera banijyatattva (part- II) [1329 [B. S.] 1922]
EAP341/1/565: Nari dharma [n. d.] EAP341/1/566: Hindu acara byabahara paribarika [n. d.]
EAP341/1/567: Jatiyatara nabamantra ba hindumelara itibritta [1352 [B. S.] 1945] EAP341/1/568: Nishiddha katha ara nishiddha desa [1950]
EAP341/1/569: Naranaritattva [1299 [B. S.] 1892] EAP341/1/570: Nara-narira younabodha [1338 [B. S.] 1931]
EAP341/1/571: Youbanera yadupuri [1343 [B. S.] 1936] EAP341/1/572: Janama bijnana [n. d.]
EAP341/1/573: Nagnatabada o youna samasya [n. d.] EAP341/1/574: Youna bikriti o younaparadha [1355 [B. S.] 1948]
EAP341/1/575: Bidhaba bibaha [1334 [B. S.] 1927] EAP341/1/576: Hindu samaja o bidhaba bibaha [1331 [B. S.] 1924]
EAP341/1/577: Bidhaba bibaha [1335 [B. S.] 1928] EAP341/1/578: Balya-bibaha [n. d.]
EAP341/1/579: Bidhaba bibaha pracalita haoya ucita ki na etadvitiyaka prastaba [1941 [Sambat] 1884] EAP341/1/580: Bidhaba bibaha pracalita haoya ucita ki na etadvitiyaka prastaba [1941 [Sambat] 1884]
EAP341/1/581: Banga bibaha [1288 [B. S.] 1881] EAP341/1/582: Svadhina Hindu jatira bibaha prakarane sankoca sadhana [1336 [B. S.] 1929]
EAP341/1/583: Hindu bibaha samalocana (vol- I) [1931 [Sambat] 1874] EAP341/1/584: Hindu bibaha samalocana (vol- II) [n. d.]
EAP341/1/585: Adaba-kayada siksha [1914] EAP341/1/586: Stri svadhinata o strisiksha [1893]
EAP341/1/587: Satidharma [1308 [B. S.] 1901] EAP341/1/588: Bama racanabali (part- I) [1278 [B. S.] 1871]
EAP341/1/589: Narisiksha (part- I) [1279 [B. S.] 1872] EAP341/1/590: Hindu mahilaganera hinabastha [1785 [Shak] 1863]
EAP341/1/591: Narira katha [1328 [B. S.] 1921] EAP341/1/592: Bangali bau [1292 [B. S.] 1885]
EAP341/1/593: Nari jati bidhayaka prastaba [1276 [B. S.] 1869] EAP341/1/594: Sathi [1326 [B. S.] 1919]
EAP341/1/595: Svami strira patra [1300 [B. S.] 1893] EAP341/1/596: Nariharanera pratikara [1340 [B. S.] 1933]
EAP341/1/597: Arya ramanira siksha o svadhinata [1335 [B. S.] 1928] EAP341/1/598: Balika bodhaka [1282 [B. S.] 1875]
EAP341/1/599: Narira ukti [1365 [B. S.] 1958] EAP341/1/600: Nana desera naricitra [1899]
EAP341/1/601: Patrakoumudi [n. d.] EAP341/1/602: Stridigera prati upadesa [1874]
EAP341/1/603: Strisiksha bidhayaka [1344 [B. S.] 1937] EAP341/1/604: Bharatiya nari [1353 [B. S.] 1946]
EAP341/1/605: Bamaranjika [1267 [B. S.] 1860] EAP341/1/606: Bou katha kao [1314 [B. S.] 1907]
EAP341/1/607: Narira ukti [1920] EAP341/1/608: Bharatiya nari [1355 [B. S.] 1948]
EAP341/1/609: Bharatiya nari (sacitra) [1361 [B. S.] 1954] EAP341/1/610: Ramanira kartabya (sahaja bhashaya strilokganera samsarika karyasiksha bishayaka pustaka) [1302 [B. S.] 1895]
EAP341/1/611: Etaddesiya strilokdigera purbabastha [1800 [Shak] 1878] EAP341/1/612: Bamatoshini [1288 [B. S.] 1881]
EAP341/1/613: Nari citra [n. d.] EAP341/1/614: Youtha samsara [1355 [B. S.] 1948]
EAP341/1/615: Grihagni ba badhudaha (sacitra) [n. d.] EAP341/1/616: Ramani eisvarya [n. d.]
EAP341/1/617: Priti-upahara [1930] EAP341/1/618: Sovieta meyera [1353 [B. S.] 1946]
EAP341/1/619: Nari-mangala [n. d.] EAP341/1/620: Banga-mahila [1881]
EAP341/1/621: Banga-mahila [1884] EAP341/1/622: Phula lakshmi [1331 [B. S.] 1924]
EAP341/1/623: Narira svarga [1330 [B. S.] 1923] EAP341/1/624: Matrimangala [1324 [B. S.] 1917]
EAP341/1/625: Satidharma (stri-sikshamulaka) [1335 [B. S.] 1928] EAP341/1/626: Grihalakshmi [1303 [B. S.] 1896]
EAP341/1/627: Grihalakshmi (part- II) [1302 [B. S.] 1895] EAP341/1/628: Grihalakshmi (part- II) [1317 [B. S.] 1910]
EAP341/1/629: Grihadharma [n. d.] EAP341/1/630: Hindu nari [1334 [B. S.] 1927]
EAP341/1/631: Bharata mahila [n. d.] EAP341/1/632: Bharata mahila [1289 [B. S.] 1882]
EAP341/1/633: Sovieta nari [1349 [B. S.] 1942] EAP341/1/634: Svamira patra (part- I) [1289 [B. S.] 1882]
EAP341/1/635: Pracina bharate nari [1357 [B. S.] 1950] EAP341/1/636: Grihinira kartabya prakrita garhasthya dharma [1320 [B. S.] 1913]
EAP341/1/637: Grihini [1327 [B. S.] 1920] EAP341/1/638: Bau [1330 [B. S.] 1923]
EAP341/1/639: Sati-sangini [1331 [B. S.] 1924] EAP341/1/640: Strira sahita kathopakathana [n. d.]
EAP341/1/641: Muktadvara (open door) [1959] EAP341/1/642: Cithi janmamrityu [1336 [B. S.] 1929]
EAP341/1/643: Cithi janmamrityu [1336 [B. S.] 1929] EAP341/1/644: Cithi janmamrityu [1336 [B. S.] 1929]
EAP341/1/645: Dharma o jatiyata [1920] EAP341/1/646: Ma na mahasakti [1311 [B. S.] 1904]
EAP341/1/647: Dharmatattva anusilana (part- I) [n. d.] EAP341/1/648: Karmma-katha [1327 [B. S.] 1920]
EAP341/1/649: Abatartattva [1335 [B. S.] 1928] EAP341/1/650: Dharmmabijnana [1297 [B. S.] 1890]
EAP341/1/651: Dharmmabijnana [1316 [B. S.] 1909] EAP341/1/652: Dharmmabijnana [1353 [B. S.] 1946]
EAP341/1/653: "Dharmma, samja o svadhina cinta [1908]" EAP341/1/654: Dharmmananda prabandhabali (part- III) [1314 [B. S.] 1907]
EAP341/1/655: Aryasastrapradipa ba sadhakopahara (part- II) [n. d.] EAP341/1/656: Satprasanga [1333 [B. S.] 1926]
EAP341/1/657: Celemeyedera prarthana [1904] EAP341/1/658: Jibana binara bicitra sura (part- I) [1904]
EAP341/1/659: Baktrita arthata hindudharmmera advitiya bakta (paribrajaka Sri Krishnananda svamira baktrita samgraha) [1299 [B. S.] 1892] EAP341/1/660: Pascatyadharmma o barttamana sabhyata [1627]
EAP341/1/661: Bedbyasa (part- I) [1293 [B. S.] 1886] EAP341/1/662: Bedbyasa (part- II) [1293 [B. S.] 1887]
EAP341/1/663: Sajjana-toshini [1885] EAP341/1/664: Sajjana-toshini (part- II) [1885]
EAP341/1/665: Sajjana-toshini (part- III) [n. d.] EAP341/1/666: Sajjana-toshini (part- IV) [1892-93]
EAP341/1/667: Sajjana-toshini (part-V) [1893-94] EAP341/1/668: Sajjana-toshini (part- VII) [1895-96]
EAP341/1/669: Sajjana-toshini (part- X) [1897-98] EAP341/1/670: Bhabbara katha [1314 [B. S.] 1907]
EAP341/1/671: Bhabbara katha [1329 [B. S.] 1922] EAP341/1/672: Bhabbara katha [1351 [B. S.] 1944]
EAP341/1/673: Sadhana-sahacara [n. d.] EAP341/1/674: Nastikata [1885]
EAP341/1/675: Srigurucarane [n. d.] EAP341/1/676: Pratiksha [1325 [B. S.] 1918]
EAP341/1/677: Mathilikhita susamacara [n. d.] EAP341/1/678: Adipurana (part- I) [1399 [B. S.] 1992]
EAP341/1/679: Dharmmasara [1913] EAP341/1/680: Khrishtiya dharmmera pariksha [n. d.]
EAP341/1/681: Jona basko [n. d.] EAP341/1/682: Khrishta dharmma ki satya? [1914]
EAP341/1/683: Mahakabya [1899] EAP341/1/684: Pushpanjali [1935]
EAP341/1/685: Kshudra pushpa baljisura siddha theresara atmajibani [1935] EAP341/1/686: Phulmani o karuna [1900]
EAP341/1/687 Pt 1: Nutana niyama (the New Testament) [1346 [B. S.] 1939] EAP341/1/687 Pt 2: Nutana niyama (the New Testament) [1346 [B. S.] 1939]
EAP341/1/688: Isduta yisukhrishtha [1321 [B. S.] 1915] EAP341/1/689: Yisu-carita [1923]
EAP341/1/690: Khrishta-mangala [1319 [B. S.] 1912] EAP341/1/691: Sri Ekadasisandarbhah [1913]
EAP341/1/692: Prarthana-mala [1273 [B. S.] 1866] EAP341/1/693: Bhakti-sadhana (part- I) [1894]
EAP341/1/694: Prakritatattva [n. d.] EAP341/1/695: Prakritatattva [1317 [B. S.] 1910]
EAP341/1/696: Dharmasara samgraha [n. d.] EAP341/1/697: Dharma o pujadimimamsa [1301 [B. S.] 1894]
EAP341/1/698: Upadesa-mala [n. d.] EAP341/1/699: Pala-parbana [1331 [B. S.] 1924]
EAP341/1/700: Kshepara jhuli [1359 [B. S.] 1952] EAP341/1/701: Maharasayana [1360 [B. S.] 1953]
EAP341/1/702: Srisrinamamrita lahari [1359 [B. S.] 1952] EAP341/1/703: Tara ma [1301 [B. S.] 1894]
EAP341/1/704: Gurugita ba purusha o prakriti [1301 [B. S.] 1894] EAP341/1/705: Ahnikam [1316 [B. S.] 1909]
EAP341/1/706: Abega [1319 [B. S.] 1912] EAP341/1/707: Kalibilasa (markandeya puranantargata saptasata candi. Arthata kalidasa krita kumara sambhabiya tatha kalipurana o yonitantra eisakala mula grantha pramane nanabidha gouriya sadhubhasaya kalinamamrita arthata kalibilasa namaka grantha) [1781 [Shak] 1859]
EAP341/1/708: Agnibrahmera tattva o ahuti prakarana [1344 [B. S.] 1937] EAP341/1/709: Santipatha (part- I) [1319 [B. S.] 1912]
EAP341/1/710: Matripitri bhakti o bhratri premsiksha [1342 [B. S.] 1935] EAP341/1/711: Bhaktitattva [1313 [B. S.] 1906]
EAP341/1/712: Asprisyera mukti [1332 [B. S.] 1925] EAP341/1/713: "Yarbeda mandira haite, asrama acarana paddhati [1932]"
EAP341/1/714: Hindu dharma prabesika [1348 [B. S.] 1941] EAP341/1/715: Prayagdhame kumbha-mela [1894]
EAP341/1/716: Prabodha prabhakara [1264 [B. S.] 1857] EAP341/1/717: Byabasthasara samgraha (arthata smarta o haribhakti bilasadi dhrita pramana samvalita smriti-samgraha) [1288 [B. S.] 1881]
EAP341/1/718: "Sahaja yogabhyasa-arthata kriyayoga, jnana-yogadira uddesya, sadhana o phala. Satrokta pramana ebam mukti sahakare parishkarrupe nirnaya-karata sahaja bhashaya [1293 [B. S.] 1886]" EAP341/1/719: Upadesa-samgraha [1898]
EAP341/1/720: Aryasakti [1341 [B. S.] 1934] EAP341/1/721: Muktalatabali (arthata kalkipuranantargata srikrishnanada boddharita dvadasadhyaya haite samgrihita) [1316 [B. S.] 1909]
EAP341/1/722: Hindura asrama catushtaya [1892] EAP341/1/723: Satra mahima (samagra Hindu sastrera samkshipta samalocana) [1298 [B. S.] 1891]
EAP341/1/724: Brahmaputra mahatmya ba bhakti-bishvasa [n. d.] EAP341/1/725: Adhyatmika jagatattva [1887]
EAP341/1/726: Kayastha kumara [1332 [B. S.] 1925] EAP341/1/727: Tattva-parimala [1304 [B. S.] 1897]
EAP341/1/728: Kala (part- II) (ekala sekala) [1300 [B. S.] 1893] EAP341/1/729: Bisvajnana o sibajnana [1857]
EAP341/1/730: Sararnaba (arthata bedadi sarbasastrodita sarasamanvita tattopodesa prakashaka grantha) (part- II) [1285 [B. S.] 1878] EAP341/1/731: Puja o samaja [1321 [B. S.] 1914]
EAP341/1/732: Sri Prabodhananda o srigopala bhatta [1330 [B. S.] 1923] EAP341/1/733: Dharmatattva-baridhi [1320 [B. S.] 1913]
EAP341/1/734: Bhababhranti nibarini (arthata sarbajanaganera bodhagamya janya nana sastrera sara-samgrahapurbaka tvadiya artha sarala sadhubhasaya gadya-padya chande) [1284 [B. S.] 1877] EAP341/1/735: Sadhana o paramananda [1337 [B. S.] 1930]
EAP341/1/736: Ahnika-kriya ba samsarbasi atmabismrita jibera dainika o samayika kartabya [1300 [B. S.] 1893] EAP341/1/737: Patribrata-dharna (arthata sadhvi ramanira aisvarya-yasha-sukha-svargaprada sarbamangalkara sastrokta kartabyabidhi) [1298 [B. S.] 1891]
EAP341/1/738: Hindu [1312 [B. S.] 1905] EAP341/1/739: Sadhaka o sadhana (katipaya sadhakera samkshipta jibani-samvalita niti-pustaka) [1322 [B. S.] 1915]
EAP341/1/740: Hridayocchvasa [1325 [B. S.] 1918] EAP341/1/741: Bhagabata prasange [1331 [B. S.] 1924]
EAP341/1/742: Jyotihpatha (paramartha tattvera bicara o sadhanpranali) [1318 [B. S.] 1911] EAP341/1/743: Jyotihpatha (paramartha tattvera bicara o sadhanpranali) (part- II) [1319 [B. S.] 1912]
EAP341/1/744 Pt 1: "Dharmanushthana (dasa samskara, nityakritya, masikkritya, batshikkritya, socasouca, prayascitta, sraddha prabhriti anushthan samvalita) [1308 [B. S.] 1901]" EAP341/1/744 Pt 2: "Dharmanushthana (dasa samskara, nityakritya, masikkritya, batshikkritya, socasouca, prayascitta, sraddha prabhriti anushthan samvalita) [1308 [B. S.] 1901]"
EAP341/1/745: Nikasa-akheri ba parimana [1311 [B. S.] 1904] EAP341/1/746: Shata cakra [1337 [B. S.] 1930]
EAP341/1/747: Kalikshetra dipika [n. d.] EAP341/1/748: Sacitra jougika byayama (part- I) [1357 [B. S.] 1950]
EAP341/1/749 Pt 1: Jaimini bharata [1290 [B. S.] 1883] EAP341/1/749 Pt 2: Jaimini bharata [1290 [B. S.] 1883]
EAP341/1/750: Maye-poye [n. d.] EAP341/1/751: Manushera dharma kamali lekcars [1933]
EAP341/1/752: Dharmabyakha (part- I) [1806] EAP341/1/753: Bhaboushadha (part- I) [1295 [B. S.] 1888]
EAP341/1/754: "Yajnasamhita (ingraji, bangala o sanskritadi) [n. d.]" EAP341/1/755 Pt 1: Nabya-nyaya kusumanjali sourabha [1310 [B. S.] 1903]
EAP341/1/755 Pt 2: Nabya-nyaya kusumanjali sourabha [1310 [B. S.] 1903] EAP341/1/756: Pashanda pirana [1344 [B. S.] 1937]
EAP341/1/757: Bamanakhyanam (dasabatara barnana samhitam) [1888 [Shak] 1966] EAP341/1/758: Karmayoga [n. d.]
EAP341/1/759: Sanatana Hindu [1337 [B. S.] 1930] EAP341/1/760: Patibhakti pradayini [1787 [Shak] 1865]
EAP341/1/761: Rasatarangini (adirasghatita samskrita sloka samgraha) [1302 [B. S.] 1895] EAP341/1/762: Yajuh karmadipika [1942]
EAP341/1/763: Niskama puja dipika [n. d.] EAP341/1/764: Bhaktiyoga [n. d.]
EAP341/1/765: Guru Anugatya dharma [n. d.] EAP341/1/766: Abasara modini (part- I) [1301 [B. S.] 1894]
EAP341/1/767: Brahmacarya (upadesa sahita) [1317 [B. S.] 1910] EAP341/1/768: Amrita [1293 [B. S.] 1886]
EAP341/1/769: Kasira-mahima [1332 [B. S.] 1925] EAP341/1/770: Isvarera svaruptattva o prarthana [1332 [B. S.] 1925]
EAP341/1/771: Upasana [1312 [B. S.] 1905] EAP341/1/772: Yajnabalkyera advaitabada [1343 [B. S.] 1936]
EAP341/1/773: Dharmabijnana bija (part- I) [1797 [Shak] 1875] EAP341/1/774: Pancaratna hara (bhakti bishaya sikshgrantha) [1292 [B. S.] 1885]
EAP341/1/775: Brahmajnana dipika [n. d.] EAP341/1/776: Ramayanera katha o anyapurba bibaha (aitihasika anveshana grantha) pratyeka bangala bhasha bhijna hindu naranarira patha kara abashyaka [1927]
EAP341/1/777: Yugantara ba samajika nabanyasa [1328 [B. S.] 1921] EAP341/1/778: Atyabashyakiya brihata nitya karma paddhatih (prati dibasiya kartabya karma) [1300 [B. S.] 1893]
EAP341/1/779: Sarbajna jnanmuncari arthata hanumana caritra (kaka caritra o spandana caritra) [1300 [B. S.] 1893] EAP341/1/780: Sahaja upaye surya sadhana o pranayasa siksha (roga arogya pranalisaha) [1342 [B. S.] 1935]
EAP341/1/781: Kayastha purana (part- I) [1285 [B. S.] 1878] EAP341/1/782: Dharma ekamebadvitiyam [n. d.]
EAP341/1/783: Pagalera kheyala [n. d.] EAP341/1/784: Hindu gouraba (caturbarna samsthanera purbapara samacara) [1335 [B. S.] 1928]
EAP341/1/785: Debhuti [1318 [B. S.] 1911] EAP341/1/786: Sohaham sanatana jibana (adhyatmika bibarani) [1327 [B. S.] 1920]
EAP341/1/787: Prabartaka dinera sribigraha sebapranali (samalocana) [1330 [B. S.] 1923] EAP341/1/788: Pracyatattva samalocana [1322 [B. S.] 1915]
EAP341/1/789: Pancastotra (samkaracarya biracita pnacti stotra) [1301 [B. S.] 1894] EAP341/1/790: Moksha-tattva [1328 [B. S.] 1921]
EAP341/1/791: Yoga-siksha sopana [1292 [B. S.] 1885] EAP341/1/792: Kasibasa [1311 [B. S.] 1904]
EAP341/1/793: Ahnika-krityam [1893 [Sambat] 1950] EAP341/1/794: Dharmapuja bidhana [1323 [B. S.] 1916]
EAP341/1/795: "Astikadarsa ba isvara nirnaya (arthata Beda, upanisada, smriti ebam darsansastra tatha tarka o yukti dvara paramatma ba isvara nirupana ebam nastika mata khandana o tatsange murtipuja o dvaitadvaitya bishaya bicara) [1311 [B. S.] 1904]" EAP341/1/796: Ananda-sagara (sadrishtanta sambhaba prakasa) [1910]
EAP341/1/797: Parasara samhita (mula o banganubada) [n. d.] EAP341/1/798: Bhakti o bhakta [1810 [Shak] 1888]
EAP341/1/799: "Jnanera cabuka (sahaja, sarala bhasaya likhita dharma pustaka) [n. d.]" EAP341/1/800: Sridurga [1354 [B. S.] 1947]
EAP341/1/801: Arabinda mandire [1329 [B. S.] 1922] EAP341/1/802: Lila [1326 [B. S.] 1919]
EAP341/1/803: Janabhandara (part-II) [1295 [B. S.] 1888] EAP341/1/804: Dharmasiddhatah [n. d.]
EAP341/1/805: Satyalokama [1332 [B. S.] 1925] EAP341/1/806: Upasana tattva (arthata Hindu upasakganera anushtheya tathya nirnaya) [1332 [B. S.] 1925]
EAP341/1/807: Atma-debata (ba adarsa jibanisaha suniti sandarbha-sara) [1318 [B. S.] 1911] EAP341/1/808: Abhayera katha o thakuranira katha [1321 [B. S.] 1914]
EAP341/1/809 Pt 1: Jnana o karma [1328 [B. S.] 1921] EAP341/1/809 Pt 2: Jnana o karma [1328 [B. S.] 1921]
EAP341/1/810: Aryasastrera muktadvara [1291 [B. S.] 1884] EAP341/1/811: Krishnarjjuna sambada (grihasthera drishtite likhita gitartha prakasa) (dvitiya shataka) [1348 [B. S.] 1941]
EAP341/1/812: Samaja o sahadharmita (samajtattvera ekti dik) [1349 [B. S.] 1942] EAP341/1/813: Kalikata kamalalaya [1343 [B. S.] 1936]
EAP341/1/814: Nabasadbhaba sataka arthata naitika o adhyatmika bishaye samsvarupa ananta bhabmayera bhaba katha [1302 [B. S.] 1895] EAP341/1/815: Bhaktera bhagabana [1299 [B. S.] 1892]
EAP341/1/816: Baidittattva bhashabijnana (philological study of the rig-veda) [1922] EAP341/1/817: "Anadha-caritra (part- I, II & III) [1328 [B. S.] 1921]"
EAP341/1/818: Kalki-upanishata [1336 [B. S.] 1929] EAP341/1/819: Kalira kirti [1336 [B. S.] 1929]
EAP341/1/820: Kali rahasya [1339 [B. S.] 1932] EAP341/1/821: Kali rahasya (part- III) [n. d.]
EAP341/1/822: Kali rahasya (part- IV) [n. d.] EAP341/1/823: Kali rahasya (part- V) [n. d.]
EAP341/1/824: Kali rahasya (part- VI) [n. d.] EAP341/1/825: Kali rahasya (part- VII) [n. d.]
EAP341/1/826: Kala-mahatmya [1335 [B. S.] 1928] EAP341/1/827: Guru Gita [1335 [B. S.] 1928]
EAP341/1/828: Dharmatattvalocana [1280 [B. S.] 1873] EAP341/1/829: Arya darpana (arthata adhyatmika aitihasika upanyasa) sapramana suddha yuktimulaka [1877]
EAP341/1/830: "Sadhana o siddhi (arthata dharmatattva, debdebi rahasya o yogsadhanadi bishayaka grantha) [n. d.]" EAP341/1/831: Surapana ba bishapana [n. d.]
EAP341/1/832: Bijnana-kusumakara (arthata manvadi prokta dharmasastra sammata srishti prakriya o pralaya prakarana) [1769 [Shak] 1847] EAP341/1/833 Pt 1: Hindu (hindura prakrita itihasa) [n. d.]
EAP341/1/833 Pt 2: Hindu (hindura prakrita itihasa) [n. d.] EAP341/1/834: Srishti abyakta abadhi sthabarjangamadi paryanta [1282 [B. S.] 1875]
EAP341/1/835: Hindudharmera upadesa [1291 [B. S.] 1884] EAP341/1/836: Kasi parikrama [n. d.]
EAP341/1/837: Pathara sandhana (sahajyoga) [1941] EAP341/1/838: Hindudharmera pramana [1310 [B. S.] 1903]
EAP341/1/839: Ekamebadvitiyam [n. d.] EAP341/1/840: Dharmatattva dipika [1788 [Shak] 1866]
EAP341/1/841: Hindudharmera sreahthata [1794 [Shak] 1872] EAP341/1/842: Dainika [1899 [Sambat] 1956]
EAP341/1/843: Hindudharma marma [1280 [B. S.] 1873] EAP341/1/844: Srigouranga carita [1921]
EAP341/1/845: Srisrinigamananda katha-samgraha (part- I) [1335 [B. S.] 1928] EAP341/1/846: Lakshmi caritra [1295 [B. S.] 1888]
EAP341/1/847: "Dharmapuri, brahmanandasrama o Annapurna bhandara (sacitra) [1328 [B. S.] 1921]" EAP341/1/848: Udbahatattvam [1311 [B. S.] 1904]
EAP341/1/849: Pracina bharatera anusilana [1331 [B. S.] 1924] EAP341/1/850: Katipaya patra [1971]
EAP341/1/851: Satika sanubada-anandalahari o karpuradistabah [1297 [B. S.] 1890] EAP341/1/852: Satika sanubada tribediya sandhyabidhi [n. d.]
EAP341/1/853: Sambandha nirnaya (bangadesiya adima jati samuhera samajika brittanta) [n. d.] EAP341/1/854: Sambandha nirnayaera krorpatra [n. d.]
EAP341/1/855: Gayara pindadana paddhati [1301 [B. S.] 1894] EAP341/1/856: Kali rahasya (part- II) [n. d.]
EAP341/1/857: Sanatana Hindu parisishta [1338 [B. S.] 1931] EAP341/1/858: Sanubada bhargabiya-karmabipakah [1301 [B. S.] 1894]
EAP341/1/859: Bishnu-murti paricaya [1317 [B. S.] 1910] EAP341/1/860: Hastamalaka (sankarkrita bhasya ebam mula o bhasyera anubada sahita) [1293 [B. S.] 1886]
EAP341/1/861: Sasti [1960] EAP341/1/862: Sridurgabhakti-cintamani (sarbasampradayanumodita durgamahatmya) [1306 [B. S.] 1899]
EAP341/1/863: Satika sanubada srisriramgita [1300 [B. S.] 1893] EAP341/1/864 Pt 1: Hindu sarbastha [1308 [B. S.] 1901]
EAP341/1/864 Pt 2: Hindu sarbastha [1308 [B. S.] 1901] EAP341/1/865: Bidhaba-bibaha o hindudharma [1328 [B. S.] 1921]
EAP341/1/866: Prabodhcandrika [1311 [B. S.] 1904] EAP341/1/867: Prayascitta pancalika [1319 [B. S.] 1912]
EAP341/1/868: Om ritama [1336 [B. S.] 1929] EAP341/1/869: Om garhasthyam [n. d.]
EAP341/1/870: Om dhruba bharata-pranaba-pracara granthabali [1336 [B. S.] 1929] EAP341/1/871: Guptakasi ba srisri om bakresvara mahatmya (mula sloksaha bangiya bhashaya payaradichande) [1315 [B. S.] 1908]
EAP341/1/872: Udbastu-samsihata o nihsamga jibana-gatha [1361 [B. S.] 1954] EAP341/1/873: Yogsadhana (part I) (ba smarana saktira utkarsha sadhana) [n. d.]
EAP341/1/874 Pt 1: Yogsadhana (part-II) (brahmacarya sadhana) [n. d.] EAP341/1/874 Pt 2: Yogsadhana (part-II) (brahmacarya sadhana) [n. d.]
EAP341/1/875: Sarala yogsadhana [1332 [B. S.] 1925] EAP341/1/876: Sadhana ba isvara darsanopaya [1303 [B. S.] 1896]
EAP341/1/877: Gurubakya ba yougika pantha (part- II) [1330 [B. S.] 1923] EAP341/1/878: Gurubakya ba yougika pantha (part- III) (svasthyarakshaya baijnanika upaya) [1336 [B. S.] 1929]
EAP341/1/879: Jibera sadhya o sadhana-purbardha [1831 [Shak] 1909] EAP341/1/880: Hindu dharma (bibidha hindusastra haite upasana tattva sambandhe sarsamgraha) [1319 [B. S.] 1912]
EAP341/1/881: Manusamhita [1310 [B. S.] 1903] EAP341/1/882: Ke ei ma [1962]
EAP341/1/883: "Sakti tattvamrita (ba saktitattve candi-gita, patanjala yogbasishtera tarangamrita) [1333 [B. S.] 1926]" EAP341/1/884: Sambediya sandhyabidhi [1330 [B. S.] 1923]
EAP341/1/885: Madhyandina satapatha brahmana (part-II) [1318 [B. S.] 1911] EAP341/1/886: Dharmera tinti patha [1320 [B. S.] 1913]
EAP341/1/887: Dharmera tinti patha [1323 [B. S.] 1916] EAP341/1/888: Hindura jnatabya ki? (part- I) [1313 [B. S.] 1906]
EAP341/1/889: Ahniktattvama (banganubada sametama) [1294 [B. S.] 1887] EAP341/1/890: Brahmamayi ('brahmamayi' citrera byakha pustaka) [ n. d.]
EAP341/1/891: Dharma [1329 [B. S.] 1922] EAP341/1/892 Pt 1: Yoga o sadhana rahasya [n. d.]
EAP341/1/892 Pt 2: Yoga o sadhana rahasya [n. d.] EAP341/1/893 Pt 1: Sadhana [1315 [B. S.] 1908]
EAP341/1/893 Pt 2: Sadhana [1315 [B. S.] 1908] EAP341/1/894: Hathayoga-sadhana ba hatha-dipika [1915]
EAP341/1/895: Gunanidhi sadacarah [1299 [B. S.] 1892] EAP341/1/896: Hindujibana (sikshajibana-karmajibana-tyagajibana) [1318 [B. S.] 1911]
EAP341/1/897: Sakti upasana o bedanta [1348 [B. S.] 1941] EAP341/1/898: Abhijatyamulaka koulinya samskara [n. d.]
EAP341/1/899: Purantattva (part- I) [n. d.] EAP341/1/900: Mahishya jatira asouca-bibeka (bangiya mahishya jatira asouca nirdessucaka bibhinna panditganera yukti siddhanta o mata samgraha) [1321 [B. S.] 1914]
EAP341/1/901: Srisrisadbhabtarangini (part- I) [n. d.] EAP341/1/902: Bahurupe sammukhe tomara [1357 [B. S.] 1950]
EAP341/1/903: Amitvera prasara (part- I) [1834 [Shak] 1912] EAP341/1/904: Amitvera prasara [1913]
EAP341/1/905: Paribrajaka-yuktamala [1913] EAP341/1/906: Sabitri o upasana tattva [1309 [B. S.] 1902]
EAP341/1/907: Pagalera pralapa [1312 [B. S.] 1905] EAP341/1/908: Manusamhita [n. d.]
EAP341/1/909: Manusamhita [n. d.] EAP341/1/910: Natha pantha [1357 [B. S.] 1950]
EAP341/1/911: Duti katha [1898] EAP341/1/912: Dharmasamanvaya ba pantha [1903]
EAP341/1/913: Ramashtakama paramesvarashtakam ca [1283 [B. S.] 1876] EAP341/1/914: Sanatana dharma o nabayuga [1337 [B. S.] 1930]
EAP341/1/915: Kalki-gita (prathama samgraha) [1368 [B. S.] 1961] EAP341/1/916: "Upasana tattva (sruti, darpana, tantra, smriti o puranadira sammata upaye baishnaba, sakta o saibadira upasana prakarana ihate bibrita haiyache) [1298 [B. S.] 1891]"
EAP341/1/917: Bibeka ratnabali [1271 [B. S.] 1864] EAP341/1/918: Manusamhita (Sara samkalana) [n. d.]
EAP341/1/919: Puritirtha (Sacitra) (Utkalera pancatirthera pouranika o aitihasika bibarana ebam srisrijagannatha debera lilabali samvalita) [1322 [B. S.] 1915] EAP341/1/920: Tattvadarsana [n. d.]
EAP341/1/921: Tyaga-rahasya [1928] EAP341/1/922: Niyama-rahasya [1822 [Shak] 1900]
EAP341/1/923: Srisrikrishna saranam arthata smritidarpana [1265 [B. S.] 1858] EAP341/1/924: "Tattva-mimamsa (samkhya, patanjala, srimadbhagabata samhita, dyebanta samhita, siba samhita, dattatreya samhita, dakshina murti samhita, nibandha, grahaphasala, adiphasala, hamsamahesvara, yoginihridaya, kalikahridaya, mahanirbana tantra, yogini tantra,
EAP341/1/925: Srimata haranatha gita [1328 [B. S.] 1921] EAP341/1/926: Bhabi nagarikera prathama siksha [1355 [B. S.] 1948]
EAP341/1/927: Patipuja (puja paricaya) (part- I) [1319 [B. S.] 1912] EAP341/1/928: Acara [1303 [B. S.] 1896]
EAP341/1/929: Kalighata-itibritta (dharma grantha) [1332 [B. S.] 1925] EAP341/1/930: Tattvarodha [1324 [B. S.] 1917]
EAP341/1/931: Arya samaja samskarana (arthata bharatbarshiya arya samajera samskarana ebam arya jatira sanatana dharmaraksha o pracara bishayaka prastaba) [1885] EAP341/1/932: Jibanmukta mahatma tailangasvami biracita mahakabya ratnabali o tahara sarala banganubada [1324 [B. S.] 1917]
EAP341/1/933: Bhagabada-mahatmya [1317 [B. S.] 1910] EAP341/1/934: Sandhya bandana ba bhagabaccinta [1338 [B. S.] 1931]
EAP341/1/935: Gangabhakti tarangini (arthata bhagirathera gangaradhana ebam gangara agamana o sagara santandigera uddhara) [1275 [B. S.] 1868] EAP341/1/936: "Sadhana kalpa latika (purbabhaga, madhyabhaga o uttarbhaga ekatre) [n. d.]"
EAP341/1/937: Tattva-samhita (srishtitattva o caturasrama nirupanam) sadharmaparayana [1317 [B. S.] 1910] EAP341/1/938: Karmajibane gitara prabhaba [1367 [B. S.] 1960]
EAP341/1/939: Gitara carca (bandhudvayera kathopakathana abalambane) [1369 [B. S.] 1962] EAP341/1/940: Acara prabandha [1301 [B. S.] 1894]
EAP341/1/941: Acara prabandha [1876] EAP341/1/942: Pushpanjali (part- I) [1328 [B. S.] 1921]
EAP341/1/943: Aryadharma sutra [1302 [B. S.] 1895] EAP341/1/944: Srisrikrishnakali padabali [1322 [B. S.] 1915]
EAP341/1/945: Satatapiya karmabipakah [1331 [B. S.] 1924] EAP341/1/946: Asabatira upakhyana [1321 [B. S.] 1914]
EAP341/1/947: Ahalya upakhyana (arthata hindujatira patanera karana o tahara punarutthanera upaya) [1848 [Shak] 1926] EAP341/1/948: Nibrittira pathe (sharadarsana prasanga o pouranika sadhanatantra) [1326 [B. S.] 1919]
EAP341/1/949: Dharmasuhrida [n. d.] EAP341/1/950: Hindudharmera svarupa [n. d.]
EAP341/1/951: Svadharma-palana [1290 [B. S.] 1883] EAP341/1/952: Prakriti-carca [1806 [Shak] 1884]
EAP341/1/953: Tattvagyanopadesa [n. d.] EAP341/1/954: Hindubijnana sutra [1309 [B. S.] 1902]
EAP341/1/955: Atmasamarpana-yoga [1336 [B. S.] 1929] EAP341/1/956: Upasana mandire [1362 [B. S.] 1955]
EAP341/1/957: Samgathana [1345 [B. S.] 1938] EAP341/1/958: Sadhana [1335 [B. S.] 1928]
EAP341/1/959: Hindutvera punarutthana [1340 [B. S.] 1933] EAP341/1/960: Apurba bhramana brittanta [1962 [Sambat] 1905]
EAP341/1/961: Dharmera tinti patha [1323 [B. S.] 1916] EAP341/1/962: Jatitattva [1316 [B. S.] 1909]
EAP341/1/963: Puja-parbana [1358 [B. S.] 1951] EAP341/1/964: Paramartha bijnana-ratnakara (arthata asatya parihara o satyabishkaraka-bishayaka prabandha samuha) [1278 [B. S.] 1871]
EAP341/1/965: Cintasakti-tahara samjama o sadhana [n. d.] EAP341/1/966: Brahmabidyara yatkincita (prasnottare) [n. d.]
EAP341/1/967: "Margatraya ba karma, jnana o bhaktimarga [1319 [B. S.] 1912]" EAP341/1/968: Soka kena bhai? [1320 [B. S.] 1913]
EAP341/1/969: Soka kena bhai? [1330 [B. S.] 1923] EAP341/1/970: Bhrama-binasa [1790 [Shak] 1868]
EAP341/1/971 Pt 1: "Brahmagita (part- I, 2 and 3 ekatre) [n. d.]" EAP341/1/971 Pt 2: "Brahmagita (part- I, 2 and 3 ekatre) [n. d.]"
EAP341/1/972: Candranatha-mahatmya (kabibara sriyukta nabincandra sena mahodaya likhita bhumika o tirtha barnana sahita) [1311 [B. S.] 1904] EAP341/1/973: Aparokshanubhutih [1274 [B. S.] 1867]
EAP341/1/974: Ananda lahari [1262 [B. S.] 1855] EAP341/1/975: Ananda lahari [1269 [B. S.] 1862]
EAP341/1/976: Ananda lahari [1293 [B. S.] 1886] EAP341/1/977: Satika sanubada ananda laharistaba [1297 [B. S.] 1890]
EAP341/1/978: Samkaracaryyera granthamala (mula o anubada) [1304 [B. S.] 1897] EAP341/1/979: Samkaracaryyera granthamala (mula o anubada) [1309 [B. S.] 1902]
EAP341/1/980: Bibeka curamani [1284 [B. S.] 1877] EAP341/1/981: Mahabharatera ekti aitihasika citra ba maharaja janamejayera sarpasatra [1841 [Shak] 1919]
EAP341/1/982: Murtipuja [1306 [B. S.] 1899] EAP341/1/983: Bharatbarsha bicara [n. d.]
EAP341/1/984: Raja praja ba isvarera Dana (part- I jnana o bhakti) [1933] EAP341/1/985: Sastra mahima (samagra hindu sastrera samkshipta samalocana) [n. d.]
EAP341/1/986: Bhashapariccheda siddhantamuktabali sameta [1310 [B. S.] 1903] EAP341/1/987: Manaba-itibritte bidhatara Lila [n. d.]
EAP341/1/988: Gunanidhi sadacarah [1299 [B. S.] 1892] EAP341/1/989: Srikrishna-pushpanjali [1813]
EAP341/1/990: Upasana [1341 [B. S.] 1934] EAP341/1/991: Stabmala [n. d.]
EAP341/1/992: Mukti-sadhana [1330 [B. S.] 1923] EAP341/1/993: Sandeha nirasana [n. d.]
EAP341/1/994: Policeman [1268 [B. S.] 1861] EAP341/1/995: Mogala bidushi [n. d.]
EAP341/1/996: Bharatera birangana [n. d.] EAP341/1/997: Kahini [1319 [B. S.] 1912]
EAP341/1/998: Bira mahima [n. d.] EAP341/1/999: Caritaranjari [1871]
EAP341/1/1000: Dillisvari [1330 [B. S.] 1923] EAP341/1/1001: Kantanama ba rajdharmma [1250 [B. S.] 1843]
EAP341/1/1002: Svaraja sadhanaya bangali [n. d.] EAP341/1/1003: Moslema jananayaka [n. d.]
EAP341/1/1004: Mandi nari [1338 [B. S.] 1931] EAP341/1/1005: Bhangara pujari [1338 [B. S.] 1931]
EAP341/1/1006: Biplabera saptasikha [1355 [B. S.] 1948] EAP341/1/1007: Gurugobinda simha [1303 [B. S.] 1896]
EAP341/1/1008: Unabimsa satabdira bamla [1348 [B. S.] 1941] EAP341/1/1009: Biplaba tirthe [binaya- badala- dinesa] [1953]
EAP341/1/1010: Musolini o barttamana Italy [1334] EAP341/1/1011: Taruna bangali [n. d.]
EAP341/1/1012: Mahayuddhera saptarathi [n. d.] EAP341/1/1013: Bharatiya bidushi [1317 [B. S.] 1910]
EAP341/1/1014: Bara-bhnuiya [ n. d.] EAP341/1/1015: Bangasahitye nari [1357 [B. S.] 1950]
EAP341/1/1016: Baiju baora o tanasena [1337 [B. S.] 1930] EAP341/1/1017: Caritamala (part- I) [1301 [B. S.] 1894]
EAP341/1/1018: Kobi bidyapati o anyanya baishnaba kobibrindera jibani [1301 [B. S.] 1894] EAP341/1/1019: Pradhi karmakara ba karmara Kshatriya [1326 [B. S.] 1919]
EAP341/1/1020 Pt 1: Pountra Kshatriya kula pradipa [1335 [B. S.] 1928 ] EAP341/1/1020 Pt 2: Pountra Kshatriya kula pradipa [1335 [B. S.] 1928 ]
EAP341/1/1021: Bamsa-paricaya (part-VIII) [1335 [B. S.] 1928] EAP341/1/1022: Kayastha sadgopa samhita [1283 [B. S.] 1876]
EAP341/1/1023: Bamsanucarita [1886-87] EAP341/1/1024: Ballala-caritera banganubada [1904]
EAP341/1/1025: Hindupatriot hariscandra [1887] EAP341/1/1026: Jatira katha [1341 [B. S.] 1934]
EAP341/1/1027: Pannara maharaja (sacitra) [1309 [B. S.] 1902] EAP341/1/1028: Bharatiya bidushi [1335 [B. S.] 1928]
EAP341/1/1029: Caritaranjari [n. d.] EAP341/1/1030: Kayasthera barna-nirnaya [1311 [B. S.] 1904]
EAP341/1/1031: Kayastha-paricaya (sacitra) (vol- I) [1921] EAP341/1/1032: Hindu jatibheda o babui jatira itihasa [1928]
EAP341/1/1033: Siddhanta samudra (part- V) [1310 [B. S.] 1903] EAP341/1/1034: Siddhanta samudra (part- IV) [1310 [B. S.] 1903]
EAP341/1/1035: Brahmabhatta paricaya (part- I) [1313 [B. S.] 1906] EAP341/1/1036: Brahmabhatta paricaya (part- I) [1315 [B. S.] 1908]
EAP341/1/1037: Bangalara paribarika itihasa (hugli jela) (part- I) [1934] EAP341/1/1038 Pt 1: Rajaramapura srikrishnabamsa mitra bamsa [1942]
EAP341/1/1038 Pt 2: Rajaramapura srikrishnabamsa mitra bamsa [1942] EAP341/1/1039: Mymansimhera barendra brahmana jamidara (part- I) [1317 [B. S.] 1910]
EAP341/1/1040: Bangalara paribarika itihasa (part- II) [1935] EAP341/1/1041: Bangalara paribarika itihasa (part- V) [1940]
EAP341/1/1042: Sutradhara kula paricaya (1st ed.) [n. d.] EAP341/1/1043: Pracina jagata citre o galpe [n. d.]
EAP341/1/1044: Pracina sabhyata [1915] EAP341/1/1045: Bharatiya aryajatira abastha [1891]
EAP341/1/1046: Bharatbarshera itihasa (Hindu rajatva) part- I [1901] EAP341/1/1047 Pt 1: Baidya barna binirnaya [n. d. ]
EAP341/1/1047 Pt 2: Baidya barna binirnaya [n. d. ] EAP341/1/1048 Pt 1: Candraprabha (baidyakulapanjika) [1814 [Shak] 1892 ]
EAP341/1/1048 Pt 2: Candraprabha (baidyakulapanjika) [1814 [Shak] 1892 ] EAP341/1/1049: Pracina bamla o bangali [1350 [B. S.] 1943]
EAP341/1/1050: Grecedesera itihasa [1264 [B. S.] 1857] EAP341/1/1051: Mahottara yuddhera prathama adhyaya [1348 [B. S.] 1941]
EAP341/1/1052: Mahayuddhera pare Europe [1939] EAP341/1/1053: Englandera itihasa (part- I) [n. d.]
EAP341/1/1054: Cekoslobhakiara ghatanabali prasange [1968] EAP341/1/1055: Bidrohi rusia [1336 [B. S.] 1929]
EAP341/1/1056: Rusdesera bibarana [1902] EAP341/1/1057: Biplabera pare Russia [1338 [B. S.] 1931]
EAP341/1/1058: Balsebhikbada ba russiara biplaba [n. d.] EAP341/1/1059: Russiara pralaya [n. d.]
EAP341/1/1060: Biplabi Russia [1930] EAP341/1/1061: Soviet Russia [1931]
EAP341/1/1062: Ajkera Russia [1941] EAP341/1/1063: Taruna-rusa [n. d.]
EAP341/1/1064: Russia o bisva-samgrama [n. d.] EAP341/1/1065: Russia [n. d.]
EAP341/1/1066: 1905 salera biplaba [n. d.] EAP341/1/1067 Pt 1: Romancakara Russia (chabi) [1347 [B. S.] 1940]
EAP341/1/1067 Pt 2: Romancakara Russia (chabi) [1347 [B. S.] 1940] EAP341/1/1068: Russia ara gana-andolana [1932]
EAP341/1/1069: Kamala-pasa o nabyaturki [1336 [B. S.] 1929] EAP341/1/1070: RussiayA youthakrishi [1958]
EAP341/1/1071: Suijarlyandera svadhinata [1335 [B. S.] 1928] EAP341/1/1072: Bharata o madhya Asia [1937]
EAP341/1/1073: Jagrata dakshina purba Asia [1353 [B. S.] 1946] EAP341/1/1074: Jagrata cina [1929]
EAP341/1/1075 Pt 1: Bartamana yuge cina samrajya [1921] EAP341/1/1075 Pt 2: Bartamana yuge cina samrajya [1921]
EAP341/1/1076 Pt 1: Sacitra arabajatira itihasa (part- II) [1319 [B. S.] 1912] EAP341/1/1076 Pt 2: Sacitra arabajatira itihasa (part- II) [1319 [B. S.] 1912]
EAP341/1/1077: Madina sariphera itihasa [1914 ] EAP341/1/1078: Aryakirti [1908]
EAP341/1/1079: Aryakirti [1321 [B. S.] 1914] EAP341/1/1080: Pracina bharatiya sabhyatara itihasa (1st ed.) [1354 [B. S.] 1947]
EAP341/1/1081: Kayastha sadgopa samhita [1283 [B. S.] 1876] EAP341/1/1082: Bharatabarshera itihasa (part- II) [1269 [B. S.] 1862]
EAP341/1/1083: Bharatabarshera itihasa (part- I) (9th ed.) [1879] EAP341/1/1084: Bharata paricaya [1923]
EAP341/1/1085 Pt 1: Bharatbarshiyotihasa sara samgraha (part- I) [1847] EAP341/1/1085 Pt 2: Bharatbarshiyotihasa sara samgraha (part- I) [1847]
EAP341/1/1086: Bharatabarshera itihasa (part- III) [1858] EAP341/1/1087: Piyi dara piryi (nababishkrito bharatera itihasa) [1306 [B. S.] 1899]
EAP341/1/1088: Bharatbarshera itihasa (part- II) [1283 [B. S.] 1876] EAP341/1/1089 Pt 1: Bharata paricaya [1333 [B. S.] 1926]
EAP341/1/1089 Pt 2: Bharata paricaya [1333 [B. S.] 1926] EAP341/1/1089 Pt 3: Bharata paricaya [1333 [B. S.] 1926]
EAP341/1/1090: Bisala bangla [1352 [B. S.] 1945] EAP341/1/1091: Goura o pandua [1328 [B. S.] 1821]
EAP341/1/1092: Samasamayika bharata (pracina bharata) (part- II) [1920] EAP341/1/1093: Pracina bharata (part- III) [1320 [B. S.] 1913]
EAP341/1/1094: Pracina bharata (part- I) [1320 [B. S.] 1913] EAP341/1/1095: Svapnalabdha bharatera itihasa [1302 [B. S.] 1895]
EAP341/1/1096: Bangadesera purabritta [n. d.] EAP341/1/1097: Rayatera katha [n. d.]
EAP341/1/1098: Bangera mahila kabi [1337 [B. S.] 1930] EAP341/1/1099 Pt 1: "Bangiya sahitya sebaka (part- I, II, III, IV, V-XI) [1311, 1312, 1313, 1315 [B. S.] 1904, 1905, 1906, 1908]"
EAP341/1/1099 Pt 2: "Bangiya sahitya sebaka (part- I, II, III, IV, V-XI) [1311, 1312, 1313, 1315 [B. S.] 1904, 1905, 1906, 1908]" EAP341/1/1100 Pt 1: Acarya samkara o ramanuja [1832 [Shak] 1910]
EAP341/1/1100 Pt 2: Acarya samkara o ramanuja [1832 [Shak] 1910] EAP341/1/1101: Bangera jatiya itihasa (vol- I part- I) (brahmana kanda) [n. d.]
EAP341/1/1102 Pt 1: Bharata-gouraba (part- I) [1916] EAP341/1/1102 Pt 2: Bharata-gouraba (part- I) [1916]
EAP341/1/1103 Pt 1: Bamsa paricaya (part- V) [1333 [B. S.] 1926] EAP341/1/1103 Pt 2: Bamsa paricaya (part- V) [1333 [B. S.] 1926]
EAP341/1/1104 Pt 1: Bamsa paricaya (part- I) [1328 [B. S.] 1921] EAP341/1/1104 Pt 2: Bamsa paricaya (part- I) [1328 [B. S.] 1921]
EAP341/1/1105 Pt 1: Maranabijayi cina [1941] EAP341/1/1105 Pt 2: Maranabijayi cina [1941]
EAP341/1/1106 Pt 1: Hugli jelara itihasa (1st ed.) [1355 [B. S.] 1948] EAP341/1/1106 Pt 2: Hugli jelara itihasa (1st ed.) [1355 [B. S.] 1948]
EAP341/1/1106 Pt 3: Hugli jelara itihasa (1st ed.) [1355 [B. S.] 1948] EAP341/1/1107: Louhakapata [n. d.]
EAP341/1/1108 Pt 1: Samasamayika bharata (part-xi) [1324 [B. S.] 1917] EAP341/1/1108 Pt 2: Samasamayika bharata (part-xi) [1324 [B. S.] 1917]
EAP341/1/1109: Bharatbarshera itihasa [1327] EAP341/1/1110: "Imrejera jaya ba ""arkata abarodha"" o ""palasi"" [1314 [B. S.] 1907]"
EAP341/1/1111: Asoklipi [1953] EAP341/1/1112: Rajgriha o nalanda [1951]
EAP341/1/1113 Pt 1: Mogala bamsa [1311 [B. S.] 1905] EAP341/1/1113 Pt 2: Mogala bamsa [1311 [B. S.] 1905]
EAP341/1/1114: Bharatbarshera imraja-sasana [n. d.] EAP341/1/1115: Imrajera katha (part- I) [1320 [B. S.] 1913]
EAP341/1/1116 Pt 1: Sipahi-bidroha ba miutini [1314 [B. S.] 1907] EAP341/1/1116 Pt 2: Sipahi-bidroha ba miutini [1314 [B. S.] 1907]
EAP341/1/1117: Sipahiyuddhera itihasa (part- II) [1292 [B. S.] 1885] EAP341/1/1118: Sipahiyuddhera itihasa (part- III) [1892]
EAP341/1/1119: Sikha [1883] EAP341/1/1120: Sipahiyuddhera itihasa (part- IV) [1897]
EAP341/1/1121: Atharoso satannera bidroha [1353 [B. S.] 1946] EAP341/1/1122: British samrajye bharatera sthana (a Bengali translation of Lord Curzon’s place of India in the empire) [n. d.]
EAP341/1/1123: Asamera itihasa [1336 [B. S.] 1929] EAP341/1/1124 Pt 1: Riyaja-usa-salatina [1312 [B. S.] 1905]
EAP341/1/1124 Pt 2: Riyaja-usa-salatina [1312 [B. S.] 1905] EAP341/1/1125: Tripurara smriti [1337 [Tripurabda]]
EAP341/1/1126: Bangadesera itihasa [n. d.] EAP341/1/1127: Bangalara itihasa (part- I) [1919 [Sambat] 1861]
EAP341/1/1128 Pt 1: Bangalara itihasa [n. d.] EAP341/1/1128 Pt 2: Bangalara itihasa [n. d.]
EAP341/1/1129: Bangalara itihasa [1281 [B. S.] 1874] EAP341/1/1130 Pt 1: Bangalara itihasa (part- I) [1330 [B. S.] 1923]
EAP341/1/1130 Pt 2: Bangalara itihasa (part- I) [1330 [B. S.] 1923] EAP341/1/1131: Tamoluka itihasa (a short history of tamluka) [1902]
EAP341/1/1132: Urishyara katha [1335 [B. S.] 1928] EAP341/1/1133 Pt 1: Kalikata sekalera o ekalera [1915]
EAP341/1/1133 Pt 2: Kalikata sekalera o ekalera [1915] EAP341/1/1133 Pt 3: Kalikata sekalera o ekalera [1915]
EAP341/1/1134 Pt 1: Pracina kalikata paricaya (kathay o citre) [1952] EAP341/1/1134 Pt 2: Pracina kalikata paricaya (kathay o citre) [1952]
EAP341/1/1135: Goura-bibarana (gourlekhmala) prathama stabaka [1319 [B. S.] 1912] EAP341/1/1136: Bangalara itihasa [n. d.]
EAP341/1/1137: Banga paricaya (part- I) [1343 [B. S.] 1936] EAP341/1/1138: Bangalara itihasa (part- III) [1310 [B. S.] 1903]
EAP341/1/1139: Prathama siksha bangalara itihasa [1884] EAP341/1/1140: Sambadpatre sekalera katha (part- I) [1339 [B. S.] 1932]
EAP341/1/1141 Pt 1: Sambadpatre sekalera katha (part- II) [1340 [B. S.] 1933] EAP341/1/1141 Pt 2: Sambadpatre sekalera katha (part- II) [1340 [B. S.] 1933]
EAP341/1/1142 Pt 1: Sambadpatre sekalera katha (part- III) [1342 [B. S.] 1935] EAP341/1/1142 Pt 2: Sambadpatre sekalera katha (part- III) [1342 [B. S.] 1935]
EAP341/1/1143: Ekadasa satabdite bangalaya rajnirbbacana [1341 [B. S.] 1934] EAP341/1/1144: "Bangera mahakabi o sadhakbara candidasera janmasthana ""nanura"" gramera pracinatva o puratattvera abishkara [n. d.]"
EAP341/1/1145: Bamla desera itihasa [1352 [B. S.] 1945] EAP341/1/1146: Khnaturara itihasa o kusdvipkahini [n. d.]
EAP341/1/1147 Pt 1: Yasohara-khulnara itihasa (part- I) [1321 [B. S.] 1914] EAP341/1/1147 Pt 2: Yasohara-khulnara itihasa (part- I) [1321 [B. S.] 1914]
EAP341/1/1148: Kalikatara katha (adikanda) [1338 [B. S.] 1931] EAP341/1/1149: Kamrupsasanabali [1338 [B. S.] 1931]
EAP341/1/1150: Adisura o ballarasena (amvashthajatiya nripatidigera aitihasika bibarana) [1284 [B. S.] 1877] EAP341/1/1151: Mursidabada- kahini [1310 [B. S.] 1903]
EAP341/1/1152: Bangalira itihasa (part- II) (22nd ed.) [1935 [Sambat] 1878] EAP341/1/1153: Hijallira masnad-i-ala [1333 [B. S.] 1926]
EAP341/1/1154: Santipura paricaya (part- I) [1344 [B. S.] 1937] EAP341/1/1155: Bnasberiya ba bamsabati (sacitra) [1331 [B. S.] 1924]
EAP341/1/1156: Bibaha bijnana [1329 [B. S.] 1922] EAP341/1/1157: Birbhuma bibarana (part- I) [1323 [B. S.] 1916]
EAP341/1/1158: Sri Gouranga janmasthana [1336 [B. S.] 1929] EAP341/1/1159: Medinipura itihasa (part- II & III) [1896]
EAP341/1/1160: Uttarapara bibarana [1920] EAP341/1/1161 Pt 1: Mahanada ba bangalara gupta itihasa [1338 [B. S.] 1931]
EAP341/1/1161 Pt 2: Mahanada ba bangalara gupta itihasa [1338 [B. S.] 1931] EAP341/1/1162: Nabadvipamahima [n. d. ]
EAP341/1/1163: Bharatbarshera itihasa (part- I) [1929 [Sambat] 1872] EAP341/1/1164 Pt 1: Bikramporera itihasa [1316 [B. S.] 1909]
EAP341/1/1164 Pt 2: Bikramporera itihasa [1316 [B. S.] 1909] EAP341/1/1165: Urisyara itihasa [1789 [Shak] 1967]
EAP341/1/1166: Bangadesera lieutenant governor o asamera chief kamisanera adhinastha pradesa samuhera bibarana [1883] EAP341/1/1167: Banglara itihasa [1248 [B. S.] 1841]
EAP341/1/1168 Pt 1: Sacitra rajasthana (part- I & II) [1314 [B. S.] 1907] EAP341/1/1168 Pt 2: Sacitra rajasthana (part- I & II) [1314 [B. S.] 1907]
EAP341/1/1169 Pt 1: Sacitra rajasthana (part- I) [1305 [B. S.] 1898] EAP341/1/1169 Pt 2: Sacitra rajasthana (part- I) [1305 [B. S.] 1898]
EAP341/1/1170: Rajasthanera itihasa [1291 [B. S.] 1884] EAP341/1/1171 Pt 1: Bikramporera itihasa (part- I) [1346 [B. S.] 1939]
EAP341/1/1171 Pt 2: Bikramporera itihasa (part- I) [1346 [B. S.] 1939] EAP341/1/1172: Bikramporera bibarana [1326 [B. S.] 1919]
EAP341/1/1173: Bikramporera itihasa (pracina o adhunika bibarana) [1275 [B. S.] 1868] EAP341/1/1174: History of backerganj [1895]
EAP341/1/1175 Pt 1: Dhakara itihasa (part- I) [1319 [B. S.] 1912] EAP341/1/1175 Pt 2: Dhakara itihasa (part- I) [1319 [B. S.] 1912]
EAP341/1/1176: Maymansimhera bibarana [1904] EAP341/1/1177: Bagurara itihasa [1318 [B. S.] 1911]
EAP341/1/1178: Bagurara itihasa (part- II) [1913] EAP341/1/1179: Bicitra manipura [1351 [B. S.] 1944]
EAP341/1/1180 Pt 1: Dhakara itihasa (part- II) [1322 [B. S.] 1915] EAP341/1/1180 Pt 2: Dhakara itihasa (part- II) [1322 [B. S.] 1915]
EAP341/1/1181: Baranasi [n. d. ] EAP341/1/1182 Pt 1: Mediniporera itihasa (part- I & II) [1346 [B. S.] 1939]
EAP341/1/1182 Pt 2: Mediniporera itihasa (part- I & II) [1346 [B. S.] 1939] EAP341/1/1183 Pt 1: Sacitra rajasthana [n. d. ]
EAP341/1/1183 Pt 2: Sacitra rajasthana [n. d. ] EAP341/1/1184: Panjaba itihasa [1271 [B. S.] 1864]
EAP341/1/1185: Panjaba itihasa [1254 [B. S.] 1847] EAP341/1/1186: Dakshina patha [1334 [B. S.] 1927]
EAP341/1/1187: Nepali datri [1323 [B. S.] 1916] EAP341/1/1188: Jagrata parasya [1929]
EAP341/1/1189: Aphganisthana [n. d.] EAP341/1/1190: Dakshina aphrika doutya kahini [1340 [B. S.] 1933]
EAP341/1/1191: Yuktarashtrera rajanaitika paddhati [n. d.] EAP341/1/1192: Amerikara svadhinata [n. d. ]
EAP341/1/1193: Darsana [1348 [B. S.] 1941] EAP341/1/1194: Darsana [1349 [B. S.] 1942]
EAP341/1/1195: Darsana [1350 [B. S.] 1943] EAP341/1/1196: Darsana [1351 [B. S.] 1944]
EAP341/1/1197 Pt 1: "Udvodhana [1306 [B. S.] 1899, 1307 [B. S.] 1900]" EAP341/1/1197 Pt 2: "Udvodhana [1306 [B. S.] 1899, 1307 [B. S.] 1900]"
EAP341/1/1198 Pt 1: "Udvodhana [1305 [B. S.] 1898, 1308 [B. S.] 1901]" EAP341/1/1198 Pt 2: "Udvodhana [1305 [B. S.] 1898, 1308 [B. S.] 1901]"
EAP341/1/1199 Pt 1: "Udvodhana [1308 [B. S.] 1901, 1309 [B. S.] 1902]" EAP341/1/1199 Pt 2: "Udvodhana [1308 [B. S.] 1901, 1309 [B. S.] 1902]"
EAP341/1/1200 Pt 1: "Udvodhana [1309 [B. S.] 1902, 1310 [B. S.] 1903]" EAP341/1/1200 Pt 2: "Udvodhana [1309 [B. S.] 1902, 1310 [B. S.] 1903]"
EAP341/1/1201 Pt 1: "Udvodhana [1310 [B. S.] 1903, 1311 [B. S.] 1904]" EAP341/1/1201 Pt 2: "Udvodhana [1310 [B. S.] 1903, 1311 [B. S.] 1904]"
EAP341/1/1202 Pt 1: "Udvodhana [1312 [B. S.] 1905, 1313 [B. S.] 1906]" EAP341/1/1202 Pt 2: "Udvodhana [1312 [B. S.] 1905, 1313 [B. S.] 1906]"
EAP341/1/1203 Pt 1: "Udvodhana [1313 [B. S.] 1906, 1314 [B. S.] 1907]" EAP341/1/1203 Pt 2: "Udvodhana [1313 [B. S.] 1906, 1314 [B. S.] 1907]"
EAP341/1/1204: "Udvodhana [1321 [B. S.] 1914, 1322 [B. S.] 1915]" EAP341/1/1205 Pt 1: "Udvodhana [1323 [B. S.] 1916, 1324 [B. S.] 1917]"
EAP341/1/1205 Pt 2: "Udvodhana [1323 [B. S.] 1916, 1324 [B. S.] 1917]" EAP341/1/1206 Pt 1: "Udvodhana [1324 [B. S.] 1917, 1325 [B. S.] 1918]"
EAP341/1/1206 Pt 2: "Udvodhana [1324 [B. S.] 1917, 1325 [B. S.] 1918]" EAP341/1/1207 Pt 1: "Udbodhana [1325 [B. S.] 1918, 1326 [B. S.] 1919]"
EAP341/1/1207 Pt 2: "Udbodhana [1325 [B. S.] 1918, 1326 [B. S.] 1919]" EAP341/1/1208 Pt 1: "Udbodhana [1326 [B. S.] 1919, 1327 [B. S.] 1920]"
EAP341/1/1208 Pt 2: "Udbodhana [1326 [B. S.] 1919, 1327 [B. S.] 1920]" EAP341/1/1209 Pt 1: "Udbodhana [1327 [B. S.] 1922, 1328 [B. S.] 1921]"
EAP341/1/1209 Pt 2: "Udbodhana [1327 [B. S.] 1922, 1328 [B. S.] 1921]" EAP341/1/1210 Pt 1: "Udbodhana [1328 [B. S.] 1921, 1329 [B. S.] 1922]"
EAP341/1/1210 Pt 2: "Udbodhana [1328 [B. S.] 1921, 1329 [B. S.] 1922]" EAP341/1/1211 Pt 1: "Udvodhana [1330 [B. S.] 1923, 1331 [B. S.] 1924]"
EAP341/1/1211 Pt 2: "Udvodhana [1330 [B. S.] 1923, 1331 [B. S.] 1924]" EAP341/1/1212 Pt 1: "Udvodhana [1331 [B. S.] 1924, 1332 [B. S.] 1925]"
EAP341/1/1212 Pt 2: "Udvodhana [1331 [B. S.] 1924, 1332 [B. S.] 1925]" EAP341/1/1213 Pt 1: "Udbodhana [1342 [B. S.] 1935, 1343 [B. S.] 1936]"
EAP341/1/1213 Pt 2: "Udbodhana [1342 [B. S.] 1935, 1343 [B. S.] 1936]" EAP341/1/1214 Pt 1: "Udvodhana [1343 [B. S.] 1936, 1343 [B. S.] 1936]"
EAP341/1/1214 Pt 2: "Udvodhana [1343 [B. S.] 1936, 1343 [B. S.] 1936]" EAP341/1/1215: "Udbodhana [1343 [B. S.] 1936, 1344 [B. S.] 1937]"
EAP341/1/1216 Pt 1: Udbodhana [1344 [B. S.] 1937] EAP341/1/1216 Pt 2: Udbodhana [1344 [B. S.] 1937]
EAP341/1/1217: "Udbodhana [1344 [B. S.] 1937, 1345 [B. S.] 1938]" EAP341/1/1218 Pt 1: Udbodhana [1345 [B. S.] 1938]
EAP341/1/1218 Pt 2: Udbodhana [1345 [B. S.] 1938] EAP341/1/1219: "Udvodhana [1345 [B. S.] 1938, 1346 [B. S.] 1939]"
EAP341/1/1220 Pt 1: Udvodhana [1346 [B. S.] 1939] EAP341/1/1220 Pt 2: Udvodhana [1346 [B. S.] 1939]
EAP341/1/1221 Pt 1: "Udvodhana [1346 [B. S.] 1939, 1347 [B. S.] 1940]" EAP341/1/1221 Pt 2: "Udvodhana [1346 [B. S.] 1939, 1347 [B. S.] 1940]"
EAP341/1/1222: Udvodhana [1347 [B. S.] 1940] EAP341/1/1223: "Udvodhana [1347 [B. S.] 1940, 1348 [B. S.] 1941]"
EAP341/1/1224 Pt 1: Udvodhana [1348 [B. S.] 1941] EAP341/1/1224 Pt 2: Udvodhana [1348 [B. S.] 1941]
EAP341/1/1225: Ekalera dhandoulata o arthasastra [n. d.] EAP341/1/1226 Pt 1: Naya bangalira gorapattana (part- I) [1932]
EAP341/1/1226 Pt 2: Naya bangalira gorapattana (part- I) [1932] EAP341/1/1227 Pt 1: Naya bangalira gorapattana (part- II) [1932]
EAP341/1/1227 Pt 2: Naya bangalira gorapattana (part- II) [1932] EAP341/1/1228 Pt 1: Bartira pathe bangali [1934]
EAP341/1/1228 Pt 2: Bartira pathe bangali [1934] EAP341/1/1229: Markina yuktarashtrera samabaya byabastha [1373 [B. S.] 1966]
EAP341/1/1230: Parabhuta debata [n. d.] EAP341/1/1231 Pt 1: Government gazette [1844]
EAP341/1/1231 Pt 2: Government gazette [1844] EAP341/1/1232 Pt 1: Kalikatastha sadara deoyani adalatera sarasari nishpatti (samuha barnamalanuyayi likhita) [n. d.]
EAP341/1/1232 Pt 2: Kalikatastha sadara deoyani adalatera sarasari nishpatti (samuha barnamalanuyayi likhita) [n. d.] EAP341/1/1233 Pt 1: Pradhantama bicaralayera apila-bibhaga-nishpanna mokaddamara saptahika report (part- III) [1275 [B. S.] 1868]
EAP341/1/1233 Pt 2: Pradhantama bicaralayera apila-bibhaga-nishpanna mokaddamara saptahika report (part- III) [1275 [B. S.] 1868] EAP341/1/1234 Pt 1: Pradhantama bicaralayera apila-bibhaga-nishpanna mokaddamara saptahika report (part- VII) [1277 [B. S.] 1870]
EAP341/1/1234 Pt 2: Pradhantama bicaralayera apila-bibhaga-nishpanna mokaddamara saptahika report (part- VII) [1277 [B. S.] 1870] EAP341/1/1234 Pt 3: Pradhantama bicaralayera apila-bibhaga-nishpanna mokaddamara saptahika report (part- VII) [1277 [B. S.] 1870]
EAP341/1/1235: Aina o byabastha samgraha (vol- I) [1855] EAP341/1/1236 Pt 1: Nispanna mokaddamara reporter cumbakera phiristi [1268 [B. S.] 1861]
EAP341/1/1236 Pt 2: Nispanna mokaddamara reporter cumbakera phiristi [1268 [B. S.] 1861] EAP341/1/1237 Pt 1: Aparadha bijnana (vol- I) [1374 [B. S.] 1967]
EAP341/1/1237 Pt 2: Aparadha bijnana (vol- I) [1374 [B. S.] 1967] EAP341/1/1238: Samaja o sisu siksha [1952]
EAP341/1/1239: Samskritira rupantara [1348 [B. S.] 1941] EAP341/1/1240: Hindujati o siksha (part- II) [n. d.]
EAP341/1/1241: Amadera siksha [1355 [B. S.] 1948] EAP341/1/1242 Pt 1: Bangla report [1277 [B. S.] 1870]
EAP341/1/1242 Pt 2: Bangla report [1277 [B. S.] 1870] EAP341/1/1243 Pt 1: Bidyalaya-bishayaka bibidha bidhana (part- I) [1909]
EAP341/1/1243 Pt 2: Bidyalaya-bishayaka bibidha bidhana (part- I) [1909] EAP341/1/1244 Pt 1: Sikshaka - sikshaka bishayaka masika patra (vol- I) [1327 [B. S.] 1920]
EAP341/1/1244 Pt 2: Sikshaka - sikshaka bishayaka masika patra (vol- I) [1327 [B. S.] 1920] EAP341/1/1245 Pt 1: Sikshaka - sikshaka bishayaka masika patra (vol- II) [1328 [B. S.] 1921]
EAP341/1/1245 Pt 2: Sikshaka - sikshaka bishayaka masika patra (vol- II) [1328 [B. S.] 1921] EAP341/1/1246 Pt 1: Sikshaka - sikshaka bishayaka masika patra (vol- III) [1329 [B. S.] 1922]
EAP341/1/1246 Pt 2: Sikshaka - sikshaka bishayaka masika patra (vol- III) [1329 [B. S.] 1922] EAP341/1/1247: Cattagrama astragara lunthana [n. d.]
EAP341/1/1248 Pt 1: Gandhi-hatyara kahini [1355 [B. S.] 1948] EAP341/1/1248 Pt 2: Gandhi-hatyara kahini [1355 [B. S.] 1948]
EAP341/1/1249: Sikshacarcaya manobijnana [1374 [B. S.] 1967] EAP341/1/1250: Biplabi youbana [1356 [B. S.] 1949]
EAP341/1/1251: Assama o bangadesera bibaha paddhati [1339 [B. S.] 1932] EAP341/1/1252 Pt 1: Assama o bangadesera bibaha paddhati [1339 [B. S.] 1932]
EAP341/1/1252 Pt 2: Assama o bangadesera bibaha paddhati [1339 [B. S.] 1932] EAP341/1/1253 Pt 1: "Bidhaba bibaha (pracalita haoya ucita ki na, bahu bibaha ekatre) [n. d.]"
EAP341/1/1253 Pt 2: "Bidhaba bibaha (pracalita haoya ucita ki na, bahu bibaha ekatre) [n. d.]" EAP341/1/1254 Pt 1: Bidyasagara granthabali (vol- II) [1914 [Sambat] 1857]
EAP341/1/1254 Pt 2: Bidyasagara granthabali (vol- II) [1914 [Sambat] 1857] EAP341/1/1255 Pt 1: Arya ramanira siksha o svadhinata [1335 [B. S.] 1928]
EAP341/1/1255 Pt 2: Arya ramanira siksha o svadhinata [1335 [B. S.] 1928] EAP341/1/1256: Soundarya [1321 [B. S.] 1914]
EAP341/1/1257 Pt 1: Nityadharmanuranjika [n. d.] EAP341/1/1257 Pt 2: Nityadharmanuranjika [n. d.]
EAP341/1/1257 Pt 3: Nityadharmanuranjika [n. d.] EAP341/1/1258 Pt 1: Nityadharmanuranjika [n. d.]
EAP341/1/1258 Pt 2: Nityadharmanuranjika [n. d.] EAP341/1/1258 Pt 3: Nityadharmanuranjika [n. d.]
EAP341/1/1259 Pt 1: Holi baibela-dharmapustaka arthata puratana o nutana (niyama sambandhiya granthasamuha) [1897] EAP341/1/1259 Pt 2: Holi baibela-dharmapustaka arthata puratana o nutana (niyama sambandhiya granthasamuha) [1897]
EAP341/1/1259 Pt 3: Holi baibela-dharmapustaka arthata puratana o nutana (niyama sambandhiya granthasamuha) [1897] EAP341/1/1260: Bharatbarshiya upasaka-sampradaya (part- I)(religious sects of the hindus) [1277 [B. S.] 1870]
EAP341/1/1261 Pt 1: Bharatbarshiya upasaka-sampradaya (part- II)(religious sects of the hindus) [1314 [B. S.] 1907] EAP341/1/1261 Pt 2: Bharatbarshiya upasaka-sampradaya (part- II)(religious sects of the hindus) [1314 [B. S.] 1907]
EAP341/1/1262: Adyera gambhira (bangalara dharma o samajika itihasera ek adhyaya) [1319 [B. S.] 1912] EAP341/1/1263 Pt 1: Brahmabidya (ashtama barsa) [1326 (Baisakh-Caitra) [B. S.] 1919]
EAP341/1/1263 Pt 2: Brahmabidya (ashtama barsa) [1326 (Baisakh-Caitra) [B. S.] 1919] EAP341/1/1264 Pt 1: Baijnanika hindudharma [1333 [B. S.] 1926]
EAP341/1/1264 Pt 2: Baijnanika hindudharma [1333 [B. S.] 1926] EAP341/1/1264 Pt 3: Baijnanika hindudharma [1333 [B. S.] 1926]
EAP341/1/1265 Pt 1: Jnanambudhi (part- I) [1284 [B. S.] 1877] EAP341/1/1265 Pt 2: Jnanambudhi (part- I) [1284 [B. S.] 1877]
EAP341/1/1266 Pt 1: Srimadacarya prabhupada bijaykrishna gosvami (sadhana o upadesa) [1322 [B. S.] 1915] EAP341/1/1266 Pt 2: Srimadacarya prabhupada bijaykrishna gosvami (sadhana o upadesa) [1322 [B. S.] 1915]
EAP341/1/1267 Pt 1: Debi bhagabata (banganubada) [1314 [B. S.] 1907] EAP341/1/1267 Pt 2: Debi bhagabata (banganubada) [1314 [B. S.] 1907]
EAP341/1/1268 Pt 1: Debi bhagabata (banganubada) [n. d.] EAP341/1/1268 Pt 2: Debi bhagabata (banganubada) [n. d.]
EAP341/1/1268 Pt 3: Debi bhagabata (banganubada) [n. d.] EAP341/1/1269 Pt 1: Debi bhagabata (banganubada) [n. d.]
EAP341/1/1269 Pt 2: Debi bhagabata (banganubada) [n. d.] EAP341/1/1270 Pt 1: Manusamhita [n. d.]
EAP341/1/1270 Pt 2: Manusamhita [n. d.] EAP341/1/1271 Pt 1: "Unabimsa samhita (manu samhita) (atri, bishnu, harita, yajnabalkya, usana, angira, yama, apastamba, sambarta, katyayana, brihaspati, parasaya, byasa, pankha, likhita, daksha, goutama, satatapa o basishta-samhita) (banganubada) [1296 [B. S.] 1889]"
EAP341/1/1271 Pt 2: "Unabimsa samhita (manu samhita) (atri, bishnu, harita, yajnabalkya, usana, angira, yama, apastamba, sambarta, katyayana, brihaspati, parasaya, byasa, pankha, likhita, daksha, goutama, satatapa o basishta-samhita) (banganubada) [1296 [B. S.] 1889]" EAP341/1/1272 Pt 1: "Jnanambudhi (arthata sruti, smriti, purana, tantra o bedantadi nana sastra haite uddhrita hindudharmopadesaka o brahmanirnayaksanubada-slokabali samgraha grantha) (part- II) [1297 [B. S.] 1891]"
EAP341/1/1272 Pt 2: "Jnanambudhi (arthata sruti, smriti, purana, tantra o bedantadi nana sastra haite uddhrita hindudharmopadesaka o brahmanirnayaksanubada-slokabali samgraha grantha) (part- II) [1297 [B. S.] 1891]" EAP341/1/1273 Pt 1: Jaimini bharata [1290 [B. S.] 1883]
EAP341/1/1273 Pt 2: Jaimini bharata [1290 [B. S.] 1883] EAP341/1/1274 Pt 1: Sri Jaibadharma [n. d.]
EAP341/1/1274 Pt 2: Sri Jaibadharma [n. d.] EAP341/1/1275 Pt 1: Khrishtanusarana [1931]
EAP341/1/1275 Pt 2: Khrishtanusarana [1931] EAP341/1/1276 Pt 1: Sadhana pradipa [1829 [Shak] 1907 ]
EAP341/1/1276 Pt 2: Sadhana pradipa [1829 [Shak] 1907 ] EAP341/1/1277: Sabhytara itihasa [n. d.]
EAP341/1/1278: Svadhinatara itihasa (sacitra) [1315 [B. S.] 1908] EAP341/1/1279: Europe Tina batsara [1309 [B. S.] 1902]
EAP341/1/1280: Acarya kesaba candra [1813 [Shak] 1891] EAP341/1/1281: Moslema pratibha (vol- I) [1911]
EAP341/1/1282: Mahatya ratnasara [1321 [B. S.] 1914] EAP341/1/1283: Yogendra-smriti [1339 [B. S.] 1932]
EAP341/1/1284: Sir Surendranatha bandyopadhyaya [1340 [B. S.] 1933] EAP341/1/1285: San iyat sen o barttamana cina [1333 [B. S.] 1926]
EAP341/1/1286: Smriti-smriti [1334 [B. S.] 1927] EAP341/1/1287 Pt 1: Upasika carita (sacitra) [n. d.]
EAP341/1/1287 Pt 2: Upasika carita (sacitra) [n. d.] EAP341/1/1288 Pt 1: Sri Sri Goursundara [n. d.]
EAP341/1/1288 Pt 2: Sri Sri Goursundara [n. d.] EAP341/1/1289: Barindrera atmakahini [1329 [B. S.] 1922]
EAP341/1/1290: Jyotirindranatha [1334 [B. S.] 1927] EAP341/1/1291: Terence macsuimi [n. d.]
EAP341/1/1292: Biplabi abani mukharji [1336 [B. S.] 1929] EAP341/1/1293: Krishnakumara mitra [n. d.]
EAP341/1/1294: Jaykrishna-carita [n. d.] EAP341/1/1295: Dadara katha [n. d.]
EAP341/1/1296 Pt 1: Bharate samrata (sacitra) [1319 [B. S.] 1912] EAP341/1/1296 Pt 2: Bharate samrata (sacitra) [1319 [B. S.] 1912]
EAP341/1/1297: Maranbijayi yatindranatha dasa [1929] EAP341/1/1298: Srinibasa acaryacarita [1307 [B. S.] 1900]
EAP341/1/1299: Jyotirindranathera jibana-smriti [1326 [B. S.] 1919] EAP341/1/1300: Jibana-smriti [1319 [B. S.] 1912]
EAP341/1/1301: Sahida smritikatha [1957] EAP341/1/1302: Bidrohibira pramodranjana [n. d.]
EAP341/1/1303: Rajdrohira jibanbandi [1337 [B. S.] 1930] EAP341/1/1304: Chatrapati sibaji [1332 [B. S.] 1925]
EAP341/1/1305 Pt 1: Maharshi debendranatha thakurera jibancarita [1321 [B. S.] 1914] EAP341/1/1305 Pt 2: Maharshi debendranatha thakurera jibancarita [1321 [B. S.] 1914]
EAP341/1/1306: Anandi bai [1309 [B. S.] 1902] EAP341/1/1307: Sibaji [1313 [B. S.] 1906]
EAP341/1/1308: Baji rao [1308 [B. S.] 1901] EAP341/1/1309: Baji rao [1313 [B. S.] 1906]
EAP341/1/1310: Amara khata [1319 [B. S.] 1912] EAP341/1/1311: Ramananda cattopadhyaya o ardhasatabdira bamla [n. d.]
EAP341/1/1312: Ruddhakarara dinguli [1353 [B. S.] 1946] EAP341/1/1313: Desprana sasmala [1345 [B. S.] 1938]
EAP341/1/1314: Carita-katha [1323 [B. S.] 1916] EAP341/1/1315: Bidyakalpadruma [1847]
EAP341/1/1316: Umescandra bandyopadhyayera jibani [1934] EAP341/1/1317: Bhramnirasa [1302 [B. S.] 1895]
EAP341/1/1318: Sekalera satkatha (vol -I) [1334 [B. S.] 1927] EAP341/1/1319: Bidyasagara carita (svaracita) [1950 ]
EAP341/1/1320: Jahan-ara (otihasika citra) [1920] EAP341/1/1321: Bankimcandra cattopadhyaya [1349 [B. S.] 1942]
EAP341/1/1322: Harinatha majumdara (kangala harinatha) [1350 [B. S.] 1943] EAP341/1/1323: Akshaykumara datta [1348 [B. S.] 1941]
EAP341/1/1324: "Krishnakamala bhattcarya, ramkamal bhattacarya [1350 [B. S.] 1943]" EAP341/1/1325: Yogendranatha bidyabhushana [1350 [B. S.] 1943]
EAP341/1/1326 Pt 1: Samasamayika bharata (pracina bharata) (part- IV) [1323 [B. S.] 1916] EAP341/1/1326 Pt 2: Samasamayika bharata (pracina bharata) (part- IV) [1323 [B. S.] 1916]
EAP341/1/1327: Mashtarda [1948] EAP341/1/1328 Pt 1: "Pantha [1319 [B. S.] 1912, 1320 [B. S.] 1913]"
EAP341/1/1328 Pt 2: "Pantha [1319 [B. S.] 1912, 1320 [B. S.] 1913]" EAP341/1/1328 Pt 3: "Pantha [1319 [B. S.] 1912, 1320 [B. S.] 1913]"
EAP341/1/1328 Pt 4: "Pantha [1319 [B. S.] 1912, 1320 [B. S.] 1913]" EAP341/1/1329 Pt 1: Gouriya [1334 [B. S.] 1927]
EAP341/1/1329 Pt 2: Gouriya [1334 [B. S.] 1927] EAP341/1/1330 Pt 1: Gouriya [1335 [B. S.] 1928]
EAP341/1/1330 Pt 2: Gouriya [1335 [B. S.] 1928] EAP341/1/1331: Bhakti [1320 [B. S.] 1913]
EAP341/1/1332: Pantha [1305 [B. S.] 1898] EAP341/1/1333: Pantha [1306 [B. S.] 1899]
EAP341/1/1334 Pt 1: Pantha [1307 [B. S.] 1900] EAP341/1/1334 Pt 2: Pantha [1307 [B. S.] 1900]
EAP341/1/1335: Gouriya [1336 [B. S.] 1929] EAP341/1/1336 Pt 1: Pantha [1307 [B. S.] 1900]
EAP341/1/1336 Pt 2: Pantha [1307 [B. S.] 1900] EAP341/1/1337: Gouriya [1333 [B. S.] 1926]
EAP341/1/1338 Pt 1: Pantha [1312 [B. S.] 1905] EAP341/1/1338 Pt 2: Pantha [1312 [B. S.] 1905]
EAP341/1/1339 Pt 1: Pantha [1313 [B. S.] 1906] EAP341/1/1339 Pt 2: Pantha [1313 [B. S.] 1906]
EAP341/1/1340: "Jaygopala tarkalankara, madanmohana tarkalankara [1349 [B. S.] 1942]" EAP341/1/1341: Netaji subhashcandra [1946]
EAP341/1/1342: Nabincandra mukhopadhyaya [1351 [B. S.] 1944] EAP341/1/1343: Krishna kamala bhattacaryaya [1346 [B. S.] 1939]
EAP341/1/1344: Syamacarana sarmma sarkara [1350 [B. S.] 1943] EAP341/1/1345: Sarata-paricaya [1357 [B. S.] 1950]
EAP341/1/1346: Phnasira satyena [n. d. ] EAP341/1/1347: Kshudirama [1331 [B. S.] 1924]
EAP341/1/1348: Asoka ba priyadarsi [n. d.] EAP341/1/1349 Pt 1: Brambhabidya [1328 [B. S.] 1921]
EAP341/1/1349 Pt 2: Brambhabidya [1328 [B. S.] 1921] EAP341/1/1350 Pt 1: Brambhabidya [1329 [B. S.] 1922]
EAP341/1/1350 Pt 2: Brambhabidya [1329 [B. S.] 1922] EAP341/1/1351 Pt 1: Brambhabidya [1330 [B. S.] 1923]
EAP341/1/1351 Pt 2: Brambhabidya [1330 [B. S.] 1923] EAP341/1/1352 Pt 1: Brambhabidya [1334 [B. S.] 1927]
EAP341/1/1352 Pt 2: Brambhabidya [1334 [B. S.] 1927] EAP341/1/1353 Pt 1: Brambhabidya [1334 [B. S.] 1927]
EAP341/1/1353 Pt 2: Brambhabidya [1334 [B. S.] 1927] EAP341/1/1354 Pt 1: Brambhabidya [1335 [B. S.] 1928]
EAP341/1/1354 Pt 2: Brambhabidya [1335 [B. S.] 1928] EAP341/1/1355 Pt 1: Brambhabidya [1340 [B. S.] 1933]
EAP341/1/1355 Pt 2: Brambhabidya [1340 [B. S.] 1933] EAP341/1/1356 Pt 1: "Srisrisyamsundara [1338 [B. S.] 1931, 1339 [B. S.] 1932]"
EAP341/1/1356 Pt 2: "Srisrisyamsundara [1338 [B. S.] 1931, 1339 [B. S.] 1932]" EAP341/1/1357 Pt 1: "Srisrisyamsundara [1339 [B. S.] 1932, 1340 [B. S.] 1933]"
EAP341/1/1357 Pt 2: "Srisrisyamsundara [1339 [B. S.] 1932, 1340 [B. S.] 1933]" EAP341/1/1358 Pt 1: "Srisrisyamsundara [1340 [B. S.] 1933, 1341 [B. S.] 1934]"
EAP341/1/1358 Pt 2: "Srisrisyamsundara [1340 [B. S.] 1933, 1341 [B. S.] 1934]" EAP341/1/1359 Pt 1: Srisrisyamsundara [1341 [B. S.] 1934]
EAP341/1/1359 Pt 2: Srisrisyamsundara [1341 [B. S.] 1934] EAP341/1/1360: Brahma-prabase saratcandra [1347 [B. S.] 1940]
EAP341/1/1361: Rishi arabinda [n. d.] EAP341/1/1362: Biplabi rasbihari [n. d.]
EAP341/1/1363: Netaji subhashcandrera atmajibani bharata pathika [1357 [B. S.] 1950] EAP341/1/1364: Bharatera mukti-sandhani [1355 [B. S.] 1948]
EAP341/1/1365 Pt 1: "Reminiscences, speeches and writings of sir gooroo das banerjee kt [1927]" EAP341/1/1365 Pt 2: "Reminiscences, speeches and writings of sir gooroo das banerjee kt [1927]"
EAP341/1/1365 Pt 3: "Reminiscences, speeches and writings of sir gooroo das banerjee kt [1927]" EAP341/1/1366: Giriscandra [1326 [B. S.] 1919]
EAP341/1/1367: Bidyasagara-jibancarita [1298 [B. S.] 1891] EAP341/1/1368: Madiya acaryadeba [1314 [B. S.] 1907]
EAP341/1/1369: Baldeba palita [1350 [B. S.] 1943] EAP341/1/1370: Ballala caritam [1823]
EAP341/1/1371: Biplabi saratcandrera jibana prasna [n. d.] EAP341/1/1372: Acarya praphullacandra [1333 [B. S.] 1926]
EAP341/1/1373: Ahalyabai [1316 [B. S.] 1909] EAP341/1/1374: Sabharkara [1348 [B. S.] 1941 ]
EAP341/1/1375: Ardhendu sekhara [1327 [B. S.] 1920] EAP341/1/1376: Bharatpurusha-sriaurabinda [1950]
EAP341/1/1377 Pt 1: Jibani kosha (bharatiya etihasika) (vol- IV) [1346 [B. S.] 1939] EAP341/1/1377 Pt 2: Jibani kosha (bharatiya etihasika) (vol- IV) [1346 [B. S.] 1939]
EAP341/1/1378 Pt 1: Jibani kosha (bharatiya etihasika) (vol- V) [1347 [B. S.] 1940] EAP341/1/1378 Pt 2: Jibani kosha (bharatiya etihasika) (vol- V) [1347 [B. S.] 1940]
EAP341/1/1379 Pt 1: Jibani kosha (bharatiya etihasika) (vol- I) [1298 [B. S.] 1891] EAP341/1/1379 Pt 2: Jibani kosha (bharatiya etihasika) (vol- I) [1298 [B. S.] 1891]
EAP341/1/1380 Pt 1: Hindu patrika [1323 [B. S.] 1916] EAP341/1/1380 Pt 2: Hindu patrika [1323 [B. S.] 1916]
EAP341/1/1381 Pt 1: Hindu patrika [1324 [B. S.] 1917] EAP341/1/1381 Pt 2: Hindu patrika [1324 [B. S.] 1917]
EAP341/1/1382 Pt 1: Hindu patrika [1325 [B. S.] 1918] EAP341/1/1382 Pt 2: Hindu patrika [1325 [B. S.] 1918]
EAP341/1/1383 Pt 1: Hindu patrika [1326 [B. S.] 1919] EAP341/1/1383 Pt 2: Hindu patrika [1326 [B. S.] 1919]
EAP341/1/1384 Pt 1: Hindu patrika [1327 [B. S.] 1920] EAP341/1/1384 Pt 2: Hindu patrika [1327 [B. S.] 1920]
EAP341/1/1385 Pt 1: Hindu patrika [1328 [B. S.] 1921] EAP341/1/1385 Pt 2: Hindu patrika [1328 [B. S.] 1921]
EAP341/1/1386: Rashtraguru mahatma Gandhi [1328 [B. S.] 1921] EAP341/1/1387 Pt 1: Nabayugera sadhana [1913]
EAP341/1/1387 Pt 2: Nabayugera sadhana [1913] EAP341/1/1388: Bagha-yatindra [1338 [B. S.] 1931]
EAP341/1/1389 Pt 1: Caritabhiidhana [1318 [B. S.] 1911] EAP341/1/1389 Pt 2: Caritabhiidhana [1318 [B. S.] 1911]
EAP341/1/1390 Pt 1: Unabimsa satakera bamlara katha o yogescandra bagala [1301 [B. S.] 1294] EAP341/1/1390 Pt 2: Unabimsa satakera bamlara katha o yogescandra bagala [1301 [B. S.] 1294]
EAP341/1/1391: Mira kasima [1312 [B. S.] 1905] EAP341/1/1392: Amara bandhu subhasha [n. d.]
EAP341/1/1393 Pt 1: Pratapaditya [1313 [B. S.] 1906] EAP341/1/1393 Pt 2: Pratapaditya [1313 [B. S.] 1906]
EAP341/1/1394: Desbandhu cittaranjana [1345 [B. S.] 1938] EAP341/1/1395: Anasane mahatma [1339 [B. S.] 1932]
EAP341/1/1396: Babu Akshaykumara dattera jibana-brittanta [n. d.] EAP341/1/1397: Kesaba-biyoga [1290 [B. S.] 1883]
EAP341/1/1398: Raja rammohana raya o tnahara bangla granthabali [n. d.] EAP341/1/1399: Pujaniya gurudasa [1331 [B. S.] 1924]
EAP341/1/1400: Dharma o karma [1316 [B. S.] 1909] EAP341/1/1401 Pt 1: Bidhilipi [1330 [B. S.] 1923]
EAP341/1/1401 Pt 2: Bidhilipi [1330 [B. S.] 1923] EAP341/1/1402 Pt 1: Yogisakha [1335 [B. S.] 1929]
EAP341/1/1402 Pt 2: Yogisakha [1335 [B. S.] 1929] EAP341/1/1403 Pt 1: Jibani kosha (bharatiya oitihasika) [n. d.]
EAP341/1/1403 Pt 2: Jibani kosha (bharatiya oitihasika) [n. d.] EAP341/1/1404 Pt 1: Jibani kosha [n. d.]
EAP341/1/1404 Pt 2: Jibani kosha [n. d.] EAP341/1/1405: Maharaja Manindracandra [1336 [B. S.] 1929]
EAP341/1/1406: Svargiya debi muktakesira caritamrita [1318 [B. S.] 1911] EAP341/1/1407: Giriscandra-bidyaratnera jibana-carita [1909]
EAP341/1/1408 Pt 1: Mahatma Asvinikumara [1292 [B. S.] 1885] EAP341/1/1408 Pt 2: Mahatma Asvinikumara [1292 [B. S.] 1885]
EAP341/1/1409: Hindu darsana [n. d.] EAP341/1/1410: Hindu milana [n. d.]
EAP341/1/1411: Srisrinitai sundara [n. d.] EAP341/1/1412 Pt 1: Bhagabata dharma [n. d.]
EAP341/1/1412 Pt 2: Bhagabata dharma [n. d.] EAP341/1/1413: Dharma [1935]
EAP341/1/1414: Arya-gouraba [1338 [B. S.] 1931] EAP341/1/1415: Arya-gouraba [1339 [B. S.] 1932]
EAP341/1/1416: Arya-gouraba [1340 [B. S.] 1933] EAP341/1/1417: Arya-gouraba [1341 [B. S.] 1934]
EAP341/1/1418: Arya darpana [1352 [B. S.] 1945] EAP341/1/1419: Sarathi [1355 [B. S.] 1948]
EAP341/1/1420: Sribharati [1345 [B. S.] 1938] EAP341/1/1421: Madhukari [1332 [B. S.] 1925]
EAP341/1/1422: Bangiya tili samaja bhanga sirija [1333-1344 [B. S.] 1926-1937] EAP341/1/1423: Mahishya samaja [1321 [B. S.] 1914]
EAP341/1/1424: Mahishya samaja [1323 [B. S.] 1916] EAP341/1/1425: Sadgopa patrika [1336 [B. S.] 1929]
EAP341/1/1426 Pt 1: Abhyudaya [1340 [B. S.] 1933] EAP341/1/1426 Pt 2: Abhyudaya [1340 [B. S.] 1933]
EAP341/1/1427 Pt 1: Abatara [1340 [B. S.] 1933] EAP341/1/1427 Pt 2: Abatara [1340 [B. S.] 1933]
EAP341/1/1428: Aguru [1334 [B. S.] 1927] EAP341/1/1429 Pt 1: Koisoraka [1344 [B. S.] 1937]
EAP341/1/1429 Pt 2: Koisoraka [1344 [B. S.] 1937] EAP341/1/1430 Pt 1: Koisoraka [1345 [B. S.] 1938]
EAP341/1/1430 Pt 2: Koisoraka [1345 [B. S.] 1938] EAP341/1/1431 Pt 1: Koisoraka [1346 [B. S.] 1939]
EAP341/1/1431 Pt 2: Koisoraka [1346 [B. S.] 1939] EAP341/1/1432 Pt 1: Koisoraka [1347 [B. S.] 1940]
EAP341/1/1432 Pt 2: Koisoraka [1347 [B. S.] 1940] EAP341/1/1432 Pt 3: Koisoraka [1347 [B. S.] 1940]
EAP341/1/1433 Pt 1: "Jibana-bima [1342 [B. S.] 1935, 1343 [B. S.] 1936]" EAP341/1/1433 Pt 2: "Jibana-bima [1342 [B. S.] 1935, 1343 [B. S.] 1936]"
EAP341/1/1434: "Svastha [1331 [B. S.] 1924, 1332 [B. S.] 1925]" EAP341/1/1435 Pt 1: "Svastha [1332 [B. S.] 1925, 1334 [B. S.] 1927]"
EAP341/1/1435 Pt 2: "Svastha [1332 [B. S.] 1925, 1334 [B. S.] 1927]" EAP341/1/1436: Taruna patra [1339 [B. S.] 1932]
EAP341/1/1437: Taruna patra [1340 [B. S.] 1933] EAP341/1/1438: "Taruna patra [1341 [B. S.] 1934, 1343 [B. S.] 1936]"
EAP341/1/1439 Pt 1: "Sourabha [1330 [B. S.] 1923, 1332 [B. S.] 1925]" EAP341/1/1439 Pt 2: "Sourabha [1330 [B. S.] 1923, 1332 [B. S.] 1925]"
EAP341/1/1440: "Sourabha [1334 [B. S.] 1927, 1335 [B. S.] 1928]" EAP341/1/1441: "Sourabha [1332 [B. S.] 1925, 1333 [B. S.] 1926]"
EAP341/1/1442: Sourabha [1333 [B. S.] 1927] EAP341/1/1443: Sourabha [1336 [B. S.] 1929]
EAP341/1/1444 Pt 1: Harijana [1339 [B. S.] 1932] EAP341/1/1444 Pt 2: Harijana [1339 [B. S.] 1932]
EAP341/1/1445: Nabasakti [n. d.] EAP341/1/1446 Pt 1: Atmasakti [1334 [B. S.] 1927]
EAP341/1/1446 Pt 2: Atmasakti [1334 [B. S.] 1927] EAP341/1/1447 Pt 1: Atmasakti [1334 [B. S.] 1927]
EAP341/1/1447 Pt 2: Atmasakti [1334 [B. S.] 1927] EAP341/1/1447 Pt 3: Atmasakti [1334 [B. S.] 1927]
EAP341/1/1448 Pt 1: "Atmasakti [1328 [B. S.] 1921, 1329 [B. S.] 1922]" EAP341/1/1448 Pt 2: "Atmasakti [1328 [B. S.] 1921, 1329 [B. S.] 1922]"
EAP341/1/1449 Pt 1: Atmasakti [1332 [B. S.] 1925] EAP341/1/1449 Pt 2: Atmasakti [1332 [B. S.] 1925]
EAP341/1/1450 Pt 1: "Atmasakti [1330 [B. S.] 1923, 1331 [B. S.] 1924]" EAP341/1/1450 Pt 2: "Atmasakti [1330 [B. S.] 1923, 1331 [B. S.] 1924]"
EAP341/1/1451: Atharba Beda samhita (part- VI) [n. d.] EAP341/1/1452: Ashtanga ridaya-samhitayama [n. d.]
EAP341/1/1453: Rigveda-samhita (part- I) [n. d.] EAP341/1/1454 Pt 1: Rigveda-samhita (part- II) [n. d.]
EAP341/1/1454 Pt 2: Rigveda-samhita (part- II) [n. d.] EAP341/1/1455 Pt 1: Rigveda-samhita (part- III) [n. d.]
EAP341/1/1455 Pt 2: Rigveda-samhita (part- III) [n. d.] EAP341/1/1456: Bharata samhita (prathama adhyaya) samskrita mula o tika banganubadsaha [1297 [B. S.] 1890]
EAP341/1/1457 Pt 1: Rigveda-samhita (part- IV) [n. d.] EAP341/1/1457 Pt 2: Rigveda-samhita (part- IV) [n. d.]
EAP341/1/1458 Pt 1: Rigveda-samhita (part- V) [n. d.] EAP341/1/1458 Pt 2: Rigveda-samhita (part- V) [n. d.]
EAP341/1/1459 Pt 1: Rigveda-samhita (part- VII) [n. d.] EAP341/1/1459 Pt 2: Rigveda-samhita (part- VII) [n. d.]
EAP341/1/1460 Pt 1: Rigveda-samhita (part- VIII) [n. d.] EAP341/1/1460 Pt 2: Rigveda-samhita (part- VIII) [n. d.]
EAP341/1/1461 Pt 1: Rigveda-samhita (part- VI) [1329 [B. S.] 1922] EAP341/1/1461 Pt 2: Rigveda-samhita (part- VI) [1329 [B. S.] 1922]
EAP341/1/1462 Pt 1: Rigveda-samhita (part- VII) [1330 [B. S.] 1923] EAP341/1/1462 Pt 2: Rigveda-samhita (part- VII) [1330 [B. S.] 1923]
EAP341/1/1463 Pt 1: Rigveda-samhita (part- XI) [n. d.] EAP341/1/1463 Pt 2: Rigveda-samhita (part- XI) [n. d.]
EAP341/1/1463 Pt 3: Rigveda-samhita (part- XI) [n. d.] EAP341/1/1464: Rigveda-samhita [n. d.]
EAP341/1/1465 Pt 1: Rigveda-samhita [n. d.] EAP341/1/1465 Pt 2: Rigveda-samhita [n. d.]
EAP341/1/1466 Pt 1: Rigveda-samhita [n. d.] EAP341/1/1466 Pt 2: Rigveda-samhita [n. d.]
EAP341/1/1466 Pt 3: Rigveda-samhita [n. d.] EAP341/1/1467 Pt 1: Rigveda-samhita [n. d.]
EAP341/1/1467 Pt 2: Rigveda-samhita [n. d.] EAP341/1/1467 Pt 3: Rigveda-samhita [n. d.]
EAP341/1/1468 Pt 1: Rigveda-samhita [n. d.] EAP341/1/1468 Pt 2: Rigveda-samhita [n. d.]
EAP341/1/1468 Pt 3: Rigveda-samhita [n. d.] EAP341/1/1469 Pt 1: Rigveda-samhita [n. d.]
EAP341/1/1469 Pt 2: Rigveda-samhita [n. d.] EAP341/1/1469 Pt 3: Rigveda-samhita [n. d.]
EAP341/1/1470 Pt 1: Rigveda-samhita [n. d.] EAP341/1/1470 Pt 2: Rigveda-samhita [n. d.]
EAP341/1/1470 Pt 3: Rigveda-samhita [n. d.] EAP341/1/1471 Pt 1: Rigveda-samhita [n. d.]
EAP341/1/1471 Pt 2: Rigveda-samhita [n. d.] EAP341/1/1471 Pt 3: Rigveda-samhita [n. d.]
EAP341/1/1472 Pt 1: Krishnayajurbbeda-samhita (part- I) [n. d.] EAP341/1/1472 Pt 2: Krishnayajurbbeda-samhita (part- I) [n. d.]
EAP341/1/1473 Pt 1: Krishnayajurbbeda-samhita (part- II) [n. d.] EAP341/1/1473 Pt 2: Krishnayajurbbeda-samhita (part- II) [n. d.]
EAP341/1/1474 Pt 1: Krishnayajurbbeda-samhita (part- III) [n. d.] EAP341/1/1474 Pt 2: Krishnayajurbbeda-samhita (part- III) [n. d.]
EAP341/1/1474 Pt 3: Krishnayajurbbeda-samhita (part- III) [n. d.] EAP341/1/1475 Pt 1: Krishnayajurbbeda-samhita (part- IV) [n. d.]
EAP341/1/1475 Pt 2: Krishnayajurbbeda-samhita (part- IV) [n. d.] EAP341/1/1476 Pt 1: Krishnayajurbbeda-samhita (part- V) [n. d.]
EAP341/1/1476 Pt 2: Krishnayajurbbeda-samhita (part- V) [n. d.] EAP341/1/1477 Pt 1: Krishnayajurbbeda-samhita (part- VI) [n. d.]
EAP341/1/1477 Pt 2: Krishnayajurbbeda-samhita (part- VI) [n. d.] EAP341/1/1478 Pt 1: Krishnayajurbbeda-samhita (part- VII) [n. d.]
EAP341/1/1478 Pt 2: Krishnayajurbbeda-samhita (part- VII) [n. d.] EAP341/1/1479: Rishi madhuchanda mantramala [n. d.]
EAP341/1/1480: Yaju karmadipika [1292 [B. S.] 1885] EAP341/1/1481 Pt 1: Garga-samhita (dasa khandantika) [1333 [B. S.] 1926]
EAP341/1/1481 Pt 2: Garga-samhita (dasa khandantika) [1333 [B. S.] 1926] EAP341/1/1481 Pt 3: Garga-samhita (dasa khandantika) [1333 [B. S.] 1926]
EAP341/1/1482 Pt 1: Etareya brahmana-banganubada [1318 [B. S.] 1911] EAP341/1/1482 Pt 2: Etareya brahmana-banganubada [1318 [B. S.] 1911]
EAP341/1/1483: Yajna-katha [1327 [B. S.] 1920] EAP341/1/1484: Sambeda samhita (agneya parba) [n. d.]
EAP341/1/1485: Sambeda samhita (endra parba) [n. d.] EAP341/1/1486: Sambeda samhita (pabamana parba) [n. d.]
EAP341/1/1487 Pt 1: Rigveda samhita (prathama - tritiya ashteka) [n. d.] EAP341/1/1487 Pt 2: Rigveda samhita (prathama - tritiya ashteka) [n. d.]
EAP341/1/1488 Pt 1: Rigveda samhita (caturtha - ashtama ashteka) [1886] EAP341/1/1488 Pt 2: Rigveda samhita (caturtha - ashtama ashteka) [1886]
EAP341/1/1488 Pt 3: Rigveda samhita (caturtha - ashtama ashteka) [1886] EAP341/1/1489: Rigveda samhita (dvitiya ashteka) [1886]
EAP341/1/1490: Rigveda samhita (tritiya ashteka) [1886] EAP341/1/1491: Rigveda samhita (caturtha ashteka) [1886]
EAP341/1/1492 Pt 1: Hindusastra (part- I to V) [n. d.] EAP341/1/1492 Pt 2: Hindusastra (part- I to V) [n. d.]
EAP341/1/1493: Baidiktattve bhashabijnana [1922] EAP341/1/1494: Ashtadasa bidya (arthata bedbedangadi sastrera sthula marma) [1882]
EAP341/1/1495: Baidika rahasya sandarbha [n. d.] EAP341/1/1496: Bedera etihasikata [1336 [B. S.] 1929]
EAP341/1/1497: Sundari brahmabadini [n. d.] EAP341/1/1498: Kayastha - samhita [1283 [B. S.] 1876]
EAP341/1/1499: Pancabibeka [1292 [B. S.] 1885] EAP341/1/1500: Sulka yajurbbeda samhita (part- I) [1302 [B. S.] 1895]
EAP341/1/1501: Sulka yajurbbeda samhita (part- II) [1302 [B. S.] 1895] EAP341/1/1502 Pt 1: Sulka yajurbbeda samhita (part- III) [1302 [B. S.] 1895]
EAP341/1/1502 Pt 2: Sulka yajurbbeda samhita (part- III) [1302 [B. S.] 1895] EAP341/1/1502 Pt 3: Sulka yajurbbeda samhita (part- III) [1302 [B. S.] 1895]
EAP341/1/1503: Sambeda samhita (part- I) [n. d.] EAP341/1/1504: Sambeda samhita [n. d.]
EAP341/1/1505 Pt 1: Sambeda samhita [n. d.] EAP341/1/1505 Pt 2: Sambeda samhita [n. d.]
EAP341/1/1505 Pt 3: Sambeda samhita [n. d.] EAP341/1/1506 Pt 1: Sambeda samhita (part- IIl & IV) [n. d.]
EAP341/1/1506 Pt 2: Sambeda samhita (part- IIl & IV) [n. d.] EAP341/1/1506 Pt 3: Sambeda samhita (part- IIl & IV) [n. d.]
EAP341/1/1507 Pt 1: Sambeda samhita (part- V) [n. d.] EAP341/1/1507 Pt 2: Sambeda samhita (part- V) [n. d.]
EAP341/1/1508 Pt 1: Sambeda samhita (part- VI) [n. d.] EAP341/1/1508 Pt 2: Sambeda samhita (part- VI) [n. d.]
EAP341/1/1509 Pt 1: Sambeda samhita (part- VII) [n. d.] EAP341/1/1509 Pt 2: Sambeda samhita (part- VII) [n. d.]
EAP341/1/1510 Pt 1: Sambeda samhita (part- VIII & IX) [n. d.] EAP341/1/1510 Pt 2: Sambeda samhita (part- VIII & IX) [n. d.]
EAP341/1/1510 Pt 3: Sambeda samhita (part- VIII & IX) [n. d.] EAP341/1/1511 Pt 1: Satyartha prakasa [n. d.]
EAP341/1/1511 Pt 2: Satyartha prakasa [n. d.] EAP341/1/1511 Pt 3: Satyartha prakasa [n. d.]
EAP341/1/1512 Pt 1: Satyartha prakasa [1340 [B. S.] 1933] EAP341/1/1512 Pt 2: Satyartha prakasa [1340 [B. S.] 1933]
EAP341/1/1513: Rigvediya purusha mukta [1304 [B. S.] 1897] EAP341/1/1514: Sambeda samhita (koumudi sakha) [1292 [B. S.] 1885]
EAP341/1/1515: Agastya - samhita [1316 [B. S.] 1909] EAP341/1/1516: Beda - bani (prathama pracara- dvitiya akriti) [1332 [B. S.] 1925]
EAP341/1/1517: Upadasa mrita (part- I) [427 [Caitanyabda]] EAP341/1/1518: Upanishada rahasya ba gitara yougika byakhya (7th - 44 samkhya) [1319 [B. S.] 1912]
EAP341/1/1519: Srimadbhagabat gita [1315 [B. S.] 1908] EAP341/1/1520 Pt 1: Srimadbhagabat gita [n. d.]
EAP341/1/1520 Pt 2: Srimadbhagabat gita [n. d.] EAP341/1/1521 Pt 1: "Srimadbhagabata gita- mula, amvaymukhe bisada byakhya (bisuddha banganubada o sthala-bisesha tippani samamvita) [1335 [B. S.] 1928]"
EAP341/1/1521 Pt 2: "Srimadbhagabata gita- mula, amvaymukhe bisada byakhya (bisuddha banganubada o sthala-bisesha tippani samamvita) [1335 [B. S.] 1928]" EAP341/1/1522: Srimadbhagabata gita ba srikrishnarjjuna-sambata [1302 [B. S.] 1895]
EAP341/1/1523 Pt 1: Srimadbhagabata gita [1340 [B. S.] 1933] EAP341/1/1523 Pt 2: Srimadbhagabata gita [1340 [B. S.] 1933]
EAP341/1/1523 Pt 3: Srimadbhagabata gita [1340 [B. S.] 1933] EAP341/1/1524: Sri Srimadbhagbadgita sarala padyanubada [1306 [B. S.] 1899]
EAP341/1/1525: "Srisriguru gita (mula, padyanubada o yogartha samvalita) [1347 [B. S.] 1940]" EAP341/1/1526 Pt 1: Srimadbhagabata gita (ba adhyatma bijnana) [1326 [B. S.] 1919]
EAP341/1/1526 Pt 2: Srimadbhagabata gita (ba adhyatma bijnana) [1326 [B. S.] 1919] EAP341/1/1527 Pt 1: Srimadbhagabad gita (part- II) [1320 [B. S.] 1913]
EAP341/1/1527 Pt 2: Srimadbhagabad gita (part- II) [1320 [B. S.] 1913] EAP341/1/1528 Pt 1: Srimadbhagabad gita (part- I) [1320 [B. S.] 1913]
EAP341/1/1528 Pt 2: Srimadbhagabad gita (part- I) [1320 [B. S.] 1913] EAP341/1/1529 Pt 1: Srimadbhagabad gita [1335 [B. S.] 1928]
EAP341/1/1529 Pt 2: Srimadbhagabad gita [1335 [B. S.] 1928] EAP341/1/1530: Srisrimadbhagabada gita [1279 [B. S.] 1872]
EAP341/1/1531: Gitanubada - arthata samagra srimadbhagabada gitara sarala padyanubada [1888] EAP341/1/1532: Krishnarjjuna - sambata - (prathama shataka) [1347 [B. S.] 1940]
EAP341/1/1533: Gitaya muktibada - (part- I) [1334 [B. S.] 1927] EAP341/1/1534 Pt 1: Srimadbhagabata gita rahasya athaba karmayoga sastra [1331 [B. S.] 1924]
EAP341/1/1534 Pt 2: Srimadbhagabata gita rahasya athaba karmayoga sastra [1331 [B. S.] 1924] EAP341/1/1534 Pt 3: Srimadbhagabata gita rahasya athaba karmayoga sastra [1331 [B. S.] 1924]
EAP341/1/1535 Pt 1: Srimadbhagabata gita [1311 [B. S.] 1904] EAP341/1/1535 Pt 2: Srimadbhagabata gita [1311 [B. S.] 1904]
EAP341/1/1536 Pt 1: Srimadbhagabad gita (part- III) [1320 [B. S.] 1913] EAP341/1/1536 Pt 2: Srimadbhagabad gita (part- III) [1320 [B. S.] 1913]
EAP341/1/1537 Pt 1: Srimadbhagabada gita (part- IV) [1322 [B. S.] 1915] EAP341/1/1537 Pt 2: Srimadbhagabada gita (part- IV) [1322 [B. S.] 1915]
EAP341/1/1538 Pt 1: Srimadbhagabada gita (part- V) [1323 [B. S.] 1916] EAP341/1/1538 Pt 2: Srimadbhagabada gita (part- V) [1323 [B. S.] 1916]
EAP341/1/1539: Srimadbhagabad gita [1306 [B. S.] 1899] EAP341/1/1540: Gitara galada [n. d.]
EAP341/1/1541: Yogi-gita (ba srimadbhagabad gitara amvaya byakhya samanvita yougika byakhya) [1339 [B. S.] 1932] EAP341/1/1542: Yogi-gita (ba srimadbhagabad gitara amvaya byakhya samanvita yougika byakhya) (part- II) [ n. d.]
EAP341/1/1543: Pandaba gita [1282 [B. S.] 1875] EAP341/1/1544: Srimadbhagabada gita (mula) [1334 [B. S.] 1927]
EAP341/1/1545 Pt 1: Srimadbhagabada gita (dvitiya shataka) [1328 [B. S.] 1921] EAP341/1/1545 Pt 2: Srimadbhagabada gita (dvitiya shataka) [1328 [B. S.] 1921]
EAP341/1/1546: Gitasara arthata baidikbhabe gitara byakhya [1336 [B. S.] 1929] EAP341/1/1547: Srimadbhagabada gita (padyanubada) [1317 [B. S.] 1910]
EAP341/1/1548 Pt 1: Srimadbhagabada gita [n. d.] EAP341/1/1548 Pt 2: Srimadbhagabada gita [n. d.]
EAP341/1/1548 Pt 3: Srimadbhagabada gita [n. d.] EAP341/1/1549 Pt 1: Srimadbhagabada gita [n. d.]
EAP341/1/1549 Pt 2: Srimadbhagabada gita [n. d.] EAP341/1/1550: Gitacchaya [1320 [B. S.] 1313]
EAP341/1/1551: Sriarabindera gita [1331 [B. S.] 1924] EAP341/1/1552: Sriarabindera gita (vol- II) [1333 [B. S.] 1926]
EAP341/1/1553: Gitara bani [1940] EAP341/1/1554 Pt 1: Srimadbhagabada gita (prathama shataka) [1917]
EAP341/1/1554 Pt 2: Srimadbhagabada gita (prathama shataka) [1917] EAP341/1/1555: Srimadbhagabada gita (sriarabindera byakhya abalambane) (vol- IV) [1347 [B. S.] 1940]
EAP341/1/1556: Srimadbhagabada gita (sriarabindera byakhya abalambane) (vol- V) [n. d.] EAP341/1/1557: Gitara marmakatha [1343 [B. S.] 1936]
EAP341/1/1558: Bhagabata gita [1313 [B. S.] 1906] EAP341/1/1559 Pt 1: "Srimadbhagabata gita (mula, amvaya sridhara svamira tika o amvaya mukhe bangla anubada) [1313 [B. S.] 1906]"
EAP341/1/1559 Pt 2: "Srimadbhagabata gita (mula, amvaya sridhara svamira tika o amvaya mukhe bangla anubada) [1313 [B. S.] 1906]" EAP341/1/1560 Pt 1: Srimadbhagabata gita [1939 [Sambat] 1882]
EAP341/1/1560 Pt 2: Srimadbhagabata gita [1939 [Sambat] 1882] EAP341/1/1561: Srisridebi gita [1310 [B. S.] 1903]
EAP341/1/1562: Srimadbhagabata gita [n. d.] EAP341/1/1563 Pt 1: Srimadbhagabata gita- samamvaya bashya [1822 [Shak] 1900]
EAP341/1/1563 Pt 2: Srimadbhagabata gita- samamvaya bashya [1822 [Shak] 1900] EAP341/1/1564 Pt 1: Srimadbhagabata gita (vol- I) [1345 [B. S.] 1938]
EAP341/1/1564 Pt 2: Srimadbhagabata gita (vol- I) [1345 [B. S.] 1938] EAP341/1/1565 Pt 1: Srimadbhagabata gita (vol- II) [1345 [B. S.] 1938]
EAP341/1/1565 Pt 2: Srimadbhagabata gita (vol- II) [1345 [B. S.] 1938] EAP341/1/1566 Pt 1: Srimadbhagabata gita (vol- III) [n. d.]
EAP341/1/1566 Pt 2: Srimadbhagabata gita (vol- III) [n. d.] EAP341/1/1567: Gita katha [1357 [B. S.] 1950]
EAP341/1/1568: Srimadbhagabata gita [1336 [B. S.] 1929] EAP341/1/1569: Srimadbhagabata gita (padyanubada) [n. d.]
EAP341/1/1570: Ramayana (ayodhyakanda) [n. d.] EAP341/1/1571: Adbhuta ramayana [1312 [B. S.] 1905]
EAP341/1/1572: Srisrigitgobindam [1338 [B. S.] 1931] EAP341/1/1573: Gitatattva [n. d.]
EAP341/1/1574 Pt 1: Ramayana (adikanda) [1927 [Sambat] 1870] EAP341/1/1574 Pt 2: Ramayana (adikanda) [1927 [Sambat] 1870]
EAP341/1/1574 Pt 3: Ramayana (adikanda) [1927 [Sambat] 1870] EAP341/1/1575 Pt 1: Ramayana (kiskindhakanda) [1930 [Sambat] 1873]
EAP341/1/1575 Pt 2: Ramayana (kiskindhakanda) [1930 [Sambat] 1873] EAP341/1/1576: Adbhuta ramayanam [1330 [B. S.] 1923]
EAP341/1/1577 Pt 1: Ramayana [1308 [B. S.] 1901] EAP341/1/1577 Pt 2: Ramayana [1308 [B. S.] 1901]
EAP341/1/1578 Pt 1: Ramayana- kiskindhyakanda [n. d.] EAP341/1/1578 Pt 2: Ramayana- kiskindhyakanda [n. d.]
EAP341/1/1579 Pt 1: Sacitra saptakanda ramayana adikanda haite uttarakanda [n. d.] EAP341/1/1579 Pt 2: Sacitra saptakanda ramayana adikanda haite uttarakanda [n. d.]
EAP341/1/1580: Sacitra ramayana [1916] EAP341/1/1581 Pt 1: Ramayanam- adikandam haite uttarakandam [n. d.]
EAP341/1/1581 Pt 2: Ramayanam- adikandam haite uttarakandam [n. d.] EAP341/1/1581 Pt 3: Ramayanam- adikandam haite uttarakandam [n. d.]
EAP341/1/1582 Pt 1: Yogabasishtha- ramayana banganubada [1316 [B. S.] 1909] EAP341/1/1582 Pt 2: Yogabasishtha- ramayana banganubada [1316 [B. S.] 1909]
EAP341/1/1582 Pt 3: Yogabasishtha- ramayana banganubada [1316 [B. S.] 1909] EAP341/1/1583 Pt 1: Yogabasishtha- ramayana banganubada [1319 [B. S.] 1912]
EAP341/1/1583 Pt 2: Yogabasishtha- ramayana banganubada [1319 [B. S.] 1912] EAP341/1/1583 Pt 3: Yogabasishtha- ramayana banganubada [1319 [B. S.] 1912]
EAP341/1/1583 Pt 4: Yogabasishtha- ramayana banganubada [1319 [B. S.] 1912] EAP341/1/1584: Adhyatma-ramayanam (brahmanda puranandagartam) [1295 [B. S.] 1888]
EAP341/1/1585: Adhyatma-ramayanam (brahmanda puranandagartam) [1335 [B. S.] 1928] EAP341/1/1586 Pt 1: "Mahabharata (adi, sabha, bana, birata, udyoga o bhishma parba) (banganubada) [1309 [B. S.] 1902]"
EAP341/1/1586 Pt 2: "Mahabharata (adi, sabha, bana, birata, udyoga o bhishma parba) (banganubada) [1309 [B. S.] 1902]" EAP341/1/1586 Pt 3: "Mahabharata (adi, sabha, bana, birata, udyoga o bhishma parba) (banganubada) [1309 [B. S.] 1902]"
EAP341/1/1587 Pt 1: Srimahabharatam (anusasana parba) [1803 [Shak] 1881] EAP341/1/1587 Pt 2: Srimahabharatam (anusasana parba) [1803 [Shak] 1881]
EAP341/1/1588 Pt 1: Mahabharata (anusasana parba) [1803 [Shak] 1881] EAP341/1/1588 Pt 2: Mahabharata (anusasana parba) [1803 [Shak] 1881]
EAP341/1/1589 Pt 1: Mahabharata (khila haribamsa parba) [1290 [B. S.] 1883] EAP341/1/1589 Pt 2: Mahabharata (khila haribamsa parba) [1290 [B. S.] 1883]
EAP341/1/1590 Pt 1: Kasirama dasa- mahabharata (ashtadasa-parba - satika sacitra o bisuddha) (vol- II) [1344 [B. S.] 1937] EAP341/1/1590 Pt 2: Kasirama dasa- mahabharata (ashtadasa-parba - satika sacitra o bisuddha) (vol- II) [1344 [B. S.] 1937]
EAP341/1/1590 Pt 3: Kasirama dasa- mahabharata (ashtadasa-parba - satika sacitra o bisuddha) (vol- II) [1344 [B. S.] 1937] EAP341/1/1591 Pt 1: Kasirama dasa- mahabharata (satika sacitra o bisuddha ashtadasa parba) (vol- I) [1344 [B. S.] 1937]
EAP341/1/1591 Pt 2: Kasirama dasa- mahabharata (satika sacitra o bisuddha ashtadasa parba) (vol- I) [1344 [B. S.] 1937] EAP341/1/1591 Pt 3: Kasirama dasa- mahabharata (satika sacitra o bisuddha ashtadasa parba) (vol- I) [1344 [B. S.] 1937]
EAP341/1/1592 Pt 1: Mahabharatam (udyoga parba) [1789 [Shak] 1867] EAP341/1/1592 Pt 2: Mahabharatam (udyoga parba) [1789 [Shak] 1867]
EAP341/1/1593 Pt 1: Mahabharata (udjoga parba) [1789 [Shak] 1867] EAP341/1/1593 Pt 2: Mahabharata (udjoga parba) [1789 [Shak] 1867]
EAP341/1/1594 Pt 1: Mahabharatam (khila haribamsa parba) [1806 [Shak] 1884] EAP341/1/1594 Pt 2: Mahabharatam (khila haribamsa parba) [1806 [Shak] 1884]
EAP341/1/1595 Pt 1: Mahabharatam (khila haribamsa parba) [1806 [Shak] 1884] EAP341/1/1595 Pt 2: Mahabharatam (khila haribamsa parba) [1806 [Shak] 1884]
EAP341/1/1596 Pt 1: Mahabharatama (drona parba) [1794 [Shak] 1872] EAP341/1/1596 Pt 2: Mahabharatama (drona parba) [1794 [Shak] 1872]
EAP341/1/1596 Pt 3: Mahabharatama (drona parba) [1794 [Shak] 1872] EAP341/1/1597: Yogbasishtha-ramayana o curla caritamrita [1332 [B. S.] 1925]
EAP341/1/1598: Mahabharata (banparba) [1276 [B. S.] 1869] EAP341/1/1599 Pt 1: Mahabharata (drona parbba) [1798 [Shak] 1876]
EAP341/1/1599 Pt 2: Mahabharata (drona parbba) [1798 [Shak] 1876] EAP341/1/1599 Pt 3: Mahabharata (drona parbba) [1798 [Shak] 1876]
EAP341/1/1600 Pt 1: Mahabharata-banparba (vol- I) [1787 [Shak] 1865] EAP341/1/1600 Pt 2: Mahabharata-banparba (vol- I) [1787 [Shak] 1865]
EAP341/1/1601 Pt 1: Mahabharatama- banparba [1787 [Shak] 1865] EAP341/1/1601 Pt 2: Mahabharatama- banparba [1787 [Shak] 1865]
EAP341/1/1602 Pt 1: Mahabharata- santiparba [1799 [Shak] 1877] EAP341/1/1602 Pt 2: Mahabharata- santiparba [1799 [Shak] 1877]
EAP341/1/1603 Pt 1: Mahabharatma (santiparbantargata rajdharma parba) [1799 [Shak] 1877] EAP341/1/1603 Pt 2: Mahabharatma (santiparbantargata rajdharma parba) [1799 [Shak] 1877]
EAP341/1/1604 Pt 1: Mahabharata- ashtadasa parba sampurna [1310 [B. S.] 1903] EAP341/1/1604 Pt 2: Mahabharata- ashtadasa parba sampurna [1310 [B. S.] 1903]
EAP341/1/1604 Pt 3: Mahabharata- ashtadasa parba sampurna [1310 [B. S.] 1903] EAP341/1/1604 Pt 4: Mahabharata- ashtadasa parba sampurna [1310 [B. S.] 1903]
EAP341/1/1605 Pt 1: Mahabharata (vol- II) [1785 [Shak] 1863] EAP341/1/1605 Pt 2: Mahabharata (vol- II) [1785 [Shak] 1863]
EAP341/1/1606 Pt 1: Mahabharata (vol- I) [1315 [B. S.] 1908] EAP341/1/1606 Pt 2: Mahabharata (vol- I) [1315 [B. S.] 1908]
EAP341/1/1607 Pt 1: Mahabharata (vol- II) [1316 [B. S.] 1909] EAP341/1/1607 Pt 2: Mahabharata (vol- II) [1316 [B. S.] 1909]
EAP341/1/1608 Pt 1: Mahabharata (vol- III) [1316 [B. S.] 1909] EAP341/1/1608 Pt 2: Mahabharata (vol- III) [1316 [B. S.] 1909]
EAP341/1/1608 Pt 3: Mahabharata (vol- III) [1316 [B. S.] 1909] EAP341/1/1609 Pt 1: Mahabharata (sacitra) (vol- I) [1331 [B. S.] 1924]
EAP341/1/1609 Pt 2: Mahabharata (sacitra) (vol- I) [1331 [B. S.] 1924] EAP341/1/1610 Pt 1: Mahabharata (sacitra) (vol- II) [1331 [B. S.] 1924]
EAP341/1/1610 Pt 2: Mahabharata (sacitra) (vol- II) [1331 [B. S.] 1924] EAP341/1/1611 Pt 1: Mahabharata (vol- I) [1317 [B. S.] 1910]
EAP341/1/1611 Pt 2: Mahabharata (vol- I) [1317 [B. S.] 1910] EAP341/1/1612 Pt 1: Purana samgraha mahabharata adiparbantargata (vol- I) [1781 [Shak] 1859]
EAP341/1/1612 Pt 2: Purana samgraha mahabharata adiparbantargata (vol- I) [1781 [Shak] 1859] EAP341/1/1613 Pt 1: Purana samgraha mahabharata adiparbantargata (vol- IV) [1782 [Shak] 1860]
EAP341/1/1613 Pt 2: Purana samgraha mahabharata adiparbantargata (vol- IV) [1782 [Shak] 1860] EAP341/1/1614: Purana samgraha mahabharata adiparbantargata (vol- VI) - birata parba [1783 [Shak] 1861]
EAP341/1/1615 Pt 1: Purana samgraha mahabharata adiparbantargata (vol- VIII) - bhishma parba [1784 [Shak] 1862] EAP341/1/1615 Pt 2: Purana samgraha mahabharata adiparbantargata (vol- VIII) - bhishma parba [1784 [Shak] 1862]
EAP341/1/1616 Pt 1: Purana samgraha mahabharata adiparbantargata (vol- X) - striparba [1785 [Shak] 1863] EAP341/1/1616 Pt 2: Purana samgraha mahabharata adiparbantargata (vol- X) - striparba [1785 [Shak] 1863]
EAP341/1/1617 Pt 1: Purana samgraha mahabharata adiparbantargata (vol- XIV) [1785 [Shak] 1863] EAP341/1/1617 Pt 2: Purana samgraha mahabharata adiparbantargata (vol- XIV) [1785 [Shak] 1863]
EAP341/1/1618 Pt 1: Purana samgraha (mahabharata adiparbantargata) (vol- XVI) [1787 [Shak] 1865] EAP341/1/1618 Pt 2: Purana samgraha (mahabharata adiparbantargata) (vol- XVI) [1787 [Shak] 1865]
EAP341/1/1619 Pt 1: Mahabharata- haribamsa parbadhyaya [1288 [B. S.] 1881] EAP341/1/1619 Pt 2: Mahabharata- haribamsa parbadhyaya [1288 [B. S.] 1881]
EAP341/1/1619 Pt 3: Mahabharata- haribamsa parbadhyaya [1288 [B. S.] 1881] EAP341/1/1620 Pt 1: Sacitra ashtadasa parba mahabharata [n. d.]
EAP341/1/1620 Pt 2: Sacitra ashtadasa parba mahabharata [n. d.] EAP341/1/1620 Pt 3: Sacitra ashtadasa parba mahabharata [n. d.]
EAP341/1/1621: Mahabharata (bijaya pandita racita) [1896] EAP341/1/1622 Pt 1: Sankarbijayam [1290 [B. S.] 1883]
EAP341/1/1622 Pt 2: Sankarbijayam [1290 [B. S.] 1883] EAP341/1/1623: Anadi-mangala ba sridharmapurana [1345 [B. S.] 1938]
EAP341/1/1624: "Purana darsana sutra upakramanika (athaba aryadharma, hindudharma, sriramcandra o srikrishna) [n. d.]" EAP341/1/1625: Sankarbijayam [1290 [B. S.] 1883]
EAP341/1/1626: Bangala candi (arthata mula candira abikala padyanubada) [1316 [B. S.] 1909] EAP341/1/1627: Padma-purana [1298 [B. S.] 1891]
EAP341/1/1628: Candi [1308 [B. S.] 1901] EAP341/1/1629: Debi mahatmya (ba srisri candira katha) [1339 [B. S.] 1932]
EAP341/1/1630: Markendiya puranantargata candi (debi mahatyam) [1301 [B. S.] 1894] EAP341/1/1631: Kalibilasa [1302 [B. S.] 1895]
EAP341/1/1632: Sacitra sarala candi [n. d.] EAP341/1/1633: Puarana - rahasya [1302 [B. S.] 1895]
EAP341/1/1634: Puarana - rahasya o pancastotra [1302 [B. S.] 1895] EAP341/1/1635: Purana prabesa [1358 [B. S.] 1951]
EAP341/1/1636 Pt 1: Agnipuranam [n. d.] EAP341/1/1636 Pt 2: Agnipuranam [n. d.]
EAP341/1/1637 Pt 1: Agnipuranama [n. d.] EAP341/1/1637 Pt 2: Agnipuranama [n. d.]
EAP341/1/1638: Utkala khandama [1309 [B. S.] 1902] EAP341/1/1639: Kasikhanda - purana [n. d.]
EAP341/1/1640 Pt 1: Garura - puranam [1338 [B. S.] 1931] EAP341/1/1640 Pt 2: Garura - puranam [1338 [B. S.] 1931]
EAP341/1/1641 Pt 1: Debi puranam [1311 [B. S.] 1904] EAP341/1/1641 Pt 2: Debi puranam [1311 [B. S.] 1904]
EAP341/1/1642: Narakali purana [n. d.] EAP341/1/1643: Narasimha purana [1292 [B. S.] 1885]
EAP341/1/1644 Pt 1: Padmapuranam-patala khandam [1318 [B. S.] 1911] EAP341/1/1644 Pt 2: Padmapuranam-patala khandam [1318 [B. S.] 1911]
EAP341/1/1645 Pt 1: Bayu puranam [1317 [B. S.] 1910] EAP341/1/1645 Pt 2: Bayu puranam [1317 [B. S.] 1910]
EAP341/1/1646: Bishnu-puranam [1296 [B. S.] 1889] EAP341/1/1647 Pt 1: Bishnu purana [1297 [B. S.] 1890]
EAP341/1/1647 Pt 2: Bishnu purana [1297 [B. S.] 1890] EAP341/1/1648 Pt 1: Bishnu-purana [n. d.]
EAP341/1/1648 Pt 2: Bishnu-purana [n. d.] EAP341/1/1649 Pt 1: Bishnu-puranam [n. d.]
EAP341/1/1649 Pt 2: Bishnu-puranam [n. d.] EAP341/1/1650 Pt 1: Brihaddharmapuranam [1300 [B. S.] 1893]
EAP341/1/1650 Pt 2: Brihaddharmapuranam [1300 [B. S.] 1893] EAP341/1/1651 Pt 1: Brihannaradiya puranam [1301 [B. S.] 1894]
EAP341/1/1651 Pt 2: Brihannaradiya puranam [1301 [B. S.] 1894] EAP341/1/1652: Brihannaradiya-purana [n. d.]
EAP341/1/1653: Pouranika itibritta [1277 [B. S.] 1870] EAP341/1/1654: Brihatnaradiya purana [n. d.]
EAP341/1/1655 Pt 1: Brahmabaibartapuranam (ganapati khandama) [1290 [B. S.] 1883] EAP341/1/1655 Pt 2: Brahmabaibartapuranam (ganapati khandama) [1290 [B. S.] 1883]
EAP341/1/1656 Pt 1: Satika srisribrahmabaibartapurana [1304 [B. S.] 1897] EAP341/1/1656 Pt 2: Satika srisribrahmabaibartapurana [1304 [B. S.] 1897]
EAP341/1/1657: Lingapurana [1310 [B. S.] 1903] EAP341/1/1658: Samubadsrisrisibgita [1318 [B. S.] 1911]
EAP341/1/1659 Pt 1: Skanda puranam (abasta khandam) [1318 [B. S.] 1911] EAP341/1/1659 Pt 2: Skanda puranam (abasta khandam) [1318 [B. S.] 1911]
EAP341/1/1659 Pt 3: Skanda puranam (abasta khandam) [1318 [B. S.] 1911] EAP341/1/1660 Pt 1: Skanda puranam (kasi khandam) [1318 [B. S.] 1911]
EAP341/1/1660 Pt 2: Skanda puranam (kasi khandam) [1318 [B. S.] 1911] EAP341/1/1661 Pt 1: Skanda puranam (nagara khandam) [1318 [B. S.] 1911]
EAP341/1/1661 Pt 2: Skanda puranam (nagara khandam) [1318 [B. S.] 1911] EAP341/1/1662 Pt 1: Skanda puranam (prabhasa khandam) [1318 [B. S.] 1911]
EAP341/1/1662 Pt 2: Skanda puranam (prabhasa khandam) [1318 [B. S.] 1911] EAP341/1/1662 Pt 3: Skanda puranam (prabhasa khandam) [1318 [B. S.] 1911]
EAP341/1/1663 Pt 1: Skanda puranam (bishnu khandam) [1318 [B. S.] 1911] EAP341/1/1663 Pt 2: Skanda puranam (bishnu khandam) [1318 [B. S.] 1911]
EAP341/1/1664 Pt 1: Skanda puranam (brahma khandam) [1318 [B. S.] 1911] EAP341/1/1664 Pt 2: Skanda puranam (brahma khandam) [1318 [B. S.] 1911]
EAP341/1/1665 Pt 1: Skanda puranam (mahesvara khandam) [1318 [B. S.] 1911] EAP341/1/1665 Pt 2: Skanda puranam (mahesvara khandam) [1318 [B. S.] 1911]
EAP341/1/1666: Bouddhadharma o sahitya [n. d.] EAP341/1/1667: Buddhera durbuddhi [1928]
EAP341/1/1668: Bouddhamata o tatsamalocana [n. d.] EAP341/1/1669: Mahaparinidhana sutra (arthata buddhadebera antyajibana o upadesa) [1901]
EAP341/1/1670: Bouddha-grantha-kosha (part- I) [n. d.] EAP341/1/1671: Bouddha dharmankura sabhara karya-bibarani - trayobimsati barshika adhibesana [1914-1915]
EAP341/1/1672: Brahmalabhera pantha bouddhadharma pathe (vol- I) [1933] EAP341/1/1673: Arham - ahimsa - digdarsana [n. d.]
EAP341/1/1674: Atmatattva-darsana (yoga-kalpa) [n. d.] EAP341/1/1675: Hatnagara-prakasam (satya ghatana mulakam) (khanda kabyam) [1356 [B. S.] 1949]
EAP341/1/1676: Shat cakra [1297 [B. S.] 1890] EAP341/1/1677: Skanda puranam (sapta khandatmakam) [1318 [B. S.] 1911]
EAP341/1/1678 Pt 1: Sourapurana (mula o banganubada) [1303 [B. S.] 1894] EAP341/1/1678 Pt 2: Sourapurana (mula o banganubada) [1303 [B. S.] 1894]
EAP341/1/1679: Sridharmapurana [n. d.] EAP341/1/1680: Candi (arthata markendiya puranantargata debimahatmya) [1279 [B. S.] 1872]
EAP341/1/1681: Debi pujaya jiba Bali [1344 [B. S.] 1937] EAP341/1/1682: Kali bilasa (arthata markendiya puranantargata saptasati candi) [1318 [B. S.] 1911]
EAP341/1/1683: Kalikapurana [n. d.] EAP341/1/1684: Candi - syamacarana kabiratna [n. d.]
EAP341/1/1685: Markendiya candi [n. d.] EAP341/1/1686: Sricandi [1319 [B. S.] 1912]
EAP341/1/1687: Madhumayi candi o mrityu-bijaya [n. d.] EAP341/1/1688: Padmapurana (kriyayogasara pancabimsati adhyaya sampurna itihasa sahita) [1284 [B. S.] 1877]
EAP341/1/1689: Pouranika upakhyana [n. d.] EAP341/1/1690: Kalkipurana [1293 [B. S.] 1884]
EAP341/1/1691: Kalkipurana [1293 [B. S.] 1884] EAP341/1/1692: Markendiya candi [1304 [B. S.] 1897]
EAP341/1/1693: Bouddhadharma [1308 [B. S.] 1901] EAP341/1/1694: Bodhisattvabadana - kalpalata (vol- I) [1319 [B. S.] 1912]
EAP341/1/1695: Bodhisattvabadana - kalpalata (vol- II) [1320 [B. S.] 1913] EAP341/1/1696: Bodhisattvabadana - kalpalata (vol- III) [1321 [B. S.] 1914]
EAP341/1/1697: Bodhisattvabadana - kalpalata (vol- IV) [1322 [B. S.] 1915] EAP341/1/1698: Bangalaya bouddhadharma [n. d.]
EAP341/1/1699 Pt 1: Brihata tantrasara [1341 [B. S.] 1934] EAP341/1/1699 Pt 2: Brihata tantrasara [1341 [B. S.] 1934]
EAP341/1/1700: Mahanirbantantram [1314 [B. S.] 1907] EAP341/1/1701: Mahanirbantantram [1333 [B. S.] 1926]
EAP341/1/1702: Tantra-kalpadruma (vol- II) [1899] EAP341/1/1703: Tantra-kalpadruma (vol- IV) [1867]
EAP341/1/1704: Pabana-bijaya svarodaya [1319 [B. S.] 1912] EAP341/1/1705: Yogsastra [1306 [B. S.] 1899]
EAP341/1/1706: Yogsastra [1310 [B. S.] 1903] EAP341/1/1707: "Sarala banganubada srisrigurugita (arthata tantra prabhriti haite gurupuja-pranali guru-sishya lakshana, guru stotragita prabhriti samgraha) [1319 [B. S.] 1912]"
EAP341/1/1708: Pabana-bijaya-svarodaya-sastram (arthata brihata svarodaya-tantram) [n. d.] EAP341/1/1709: Shathendriya o aloukika rahasyera yougika byakhya [n. d.]
EAP341/1/1710: Sibgita [1295 [B. S.] 1888] EAP341/1/1711: Hatyoga o atmadarsana ba svasthya-bijnana [1334 [B. S.] 1927]
EAP341/1/1712: Sanubada-sibsamhita (yogasastra) [1324 [B. S.] 1917] EAP341/1/1713: Tantratattva [1317 [B. S.] 1910]
EAP341/1/1714: Tantratattva (part- II) [1836 [Shak] 1914] EAP341/1/1715: Parthiba siblinga pujanbidhi [1286 [B. S.] 1879]
EAP341/1/1716: Mahanirbantantram [1294 [B. S.] 1887] EAP341/1/1717: Mahanirbantantram [n. d.]
EAP341/1/1718: Paramartha tattva [1319 [B. S.] 1912] EAP341/1/1719: Tarakesvara sibtattva [1328 [B. S.] 1921]
EAP341/1/1720: Nrisimha paricarya [1297 [B. S.] 1890] EAP341/1/1721: Srisribhakti ratnabali [n. d.]
EAP341/1/1722: Sanubada saktananda-tarangini [1302 [B. S.] 1895] EAP341/1/1723: Hatyoga-pradipika [1316 [B. S.] 1909]
EAP341/1/1724: Stabamala [1319 [B. S.] 1912] EAP341/1/1725: Grama-dipika (arthata banesvara o siddhesvarira udbhaba brittanta) [n. d.]
EAP341/1/1726: Sadhankalpa latika (mantrabhaga) [n. d.] EAP341/1/1727: Harasubhashitam [n. d.]
EAP341/1/1728: Srisrisibsankirtana [1306 [B. S.] 1899] EAP341/1/1729: Sribaishnaba-grantha-ratnabali [n. d.]
EAP341/1/1730: Arcana mritasagara (purbabibhaga) [n. d.] EAP341/1/1731: Prembhakti-sadhana [1322 [B. S.] 1915]
EAP341/1/1732 Pt 1: Nilacale srisrijagannatha o srisrigouranga [1323 [B. S.] 1916] EAP341/1/1732 Pt 2: Nilacale srisrijagannatha o srisrigouranga [1323 [B. S.] 1916]
EAP341/1/1733: Srisri harisabhara acarya [1288 [B. S.] 1881] EAP341/1/1734 Pt 1: Sricaitanya candrodaya nataka [n. d.]
EAP341/1/1734 Pt 2: Sricaitanya candrodaya nataka [n. d.] EAP341/1/1735: Krishnabhakti rasamrita [1949 [Sambat] 1892]
EAP341/1/1736: Srisricaitanyacaritamrita (adi-madhya - antalila) [418 [Caitanyabda]] EAP341/1/1737 Pt 1: Srisricaitanyacaritamrita adi-madhya - antalila (adi o antyalila) [n. d.]
EAP341/1/1737 Pt 2: Srisricaitanyacaritamrita adi-madhya - antalila (adi o antyalila) [n. d.] EAP341/1/1738: Srisricaitanyacaritamrita antyalila [n. d.]
EAP341/1/1739 Pt 1: Srisricaitanyacaritamritera amrita-prabaha bashya adi-madhya-antyalila [n. d.] EAP341/1/1739 Pt 2: Srisricaitanyacaritamritera amrita-prabaha bashya adi-madhya-antyalila [n. d.]
EAP341/1/1740 Pt 1: Srisricaitanyacaritamrita adilila [1296 [B. S.] 1889] EAP341/1/1740 Pt 2: Srisricaitanyacaritamrita adilila [1296 [B. S.] 1889]
EAP341/1/1741: Srisricaitanyacaritamrita antyalila [n. d.] EAP341/1/1742 Pt 1: Srisricaitanyacaritamrita adilila [1296 [B. S.] 1889]
EAP341/1/1742 Pt 2: Srisricaitanyacaritamrita adilila [1296 [B. S.] 1889] EAP341/1/1743: Srisricaitanyacaritamrita antyalila [1296 [B. S.] 1889]
EAP341/1/1744 Pt 1: Srisricaitanyacaritamrita madhyalila [1309 [B. S.] 1902] EAP341/1/1744 Pt 2: Srisricaitanyacaritamrita madhyalila [1309 [B. S.] 1902]
EAP341/1/1745 Pt 1: Srisricaitanyacaritamrita adilila [1319 [B. S.] 1912] EAP341/1/1745 Pt 2: Srisricaitanyacaritamrita adilila [1319 [B. S.] 1912]
EAP341/1/1746: Scitra srisricaitanyacaritamrita adilila [1813 [Shak] 1891] EAP341/1/1747: Srisricaitanyacaritamrita adilila [1345 [B. S.] 1938]
EAP341/1/1748 Pt 1: Srisricaitanyacaritamrita [1776 [Shak] 1854] EAP341/1/1748 Pt 2: Srisricaitanyacaritamrita [1776 [Shak] 1854]
EAP341/1/1749: Srisrimahaprabhura nilacala-lila [1332 [B. S.] 1925] EAP341/1/1750 Pt 1: Srisripadakalpataru [438 [Caitanyabda]]
EAP341/1/1750 Pt 2: Srisripadakalpataru [438 [Caitanyabda]] EAP341/1/1750 Pt 3: Srisripadakalpataru [438 [Caitanyabda]]
EAP341/1/1750 Pt 4: Srisripadakalpataru [438 [Caitanyabda]] EAP341/1/1751: Srisrimahamantra-mimamsa [1346 [B. S.] 1939]
EAP341/1/1752 Pt 1: Srikrishnamangala [1333 [B. S.] 1926] EAP341/1/1752 Pt 2: Srikrishnamangala [1333 [B. S.] 1926]
EAP341/1/1753: Kalikapurana [n. d.] EAP341/1/1754: Bhaktimala grantha [n. d.]
EAP341/1/1755: Srisribhaktimala grantha [1306 [B. S.] 1899] EAP341/1/1756 Pt 1: Srisribhaktimala grantha [n. d.]
EAP341/1/1756 Pt 2: Srisribhaktimala grantha [n. d.] EAP341/1/1757: Srisribhaktimala grantha [1280 [B. S.] 1873]
EAP341/1/1758: "Srisriyutera pada (part- I, II & III) [1306 [B. S.] 1899]" EAP341/1/1759 Pt 1: Dasmula rasama (baishnaba jibanama) [1826 [Shak] 1884]
EAP341/1/1759 Pt 2: Dasmula rasama (baishnaba jibanama) [1826 [Shak] 1884] EAP341/1/1760 Pt 1: Dasmula rasama (baishnaba jibanama) [n. d.]
EAP341/1/1760 Pt 2: Dasmula rasama (baishnaba jibanama) [n. d.] EAP341/1/1761: Gobindalilamrita grantha [1914 [Sambat] 1857]
EAP341/1/1762 Pt 1: Gobindalilamrita grantha [n. d.] EAP341/1/1762 Pt 2: Gobindalilamrita grantha [n. d.]
EAP341/1/1763: Siddhanta-candrodaya arthata suprasiddha srikrishnadasa kabiraja gosvamira antaranga sishya [1311 [B. S.] 1904] EAP341/1/1764: Sakti - sancaya [1322 [B. S.] 1915]
EAP341/1/1765 Pt 1: Srimadbhagabatantargata nabayogebdropakhyana o uddhabgita [1337 [B. S.] 1930] EAP341/1/1765 Pt 2: Srimadbhagabatantargata nabayogebdropakhyana o uddhabgita [1337 [B. S.] 1930]
EAP341/1/1766 Pt 1: Srisrisyamsundara arthata bhagaban srikrishnera carita [1313 [B. S.] 1906] EAP341/1/1766 Pt 2: Srisrisyamsundara arthata bhagaban srikrishnera carita [1313 [B. S.] 1906]
EAP341/1/1767: Bhakta - caritamrita [1336 [B. S.] 1929] EAP341/1/1768: Shata sandarbhantargata prathama tattva-sandarbha [433 [Caitanyabda]]
EAP341/1/1769: Shata sandarbhantargata prathama tattva-sandarbha [1318 [B. S.] 1911] EAP341/1/1770 Pt 1: Priti - sandarbha (sanubada) [n. d.]
EAP341/1/1770 Pt 2: Priti - sandarbha (sanubada) [n. d.] EAP341/1/1770 Pt 3: Priti - sandarbha (sanubada) [n. d.]
EAP341/1/1771: Shata sandarbhantargata dvitiyo bhagabata-sandarbha banganubada [1333 [B. S.] 1926] EAP341/1/1772 Pt 1: Shatsandarbhanamaka sribhagabatsandarbhe caturtha srisrikrishnasandarbha [1332 [B. S.] 1925]
EAP341/1/1772 Pt 2: Shatsandarbhanamaka sribhagabatsandarbhe caturtha srisrikrishnasandarbha [1332 [B. S.] 1925] EAP341/1/1773 Pt 1: Sri Sri Bhaktisandarbha [1344 [B. S.] 1937]
EAP341/1/1773 Pt 2: Sri Sri Bhaktisandarbha [1344 [B. S.] 1937] EAP341/1/1774: Bhakti siddhanta bhagabata [1323 [B. S.] 1916]
EAP341/1/1775: Gouriya - darsana [1336 [B. S.] 1929] EAP341/1/1776: Manimanjari [440 [Gourabda] ]
EAP341/1/1777: Sribrahmasamhita (pancamadhyayamatrama) [442 [Gourabda] ] EAP341/1/1778: Sriharibhakti kalpa latika (caturdasstabaka bilasita) [n. d.]
EAP341/1/1779: Sadhana patha (srisikshashtaka o sriupadesamrita) [439 [Gourabda] ] EAP341/1/1780: Brihata pashandadalana [n. d.]
EAP341/1/1781: Bharatbarsha o bhaktipatha [n. d.] EAP341/1/1782: Sripada isvarpuri [1309 [B. S.] 1902]
EAP341/1/1783: Srikalacnada gita [1312 [B. S.] 1905] EAP341/1/1784: Sribhagabata mahatmyam [n. d.]
EAP341/1/1785: Bhakti granthabali arthata bhaktirasamrita sindhubindu [1306 [B. S.] 1899] EAP341/1/1786: Srisripremsasputa [n. d.]
EAP341/1/1787: Srigourangalilamrita [n. d.] EAP341/1/1788: Lila-madhuri [1329 [B. S.] 1922]
EAP341/1/1789: Liladira aprakritattva sthapana [1303 [B. S.] 1896] EAP341/1/1790: Samkirtana [1322 [B. S.] 1915]
EAP341/1/1791: Srisrigouridasa pandita gosvami thakurera sripata ambika [1938] EAP341/1/1792: Rasa-pancaka [1342 [B. S.] 1935]
EAP341/1/1793: "Sricaitanya bhagabata (adi, madhya o antyakhanda) [410 [Caitanyabda] ]" EAP341/1/1794 Pt 1: Sricaitanyabhagabata (adi khanda mula) [442 [Gourabda] ]
EAP341/1/1794 Pt 2: Sricaitanyabhagabata (adi khanda mula) [442 [Gourabda] ] EAP341/1/1794 Pt 3: Sricaitanyabhagabata (adi khanda mula) [442 [Gourabda] ]
EAP341/1/1795 Pt 1: Sricaitanyabhagabata (adi khanda mula) [n. d.] EAP341/1/1795 Pt 2: Sricaitanyabhagabata (adi khanda mula) [n. d.]
EAP341/1/1796: Gitmala [464 [Gourabda] ] EAP341/1/1797: Tattvabibeka (khandita) [447 [Caitanyabda] ]
EAP341/1/1798: Srimanmahaprabhura siksha [440 [Caitanyabda] ] EAP341/1/1799 Pt 1: Srijaiba dharma [n. d.]
EAP341/1/1799 Pt 2: Srijaiba dharma [n. d.] EAP341/1/1800: Atharbabediya srisricaitanyopanishata [488 [Caitanyabda] ]
EAP341/1/1801 Pt 1: Samagra srisricaitanya sikshamrita [1336 [B. S.] 1929] EAP341/1/1801 Pt 2: Samagra srisricaitanya sikshamrita [1336 [B. S.] 1929]
EAP341/1/1802 Pt 1: Gouriya kanthahara [n. d.] EAP341/1/1802 Pt 2: Gouriya kanthahara [n. d.]
EAP341/1/1803: Caitanyamangala [1308 [B. S.] 1901] EAP341/1/1804: Brajaprapti rasatattva [1339 [B. S.] 1932]
EAP341/1/1805: Karma-yoga (prathama lecture) [1902] EAP341/1/1806 Pt 1: Gouriya baishnaba itihasa baishnaba-bibriti [1333 [B. S.] 1926]
EAP341/1/1806 Pt 2: Gouriya baishnaba itihasa baishnaba-bibriti [1333 [B. S.] 1926] EAP341/1/1807: Rasa-rasa-kanika [n. d.]
EAP341/1/1808: Srikrishnasamhita [n. d.] EAP341/1/1809: Laghubashya samamvitam srimadanmayesutram [n. d.]
EAP341/1/1810: Srisricaitanya sikshamrita [n. d.] EAP341/1/1811: Srisribishnu sahasranama [n. d.]
EAP341/1/1812: Raslila [1345 [B. S.] 1938] EAP341/1/1813: Srisrisyamananda - prakasa grantha [n. d.]
EAP341/1/1814: Narada sambada [1316 [B. S.] 1909] EAP341/1/1815: Bhaktitattva Sara [1314 [B. S.] 1907]
EAP341/1/1816: Bhaktitattva Sara [1320 [B. S.] 1913] EAP341/1/1817: Bhaktitattva Sara [n. d.]
EAP341/1/1818: Bhaktitattva Sara [1331 [B. S.] 1924] EAP341/1/1819: Srisrikrishnakarunanidhi (Krishna bhaktimulaka grantha) [n. d.]
EAP341/1/1820: Manosiksha [1316 [B. S.] 1909] EAP341/1/1821: Srigouranga - janmasthana [1335 [B. S.] 1928]
EAP341/1/1822: Srisrinabadvia - darsana [1324 [B. S.] 1917] EAP341/1/1823: Srisribanayatra samvandhiya bisesha bibarana [1323 [B. S.] 1916]
EAP341/1/1824: Srisribrajadarpana [1322 [B. S.] 1915] EAP341/1/1825: Pagala - radhamadhaba (vol- I) [n. d.]
EAP341/1/1826: Nabardvipa - darsana [1328 [B. S.] 1921] EAP341/1/1827 Pt 1: Srikrishnaraslila [1328 [B. S.] 1921]
EAP341/1/1827 Pt 2: Srikrishnaraslila [1328 [B. S.] 1921] EAP341/1/1828 Pt 1: Srikrishna lilamritam [1325 [B. S.] 1918]
EAP341/1/1828 Pt 2: Srikrishna lilamritam [1325 [B. S.] 1918] EAP341/1/1829: Srikrishna lilamritam [n. d.]
EAP341/1/1830: Srinabadvipa darsana (vol- II) [1330 [B. S.] 1923] EAP341/1/1831: Baishnaba-dharmera sukshatattva (samalocana) [1318 [B. S.] 1911]
EAP341/1/1832: Srigouriya mathera alocya bishayera samadhana kalpe prasnottarmala [1330 [B. S.] 1923] EAP341/1/1833: Patitoddhara bishayaka [1886]
EAP341/1/1834: Sacitra brajera katha [n. d.] EAP341/1/1835: Srisrinityananda - mahima kirtana (vol- I) [n. d.]
EAP341/1/1836: Manosiksha [1318 [B. S.] 1911] EAP341/1/1837: Gopika prema [1303 [B. S.] 1896]
EAP341/1/1838 Pt 1: Gopika prema [1303 [B. S.] 1896] EAP341/1/1838 Pt 2: Gopika prema [1303 [B. S.] 1896]
EAP341/1/1839: Srisrigoranga lilamrita (adilila) [n. d.] EAP341/1/1840: Haribhakti kalpadruma [n. d.]
EAP341/1/1841: Narada sambada arthata srikrishnera sahita narada rishira ukti pratukti [1319 [B. S.] 1912] EAP341/1/1842: Srikrishna ba sarbabhoumika dharma [1322 [B. S.] 1915]
EAP341/1/1843: Srisrigouranga Lila (khanda kabya) [1297 [B. S.] 1890] EAP341/1/1844: Harinama sankirtana ba mahajani padabali [1320 [B. S.] 1913]
EAP341/1/1845 Pt 1: Srimatrupsanatana sikshamrita [1334 [B. S.] 1927] EAP341/1/1845 Pt 2: Srimatrupsanatana sikshamrita [1334 [B. S.] 1927]
EAP341/1/1846 Pt 1: Srimata rupsanatana - sikshamrita (vol- II) [1334 [B. S.] 1927] EAP341/1/1846 Pt 2: Srimata rupsanatana - sikshamrita (vol- II) [1334 [B. S.] 1927]
EAP341/1/1847 Pt 1: Srikrishna madhuri [1322 [B. S.] 1915] EAP341/1/1847 Pt 2: Srikrishna madhuri [1322 [B. S.] 1915]
EAP341/1/1848 Pt 1: Srisribhaktamala grantha (bidhipathbheda sambalita) [1340 [B. S.] 1933] EAP341/1/1848 Pt 2: Srisribhaktamala grantha (bidhipathbheda sambalita) [1340 [B. S.] 1933]
EAP341/1/1849 Pt 1: Srisribhaktamala grantha (bidhipathbheda sambalita) [1305 [B. S.] 1898] EAP341/1/1849 Pt 2: Srisribhaktamala grantha (bidhipathbheda sambalita) [1305 [B. S.] 1898]
EAP341/1/1850: Sricaitanya bhagabata [1315 [B. S.] 1908] EAP341/1/1851 Pt 1: Sricaitanya bhagabata [1342 [B. S.] 1935]
EAP341/1/1851 Pt 2: Sricaitanya bhagabata [1342 [B. S.] 1935] EAP341/1/1852: Guru - sishya - sambata (brahmabidya) [n. d.]
EAP341/1/1853: Sadhaka - kanthahara [n. d.] EAP341/1/1854 Pt 1: Srimadbhagabatam [1344 [B. S.] 1937]
EAP341/1/1854 Pt 2: Srimadbhagabatam [1344 [B. S.] 1937] EAP341/1/1855 Pt 1: Srimadbhagabatam (tritiya skandha) [1345 [B. S.] 1938]
EAP341/1/1855 Pt 2: Srimadbhagabatam (tritiya skandha) [1345 [B. S.] 1938] EAP341/1/1856 Pt 1: Srimadbhagabatam (caturtha skandha) [1345 [B. S.] 1938]
EAP341/1/1856 Pt 2: Srimadbhagabatam (caturtha skandha) [1345 [B. S.] 1938] EAP341/1/1857: Srimadbhagabatam (pancama skandha) [1345 [B. S.] 1938]
EAP341/1/1858 Pt 1: Srimadbhagabatam (shastha o saptama skandha) [1346 [B. S.] 1939] EAP341/1/1858 Pt 2: Srimadbhagabatam (shastha o saptama skandha) [1346 [B. S.] 1939]
EAP341/1/1859 Pt 1: Srimadbhagabatam (ashtama skandha haite nabama skandha) [1346 [B. S.] 1939] EAP341/1/1859 Pt 2: Srimadbhagabatam (ashtama skandha haite nabama skandha) [1346 [B. S.] 1939]
EAP341/1/1860 Pt 1: Srimadbhagabatam (dasama skandha) [1348 [B. S.] 1941] EAP341/1/1860 Pt 2: Srimadbhagabatam (dasama skandha) [1348 [B. S.] 1941]
EAP341/1/1861 Pt 1: Srimadbhagabatam (dasama skandha) (vol- II) [n. d.] EAP341/1/1861 Pt 2: Srimadbhagabatam (dasama skandha) (vol- II) [n. d.]
EAP341/1/1862 Pt 1: Srimadbhagabatam (dasama skandha) (vol- III) [n. d.] EAP341/1/1862 Pt 2: Srimadbhagabatam (dasama skandha) (vol- III) [n. d.]
EAP341/1/1863 Pt 1: Srimadbhagabatam (ekadasa haite dvadasa khanda) [1349 [B. S.] 1942] EAP341/1/1863 Pt 2: Srimadbhagabatam (ekadasa haite dvadasa khanda) [1349 [B. S.] 1942]
EAP341/1/1864: Caria-rahasya (part- I) [1291 [B. S.] 1884] EAP341/1/1865 Pt 1: Revue d'histories des colonies [1916]
EAP341/1/1865 Pt 2: Revue d'histories des colonies [1916] EAP341/1/1866 Pt 1: "Correspondance du conseil superieur de pondichery [1726,1730]"
EAP341/1/1866 Pt 2: "Correspondance du conseil superieur de pondichery [1726,1730]" EAP341/1/1867 Pt 1: "Revue d'histories des colonies [1916,1917]"
EAP341/1/1867 Pt 2: "Revue d'histories des colonies [1916,1917]" EAP341/1/1868: Revue de l'histories des colonies francases [1917]
EAP341/1/1869 Pt 1: Revue l'historie des colonies francaises [1917] EAP341/1/1869 Pt 2: Revue l'historie des colonies francaises [1917]
EAP341/1/1870 Pt 1: Revue de l'histoire des colonies francaises [1917] EAP341/1/1870 Pt 2: Revue de l'histoire des colonies francaises [1917]
EAP341/1/1871: Revue l'histore des colonies francaises [1919] EAP341/1/1872: Revue historique de l'inde francaise [1919]
EAP341/1/1873 Pt 1: Revue historique de l'inde francaise [1918] EAP341/1/1873 Pt 2: Revue historique de l'inde francaise [1918]
EAP341/1/1874: Revue de l'histoire des colonies francaises [1918] EAP341/1/1875: Revue de l'histoire des colonies francaises [1918]
EAP341/1/1876: Revue historique de l'inde francaise [1920] EAP341/1/1877: Chatrapati maharaja sibajira jibanacarita [1314 [B. S.] 1907]
EAP341/1/1878: Kesaba carita [n. d.] EAP341/1/1879: Revue de histoires colonies [1932]
EAP341/1/1880: Revue d'historie des colonies [1935] EAP341/1/1881 Pt 1: Revue d'histoire des colonies [1937]
EAP341/1/1881 Pt 2: Revue d'histoire des colonies [1937] EAP341/1/1882: Revue d'histoire des colonies [1939]
EAP341/1/1883 Pt 1: The nineteenth century vol xxvii January -June 1890 [1890] EAP341/1/1883 Pt 2: The nineteenth century vol xxvii January -June 1890 [1890]
EAP341/1/1883 Pt 3: The nineteenth century vol xxvii January -June 1890 [1890] EAP341/1/1884 Pt 1: The nineteenth century vol xxviii July -December 1890 [1890]
EAP341/1/1884 Pt 2: The nineteenth century vol xxviii July -December 1890 [1890] EAP341/1/1884 Pt 3: The nineteenth century vol xxviii July -December 1890 [1890]
EAP341/1/1885: The nineteenth century may 1887 [1877] EAP341/1/1886 Pt 1: The nineteenth century vol ccxuvii January 1896 [1896]
EAP341/1/1886 Pt 2: The nineteenth century vol ccxuvii January 1896 [1896] EAP341/1/1886 Pt 3: The nineteenth century vol ccxuvii January 1896 [1896]
EAP341/1/1887 Pt 1: "The nineteenth century, July 1896 [1896]" EAP341/1/1887 Pt 2: "The nineteenth century, July 1896 [1896]"
EAP341/1/1887 Pt 3: "The nineteenth century, July 1896 [1896]" EAP341/1/1888 Pt 1: "The nineteenth century, July-December 1879 [1899]"
EAP341/1/1888 Pt 2: "The nineteenth century, July-December 1879 [1899]" EAP341/1/1888 Pt 3: "The nineteenth century, July-December 1879 [1899]"
EAP341/1/1889 Pt 1: "The nineteenth century, vol xli January -June 1897 [1897]" EAP341/1/1889 Pt 2: "The nineteenth century, vol xli January -June 1897 [1897]"
EAP341/1/1889 Pt 3: "The nineteenth century, vol xli January -June 1897 [1897]" EAP341/1/1890 Pt 1: The nineteenth century July 1897 [1897]
EAP341/1/1890 Pt 2: The nineteenth century July 1897 [1897] EAP341/1/1890 Pt 3: The nineteenth century July 1897 [1897]
EAP341/1/1891 Pt 1: "The nineteenth century, May 1905 [1905]" EAP341/1/1891 Pt 2: "The nineteenth century, May 1905 [1905]"
EAP341/1/1892 Pt 1: Hajarata mahammadera jibana-carita o darmmaniti [1913] EAP341/1/1892 Pt 2: Hajarata mahammadera jibana-carita o darmmaniti [1913]
EAP341/1/1893 Pt 1: Bharatbarshera bhabishyata samratganera pita o barttamana bharatesvarira svami rajkumara albartera jibani [1892] EAP341/1/1893 Pt 2: Bharatbarshera bhabishyata samratganera pita o barttamana bharatesvarira svami rajkumara albartera jibani [1892]
EAP341/1/1894 Pt 1: Bidyasagara [1307 [B. S.] 1900] EAP341/1/1894 Pt 2: Bidyasagara [1307 [B. S.] 1900]
EAP341/1/1895 Pt 1: Sibnatha-jibani [n. d.] EAP341/1/1895 Pt 2: Sibnatha-jibani [n. d.]
EAP341/1/1896 Pt 1: Atmacarita [1940] EAP341/1/1896 Pt 2: Atmacarita [1940]
EAP341/1/1897: Klaiba carita [1314 [B. S.] 1907] EAP341/1/1898: Haraprasada jibani [1343 [B. S.] 1936]
EAP341/1/1899: Subhashcandra [1334 [B. S.] 1927] EAP341/1/1900: Sri Arabinda [1328 [B. S.] 1921]
EAP341/1/1901: Bandi-jibana [n. d.] EAP341/1/1902: Asoka-carita [1892]
EAP341/1/1903: Asoka-carita [1895] EAP341/1/1904: Kesabcandra sena (tahara jibanera katakguli bisambadita ghatanara yathayatha bibarana) [n. d.]
EAP341/1/1905: Biplabi lalmohana [1947] EAP341/1/1906: Bamlara bira bandira [1945]
EAP341/1/1907: Sri Arabinda [1346 [B. S.] 1939] EAP341/1/1908: Sri Arabinda [1347 [B. S.] 1940]
EAP341/1/1909: Asvinikumara datta [n. d.] EAP341/1/1910: Sibaji prasanga (chatrapati maharaja sibajira jibanera kayekti citra) [1304 [B. S.] 1897]
EAP341/1/1911: Prathama caritashtaka [1890] EAP341/1/1912: Dvitiya caritashtaka [1890]
EAP341/1/1913: Nari ratnamala [1302 [B. S.] 1895] EAP341/1/1914: "Pracina aryaramaniganera itibritta (beda, upanishata, purana o itihasadi barnita hinduramaniganera jibani [1294 [B. S.] 1887]"
EAP341/1/1915 Pt 1: Sri Sri Goura-bishnupriya [1320 [B. S.] 1913] EAP341/1/1915 Pt 2: Sri Sri Goura-bishnupriya [1320 [B. S.] 1913]
EAP341/1/1916: Tapasi [1323 [B. S.] 1916] EAP341/1/1917 Pt 1: Bangera sesha nababa [1309 [B. S.] 1902]
EAP341/1/1917 Pt 2: Bangera sesha nababa [1309 [B. S.] 1902] EAP341/1/1918: Begama samru [1324 [B. S.] 1917]
EAP341/1/1919: Banglara begama [1319 [B. S.] 1912] EAP341/1/1920: Rules of the management of the govt. Medical schools in Bengal [1927]
EAP341/1/1921: Studies in Indian economics [1940] EAP341/1/1922 Pt 1: Bangyadarsana [1284 [B. S.] 1877]
EAP341/1/1922 Pt 2: Bangyadarsana [1284 [B. S.] 1877] EAP341/1/1923 Pt 1: Bangyadarsana [1285 [B. S.] 1878]
EAP341/1/1923 Pt 2: Bangyadarsana [1285 [B. S.] 1878] EAP341/1/1924: Bangyadarsana [1288 [B. S.] 1891]
EAP341/1/1925 Pt 1: Bangyadarsana [1290 [B. S.] 1883] EAP341/1/1925 Pt 2: Bangyadarsana [1290 [B. S.] 1883]
EAP341/1/1926 Pt 1: Bangyadarsana [1308 [B. S.] 1901] EAP341/1/1926 Pt 2: Bangyadarsana [1308 [B. S.] 1901]
EAP341/1/1927 Pt 1: Bangyadarsana [1309 [B. S.] 1902] EAP341/1/1927 Pt 2: Bangyadarsana [1309 [B. S.] 1902]
EAP341/1/1928 Pt 1: Bangyadarsana [1309 [B. S.] 1902] EAP341/1/1928 Pt 2: Bangyadarsana [1309 [B. S.] 1902]
EAP341/1/1929 Pt 1: Bangyadarsana [1310 [B. S.] 1903] EAP341/1/1929 Pt 2: Bangyadarsana [1310 [B. S.] 1903]
EAP341/1/1930 Pt 1: Bangyadarsana [1313 [B. S.] 1906] EAP341/1/1930 Pt 2: Bangyadarsana [1313 [B. S.] 1906]
EAP341/1/1931 Pt 1: Bangyadarsana [1311 [B. S.] 1904] EAP341/1/1931 Pt 2: Bangyadarsana [1311 [B. S.] 1904]
EAP341/1/1932 Pt 1: Bangyadarsana [1311 [B. S.] 1904] EAP341/1/1932 Pt 2: Bangyadarsana [1311 [B. S.] 1904]
EAP341/1/1933 Pt 1: Bangyadarsana [1312 [B. S.] 1905] EAP341/1/1933 Pt 2: Bangyadarsana [1312 [B. S.] 1905]
EAP341/1/1934 Pt 1: Bangyadarsana [1312 [B. S.] 1905] EAP341/1/1934 Pt 2: Bangyadarsana [1312 [B. S.] 1905]
EAP341/1/1935 Pt 1: Bangyadarsana [1313 [B. S.] 1906] EAP341/1/1935 Pt 2: Bangyadarsana [1313 [B. S.] 1906]
EAP341/1/1936 Pt 1: Textile mercury [1905] EAP341/1/1936 Pt 2: Textile mercury [1905]
EAP341/1/1936 Pt 3: Textile mercury [1905] EAP341/1/1937 Pt 1: Textile mercury [1905]
EAP341/1/1937 Pt 2: Textile mercury [1905] EAP341/1/1938 Pt 1: Textile mercury [1905]
EAP341/1/1938 Pt 2: Textile mercury [1905] EAP341/1/1939 Pt 1: Textile mercury [1905]
EAP341/1/1939 Pt 2: Textile mercury [1905] EAP341/1/1940 Pt 1: Textile mercury [1906]
EAP341/1/1940 Pt 2: Textile mercury [1906] EAP341/1/1941 Pt 1: "Bangalakshmi [1338 [B. S.] 1931, 1339 [B. S.] 1932]"
EAP341/1/1941 Pt 2: "Bangalakshmi [1338 [B. S.] 1931, 1339 [B. S.] 1932]" EAP341/1/1941 Pt 3: "Bangalakshmi [1338 [B. S.] 1931, 1339 [B. S.] 1932]"
EAP341/1/1942 Pt 1: "Bangalakshmi [1339 [B. S.] 1932, 1340 [B. S.] 1933]" EAP341/1/1942 Pt 2: "Bangalakshmi [1339 [B. S.] 1932, 1340 [B. S.] 1933]"
EAP341/1/1943 Pt 1: Encyclopedie modern [n. d.] EAP341/1/1943 Pt 2: Encyclopedie modern [n. d.]
EAP341/1/1944 Pt 1: Encyclopedie modern [n. d.] EAP341/1/1944 Pt 2: Encyclopedie modern [n. d.]
EAP341/1/1945: Encyclopedie modern [n. d.] EAP341/1/1946 Pt 1: Sea-borne trade administration of British India [1940]
EAP341/1/1946 Pt 2: Sea-borne trade administration of British India [1940] EAP341/1/1947 Pt 1: Sea-borne trade and navigation of British India [1933]
EAP341/1/1947 Pt 2: Sea-borne trade and navigation of British India [1933] EAP341/1/1947 Pt 3: Sea-borne trade and navigation of British India [1933]
EAP341/1/1948 Pt 1: Cotton spinning and weaving in Indian mills [1932] EAP341/1/1948 Pt 2: Cotton spinning and weaving in Indian mills [1932]
EAP341/1/1949: Cotton spinning and weaving in Indian mills [1939] EAP341/1/1950: Indian culture 1935 [1935]
EAP341/1/1951: Indian culture 1939 [1939] EAP341/1/1952 Pt 1: Mysore economic journal [1939]
EAP341/1/1952 Pt 2: Mysore economic journal [1939] EAP341/1/1952 Pt 3: Mysore economic journal [1939]
EAP341/1/1953 Pt 1: "Statistical abstract for British India (1923-24 to 1932-33) [1923-1924, 1932-1933]" EAP341/1/1953 Pt 2: "Statistical abstract for British India (1923-24 to 1932-33) [1923-1924, 1932-1933]"
EAP341/1/1953 Pt 3: "Statistical abstract for British India (1923-24 to 1932-33) [1923-1924, 1932-1933]" EAP341/1/1954 Pt 1: "Statistical abstract for British India (1924-25 to 1933-34) [1924-1925, 1933-1934]"
EAP341/1/1954 Pt 2: "Statistical abstract for British India (1924-25 to 1933-34) [1924-1925, 1933-1934]" EAP341/1/1954 Pt 3: "Statistical abstract for British India (1924-25 to 1933-34) [1924-1925, 1933-1934]"
EAP341/1/1955 Pt 1: "Statistical abstract for British India (1927-28 to 1936-37) [1927-1928, 1936-1937]" EAP341/1/1955 Pt 2: "Statistical abstract for British India (1927-28 to 1936-37) [1927-1928, 1936-1937]"
EAP341/1/1955 Pt 3: "Statistical abstract for British India (1927-28 to 1936-37) [1927-1928, 1936-1937]" EAP341/1/1956: Tintoretto [n. d.]
EAP341/1/1957: Sir Anthony van dyck [n. d.] EAP341/1/1958: Paolo voronese [n. d.]