Endangered Archives

EAP099: Collecting and preserving the records of the Evangelical Lutheran Church of Tanzania in Moshi, Tanzania

Read more about this project
EAP099/1/1/1/1: Mikutano ya mshauri ya pekee [1906-1932] EAP099/1/1/2/1: Copiebuch Hazina:1 [1907-1912]
EAP099/1/1/2/2: Copiebuch Hazina:2 [1907-1912] EAP099/1/1/2/3: Copiebuch Hazina:3 [1907-1912]
EAP099/1/1/2/4: Hazina:1 [1904-1909] EAP099/1/1/2/5: Hazina:2 [1904-1909]
EAP099/1/1/2/6: Hazina:1 [1909-1913] EAP099/1/1/2/7: Hazina:2 [1909-1913]
EAP099/1/1/2/8: Hazina:1 [1911-1913] EAP099/1/1/2/9: Hazina:2 [1911-1913]
EAP099/1/1/2/10: Kidabu cha usharika [1897-1908] EAP099/1/1/2/11: Konfirmandenregister [1904-1936]
EAP099/1/1/2/12: Matangazo:1 [1924] EAP099/1/1/2/13: Matangazo:2 [1924]
EAP099/1/1/2/14: Matangazo [1926-1927] EAP099/1/1/2/15: Matangazo [1927]
EAP099/1/1/2/16: Matangazo [1928-1929] EAP099/1/1/2/17: Mazishi:1 [1908-1933]
EAP099/1/1/2/18: Mazishi:2 [1908-1933] EAP099/1/1/2/19: Mikutano [1910-1914]
EAP099/1/1/2/20: "Mikutano [1920-1927, 1949-53]" EAP099/1/1/2/21: Ndoa:1 [1908-1931]
EAP099/1/1/2/22: Ndoa:2 [1908-1931] EAP099/1/1/2/23: Privatconten [1911-1913]
EAP099/1/1/2/24: Shule ya wasichana:1 [1904-1914/1928-1940] EAP099/1/1/2/25: Shule ya wasichana:2 [1904-1914/1928-1940]
EAP099/1/1/2/26: Shule ya wasichana:3 [1904-1914/1928-1940] EAP099/1/1/2/27: Ubatizo wa watoto:1 [1908-1930]
EAP099/1/1/2/28: Ubatizo wa watoto:2 [1908-1930] EAP099/1/1/2/29: Ubatizo wa watoto:3 [1908-1930]
EAP099/1/1/2/30: Ubatizo wa watu wazima:1 [1908-1969] EAP099/1/1/2/31: Ubatizo wa watu wazima:2 [1908-1969]
EAP099/1/1/2/32: Ubatizo wa watu wazima:3 [1908-1969] EAP099/1/1/2/33: Wafanya kazi [1913-1938]
EAP099/1/1/2/34: Wanafunzi wa ubatizo:1 [1908-1930] EAP099/1/1/2/35: Wanafunzi wa ubatizo:2 [1908-1930]
EAP099/1/1/2/36: Wanafunzi wa ubatizo:3 [1908-1930] EAP099/1/1/2/37: Wanafunzi wa ubatizo:4 [1908-1930]
EAP099/1/1/3/1: Kirchenbuch [1898-1907] EAP099/1/1/3/2: Chakula cha Bwana [1908-1937]
EAP099/1/1/3/3: Chakula cha Bwana:1 [1926-1937] EAP099/1/1/3/4: Chakula cha Bwana:2 [1926-1937]
EAP099/1/1/3/5: Fedha [1897-1910] EAP099/1/1/3/6: Fedha [1903-1913]
EAP099/1/1/3/7: Fedha [1913-1928] EAP099/1/1/3/8: Mazishi:1 [1908-1937]
EAP099/1/1/3/9: Mazishi:2 [1908-1937] EAP099/1/1/3/10: Mikutano [1910-1930]
EAP099/1/1/3/11: Ndoa [1908-1940] EAP099/1/1/3/12: "Orodha [1919-1924], Watoto [1894-1918]"
EAP099/1/1/3/13: Shgs za kanisa la Machame kupokea na kuondoa [1928-1933] EAP099/1/1/3/14: Tagebuch Bd.2 [1895]
EAP099/1/1/3/15: Tagebuch Bd.6 [1902-1905] EAP099/1/1/3/16: Ubatizo wa Watoto:1 [1908-1931]
EAP099/1/1/3/17: Ubatizo wa Watoto:2 [1908-1931] EAP099/1/1/3/18: Ubatizo wa Watoto:3 [1908-1931]
EAP099/1/1/3/19: Ubatizo wa watu wazima:1 [1908-1931] EAP099/1/1/3/20: Ubatizo wa watu wazima:2 [1908-1931]
EAP099/1/1/3/21: Ubatizo wa watu wazima:3 [1908-1931] EAP099/1/1/3/22: Ubatizo wa watu wazima:4 [1908-1931]
EAP099/1/1/3/23: Wafanyakazi [1913-1920] EAP099/1/1/3/24: Wanafunzi wa ubatizo:1 [1908-1929]
EAP099/1/1/3/25: Wanafunzi wa ubatizo:2 [1908-1929] EAP099/1/1/3/26: Wanafunzi wa ubatizo:3 [1908-1929]
EAP099/1/1/3/27: Wanafunzi wa ubatizo:4 [1908-1929] EAP099/1/1/4/1: Dogmatik:1
EAP099/1/1/4/2: Dogmatik:2 EAP099/1/1/4/3: Familia Bd.1 [1920]
EAP099/1/1/4/4: Familia Bd.2 [1920] EAP099/1/1/4/5: Religions of the East
EAP099/1/1/5/1: Cassabuch [1909-1926] EAP099/1/1/5/2: Chakula cha Bwana [1902-1939]
EAP099/1/1/5/3: Familia Bd.2 [1920] EAP099/1/1/5/4: Kassabuch [1926-1940]
EAP099/1/1/5/5: Kipaimara:1 [1928-1950] EAP099/1/1/5/6: Kipaimara:2 [1928-1950]
EAP099/1/1/5/7: Mazishi:1 [1908-1937] EAP099/1/1/5/8: Mazishi:2 [1908-1937]
EAP099/1/1/5/9: Mikutano [1906-1919] EAP099/1/1/5/10: Ndoa [1899-1907]; Mikutano Bd.2 [1920-1926]
EAP099/1/1/5/11: Ndoa:1 [1908-1939] EAP099/1/1/5/12: Ndoa:2 [1908-1939]
EAP099/1/1/5/13: Tagebuch:1 [1898-1912] EAP099/1/1/5/14: Tagebuch:2 [1898-1912]
EAP099/1/1/5/15: Ubatizo wa Watu Wazima:1 [1908-1937] EAP099/1/1/5/16: Ubatizo wa Watu Wazima:2 [1908-1937]
EAP099/1/1/5/17: Ubatizo wa Watu Wazima:3 [1908-1937] EAP099/1/1/5/18: Ubatizo wa Watu Wazima:4 [1908-1937]
EAP099/1/1/5/19: Ubatizo wa Watu Wazima:5 [1908-1937] EAP099/1/1/5/20: Wanafunzi wa ubatizo:1 [1907-1927]
EAP099/1/1/5/21: Wanafunzi wa ubatizo:2 [1907-1927] EAP099/1/1/5/22: Wanafunzi wa ubatizo:3 [1907-1927]
EAP099/1/1/5/23: Wanafunzi wa ubatizo:4 [1907-1927] EAP099/1/1/5/24: Wanafunzi wa ubatizo:5 [1907-1927]
EAP099/1/1/6/1: Chakula cha Bwana [1910-1957] EAP099/1/1/6/2: Familia [1912]
EAP099/1/1/6/3: Mikutano [1912-1930] EAP099/1/1/6/4: Ndoa [1910-1942]
EAP099/1/1/6/5: Ubatizo wa Watoto [1908-1936] EAP099/1/1/6/6: Ubatizo wa watu wazima:1 [1910-1932]
EAP099/1/1/6/7: Ubatizo wa watu wazima:2 [1910-1932] EAP099/1/1/6/8: Wanafunzi wa ubatizo:1 [1910-1930]
EAP099/1/1/6/9: Wanafunzi wa ubatizo:2 [1910-1930] EAP099/1/1/7/1: Familienregister:1 [1884-1919]
EAP099/1/1/7/2: Familienregister:22 [1884-1919] EAP099/1/1/7/3: Familienregister [1890-1897]
EAP099/1/1/7/4: Katechumenenbuch [1905-1939] EAP099/1/1/7/5: Kindertaufen:1 [1906-1942]
EAP099/1/1/7/6: Kindertaufen:2 [1906-1942] EAP099/1/1/7/7: Kindertaufen:3 [1906-1942]
EAP099/1/1/7/8: Kommunikantenregister [1907-1935] EAP099/1/1/7/9: Ndoa:1 [1906-1954]
EAP099/1/1/7/10: Ndoa:2 [1906-1954] EAP099/1/1/7/11: Protokollbuch:1 [1909-1928]
EAP099/1/1/7/12: Protokollbuch:2 [1909-1928] EAP099/1/1/7/13: Protokollbuch [1928-1947]
EAP099/1/1/7/14: Todes-und Begräbnisbuch:1 [1907-1950] EAP099/1/1/7/15: Todes-und Begräbnisbuch:2 [1907-1950]
EAP099/1/1/8/1: Kitabu cha Ndoa [1909-1929] EAP099/1/1/8/2: Kommunikantenverzeichnis [1909-1945]
EAP099/1/1/8/3: Todes-und Begräbnisbuch [1909-1955] EAP099/1/1/8/4: Verzeichnis der Taufen [1909-1966]
EAP099/1/2/1/1: Akten [1911] EAP099/1/2/1/2: Mwika [1927-1931]
EAP099/1/2/1/3: Schigatini [1926-1930] EAP099/1/2/2/1: Abschrift für die hiesigen Akten
EAP099/1/2/2/2: Bücher von Missionaren [1919] EAP099/1/2/2/3: Christliches Suaheliblatt [1909-1910]
EAP099/1/2/2/4: Gonja [1913] EAP099/1/2/2/5: Missionsrat [1906]
EAP099/1/2/2/6: Missionsrat [1910] EAP099/1/2/2/7: Missionsrat [1917-1920]
EAP099/1/2/2/8: Missionsrat [1918-1919] EAP099/1/2/2/9: Nkoaranga [1908]
EAP099/1/2/2/10: Senior Althaus [1907-1908] EAP099/1/2/2/11: Shigatini [1913]
EAP099/1/2/2/12: Sitzungsverichte [1920] EAP099/1/2/3/1: Dienstordnung [1907]
EAP099/1/2/3/2: Gemeindeordnung [1906] EAP099/1/2/3/3: Gottesdienstordnung [1906]
EAP099/1/2/3/4: Ordnungen Statuten [1904-1908] EAP099/1/2/3/5: Visitationsordnung [1906]
EAP099/1/2/4/1: Barua Pare Leipzig na ramani za Arusha Masai [1895-1898] EAP099/1/2/4/2: Berichte des Seniors Raum an das Kollegium [1925-1927]
EAP099/1/2/4/3: "Briefwechsel, Kassenabrechnungen Schwär, Fuchs [1931-1932]" EAP099/1/2/4/4: Parestatione Briefe [1926-1931]
EAP099/1/2/4/5: Statistiken [1931] EAP099/1/2/5/1: Schulen [1910-1912]
EAP099/1/2/5/2: "Mahali Chuo cha Ualimu Marangu Utoto wangu, Kama nilvyomgeukia Mungu [1913]" EAP099/1/2/6/1: Ausreisen Stationierung Versetzung [1904-1914]
EAP099/1/2/6/2: Heimaturlaub [1907-1914] EAP099/1/2/6/3: Internierung Ausweigung Enteignung usw. der ev.-luth. Deutschen (Leipz.) Missionare [1917-1920]
EAP099/1/2/6/4: Senior Geschäftsordnung und ähnl. Angel. [1907-1914] EAP099/1/2/6/5: Senior Missionsrat Rundschreiben [1910-1912]
EAP099/1/2/7/1: Abkündigungen [1916] EAP099/1/2/7/2: Abkündigungen [1934]
EAP099/1/2/7/3: Armenkasse [1909-1920] EAP099/1/2/7/4: Gemeinde [1938]
EAP099/1/2/7/5: Historia ya Kanisa [1942] EAP099/1/2/7/6: Kitabu cha Malipo ya Shule [1938]
EAP099/1/2/7/7: Maelezo ya Injili ya Matayo [1943] EAP099/1/2/7/8: Maelezo ya Mwanzo [1943]
EAP099/1/2/7/9: Matanazo ya usharika [1941] EAP099/1/2/7/10: Matangazo [1940]
EAP099/1/2/7/11: Matangazo [1948] EAP099/1/2/7/12: [Papers from 1914]
EAP099/1/2/7/13: [Papers from 1943] EAP099/1/2/7/14: [Papers from 1946]
EAP099/1/2/7/15: Stolgebühren EAP099/1/2/8/1: Allgem. Konferenzbescheider [1902-1914]
EAP099/1/2/8/2: "Bauten, Kulturen, Äufs. Schigatini [1906-1915]" EAP099/1/2/8/3: "Bauten, Kulturen, Äufs. Schira [1906-1915]"
EAP099/1/2/8/4: Gemeindesach. U. Seelsorge [1906-1912] EAP099/1/2/8/5: [Papers from 1913-1914]
EAP099/1/2/9/1: [Papers from 1914] EAP099/1/2/10/1: Berichte an das Kollegium [1911-1913]
EAP099/1/2/10/2: Kollegialschreiben:1 [1894-1909] EAP099/1/2/10/3: Kollegialschreiben:2 [1894-1909]
EAP099/1/2/10/4: Missionsrat [1911-16] EAP099/1/2/11/1: Kontobuch der Station Schira [1906-45]
EAP099/1/2/11/2: Tagebuch für Station Schira [1910-47] EAP099/1/2/12/1: Matangazo Machame [1917-1921]
EAP099/1/2/12/2: Matangazo Machame [1926-29] EAP099/1/2/12/3: Matangazo Machame [1929-31]
EAP099/1/2/13/1: Abrechnungen (Gemeinde- u. Nebenkassen) Nkoaranga [1908-1916] EAP099/1/2/13/2: Abrechnungen [1906-1916]
EAP099/1/2/13/3: "Agende, Liturgien_NN_47" EAP099/1/2/13/4: Alttestamentliche Perikopen und Texte_NN_47
EAP099/1/2/13/5: Bepflanzungen Amani Nkoaranga_1911-14_47 EAP099/1/2/13/6: Evangelium St. Marci_NN_47
EAP099/1/2/13/7: Tagebuch_1915_47 EAP099/1/2/14/1: Katechumenenbuch [1926-1947]
EAP099/1/2/14/2: Kommunikantenregister [1905-1949] EAP099/1/2/14/3: Protokollbuch [1910-1919]
EAP099/1/2/14/4: Protokollbuch [1923-1927] EAP099/1/2/14/5: Protokollbuch [1927-1933]
EAP099/1/2/14/6: Protokolle der Ältesten-versammlung [1919-1923] EAP099/1/2/15/1: "Kriegsbeginn, Briefe (an, von Schachtschneider) [1914-1915]"
EAP099/1/2/15/2: Schreiben des Missionsrats [1913-1915] EAP099/1/2/16/1: Barua kwa Mchg. Gutmann [1924-1929]
EAP099/1/2/16/2: Kostenvoranschläge [1913] EAP099/1/2/16/3: [Papers of 1926-1939]
EAP099/1/2/17/1: Land-Schen Urkunden [1898-1908] EAP099/1/2/17/2: Schachtschneider [1913-1914] Statistick für Landesausstellung Dar es Salaam [1914]
EAP099/1/2/18/1: Chakula cha Bwana [1913-1930] EAP099/1/2/18/2: Conto Buch Kidia [1903-1908]
EAP099/1/2/18/3: Kodi ya Usharika [1925-1926] EAP099/1/2/18/4: Orodha ya Wakristo [1923-1924]
EAP099/1/2/18/5: Wanafunzi wa ubatizo [1914-1927] EAP099/1/3/1/1: Taufbuch [1913-1939]
EAP099/1/3/2/1: Kaufvertrag [1903-1932] EAP099/1/3/3/1: Leganga [1907-1913]
EAP099/1/4/1: Stationen westlich [1916-1919] EAP099/1/4/2: "Bauten, Kulturen, Äufs. Nkoaranga:1 [1900-1915]"
EAP099/1/4/3: "Bauten, Kulturen, Äufs. Nkoaranga:2 [1900-1915]" EAP099/1/4/4: "Bauten, Kulturen, Äufs. Aruscha:1 [1900-1914]"
EAP099/1/4/5: "Bauten, Kulturen, Äufs. Aruscha:2 [1900-1914]" EAP099/1/4/6: Material und Werkzeugbestellungen Betreeng schwangerer europäischer Frauen durch Hebamme [1913-1919]
EAP099/1/4/7: Masama Missionsrat [1905-1915] EAP099/1/4/8: Stationsrechnungen aus den Kriegsjahren:1 [1916-1920]
EAP099/1/4/9: Stationsrechnungen aus den Kriegsjahren:2 [1916-1920] EAP099/1/4/10: Missionsrat Voranschlag Stationen [1915]
EAP099/1/5/1: "[Photographs from Bruno Gutmann's private collection, kidia]" EAP099/2/1: Kirchenbau-Bestellungen etc. [1900-30]
EAP099/2/2: Korrespondenz HansFuchs Mac-Leipzig [1928-1930] EAP099/3/1: Tagebuch Bd. 3 [1896-1897]
EAP099/3/2: Tagebuch Bd. 4 [1897-1900] EAP099/3/3: Tagebuch Bd. 5 [1900-1901]
EAP099/3/4: Protokollbuch [1904-09] EAP099/3/5: Tagebuch Bd. 1 [1896-1897]
EAP099/3/6: Tagebuch Bd. 2 [1896-1897] EAP099/3/7: Tagebuch Bd. 3 [1900-1902]
EAP099/3/8: Tagebuch Bd. 4 [1902-1910] EAP099/3/9: Tagebuch[1895-1920]