Endangered Archives

EAP038: Survey, conservation and archiving of pre-1947 Telugu printed materials in India

Read more about this project
EAP038/1/1: Dharmavara charitramu [1919] EAP038/1/2: Bhojalila [1926]
EAP038/1/3: Sriharshamahakavina pranitam Naishadhakavyam [1914] EAP038/1/4: Pandommidava satabdapu Hindusanghasamskaracaritramu [1901]
EAP038/1/5: Sri Angleya cikitsa sarasangrahamu [1894] EAP038/1/6: Velugotivari vamshacaritamu leka Venkatagirirajula vamshacaritramu [1910]
EAP038/1/7: Prabhodhachandrodayamu [1893] EAP038/1/8: Sarpa vishaya sarvasva sangrahamu [1895]
EAP038/1/9: Yuddamalluni Bejavada shilashasanamu [1917] EAP038/1/10: Laksana parinayamu [1907]
EAP038/1/11: "Varashulka natakamu, anu Vani svayamvaramu [1911]" EAP038/1/12: Anupanaratnakaramu anu Vaidyashastramu [1896]
EAP038/1/13: Gramyabhashaprayoganibandhanamu [1901] EAP038/1/14: Lepaksi Krsna Natakamu - Jalakridalu [1909]
EAP038/1/15: Prakrti sastramula Pradhama Pathamulu [1910] EAP038/1/16: Raghuvamsamu [1911]
EAP038/1/17: Dilli Darbaru [1912] EAP038/1/18: Stri Purusha Premarahasyamulu [1913]
EAP038/1/19: Ramacandra Vijayamu [1913] EAP038/1/20: Tanjavuri Yandhrarajula caritra [1914]
EAP038/1/21: Satalehyapakaprakasika [1916] EAP038/1/22: Brhajjatakamu [1914]
EAP038/1/23: Hindudesa Arthasastramu [1918] EAP038/1/24: Vaidika Nilayamu: Aryula Uttaradhruva Nivasamu [1929]
EAP038/1/25: Andhra Baishajya Ratnavali [1930] EAP038/1/26: Bharatiya Citrakala [1930]
EAP038/1/27: Desinguraju Katha [1923] EAP038/1/28: Viluvidya [1924]
EAP038/1/29: Brahmanetara Vijayamu [1925] EAP038/1/30: Sarvardha Cintamani [1925]
EAP038/1/31: Pandavodyogamu [1927] EAP038/1/32: Vivahanirnaya Dipika [1928]
EAP038/1/33: Rasikajana manobhiramamu [1928] EAP038/1/34: Jatakaphala Cintamani [1928]
EAP038/1/35: Bhaskara Satakamu : Tika Tatparyasahitamu [1928] EAP038/1/36: Srisantana Venugopala satakamu [1929]
EAP038/1/37: Puratana Sanghika Paristitulu [1929] EAP038/1/38: Daksinaphrika [1928]
EAP038/1/39: Sasanapadyamanjari [1930] EAP038/1/40: Maharani JhamsiLakshmibhayi [1930]
EAP038/1/41: Saradacattamu [1930] EAP038/1/42: Brahmacaryamu [1931]
EAP038/1/43: Ayurvedhaushadharatnakaramu [1934] EAP038/1/44: Vrksayurvedamu: Andhratatparyasahitamu [1933]
EAP038/1/45: Ganakala [1934] EAP038/1/46: Mudraraksasamu [1932]
EAP038/1/47: Kamyunistu Karapatramu [1934] EAP038/1/48: Namalinganusasanamu Anu Amarakosamu [1934]
EAP038/1/49: Vijayaramagajapati: Padmanabha Yuddamu [1939] EAP038/1/50: Andhravani Samrajyamu Anu SriKrshnadevarayalu [1936]
EAP038/1/51: Sugriva Pattabhishekamu [1912] EAP038/1/52: Atmakatha: Padyakavyamu [1936]
EAP038/1/53: Gitagovinda Mahakavyamu: Asthapadulu [1936] EAP038/1/54: Radhikasamtvanamu [1936]
EAP038/1/55: Kakatiyandhrarajayuga Caritramu [1936] EAP038/1/56: Visvarupam [1936]
EAP038/1/57: Lilavati Ganitamu [1936] EAP038/1/58: Astriya Akramana [1938]
EAP038/1/59: "Prakrtisastramu, Jantuvulu, Vrksamulu [1936]" EAP038/1/60: "Sarirasastramu: Arogyavidhanamu, Prathamacikitsa [1936]"
EAP038/1/61: Andhra Bhashacaritramu 1 [1937] EAP038/1/62: Andhra Bhashacaritramu 2 [1937]
EAP038/1/63: Aphrika Pampakam [1938] EAP038/1/64: Parijatapaharanamu [1938]
EAP038/1/65: Samsthanalu [1939] EAP038/1/66: Telungu Samasyalu [1939]
EAP038/1/67: Palastayin [1939] EAP038/1/68: Vidyuchakti - Nistantriyogamu [1940]
EAP038/1/69: Bhautikavadamu [1940] EAP038/1/70: Rajaraju [1944]
EAP038/1/71: Asvasastramu [1947] EAP038/1/72: Sviyacaritramu [1944]
EAP038/1/73: France Patanam [1942] EAP038/1/74: Udyanakrshi Prathamapathamulu [1941]
EAP038/1/75: Antimaporataniki Kadalirandu [1946] EAP038/1/76: Andhralo Kamyunistu Vyatirekula Nagnasvarupam [1946]
EAP038/1/77: Nitikathanidhi [1926] EAP038/1/78: Daksinaphrika Bharatiyula Poratam [1946]
EAP038/1/79: Bharata Kamyunistu Parti Nirmana Caritra [1943] EAP038/1/80: Alampuru Sithilamulu [1946]
EAP038/1/81: Parti nirmanam [1944] EAP038/1/82: Tatvasastram Amte Emiti? [1941]
EAP038/1/83: Cennapuri Rajadhanilo Neramuluceyu jatula caritramulu [1916] EAP038/1/84: Dasabodha [1929]
EAP038/1/85: Indialoni Narsula Korakaina Pathapustakamu [1945] EAP038/1/86: Candragupta [1929]
EAP038/1/87: Andhra Nataprakasika: Sacitramu [1930] EAP038/1/88: Maharashtra Jivanaprabhatamu [1927]
EAP038/1/89: Sarvaushadhi Gunakalpakamu anu Vaidyanighantuvu [1912] EAP038/1/90: Abhinaya Svayambodhini [1915]
EAP038/1/91: Desiraju Pedabappayyagari Jivanasmriti [1928] EAP038/1/92: Balavyakaranamu [1871]
EAP038/1/93: Hrdayesvari [1925] EAP038/1/94: Vasavadatta Parinayamu [1897]
EAP038/1/95: Citranaliya Natakamu [1916] EAP038/1/96: Kalabhashini [1911]
EAP038/1/97: Sri Vaisyapuranamu: Padyakavyamu [1920] EAP038/1/98: Andhra Vyakaranamu [1916]
EAP038/1/99: Uttamastri Caritramulu [1926] EAP038/1/100: Soviyet Stri [1943]
EAP038/1/101: Jatakabodhini [1939] EAP038/1/102: Himabindu [1946]
EAP038/1/103: Kangres Karyavarganiki Kamyunistula Javabu 1 [1946] EAP038/1/104: Kangres Karyavarganiki Kamyunistula Javabu 2 [1946]
EAP038/1/105: Kangres Karyavarganiki Kamyunistula Javabu 3 [1946] EAP038/1/106: Palnati Yuddam: Burrakatha [1945]
EAP038/1/107: Bashpakanalu [1943] EAP038/1/108: Gandhi-Joshi Lekhalu [1945]
EAP038/1/109: Sardar Phrdhvisingh [1945] EAP038/1/110: Prabandharatnavali [1918]
EAP038/1/111: Anusakti Manavakalyananika? Maranahomanika? [1945] EAP038/1/112: Ranga Rajakiyalu [1945]
EAP038/1/113: Mabhumi: Natika [1947] EAP038/1/114: Susruta Sarirasthanamu: Sandhratatparyamu [1941]
EAP038/1/115: Andhraracayitalu [1947] EAP038/1/116: Soviyet Prajasvamyam [1946]
EAP038/1/117: Nanadesala Militaribalalu: Russia - Germany Yuddamu [1941] EAP038/1/118: Neti Caina [1944]
EAP038/1/119: Soviet Samyukta Rashtram - Mana Mitrarajyam [1943] EAP038/1/120: Viplavarekhalu: Kathala Samputi [1946]
EAP038/1/121: Simla Bhagavatam: Vidhinatakam [1946] EAP038/1/122: Mundadugu: Natakam [1945]
EAP038/1/123: Andhrajvala [1944] EAP038/1/124: R.S.S. Nija Svarupam [1943]
EAP038/1/125: Mana Jamindarilu [1944] EAP038/1/126: Premasundari [1923]
EAP038/1/127: Srivenkatacala Mahatmyamu [1928] EAP038/1/128: Andhrasabdacintamani [1915]
EAP038/1/129: Narayanudu : Dasavatamulu [1926] EAP038/1/130: Rajayogasaramu [1893]
EAP038/1/131: Gajendramoksamu [1927] EAP038/1/132: Andra dasakumaracaratamu [1912]
EAP038/1/133: Sumati [1907] EAP038/1/134: Satakantha Ramayanamu anu namantaramugala Sitavijayamu [1926]
EAP038/1/135: Sriramacaritramu [1927] EAP038/1/136: Vasantasena [1920]
EAP038/1/137: Anantapura caritra kathalu [1916] EAP038/1/138: Andranaishadhasaramu [1923]
EAP038/1/139: Grhanirvahakatvamu [1926] EAP038/1/140: Bhuddhunipurvajanmalu [1925]
EAP038/1/141: Acca Teluguramayanamu [1869] EAP038/1/142: Malayavathi [1915]
EAP038/1/143: Andhra Dasarupakamu [1915] EAP038/1/144: Bhagavatakathasaramu [1924]
EAP038/1/145: Dasarathi Satakamu [1926] EAP038/1/146: Andhrapadyagadya Muktavali [1928]
EAP038/1/147: Sri Mahabharata Vimarsanamu [1915] EAP038/1/148: Sisupalavadha [1870]
EAP038/1/149: Asiayakhanda Vijnanarahasyamu [1922] EAP038/1/150: Andhra Sarvakalasala Vidya pravritti [1916]
EAP038/1/151: Bhagavatakathavali [1926] EAP038/1/152: Tenali Ramakrshnakavi jivitamu Hasyakathalu [1921]
EAP038/1/153: Visakhamandalacaratramu [1927] EAP038/1/154: Madanasayakamu [1919]
EAP038/1/155: Mukundanandabhanamu [1906] EAP038/1/156: Andrahrdayamu [1927]
EAP038/1/157: Vasucaritramu [1906] EAP038/1/158: Srisurya puranamu [1927]
EAP038/1/159: Sanskrtakavijivitacaritra [1911] EAP038/1/160: Latangi [1928]
EAP038/1/161: Darpadalanamu [1927] EAP038/1/162: Laghupithikasamuccayamu [1928]
EAP038/1/163: Subhadravijayamupi vimarsanamu [1921] EAP038/1/164: Rasamanjari [1909]
EAP038/1/165: Udayagirimuttadi [1928] EAP038/1/166: Potanavemanalayugamu [1924]
EAP038/1/167: Andhramahodyamatattvamu [1920] EAP038/1/168: Purnasvatantryamu [1923]
EAP038/1/169: Dharmangadacaritramu [1919] EAP038/1/170: Niti Sangrahamu [1914]
EAP038/1/171: Sakuntala Parinayamu [1900] EAP038/1/172: Arthasastramu [1914]
EAP038/2/1: Harischandrudu [1913] EAP038/2/2: Parishramika Hindudesamu [1914]
EAP038/2/3: Jivasastrasangrahamu [1909] EAP038/2/4: Krushisastramu [1903]
EAP038/2/5: Srikrsnakarnamritamu [1895] EAP038/2/6: Japanudesa Sanghika caritra [1910]
EAP038/2/7: Hindula [1911] EAP038/2/8: Navabunandini [1915]
EAP038/2/9: Cantibidda [1918] EAP038/2/10: Radhamadhavasamvadamu [1895]
EAP038/2/11: Cidvilasa Brahmandabhyudayamu [1910] EAP038/2/12: Tinnadu Gunanidhi [1929]
EAP038/2/13: Svarajyadhvajamu [1921] EAP038/2/14: Svarnakaravyavaharamu [1918]
EAP038/2/15: Umapatyabhyudayamu anu Kaminenivamsacaritramu [1909] EAP038/2/16: Anandasamrajyamu [1929]
EAP038/2/17: Ramesvaramahatmyamu [1903] EAP038/2/18: Sringarabhallanacaritra [1928]
EAP038/2/19: Tukaramucaritramu [1913] EAP038/2/20: Devalayatatvamu [1927]
EAP038/2/21: Surabobbili [1922] EAP038/2/22: Tyagarajasvamicaritramu [1929]
EAP038/2/23: Pulindadasusilamu or Othello [1909] EAP038/2/24: Lokatantramu [1919]
EAP038/2/25: Sangitajaganmohininatakamu [1923] EAP038/2/26: Sandigdhatatvaraddhantamu [1890]
EAP038/2/27: Telugukavyadarsamu [1929] EAP038/2/28: Krishnanadimahatmyamu [1917]
EAP038/2/29: Alamkaracandrodayamu [1906] EAP038/2/30: Asokudu [1921]
EAP038/2/31: Aryabhashavibhagamu [1924] EAP038/2/32: Panduranga mahatmyamu [1887]
EAP038/2/33: Mayavadotpattikramamu [1926] EAP038/2/34: Palnati paurushamu [1928]
EAP038/2/35: Nirvacanottara ramayanamu [1916] EAP038/2/36: Srikrishnabharatamu [1918]
EAP038/2/37: Dharmaraja vijayamu [1913] EAP038/2/38: Ramarajucaritramu : Karnatakarajyanasanamu [1907]
EAP038/2/39: Adidamu Surakavi [1919] EAP038/2/40: Ramkabir natakamu [1926]
EAP038/2/41: Varakanta [1904] EAP038/2/42: Vijayanandana Vilasamu [1919]
EAP038/2/43: Guruparamparaprabhavamu [1885] EAP038/2/44: Tapatisamvaranamu [1923]
EAP038/2/45: Sivarahasya khandamu [1902] EAP038/2/46: Sujnana candrodayamu [1912]
EAP038/2/47: Sabdartha cintamani [1906] EAP038/2/48: Paramayogi vilasamu [1928]
EAP038/2/49: Indrahalyavilasambanunatakamu [1898] EAP038/2/50: Asvalaksanasaramu [1929]
EAP038/2/51: Viduraniti [1902] EAP038/2/52: Bhaminivilasamu [1902]
EAP038/2/53: Ahalyabayi [1902] EAP038/2/54: Sadhurakshakasatakamu [1903]
EAP038/2/55: Lady Jean Gre [1904] EAP038/2/56: Damayanticaritramu [1911]
EAP038/2/57: Suvratanirvacanamu [1914] EAP038/2/58: Arogyamargabodhini [1921]
EAP038/2/59: Pranayakusumamu [1922] EAP038/2/60: Ciranjivulu [1928]
EAP038/2/61: Srikrishnalilasukamu Cintamani [1923] EAP038/2/62: Avadhanamanjari [1927]
EAP038/2/63: Bharatisampradayamu [1929] EAP038/2/64: Mairavanacaritramu [1914]
EAP038/2/65: Nirvacana bhagiradhopakhyanamu [1907] EAP038/2/66: Yayaticaritra [1895]
EAP038/2/67: Bhawtikasastramu [1911] EAP038/2/68: Vriksasastramu [1916]
EAP038/2/69: Prathamasandhikudu [1924] EAP038/2/70: Sarvalaksanasarasangrahamu [1901]
EAP038/2/71: Svasamrajyavaibhavamu [1927] EAP038/2/72: Aryadharma Pratyakshaphalabodhini [1923]
EAP038/2/73: Satyanarayana Vratamahatmyamu [1929] EAP038/2/74: Natya-asokamu [1927]
EAP038/2/75: Valmiki Vijayamu [1919] EAP038/2/76: Jayacandravijayamu [1919]
EAP038/2/77: Vyavasayaprakasika [1902] EAP038/2/78: Jaimini Bharatamu [1929]
EAP038/2/79: Sri Yacasurendra Vijayamu [1910] EAP038/2/80: Srirangamahatmyamu [1912]
EAP038/2/81: Ganavidyavinodini [1915] EAP038/2/82: Sukranitisaramu [1918]
EAP038/2/83: Nalacaritramu : Dvipadakavyamu [1916] EAP038/2/84: Matsyapuranamu [1912]
EAP038/2/85: Bhavanarayanasatakamu [1911] EAP038/2/86: Dvirephavarnadarpanamu [1903]
EAP038/2/87: Ekabhashalipiprasamsa [1912] EAP038/2/88: Sisupalavadha [1887]
EAP038/2/89: Kanthabharanamu [1926] EAP038/2/90: Sarasvati [1925]
EAP038/2/91: Bammera Potana niketanacarca [1920] EAP038/2/92: Srihalasyamahatmyamu [1888]
EAP038/2/93: Appakaviyamu [1901] EAP038/2/94: Andhraraghuvamsamu [1913]
EAP038/2/95: Vishucikarogasamani [1895] EAP038/2/96: Sukhamargabodhini [1891]
EAP038/2/97: Pandugakatnamu [1927] EAP038/2/98: Srisitamahatmyamu anu Adbhutottararamayanamu [1907]
EAP038/2/99: Varnavashyakata [1911] EAP038/2/100: "Asahanaranyanirmulanakutharamu, Part - I [1893]"
EAP038/2/101: Kavyalankarasangrahamu anu namantaramugala Narasabhupaliyamu [1920] EAP038/2/102: Kavitvopayanamu [1917]
EAP038/2/103: Vajranabhacaritramu [1929] EAP038/2/104: Sangamesvarasthalapuranamu [1925]
EAP038/2/105: Gautami Mahatmyamu [1891] EAP038/2/106: Parthivapathartha cikitsacandrika [1917]
EAP038/2/107: Jivanavedamu [1911] EAP038/2/108: Sriramakrishnaparamahamsajivitamu [1917]
EAP038/2/109: Durmargacaritramu [1906] EAP038/2/110: Svapnayatra [1929]
EAP038/2/111: Nalopakhyanamu [1927] EAP038/2/112: Abrahamu Linkanu caritra [1907]
EAP038/2/113: Dilipacaritra [1902] EAP038/2/114: Sivasilamu [1926]
EAP038/2/115: Andhramimamsarthasaramu [1929] EAP038/2/116: Srivicaracandrodayamu [1926]
EAP038/2/117: Prasannayadavanatakamu [1928] EAP038/2/118: Andhravirulu [1929]
EAP038/2/119: Hindudesadaridryamu [1907] EAP038/2/120: Sarvamatasammatamainamatamu [1907]
EAP038/2/121: Anityanityavyatyasamu [1926] EAP038/2/122: Sringaralahari anu namantaramugala Andhravasavadatta [1899]
EAP038/2/123: Srivishnumayavilasamu [1898] EAP038/2/124: Japan Desacaritramu [1904]
EAP038/2/125: Brihannalanatakamu leka Uttara Gograhanamu [1929] EAP038/2/126: Srirangasatakamu [1904]
EAP038/2/127: Sriramakadhapratipadaka dairyasatakamu [1904] EAP038/3/1: Kimmuru Kaifiyatu [1915]
EAP038/3/2: Arthasastra Chandrika [1922] EAP038/3/3: Vandemataram: Maulana Mahammadali Jivitamu [1923]
EAP038/3/4: Svarajyasadhana [1921] EAP038/3/5: Rangaraya Charitra [1871]
EAP038/3/6: Malapalli: Sanga Vijayamu [1922] EAP038/3/7: Jatakanubhavasaramu [1924]
EAP038/3/8: Balajyotirbhodhini [1922] EAP038/3/9: Purvakalamritamu [1924]
EAP038/3/10: Jatakamani [1928] EAP038/3/11: Jyotishasastrasangrahamu [1929]
EAP038/3/12: Jyotissiddantasangrahamu [1898] EAP038/3/13: Visvakarmaprakasika anu vastusastramu [1896]
EAP038/3/14: Rettamatasastramu [1906] EAP038/3/15: Ayurdayadipika [1929]
EAP038/3/16: Svaracintamani anu namantaramugala Svarasastramu [1927] EAP038/3/17: Jantri [1918]
EAP038/3/18: Stri Jatakamu [1926] EAP038/3/19: Jyotishamritasaramu [1895]
EAP038/3/20: Sarvasakunaprakashika [1888] EAP038/3/21: Daivagna Sikhamani anu Jyotishagrantharatnamu [1928]
EAP038/3/22: Jyotisharnanitamu [1926] EAP038/3/23: Jatakacandrika Gopalaratnakaramu [1919]
EAP038/3/24: Saravali [1923] EAP038/3/25: Ganakanandamu [1889]
EAP038/3/26: Muhurta ratnavali [1911] EAP038/3/27: Muhurtamartandamu [1901]
EAP038/3/28: Muhurtadarpanamu [1925] EAP038/3/29: Pracinavidyapithamulu [1921]
EAP038/3/30: Jatiya vidya [1925] EAP038/3/31: Srikrishnuni Desaseva [1926]
EAP038/3/32: Devaneni Subbayya Chaudarigari Divyajivacaritramu [1926] EAP038/3/33: Suryanamaskaradarpanamu [1926]
EAP038/3/34: Vasishtajanakasamvadamu [1891] EAP038/3/35: Marmasastramu [1894]
EAP038/3/36: Brahmavidya [1899] EAP038/3/37: Sambavijayamu [1928]
EAP038/3/38: Vitantuvivahasastrapramanakhandanamu [1927] EAP038/3/39: Satihitabodhini [1916]
EAP038/3/40: Kaivalya Navanitamu [1882] EAP038/3/41: Vivahavayodarpanamu - Vivahapaddati [1927]
EAP038/3/42: Janakasulabhasamvadamu [1896] EAP038/3/43: Brahmasutrardha Kalpavalli [1886]
EAP038/3/44: Sitaramanjaneya Samvadardhasangrahamu [1896] EAP038/3/45: Naradopasloka Samvadamu [1885]
EAP038/3/46: Parikshijjananamu [1919] EAP038/3/47: Brahmasamajacaritra [1913]
EAP038/3/48: Srikapiladevahutisamvadamu [1903] EAP038/3/49: Athidhipuja [1924]
EAP038/3/50: Srivarahunicaritramu [1911] EAP038/3/51: Iropadesasevakulu [1917]
EAP038/3/52: Nuzealand: Videsi Yatra Charitra Kathalu [1918] EAP038/3/53: Maharashtravirulu [1921]
EAP038/3/54: Peddapura Samsthana Caritra Vimaranamu [1918] EAP038/3/55: Angleyarajya Mahopakaramulu [1911]
EAP038/3/56: Gunturusima Purvarangamu [1913] EAP038/3/57: Desa Charitramu [1919]
EAP038/3/58: Citturu Jilla Charitra [1928] EAP038/3/59: Godavari Jilla Charitra [1928]
EAP038/3/60: Hindusundarimanula Caritramu 3 [1924] EAP038/3/61: Sriyuta Kuci Narasimhamu Pantulu [1922]
EAP038/3/62: Laddagiri Ramadasugari Lila [1928] EAP038/3/63: Gunturu Mastan Caritramu [1927]
EAP038/3/64: Desoddarakulu [1926] EAP038/3/65: Bhugolavacakamu: Nelluru Jilla [1916]
EAP038/3/66: Rohini Candraguptamu [1913] EAP038/3/67: Bhuvanamohini [1901]
EAP038/3/68: Sita Kalyanamu [1897] EAP038/3/69: Svayamprabha [1918]
EAP038/3/70: Carumatimohanamu [1929] EAP038/3/71: Vangadesa Vanijudu [1911]
EAP038/3/72: Sukesi [1916] EAP038/3/73: Indiradevi [1914]
EAP038/3/74: Lalabayi [1918] EAP038/3/75: Malayavati [1915]
EAP038/3/76: Kotta Gangaparinayamu [1910] EAP038/3/77: Rajyalakshmiparinayamu [1918]
EAP038/3/78: Timmanayanicaritrambanu Padyakavyamu [1919] EAP038/3/79: Nirakaranodyamatatvamu [1922]
EAP038/3/80: Nalacaritramu [1874] EAP038/3/81: Mahilakalabhodhini [1898]
EAP038/3/82: Markandeyanatakamu [1923] EAP038/3/83: Kantamati [1925]
EAP038/3/84: Pururava [1927] EAP038/3/85: Araticettu [1912]
EAP038/3/86: Satyavijayamu [1897] EAP038/3/87: Sri Sitaramanjaneya Samvadamu [1881]
EAP038/3/88: Vaidyasiromani [1923] EAP038/3/89: Injection Vidhanamu [1927]
EAP038/3/90: Dhanvantari Vijayamu [1923] EAP038/3/91: Dhanvantari Cikitsasaramu [1911]
EAP038/3/92: Prasavamulalo Prathamasahayamu [1929] EAP038/3/93: Daivagnayasovibhushanamu [1900]
EAP038/3/94: Mallikagutchamu [1915] EAP038/3/95: Sasirekha [1926]
EAP038/3/96: Sri Jhamsi Maharani Lakshmibayi Caritra [1924] EAP038/3/97: Renativirudu [1925]
EAP038/3/98: Rajasundari [1926] EAP038/3/99: Dharmapaludu [1929]
EAP038/3/100: Skantaratikota leka Ayaskantadurgamu [1926] EAP038/3/101: Mrinalini [1913]
EAP038/3/102: Srikrishnarayabaramu [1928] EAP038/3/103: Umapati Vijayamu [1914]
EAP038/3/104: Prasannayadavanatakamu [1914] EAP038/3/105: Satidevi [1915]
EAP038/3/106: Dhiramatirani Caritramu [1920] EAP038/3/107: Hamsavimsatikathalu [1886]
EAP038/3/108: Ranisamyuktanatakamu [1909] EAP038/3/109: Sangabhupaliyamu [1929]
EAP038/3/110: Cintamanivilasamu [1919] EAP038/3/111: Garudagarvabhangamu [1929]
EAP038/3/112: Madyapananishedamu [1926] EAP038/3/113: Padmanabhayuddamu [1927]
EAP038/3/114: Ramamohananatakamu [1913] EAP038/3/115: Jayantha Jayapaliyamu [1916]
EAP038/3/116: Candragupta [1911] EAP038/3/117: Ramadasiyamu [1923]
EAP038/3/118: Sangita Srikrishna Niryanamu [1913] EAP038/3/119: Abhinavaraghavamu [1911]
EAP038/3/120: Cintamani leka Bilvamangala [1924] EAP038/3/121: Netrendriyamu - Dini Samrakshana [1921]
EAP038/3/122: Gayakaparijatamu [1877] EAP038/3/123: Sangitasudhasangrahamu [1909]
EAP038/3/124: Vedadri Mahatmyamu [1915] EAP038/3/125: Pasunetra Cikitsa [1929]
EAP038/3/126: Sukharogacikitsaratnakaramu [1923] EAP038/3/127: Santanaphaladayini [1915]
EAP038/3/128: Vaidyamritamu [1880] EAP038/3/129: Sadvaidyajivanamu [1876]
EAP038/3/130: Jatakaphalamanimanjari [1921] EAP038/3/131: Santanaratnakaramu [1928]
EAP038/3/132: Prasuticandrika anu Jyotishagranthamu [1907] EAP038/3/133: Srijivayatra [1925]
EAP038/3/134: Ajnatadesa Sancari [1926] EAP038/3/135: "39 va Bharatajatiya Mahasabha, Belgamu [1926]"
EAP038/3/136: Naluvuru Mantrula katha [1917] EAP038/3/137: Gautamabudda Caritramu [1918]
EAP038/3/138: Cuddapah Mandala Caritramu [1927] EAP038/3/139: Dharmasastraratnakaramu [1896]
EAP038/3/140: Aryavaishyavyavasthavivakshani [1926] EAP038/3/141: Tarabayi [1917]
EAP038/3/142: Prabhavati [1911] EAP038/3/143: Kshatriyula Vamsavali [1903]
EAP038/3/144: Bobbili Bebbuli [1917] EAP038/3/145: Candragupta [1913]
EAP038/3/146: Catupadyamanjari [1913] EAP038/3/147: Nepolean Bonaparte Jivitamu [1929]
EAP038/3/148: Anibesentu Jivitamu [1920] EAP038/3/149: Madarasu Estetla Landu Actu anu 1908 actu [1909]
EAP038/3/150: Sasanasabhyalu [1923] EAP038/3/151: Bharata Mahila [1926]
EAP038/3/152: Jatibhedamu [1916] EAP038/3/153: Bhakta Caritamritamu [1907]
EAP038/3/154: Frenci Svatantrya Vijayamu [1923] EAP038/3/155: Hardinji Prabhuvu [1915]
EAP038/3/156: Navina Godavari Jilla Bhugolamu [1923] EAP038/3/157: Hindudesa Charitramu [1924]
EAP038/3/158: Navina Krishna Jilla Bhugolamu [1923] EAP038/3/159: Trojan Yuddamu [1924]
EAP038/3/160: Plasy Yuddamu [1924] EAP038/3/161: Hindudesa Caritramu [1924]
EAP038/3/162: Gunturu Caritra [1923] EAP038/3/163: Palnati Yuddamu [1924]
EAP038/3/164: Bajirayuni Caritra [1923] EAP038/3/165: Loka Caritramu [1913]
EAP038/3/166: Apostaludaina Poulu Romiyulaku Vrasina Patrika [1915] EAP038/3/167: Congress Kaburlu [1924]
EAP038/3/168: Bharata Svarajyayuddamu [1928] EAP038/3/169: Mahatma Gandhi Jivitamu [1921]
EAP038/3/170: Punyakshetramulu [1927] EAP038/3/171: Koyala Caritra [1922]
EAP038/3/172: Pandita Ramabayi Caritramu [1910] EAP038/3/173: Gurujada Gramadevasthanamula Caritramu [1928]
EAP038/3/174: Vaishyavidya Bhanudayamu [1929] EAP038/3/175: Mutnuri Sivaramakrishnayya Jivitamu [1923]
EAP038/3/176: Chandragupta Chakravarti [1912] EAP038/3/177: Benjiminu Franklinu Jivita Charitramu [1917]
EAP038/3/178: Sri Victoria Maharani Caritramu [1904] EAP038/3/179: Ganginidvamsa Chandrika anu Ravipativari Vamsavali [1927]
EAP038/3/180: Gandikota Caritra [1925] EAP038/3/181: 38 va Bharata Jatiya Mahasabha [1923]
EAP038/3/182: Srikrishnadevarayala Caritramu [1907] EAP038/3/183: Stri Dharmakatharatnavali [1899]
EAP038/3/184: Amerika Samyuktha Rashtramulu [1924] EAP038/3/185: Amerika Vartaka Caritra [1913]
EAP038/3/186: Hindudesa Rajyanga Caritramu [1927] EAP038/3/187: Pradhamika Britishu palananandali Hindudesa Arthika Caritramu [1910]
EAP038/3/188: Mahadeva Govinda Ranade [1916] EAP038/3/189: Taruna Hindudesamu [1927]
EAP038/3/190: Redla Vamsa Caritramu [1917] EAP038/3/191: Kondaviti Caritra [1924]
EAP038/3/192: Nanaku Charitra [1920] EAP038/3/193: Angleya Samrajya Caritramu [1921]
EAP038/3/194: Jirna Karnataka Caritramu [1903] EAP038/3/195: Srirani Ravu Ramanamamba [1926]
EAP038/3/196: British Prabhutvamu Valana Hindudesamunaku Kaligina Labhyamulu [1914] EAP038/3/197: Pracina Bharata Grama Paripalana [1926]
EAP038/3/198: Palnati Viracaritramu [1929] EAP038/3/199: Sri Vemana Yogi Jivitamu [1917]
EAP038/3/200: Bhatta Rajaputra Suryodayamu [1928] EAP038/3/201: Sripadmavati Srivenkatesvara Kshetra Mahatmyamu [1927]
EAP038/3/202: Ganganadi [1926] EAP038/3/203: Simhacala Yatra [1928]
EAP038/3/204: Phahiyan Bharata varshayatra [1926] EAP038/3/205: Hindudesa charitra kathalu [1925]
EAP038/3/206: Grama Punarnirmanamu [1925] EAP038/3/207: Andhra Rajulu [1929]
EAP038/3/208: Visakhapattanamu Jilla Bhugolamu [1929] EAP038/3/209: Turpu Godavari Jilla Bhugolamu [1929]
EAP038/3/210: Bhautika Bhugolamu [1921] EAP038/3/211: Votu [1923]
EAP038/3/212: Prapancha Charitra [1914] EAP038/3/213: Srikalahasti Caritramu [1894]
EAP038/3/214: Saptamedvardu Jivitamu [1911] EAP038/3/215: Kabirudasu Caritramu [1919]
EAP038/3/216: Haidarali [1914] EAP038/3/217: Alwarula Acaryula Trayamu [1916]
EAP038/3/218: Ratnamu - maggamu [1928] EAP038/3/219: Rajanitisaramu [1926]
EAP038/3/220: Haindava Svarajyamu [1921] EAP038/3/221: Srikasiramesvaradi Ksetrapradarsini [1924]
EAP038/3/222: Vandemataram: Gandhi Mahatmuni Nirbhandhamu [1922] EAP038/3/223: Tirthayatra Pradarshini [1929]
EAP038/3/224: Prince of Wales Hindusthan Sandarshanamu [1877] EAP038/3/225: Haindava Cakravartulu [1923]
EAP038/3/226: Devarakota (Challapalli) Samsthana Charitra [1924] EAP038/3/227: Kangundi Zamindari Charitramu [1917]
EAP038/3/228: Angaluru Grama Bhugolamu [1913] EAP038/3/229: Anantapuram Jilla Charitra [1928]
EAP038/3/230: Indiyalo Yuvaraju Prayanamu [1906] EAP038/3/231: Kasiyatra [1914]
EAP038/3/232: Surabhivari Vamsa Charitramu [1913] EAP038/3/233: Boyaru Yuddamu [1902]
EAP038/3/234: Sri ravu Vamsiyula Charitramu [1902] EAP038/3/235: Asoka Mahacakravarti Jivitamu [1909]
EAP038/3/236: Caturtha Reddi Mahasabha Reddi Kula Prabhodhamu [1920] EAP038/3/237: Sampurna Svarajyamu [1921]
EAP038/3/238: Tirumalai Tirupathi Yatra [1923] EAP038/3/239: Nilimandu Caritramu [1890]
EAP038/3/240: Bhugola Sastramu - Cenna Rajadhani [1928] EAP038/3/241: Svadesamu - Paradesamu [1917]
EAP038/3/242: Yuddamu - Angleya Rajyamu [1915] EAP038/3/243: Visakhapattanamu Jilla Charitra [1928]
EAP038/3/244: Gunturu Jilla Bhugolamu [1923] EAP038/3/245: Jirna Vijayanagara Caritramu [1927]
EAP038/3/246: Iropakhanda Yuddacaritramu [1915] EAP038/3/247: British Samrajya Bhugolamu [1922]
EAP038/3/248: Krishna Jilla Charitra [1928] EAP038/3/249: Ballari Jilla Charitra [1928]
EAP038/3/250: Hindudesa Caritramu [1913] EAP038/3/251: Bharatiyulayupaniveshamulu [1914]
EAP038/3/252: Gunturu Mandala Prathama Vysyamahasabha [1924] EAP038/3/253: Nujiviti prabhuvlagu Apparayula Vamsacaritra [1929]
EAP038/3/254: Prapanca Bhugolamu [1917] EAP038/3/255: Dhilli Samrajyamu [1911]
EAP038/3/256: Brahmamgari Mathamunakubovu Majililu [1905] EAP038/3/257: Prathama Kamma Mahajanasabha - 1910 [1910]
EAP038/3/258: Machilipattana Bhugolamu [1929] EAP038/3/259: Bharata Dasyamu [1928]
EAP038/3/260: Svarajyamu : British Samrajyanthamu [1918] EAP038/3/261: Akbaru Caritra [1908]
EAP038/3/262: Narasaravupeta Caritramu [1927] EAP038/3/263: The Historical Geography of Madras Presidency [1928]
EAP038/3/264: Great Britain Caritra [1922] EAP038/3/265: Hindusundarimanula Caritramu 2 [1924]
EAP038/3/266: Srisivasankarakavi Jivitamu [1917] EAP038/3/267: George Stevensongari Charitramu [1897]
EAP038/3/268: Sviyacaritramu [1911] EAP038/3/269: Rayana Bhaskara Mantri Caritramu [1900]
EAP038/3/270: Srinadha Caritramu [1908] EAP038/3/271: Srimahapativratala Charitramu [1911]
EAP038/3/272: Ramamohana Vidyasagara Caritrakopanyasalu [1912] EAP038/3/273: Devendranatha Caritramu [1913]
EAP038/3/274: Ramathirthasvami [1914] EAP038/3/275: Sri Virabrahmamugari Jivita Caritramu [1929]
EAP038/3/276: Acaryatrayam [1918] EAP038/3/277: Ravela Mallikarjuna Caritra [1910]
EAP038/3/278: Rayana Bhaskaramantri Caritra [1910] EAP038/3/279: Pundarika Bhaktuni Caritramu [1924]
EAP038/3/280: Mahaniya Caritra [1923] EAP038/3/281: Gautamabudda Caritramu [1924]
EAP038/3/282: Purushottamacaryulavari Jivitamu [1914] EAP038/3/283: Sribhavanarushi Caritramu [1923]
EAP038/3/284: Paramahamsa Caritra [1922] EAP038/3/285: Mustafa Kamala Pasha Sampurna Jivita Charitra [1922]
EAP038/3/286: Srimadramanuja Charitramu [1922] EAP038/3/287: Sviya Caritramu [1922]
EAP038/3/288: Sriramathirthasvami [1923] EAP038/3/289: Asokudu [1920]
EAP038/3/290: Haindava Cakravatlula Jivitamulu [1925] EAP038/3/291: Srikalidasa Caritra [1925]
EAP038/3/292: Mahakavi Kasidasa Caritramu [1925] EAP038/3/293: Sati Sakkubayi caritra [1924]
EAP038/3/294: Desabandhu Cittaranjanudasu Jivitamu [1925] EAP038/3/295: Sriramanuja Caritramu [1924]
EAP038/3/296: Yayati Caritra [1925] EAP038/3/297: Sribhadracala Ramadasu Caritramu [1927]
EAP038/3/298: Sriraniravujaggamamba [1927] EAP038/3/299: Valmiki caritramu [1919]
EAP038/3/300: Gurugovind Charitra [1921] EAP038/3/301: Tata Jivitamu [1921]
EAP038/3/302: Rani Samyuktha [1908] EAP038/3/303: Ramathirthasvami Jivitamu [1926]
EAP038/3/304: Panditaraya Jivitamu [1926] EAP038/3/305: Tenali Ramakrishnakavi Caritramu [1927]
EAP038/3/306: Motaparti Venkatanarayana Chaudarigari Jivitha Charitra [1926] EAP038/3/307: Bhogaraju Lakshminarasimhamgari Jivitamu [1928]
EAP038/3/308: Rudramadevi [1929] EAP038/3/309: Siddhartha Caritramu [1919]
EAP038/3/310: William Bentikku Prabhuvu [1919] EAP038/3/311: Dadabayi Nauroji [1921]
EAP038/3/312: Srimadapparaya Sviyacaritramu [1915] EAP038/3/313: Sriraja Sri Surabhi Venkata Lakshmaraya [1929]
EAP038/3/314: Sri Phiroji Rishi Jivita Caritramu [1928] EAP038/3/315: Sri Vivekanandasvami Jivitamu [1908]
EAP038/3/316: Sri Celikani Lachharaya Jivita Caritramu [1924] EAP038/3/317: Giriraya Vijayamu [1928]
EAP038/3/318: Rana Tikkana Caritra [1928] EAP038/3/319: Purandaradasu Caritramu [1904]
EAP038/3/320: Divan Bahaddar Kommireddi Suryanarayanamurti nayudugari divyajivitamu [1927] EAP038/3/321: Srirani Ravu Bhavayamba [1928]
EAP038/3/322: Varrangal Ontimitta Vivadamu: Potanamatya Kavi [1918] EAP038/3/323: Mahakavi Kalidasa Charitra [1928]
EAP038/3/324: Majini Jivitamu [1929] EAP038/3/325: Sankara Jivita Caritramu [1928]
EAP038/3/326: Mahapurushula Jivicaritramu [1911] EAP038/3/327: Midatambhotlu Sviya Charitra [1922]
EAP038/3/328: Bammera Potaraju [1926] EAP038/3/329: Sri Venkatadri Svamulavari Charitramu [1906]
EAP038/3/330: Cilambu Adinarayanappanayudu gari pavitramagu caritramu [1924] EAP038/3/331: Gandhi gari jivita caritramu [1914]
EAP038/3/332: Srimadvallabhacarya Caritramu [1900] EAP038/3/333: Bhakta Vijayamu [1905]
EAP038/3/334: Srikrishnadevarayalu [1926] EAP038/3/335: Kamineni Venkayakhyuni Caritramu [1911]
EAP038/3/336: Angla Mahila Lalamala Caritramulu [1921] EAP038/3/337: Sathpathamu leka Chintala Raghunathavarma gari Jivitamu [1918]
EAP038/3/338: Srisankara Bhagavatpadacarya Caritramu [1928] EAP038/3/339: Rangaraya Jivitamu [1911]
EAP038/3/340: Dayananda Sarsvatula Caritramu [1907] EAP038/3/341: Gautamabuddhudu [1915]
EAP038/3/342: Life of Timmarasu [1917] EAP038/3/343: Buddundu [1924]
EAP038/3/344: Citraratnamu [1894] EAP038/3/345: Balavivekacintamani [1881]
EAP038/3/346: Peddabalasiksha [1921] EAP038/3/347: Drill and Field Excercises : Including Flag Drill [1915]
EAP038/3/348: Arithmetic and experimental Geometry [1928] EAP038/3/349: Balikanithipustakamu [1923]
EAP038/3/350: Geography of the Madras Presidency [1925] EAP038/3/351: India Samrajya Simhalapu Bhugolasastramu [1928]
EAP038/3/352: The Modern Telugu Prose [1911] EAP038/3/353: Cinnadevi Caritramu [1905]
EAP038/3/354: Jatiyavidya [1923] EAP038/3/355: Britanu Caritramu [1927]
EAP038/3/356: Ankaganitamu [1924] EAP038/3/357: Kanta [1924]
EAP038/3/358: Nutana Ganjam Jilla Bhugolamu [1929] EAP038/3/359: Upadhyayadarsanamu [1924]
EAP038/3/360: Sisusvabhavamu [1929] EAP038/3/361: Dharmaguptacaritra [1925]
EAP038/3/362: Poleramma Dandakamu [1923] EAP038/3/363: Bhamakalapamu - Parijatamu [1913]
EAP038/3/364: Kalidasu Caritramu [1928] EAP038/3/365: Lalita [1922]
EAP038/3/366: Kalabhanu Vijayamu [1927] EAP038/3/367: Vijayasimhudu [1914]
EAP038/3/368: Kesari Vilasamu [1911] EAP038/3/369: Rangaraju [1916]
EAP038/3/370: Mohanavalli [1907] EAP038/3/371: Rajyasri [1926]
EAP038/3/372: Lila leka Surendra Nagaramani [1914] EAP038/3/373: Cintamani [1921]
EAP038/3/374: Dilarama [1917] EAP038/3/375: Vimaladevi [1916]
EAP038/3/376: Mayaraksasuni Jayincina Manorama katha [1914] EAP038/3/377: Premamu [1913]
EAP038/3/378: Kuvalayananda Prakashamanu [1893] EAP038/3/379: Priyanveshanamu [1916]
EAP038/3/380: Nene anu Amogha Nirupaka Navala [1918] EAP038/3/381: Virapuja [1921]
EAP038/3/382: Amritavalli [1917] EAP038/3/383: Kohenuru [1927]
EAP038/3/384: Sringaravalli [1913] EAP038/3/385: Ghanakaryamulu: Caritra Kathalu [1917]
EAP038/3/386: Caturika [1917] EAP038/3/387: Bharatavirudu: Arjunudu [1917]
EAP038/3/388: Rajahamsa [1917] EAP038/3/389: Gaurisankara Samvadamu [1914]
EAP038/3/390: Anasuya [1918] EAP038/3/391: Simantini [1925]
EAP038/3/392: Turpu Aphrika Narabhakshaka Simhamulu [1925] EAP038/3/393: Kalavati [1909]
EAP038/3/394: Dasakumaracaritra [1929] EAP038/3/395: Budabukkalavadu [1913]
EAP038/3/396: Pativratasiromanulu [1925] EAP038/3/397: Amba Caritramu [1925]
EAP038/3/398: Gulebakavali katha [1895] EAP038/3/399: Vimalanandamu [1929]
EAP038/3/400: Lalita [1915] EAP038/3/401: Prachhanna Pandavamu [1919]
EAP038/3/402: Tirupatamma mahima [1922] EAP038/3/403: Vedavati anu Hindu Sundari Jivitamu [1920]
EAP038/3/404: Nayapradipamu - Vigrahamu [1892] EAP038/3/405: Sucaritra [1929]
EAP038/3/406: Udayalaksha [1913] EAP038/3/407: Kuntala [1915]
EAP038/3/408: Kamalamanilekalu [1917] EAP038/3/409: Nandakumaravadha : Chaitusingh [1929]
EAP038/3/410: Kondapalli Muttadi [1929] EAP038/3/411: Sita [1927]
EAP038/3/412: Poluraju Caritramu [1929] EAP038/3/413: Srimadvirabrahmendravijayamu [1926]
EAP038/3/414: Viravanitalu [1929] EAP038/3/415: Bharatanarimanulu [1929]
EAP038/3/416: Citrangi [1927] EAP038/3/417: Mayasabha [1926]
EAP038/3/418: Rajasuyamu [1926] EAP038/3/419: Anjaneya Caritramu [1927]
EAP038/3/420: Kucela Caritra [1927] EAP038/3/421: Virakantalu [1927]
EAP038/3/422: Lalita [1928] EAP038/3/423: Kausalya [1927]
EAP038/3/424: Recukka Pagaticukkala kathalu [1879] EAP038/3/425: Cora Sikhamani [1923]
EAP038/3/426: Lalita Kumari [1915] EAP038/3/427: Balanagammakatha [1917]
EAP038/3/428: Srimathi [1918] EAP038/3/429: Ushaparinayanatakamu [1882]
EAP038/3/430: Sukhamanjariparinayamu [1896] EAP038/3/431: Raghuvamsakatha [1918]
EAP038/3/432: Apurva Pratibha [1919] EAP038/3/433: Tezasingu [1915]
EAP038/3/434: Kantham Kathalu [1927] EAP038/3/435: Kalavati Kalyanamu [1910]
EAP038/3/436: Simhagadavamu [1925] EAP038/3/437: Viramati [1911]
EAP038/3/438: Purnanandamu [1922] EAP038/3/439: Lagarayipituri [1928]
EAP038/3/440: Vinodini [1923] EAP038/3/441: Manasingu [1915]
EAP038/3/442: Sitaramamu [1912] EAP038/3/443: Lakshmanamurcha [1926]
EAP038/3/444: Sundarakanda [1897] EAP038/3/445: Vasantika anu Cenculakshmi [1924]
EAP038/3/446: Parimala [1915] EAP038/3/447: Kamalini [1916]
EAP038/3/448: Betala Pancavimsati [1912] EAP038/3/449: Marutivijayamu leka Hanuman [1925]
EAP038/3/450: Khasimajili Kathalu [1900] EAP038/3/451: Indumukhi [1915]
EAP038/3/452: Sushila [1915] EAP038/3/453: Satyabayi: Caritra Vishayaka Navala [1913]
EAP038/3/454: Harischandra Caritra: Vacanamu [1920] EAP038/3/455: Ratnakumari [1918]
EAP038/3/456: Marakatamanjusha [1919] EAP038/3/457: Duradrusthavantulu [1913]
EAP038/3/458: Sushilavilasamu [1910] EAP038/3/459: Padmavathi [1914]
EAP038/3/460: Kalighatta Rahasyamu [1928] EAP038/3/461: Manorama [1913]
EAP038/3/462: Maniharamu [1926] EAP038/3/463: Rahasyasodhanamu [1929]
EAP038/3/464: Pancatantramu [1922] EAP038/3/465: Narendraguptudu [1925]
EAP038/3/466: Sahasika [1923] EAP038/3/467: Rupalata [1917]
EAP038/3/468: Vajranabhavijayamu [1910] EAP038/3/469: Aggiramudu [1919]
EAP038/3/470: Bhayankara Badachor [1927] EAP038/3/471: Ramasundari [1928]
EAP038/3/472: Kalasarpi [1927] EAP038/3/473: Padmarani [1923]
EAP038/3/474: Jayaprada natakamu [1925] EAP038/3/475: Suvarnapatakamu [1929]
EAP038/3/476: Shyamala [1927] EAP038/3/477: Jada Bharatundu [1925]
EAP038/3/478: Rupa Sundari [1928] EAP038/3/479: Madhavilata [1923]
EAP038/3/480: Pramada [1925] EAP038/3/481: Rahasyabhedanamu [1925]
EAP038/3/482: Bhayankara Rakshasi anu Parvathibayi [1927] EAP038/3/483: Dharmasamrajyamu [1927]
EAP038/3/484: Lakshmiprasadamu [1923] EAP038/3/485: Kanakangi [1923]
EAP038/3/486: Mayavi [1921] EAP038/3/487: Viramati [1923]
EAP038/3/488: Ugra Bhairavamu [1925] EAP038/3/489: Mohinimanoharamu [1926]
EAP038/3/490: Pramadavanamu [1926] EAP038/3/491: Vanga Vijeta [1914]
EAP038/3/492: Kumudvati [1924] EAP038/3/493: Citralekha [1924]
EAP038/3/494: Kamalakumari [1914] EAP038/3/495: Indira [1929]
EAP038/3/496: Amaravijayamu [1927] EAP038/3/497: Kadambari Kathasaramu [1928]
EAP038/3/498: Veshyalampatamu [1917] EAP038/3/499: Mogalayi darbaru [1927]
EAP038/3/500: Sarada [1914] EAP038/3/501: Vilasakumari [1926]
EAP038/3/502: Vinodini [1923] EAP038/3/503: Jayasenudu [1928]
EAP038/3/504: Ushaparinayamu [1914] EAP038/3/505: Kondapalli Muttadi [1925]
EAP038/3/506: Sobhavati [1924] EAP038/3/507: Rajasekhara Caritramu [1925]
EAP038/3/508: Viratrayamu [1918] EAP038/3/509: Bhayankara Nari Pisaci [1925]
EAP038/3/510: Patitanalani [1929] EAP038/3/511: Vanadurgamu [1929]
EAP038/3/512: Lakshmikantamu [1928] EAP038/3/513: Rudramadevi [1918]
EAP038/3/514: Cinnahastamu [1929] EAP038/3/515: Lalitabayi [1914]
EAP038/3/516: Satisonarani [1925] EAP038/3/517: Bharatibhaskaramu [1925]
EAP038/3/518: Bhagiratha Caritra [1928] EAP038/3/519: Radhamadhavamu [1928]
EAP038/3/520: Mayavi [1929] EAP038/3/521: Gopadampatulu [1928]
EAP038/3/522: Vijaya Dhvajamu [1928] EAP038/3/523: Kasthasukhamulu [1928]
EAP038/3/524: Pathalagrihamu [1928] EAP038/3/525: Asapisacamu [1927]
EAP038/3/526: Vairalanamu [1927] EAP038/3/527: Hatyarahasyamu [1924]
EAP038/3/528: Praphullamukhi [1911] EAP038/3/529: Punnabayi [1913]
EAP038/3/530: Svarnakumari [1914] EAP038/3/531: Sridharavijayamu [1924]
EAP038/3/532: Kamalapalika [1912] EAP038/3/533: Paramarahasyamu [1917]
EAP038/3/534: Puladanda [1925] EAP038/3/535: Hatyanveshanamu [1927]
EAP038/3/536: Pandavashvamedhamu [1928] EAP038/3/537: Tapobhangamu [1925]
EAP038/3/538: Tanisha: Golukonda Rajyavinashanamu [1925] EAP038/3/539: Bhishana Pratihimsa [1925]
EAP038/3/540: Amaranna [1924] EAP038/3/541: Vidyutbrabha [1920]
EAP038/3/542: Rajani [1913] EAP038/3/543: Palnativirula kathalu [1921]
EAP038/3/544: Rahasyagopanamu [1927] EAP038/3/545: Madavati [1926]
EAP038/3/546: Gajadonga [1927] EAP038/3/547: Kannapudonga [1923]
EAP038/3/548: Pandavavijayamu [1910] EAP038/3/549: Pathala Bhairavi [1914]
EAP038/3/550: Rajasimha [1912] EAP038/3/551: Prabhavati [1914]
EAP038/3/552: Yamunabayi [1926] EAP038/3/553: Anatha Balika [1923]
EAP038/3/554: Kankanarahasyamu [1929] EAP038/3/555: Amritapulina [1913]
EAP038/3/556: Madhavasenudu [1916] EAP038/3/557: Vikramasimha [1917]
EAP038/3/558: Subhadravijayamu [1923] EAP038/3/559: Chandrasenudu [1914]
EAP038/3/560: Raghavendravijayamu [1914] EAP038/3/561: Subhadraparinayamu [1916]
EAP038/3/562: Hemalata [1926] EAP038/3/563: Madhavilata [1912]
EAP038/3/564: Kamarupini [1924] EAP038/3/565: Bhayankara Manava Pisasamu anu Dongaramudu [1924]
EAP038/3/566: Radhakrishna natakamu [1909] EAP038/3/567: Madhura [1928]
EAP038/3/568: Hymavati [1922] EAP038/3/569: Pratapa Daurjanyamu [1926]
EAP038/3/570: Jagilamu [1926] EAP038/3/571: Vasumati vasantamu [1911]
EAP038/3/572: Kancanamala [1925] EAP038/3/573: Karmaphalamu [1927]
EAP038/3/574: Suvarnaguptudu [1918] EAP038/3/575: Pancalimanasamrakshanamu [1923]
EAP038/3/576: Rupavati [1926] EAP038/3/577: Sadhana [1915]
EAP038/3/578: Nirada [1913] EAP038/3/579: Bhishmudu [1921]
EAP038/3/580: Srikrishnatulabharamu [1925] EAP038/3/581: Parasurama Jivitamu [1927]
EAP038/3/582: Indiravasundaramu [1915] EAP038/3/583: Smasanavatika [1917]
EAP038/3/584: Sunitidevi Caritramu [1906] EAP038/3/585: Sri Candana Tilaka anu Jayakanth [1916]
EAP038/3/586: Vimalaprabhakaramu [1922] EAP038/3/587: Sarasa Gadyasangrahamu [1918]
EAP038/3/588: Aryacaritra Ratnavali Vamana Caritramu [1925] EAP038/3/589: Arjunudu [1915]
EAP038/3/590: Padunarurajula kathalu [1918] EAP038/3/591: Apurupapu Candrakantakatha [1907]
EAP038/3/592: Pandavajnatavasamu [1909] EAP038/3/593: Kammavirula Vijayamu [1922]
EAP038/3/594: Nutana Bobbilirajula katha [1899] EAP038/3/595: Yayati Maharaju Caritramu [1916]
EAP038/3/596: Suhrullata [1913] EAP038/3/597: Ratimanmadhanatakamu [1886]
EAP038/3/598: Vasantika [1912] EAP038/3/599: Vikatavivahamu [1916]
EAP038/3/600: Paramananda Guruvu kathalu [1888] EAP038/3/601: Kusalavula Caritramu [1914]
EAP038/3/602: Mogalasamrattulu [1923] EAP038/3/603: Sitadevi Vanavasamu [1915]
EAP038/3/604: "Lilavati, anu Gajani Somanathapurapu Dandayatra [1926]" EAP038/3/605: Palukani Padmavathi katha [1899]
EAP038/3/606: Pururacakravarti katha [1893] EAP038/3/607: Srikrishnalilamritamu [1920]
EAP038/3/608: Bhagirathi [1927] EAP038/3/609: Parasuramudu [1922]
EAP038/3/610: Satyam Sivam Sundaram [1925] EAP038/3/611: Naradamaharshi Jivita Caritramu [1927]
EAP038/3/612: Ramaravana Yuddapadamu [1917] EAP038/3/613: Peddabobbilirajukatha [1926]
EAP038/3/614: Vijayanka Sahasamu [1903] EAP038/3/615: Vibhishanudu [1925]
EAP038/3/616: Jayasena [1923] EAP038/3/617: Karnudu [1929]
EAP038/3/618: Srivisalakshmidevericaritamu [1929] EAP038/3/619: Bhaktamala [1901]
EAP038/3/620: Abalasatcaritraratnamala 1 [1917] EAP038/3/621: Abalasatcaritraratnamala 2 [1917]
EAP038/3/622: Draupadi svayamvaramu [1926] EAP038/3/623: Saundaryatilaka [1926]
EAP038/3/624: Pativratalacaritramu [1924] EAP038/3/625: Srimahendravijayamu [1907]
EAP038/3/626: Ajacaritramu [1912] EAP038/3/627: Krishnakumari [1912]
EAP038/3/628: Vinayaka Caritramu [1908] EAP038/3/629: Krishnamahatmyamu [1917]
EAP038/3/630: Maryadaramacaritramu [1924] EAP038/3/631: Koyilapatalu [1924]
EAP038/3/632: Strinitidipika [1878] EAP038/3/633: Strinitidarpanamu [1878]
EAP038/3/634: Kanaktaranatakamu [1927] EAP038/3/635: Yenkipatalu [1925]
EAP038/3/636: Andhranatakasamskaranamu [1925] EAP038/3/637: Tirupatammasahagamanamu [1925]
EAP038/3/638: Vriddavaraprahasanamu [1918] EAP038/3/639: Svayamvaramu [1912]
EAP038/3/640: Andhrakavitvacaritramu [1926] EAP038/3/641: Premajabulu [1927]
EAP038/3/642: Jadakucculu [1925] EAP038/3/643: Narmadaparinayamu [1928]
EAP038/3/644: Sukarambasamvadamu [1927] EAP038/3/645: Samyuktakalyanamu [1927]
EAP038/3/646: Kariyavula Katamarajucaritramu [1926] EAP038/3/647: Sasirekhaparinayamu [1893]
EAP038/3/648: Pankthivadanudu [1928] EAP038/3/649: Mahakavi Kalidasa Caritra [1927]
EAP038/3/650: Kavyalankarasangrahamu [1904] EAP038/3/651: Bammera Potana Ratnamulu [1922]
EAP038/3/652: Vimarsakaparijatamu [1925] EAP038/3/653: Andhra-bhojacaritramu [1911]
EAP038/3/654: Gramyadesanirasanamu [1912] EAP038/3/655: Rasamanjari [1872]
EAP038/3/656: Candrangada caritramu [1897] EAP038/3/657: Sriramacaritramu [1918]
EAP038/3/658: Padmini Parinayamu [1913] EAP038/3/659: Andhraprasasthi [1928]
EAP038/3/660: Gramoddarana [1928] EAP038/3/661: Nindapaharanamu [1921]
EAP038/3/662: Pranayasaurabhamu [1929] EAP038/3/663: Yadavabhyudayamu [1894]
EAP038/3/664: Kavitvatatvamu [1919] EAP038/3/665: Kavirajamanoranjanamu [1929]
EAP038/3/666: Sarangadhara Caritramu [1873] EAP038/3/667: Manucaritra Drama [1910]
EAP038/3/668: Mandaravijayamu [1908] EAP038/3/669: Nalacaritramu [1916]
EAP038/3/670: Paundarikamu [1924] EAP038/3/671: Mallikamba [1915]
EAP038/3/672: Tolakari [1922] EAP038/3/673: Appakaviya vimarsanamu [1924]
EAP038/3/674: Kavisamsaya Vichhedamu [1925] EAP038/3/675: Rukmini Kalyanamu [1895]
EAP038/3/676: Kubja Krishna Vilasamu [1895] EAP038/3/677: Radhikaparinayamu [1910]
EAP038/3/678: Andhrakavulacaritramu [1894] EAP038/3/679: Dharmajarajasuyamu [1900]
EAP038/3/680: Banasurayuddamu [1910] EAP038/3/681: Madanasvarupa kalacaritra [1908]
EAP038/3/682: Prabhavatipradyumnamu [1915] EAP038/3/683: Hemangi Vilasamu [1907]
EAP038/3/684: Ramarajyaviyogamu [1907] EAP038/3/685: Jivakarunyamu [1921]
EAP038/3/686: Candramati Parinayamu [1908] EAP038/3/687: Mallabhupaliyamu [1904]
EAP038/3/688: Sukacaritramu [1868] EAP038/3/689: Vasantathilakabhanamu [1871]
EAP038/3/690: Candrabhanucaritramu [1922] EAP038/3/691: Prahladanatakamu [1929]
EAP038/3/692: Asprisyatanirupanamu [1926] EAP038/3/693: Sivaji Vijayamu anu Svatantra Maharashtrarajyasthapanamu [1921]
EAP038/3/694: Vamanavijayamu [1911] EAP038/3/695: Ekadasimahimasarvasvamu [1925]
EAP038/3/696: Harivamsamu [1926] EAP038/3/697: Srinivasa Lakshanamu [1898]
EAP038/3/698: Kokilavasantamu [1918] EAP038/3/699: Kucelopakhyanamu [1897]
EAP038/3/700: Rajasvala Vivahavimarsanamu [1915] EAP038/3/701: Virasenacaritramu [1910]
EAP038/3/702: Guriginja [1913] EAP038/3/703: Ramavatara kalanirnayamu [1905]
EAP038/3/704: Tenugusamitalu [1922] EAP038/3/705: Sigarettudandakamu [1919]
EAP038/3/706: Mahendrajananamu [1846] EAP038/3/707: Gayopakhyanamu [1913]
EAP038/3/708: Karpuratilaka [1902] EAP038/3/709: Radhakrishnalila anu Candramukhi Garvabhangamu [1927]
EAP038/3/710: Sahakarinatakamu [1923] EAP038/3/711: Kamamanjariparinayamu [1927]
EAP038/3/712: Savitrinatakamu [1927] EAP038/3/713: Vijayasenamaharajunatakamu [1928]
EAP038/3/714: Bhishmudu [1927] EAP038/3/715: Indrasabhanatakamu [1888]
EAP038/3/716: Tulasidevi [1925] EAP038/3/717: Pracandaraghavamu [1911]
EAP038/3/718: Lavakusa [1925] EAP038/3/719: Sumatidevi [1923]
EAP038/3/720: Srikrishna Sanjayarayabharanatakamu [1925] EAP038/3/721: Padmavyuhamu [1926]
EAP038/3/722: Padmavyuhamu [1929] EAP038/3/723: Prasannayadhisthiriyanatakamu [1929]
EAP038/3/724: Sri Rukminiparinayamu [1912] EAP038/3/725: Hanumadvijayamu anu Mairavana [1925]
EAP038/3/726: Ahalya [1923] EAP038/3/727: Ramapadukapattabhishekamu [1927]
EAP038/3/728: Sitavanavasamu [1921] EAP038/3/729: Vijayaraghavanatakamu [1906]
EAP038/3/730: Sitaramaviyogamu [1920] EAP038/3/731: Vasantikaparinayanatakamu [1907]
EAP038/3/732: Arjuna Vijayamu [1925] EAP038/3/733: Subhadrarjuniyamu [1925]
EAP038/3/734: Sisupaliyamu [1924] EAP038/3/735: Sriramaniryanamu [1923]
EAP038/3/736: Tilottama anu namantaramugala Sundopasundulavadha [1927] EAP038/3/737: Sangita Dhruvavijayamu [1921]
EAP038/3/738: Pratigna Parasuramamu [1927] EAP038/3/739: Lakshmigarvabhangamu [1927]
EAP038/3/740: Yadavasambhavamu [1927] EAP038/3/741: Srimatidevi anu Parvatha Narada Garvabhangamu [1927]
EAP038/3/742: SriKaca Devayanianu Mritasanjivani [1925] EAP038/3/743: Maruttaratcaritra [1927]
EAP038/3/744: Mohinivasantamu [1918] EAP038/3/745: Vicitracitramala [1924]
EAP038/3/746: Lalithavijayamu [1923] EAP038/3/747: Pancaliparinayamu [1926]
EAP038/3/748: Bhima pratigna [1924] EAP038/3/749: Sati Tulasi [1922]
EAP038/3/750: Sangita Gulebakavali [1923] EAP038/3/751: Alibaba anu Adrusthavijayamu [1926]
EAP038/3/752: Vishadakanakatariyamu [1923] EAP038/3/753: Kusalavapattabhishekamu [1925]
EAP038/3/754: Manjulanaishadhamu [1926] EAP038/3/755: Ahalyasapavimocanamu [1922]
EAP038/3/756: Ramadasu [1927] EAP038/3/757: Suvarnapatra [1923]
EAP038/3/758: Virabrahmayogi [1926] EAP038/3/759: Lankadahanamu [1923]
EAP038/3/760: Virarasaputriyamu [1915] EAP038/3/761: Danabali [1929]
EAP038/3/762: Hanumadramasangramamu [1915] EAP038/3/763: Vijaya Bobbili [1912]
EAP038/3/764: Kristujanmavilasamu [1913] EAP038/3/765: Sahasikarajaputramu [1913]
EAP038/3/766: Uttararaghavamu [1924] EAP038/3/767: Prasannaraghavamu [1929]
EAP038/3/768: Phrudhviraju Tarabayi [1913] EAP038/3/769: Rani Samyukta [1925]
EAP038/3/770: Naganandanatakamu [1891] EAP038/3/771: Manavaticaritamu [1905]
EAP038/3/772: Citturumuttadi [1916] EAP038/3/773: Satyaharischandriyamu [1912]
EAP038/3/774: Mahaviracaritra [1902] EAP038/3/775: Vikramorvasiyamu [1912]
EAP038/3/776: Srivirabhadravijayamu [1915] EAP038/3/777: Kumarabhyudayamu [1923]
EAP038/3/778: Parvati Garvabhangamu anu Gangavataranamu [1929] EAP038/3/779: Vidyavati [1917]
EAP038/3/780: Sangita Indrasabha [1924] EAP038/3/781: Pramadvara [1917]
EAP038/3/782: Yakshadharmajasamvadamu [1928] EAP038/3/783: Varudhinivilasamu [1909]
EAP038/3/784: Govardhanoddaranamu [1915] EAP038/3/785: Duryodhanantamu [1915]
EAP038/3/786: Janakiparinayamu [1928] EAP038/3/787: Vibhishana Pattabhishekamu [1918]
EAP038/3/788: Vanavasaraghavamu [1909] EAP038/3/789: Sangitaravana natakamu [1924]
EAP038/3/790: Pancalisvayamvaramu [1918] EAP038/3/791: Ramaravanayuddamu [1928]
EAP038/3/792: Amritahridaya leka Pralayantakaraju [1907] EAP038/3/793: Lakshmanamurcha [1925]
EAP038/3/794: Sri Suci natakamu [1927] EAP038/3/795: Vishada Vasantika [1923]
EAP038/3/796: Tilakamaharajanatakamu [1921] EAP038/3/797: Bhuvanamohini anu Apurva Sanghika natakamu [1928]
EAP038/3/798: Phraudha Krishnalila: Suyodhanaparabhavamu [1927] EAP038/3/799: Draupadimanasamrakshanamu [1921]
EAP038/3/800: Kotappakonda Prahasanamu [1915] EAP038/3/801: Sitamanoharaprahasanamu [1910]
EAP038/3/802: Kanyakacaritamu [1908] EAP038/3/803: Bhanumati [1915]
EAP038/3/804: Prahladacaritramu [1929] EAP038/3/805: Manoramajayasenamu [1911]
EAP038/3/806: Vivahaduracara prahasanamu [1916] EAP038/3/807: Viramati [1925]
EAP038/3/808: Kamakala [1926] EAP038/3/809: Hastinapuramu [1911]
EAP038/3/810: Anasuyanatakamu [1927] EAP038/3/811: Bilhananatakamu [1884]
EAP038/3/812: Nalacakravartinatakamu [1899] EAP038/3/813: Shajahan [1927]
EAP038/3/814: Tajmahal [1925] EAP038/3/815: Ambarishavijayamu [1922]
EAP038/3/816: Pracandacanakyamu [1909] EAP038/3/817: Rana Pratapa Singu [1924]
EAP038/3/818: Sangita Savitri [1926] EAP038/3/819: Tikkasankarayya [1913]
EAP038/3/820: Sri Tirupatamma perantalu: Oka Kammayuvati pavitra caritramu [1927] EAP038/3/821: Ramadeva Vijayamu anu Redlacaritra [1913]
EAP038/3/822: Pracandamartandamu [1914] EAP038/3/823: Duryodhanabhinamu [1911]
EAP038/3/824: Satika Nitisangrahamu [1874] EAP038/3/825: Vivekacudamani [1914]
EAP038/3/826: Seshadharmamu [1909] EAP038/3/827: Srikalahastisvarasatakamu [1924]
EAP038/3/828: Mahishasatakamu [1896] EAP038/3/829: Gayanagayanijanaparijatamu [1878]
EAP038/3/830: Kapilagovu [1911] EAP038/3/831: Andhragayakapratighatanalu - Khandanamandanamu [1927]
EAP038/3/832: Sangitavidyadarpanamu [1923] EAP038/3/833: Satakirtanasvaravali [1911]
EAP038/3/834: Gandharvakalpavalli [1911] EAP038/3/835: Sangitasarvarthasarasangrahamu [1875]
EAP038/3/836: Markandeyavilasamu [1884] EAP038/3/837: Sangita Svaraprastarasagaramu [1914]
EAP038/3/838: Pallavisvarakalpavalli [1900] EAP038/3/839: Ganendusekharamu [1912]
EAP038/3/840: Svaramanjari [1921] EAP038/3/841: Sankirtanaratnavali [1907]
EAP038/3/842: Sangitadarpanamu [1897] EAP038/3/843: Parinayaganamuktavali [1926]
EAP038/3/844: Revenue Manual [1891] EAP038/3/845: Indian Penal Code [1891]
EAP038/3/846: Madarasu Polisu Ordarula Pustakamu [1885] EAP038/3/847: Madras Rajadhaniyandali Jamindarilu [1884]
EAP038/3/848: "Pannulapaddatulu, Siddantamulu [1923]" EAP038/3/849: Jamindari Gramodyogula Actu [1898]
EAP038/3/850: Gramarevenue Vyavaharabodhini [1910] EAP038/3/851: Gramodyogastula Law [1912]
EAP038/3/852: Grama Munsaf Cattamu [1884] EAP038/3/853: Vyavasayasastramu [1911]
EAP038/3/854: Bhuparimitipalanadarpanamu [1877] EAP038/3/855: Vyavasayasastramu [1929]
EAP038/3/856: Balabodha Krushisastramu [1894] EAP038/3/857: Nalanatakamu [1881]
EAP038/3/858: Devayanacaritra [1889] EAP038/3/859: Dharmapuri Ramayanamu [1880]
EAP038/3/860: Dharmangadanatakamu [1882] EAP038/3/861: Sribhagavatamu [1930]
EAP038/3/862: Sitavanavasamu [1916] EAP038/3/863: Devavrata Caritramu [1921]
EAP038/3/864: Citravati Parinayamu [1881] EAP038/3/865: Sri Pinakini Mahatmyamu Sri Talpagiri Mahatmyamu [1892]
EAP038/3/866: Patalagangapuranamu anu Krushnanadi Mahatmyamu [1914] EAP038/3/867: Srimahalakshmiparinayamu [1917]
EAP038/3/868: Janakiramanavilasamu [1884] EAP038/3/869: Srikrushnuni Jivitacaritramu [1910]
EAP038/3/870: Ponnuru Sthalapuranamanu namantaramuigala Gosthivanamahatmyamu [1911] EAP038/3/871: Mahanandi Mahatmyamu [1914]
EAP038/3/872: Prapanna Caritramu [1918] EAP038/3/873: Satrajitiparinayamu [1924]
EAP038/3/874: Hanumajjivitamu [1918] EAP038/3/875: Bhagavatasaramu [1914]
EAP038/3/876: Parasuramacaritramu [1924] EAP038/3/877: Hymavativilasamu [1924]
EAP038/3/878: Sampenga [1925] EAP038/3/879: Kusalavula yuddamu [1924]
EAP038/3/880: Lakshmanudu [1923] EAP038/3/881: "Srikrishnabharatamu, Vol.1 [1915]"
EAP038/3/882: Janakidevi [1922] EAP038/3/883: Tirupati Tirumalayatra [1924]
EAP038/3/884: Sri Manmadhavijayam [1923] EAP038/3/885: Citraharischandriyamu [1913]
EAP038/3/886: Srikrishnapushkaramahatmyamu Modatibhagamu [1921] EAP038/3/887: Duryodhanudu [1919]
EAP038/3/888: Sowkhyadayini [1911] EAP038/3/889: Srikakulaksetramahatmyamu [1913]
EAP038/3/890: Lakshmanadevaranavvu [1897] EAP038/3/891: Gurudaksina anu namantaramugala Ekalavya [1925]
EAP038/3/892: Viduruni Yupadesamulu [1924] EAP038/3/893: Srisailamahatmyamu [1926]
EAP038/3/894: Ambarishacaritramu [1896] EAP038/3/895: Abhimanyudu [1925]
EAP038/3/896: Prataparadheyamu [1926] EAP038/3/897: Dharmaraju [1927]
EAP038/3/898: Ganjam Reddimahajanasabha Reddi Caritra Sangrahamu [1918] EAP038/3/899: Talakonamahatmyamu [1927]
EAP038/3/900: Gangavivahamu [1893] EAP038/3/901: Angada Rayabaramu [1925]
EAP038/3/902: Draupadicaritra [1929] EAP038/3/903: Ajnatavasamu [1926]
EAP038/3/904: Srikrishnavenimahatmyamu [1928] EAP038/3/905: "Srirama, Visvamitra Caritramu [1929]"
EAP038/3/906: Satyabhamaparinayamu [1876] EAP038/3/907: Sri Kancimahatmyasangrahamu [1929]
EAP038/3/908: Krishnarjunasamvadambanu Namantaramugala Gayopakhyanamu [1874] EAP038/3/909: Dasavataracaritramu [1908]
EAP038/3/910: Sri Siddavata Sthalapuranamu [1915] EAP038/3/911: Halasyamahatmyamu [1917]
EAP038/3/912: Tulakaverimahatmyamu [1915] EAP038/3/913: Sarada ramayanamu [1882]
EAP038/3/914: Alli Arjunayanu charitramu [1924] EAP038/3/915: Ravanuni Caritramu [1915]
EAP038/3/916: Sri Gayamahatmyamu [1913] EAP038/3/917: Arunacalakshetramahatmyamu [1896]
EAP038/3/918: Sri Venugopalasvamivari Sthalamahatmyamu [1907] EAP038/3/919: Sarirasastramu Arogyabhodini [1919]
EAP038/3/920: Asvavaidyakasastramu [1895] EAP038/3/921: Anupanamanjari anu Vaidyasastramu [1915]
EAP038/3/922: Odra Pakasastramu [1906] EAP038/3/923: Sarvamulikayogamanjari [1924]
EAP038/3/924: Visha Prati Vishamulu [1923] EAP038/3/925: Santananirodhamu [1926]
EAP038/3/926: Anupana Tarangini [1926] EAP038/3/927: Ayurvedavaidyasangrahamu [1924]
EAP038/3/928: Arogyagitamulu [1927] EAP038/3/929: Kshiracikitsa : Milk Cure [1924]
EAP038/3/930: Sukharogacikitsasangrahamu [1924] EAP038/3/931: Bangalipakavidya [1906]
EAP038/3/932: Pasuvaidyavastugunadipika [1929] EAP038/3/933: Anubhava Cikitsadarpanamu [1926]
EAP038/3/934: Sishuposhana [1925] EAP038/3/935: Sopharoganivarani [1914]
EAP038/3/936: Kutumbacikitsadarpanam [1928] EAP038/3/937: Ayurvedanga Sarirasastrasangrahamu [1928]
EAP038/3/938: Angleyavaidyarahasyamu [1928] EAP038/3/939: Kushtu [1924]
EAP038/3/940: Paniyakalpavalli [1913] EAP038/3/941: Arogyasastramu [1921]
EAP038/3/942: Jalacikitsasubhodhini [1928] EAP038/3/943: Kalara Jadyanivarakamu [1909]
EAP038/3/944: Videsiyavasturahasyamanu Svatantrajivanamu [1909] EAP038/3/945: "Sukharogacikitsalu : Inglishu, Hindu, Yunani Sampradayamulu [1916]"
EAP038/3/946: Sukhamargopadesini [1891] EAP038/3/947: Kutamudgaramu [1917]
EAP038/3/948: Rasaratnasamuchhayamu [1924] EAP038/3/949: Talaka sindhurama? Silajittu bhasmama? [1924]
EAP038/3/950: Sahadevapasusastramu [1919] EAP038/3/951: Arogyadarpanamu [1920]
EAP038/3/952: Bhangicettu [1921] EAP038/3/953: Brahmacaryamu [1919]
EAP038/3/954: Nadiparijnanamu [1923] EAP038/3/955: Sarvasukharogacikitsacintamani [1924]
EAP038/3/956: Rasapradipika anu Vaidyagranthamu [1923] EAP038/3/957: Mukhavaikhari vidya anu Abhinava Parikshavidhanamu [1924]
EAP038/3/958: Vastugunaratnamu [1925] EAP038/3/959: Masuci leka Sphotakamu nivarini sangrahamu [1925]
EAP038/3/960: Drudagatramu [1927] EAP038/3/961: Pathyapathyamanjari [1925]
EAP038/3/962: Akondivari Vaidyamu [1927] EAP038/3/963: Arogyasastramu [1911]
EAP038/3/964: Stri Bala Vaidyasudabdi [1919] EAP038/3/965: Pasusastramu [1915]
EAP038/3/966: Vishanivarini [1928] EAP038/3/967: Sukhavyadhi cikitsa candrika [1916]
EAP038/3/968: Anukula Dampatyamu : Prasutisastramu [1927] EAP038/3/969: Anubhavamulikavaidyamu [1928]
EAP038/3/970: Ayuda [1929] EAP038/3/971: Madhupanadi nishedhabodhini [1901]
EAP038/3/972: Sarvartha sangrahamu [1927] EAP038/3/973: Homyovaidyacintamani [1927]
EAP038/3/974: Viryanastha sukharogacikitsa [1910] EAP038/3/975: Janmasasanamu [1928]
EAP038/3/976: Siddamulikarahasyamu [1918] EAP038/3/977: Vastugunadipika [1908]
EAP038/3/978: Rasendra Cintamani [1909] EAP038/3/979: Darpanamu [1896]
EAP038/3/980: Vaidyacikitsasangrahamu [1929] EAP038/3/981: Cikitsaratnamu anu Vaidyasastramu [1879]
EAP038/3/982: Vajikara kalpadhrumamu [1901] EAP038/3/983: Anupanamanjari [1929]
EAP038/3/984: Vaidya Kalpataruvu [1896] EAP038/3/985: Madhavanidanamu [1909]
EAP038/3/986: Rajamartandamu [1917] EAP038/3/987: Nadi jnanamu [1878]
EAP038/3/988: Sahadeva Godla Cikitsa [1924] EAP038/3/989: Mantrasanisastrasangrahamu [1923]
EAP038/3/990: Sisuvyadhulu [1929] EAP038/3/991: Apayamulaku Prathama Sahayyamu [1916]
EAP038/3/992: Dhanvantari Nighantuvu [1892] EAP038/3/993: Angleyavaidyacintamani [1909]
EAP038/3/994: Gurushishyasamvada Vaidyacintamani [1912] EAP038/3/995: Vastugunadipamu [1925]
EAP038/3/996: Sarira marmasastramu [1925] EAP038/3/997: Grihavaidya Cikitsasaramu [1926]
EAP038/3/998: Arogyamu - Dirghayuvu [1926] EAP038/3/999: Arkaprakasamu [1914]
EAP038/3/1000: Ayurveda Paribhasha [1911] EAP038/3/1001: Bahatamu anu Asthanga Hridayamu [1925]
EAP038/3/1002: Alajulgurba [1920] EAP038/3/1003: Bhishaksudarnavamu anu Vaidyagranthamu [1929]
EAP038/3/1004: Brihadvaidyaratnakaramu [1929] EAP038/3/1005: Gunapathamu anu vaidyasastramu [1881]
EAP038/3/1006: Dhanvantari [1919] EAP038/3/1007: Vastugunaratnakaramu [1897]
EAP038/3/1008: Prathamacikitsa [1916] EAP038/3/1009: Dathuvriddibhodhini [1890]
EAP038/3/1010: Arogyasastramu [1929] EAP038/3/1011: Dvadasa loha bhasmavidhanamu [1895]
EAP038/3/1012: Prasavamu [1921] EAP038/3/1013: Vaidyanaighantika Padaparijatamu [1887]
EAP038/3/1014: Cakradatta [1926] EAP038/3/1015: Balura Prathamacikitsayu Rogula Samrakshanayu [1928]
EAP038/3/1016: Vaidyamritamu [1909] EAP038/3/1017: Aushadhagunadipika [1923]
EAP038/3/1018: Strividyakalpavalli [1926] EAP038/3/1019: Jatakamritasaramu [1923]
EAP038/3/1020: Sricamundikavilasamu EAP038/4/1: Sridiksita Caritramu [1912]
EAP038/4/2: Hindudesapu Pasupalakahastaniksepamu [1887] EAP038/4/3: Harischandramaharaju natakamu [1898]
EAP038/4/4: Srngaranaishadhakavyamu [1871] EAP038/4/5: Brahmadharmamu [1886]
EAP038/4/6: Vemana Padyamulu [1896] EAP038/4/7: Sarpapuramahatmyamunu Nilasundariparinayamunu [1896]
EAP038/4/8: Vitandavada Madavedanda Kanthiravamu [1893] EAP038/4/9: Ramanatakamu [1887]
EAP038/4/10: Daksina gograhanamu [1897] EAP038/4/11: Kasikhandamu [1888]
EAP038/4/12: Sarangadharacaritramu [1892] EAP038/4/13: Vikramarkamaharaju Caritramu [1896]
EAP038/4/14: Kalajnanamu [1882] EAP038/4/15: Suryakirana Cikitsa [1896]
EAP038/4/16: Sribharatasararatnavali [1927] EAP038/4/17: Kicakavadha leka (Sairandhri) [1924]
EAP038/4/18: Sultana Candubi Natakamu [1926] EAP038/4/19: Hrasvarangamulu [1925]
EAP038/4/20: Kusalavanatakamu [1920] EAP038/4/21: Urvasisapavimocanamu [1924]
EAP038/4/22: Hindudharmapunarujjivanamu: Dirghayuvu [1922] EAP038/4/23: Carumatiparinayamu [1917]
EAP038/4/24: Citrangi [1924] EAP038/4/25: Garvabhangamu [1929]
EAP038/4/26: Sudaksinaparinayamu [1906] EAP038/4/27: Marutivijayamu anu Mairavanavadha [1924]
EAP038/4/28: Matridasya Vimocanamu [1924] EAP038/4/29: Jaganmohana [1925]
EAP038/4/30: Japaniyamu [1910] EAP038/4/31: Kuruksetrasangramamu [1925]
EAP038/4/32: Kaviraksasiyamu [1926] EAP038/4/33: Dronapratijna [1925]
EAP038/4/34: Balyavivahakhandanamu [1925] EAP038/4/35: Cintamani leka Lilasuka [1922]
EAP038/4/36: Jagadanandamu [1928] EAP038/4/37: Padmini [1929]
EAP038/4/38: Pratijnavijayaramarajiyamu Leka Padmanayaka Vikramamu [1918] EAP038/4/39: Kavikarna Rasayanamu [1916]
EAP038/4/40: Sugriva Pattabhishekamu [1926] EAP038/4/41: Cintamani leka Lilasuka [1929]
EAP038/4/42: Panjabu Durantamulu leka Pancala Parabhavamu [1921] EAP038/4/43: Visva Prayatnamu [1924]
EAP038/4/44: Lilavati Sulocanalu [1927] EAP038/4/45: Subhadakamakalasastramu yucitanubhavamu [1908]
EAP038/4/46: Bhartrihari Subhashitam [1923] EAP038/4/47: Vicitra Vinoda Kathalu [1901]
EAP038/4/48: "Niti Candrika, Sandhi [1926]" EAP038/4/49: Andhranatakamilaloni Yuttararangamulu [1906]
EAP038/4/50: Candrakantha Natakamu [1925] EAP038/4/51: Cinarangaraya Natakamu [1923]
EAP038/4/52: Yugalanguliyakamu [1911] EAP038/4/53: Baksaru Yuddamu [1925]
EAP038/4/54: Gotrapravarulu [1914] EAP038/4/55: Telugunadu anu Andhravidhilo Brahmana Prasamsa [1929]
EAP038/4/56: Svarajyarathamu [1921] EAP038/4/57: Bala Vitantu Vilapamu [1929]
EAP038/4/58: Bala Vijnana Tarangini [1926] EAP038/4/59: Harischandropakhyanamu : Padyakavyamu [1901]
EAP038/4/60: Khilaphatu Caritra [1925] EAP038/4/61: Citrarathavidhi [1920]
EAP038/4/62: Priyadarsikanatika [1910] EAP038/4/63: Sarada Viharamu [1928]
EAP038/4/64: Pururava cakravarti Janananatakamu [1914] EAP038/4/65: Kamala [1915]
EAP038/4/66: Apurva Sanghasamskaranamu [1916] EAP038/4/67: Jatiyagitamu [1916]
EAP038/4/68: Kamalakantudu [1914] EAP038/4/69: Santa [1917]
EAP038/4/70: Kanakangi [1923] EAP038/4/71: Vidhileka Vaidyudu [1927]
EAP038/4/72: Gauranga svami Sri Krishnacaitanya Jivitamu [1924] EAP038/4/73: Rajaputrateja:punjamu Rana Pratap Singh [1925]
EAP038/4/74: Bharatadesa Caritra [1927] EAP038/4/75: Candrahasa Caritra [1928]
EAP038/4/76: Adimandra anu Pancakula Prabodhamu [1929] EAP038/4/77: Vishavahini [1916]
EAP038/4/78: Sugunamani [1923] EAP038/4/79: Pishva Narayanaravu vadha [1924]
EAP038/4/80: Rajesvari [1926] EAP038/4/81: Yabhibhashanamu [1917]
EAP038/4/82: Vaidyaprastaramu [1920] EAP038/4/83: Netravaidya nidanamu [1925]
EAP038/4/84: Adhyakshakabhibhashanamulu [1916] EAP038/4/85: Nayugarambhamu anu Gandhimahodayamu [1921]
EAP038/4/86: Saradapadyavacakamulu [1929] EAP038/4/87: Pasupariksha Govrishabhalakshanamu [1929]
EAP038/4/88: Rajalekha [1907] EAP038/4/89: Cirala Perala Vanavasamu [1922]
EAP038/4/90: Prasnottararatnamala [1927] EAP038/4/91: Asprisyata [1925]
EAP038/4/92: Unmadini : navala [1914] EAP038/4/93: Aryavaishyagotraratnavali [1922]
EAP038/4/94: R.V.Ramarayakhandanamu [1921] EAP038/4/95: Kshamarpanamu [1926]
EAP038/4/96: Virabayi [1927] EAP038/4/97: Vaidyacintamani [1925]
EAP038/4/98: Sukha-dukhah samsaramulu [1928?] EAP038/4/99: Bilhaniyamu [1913]
EAP038/4/100: Punyavijayamu [1927] EAP038/4/101: Svaramadhuramu [1918]
EAP038/4/102: Viratparvanatakamu [1925] EAP038/4/103: Prabhubhaktikirtanalu [1917]
EAP038/4/104: Amuktamalyada [1907] EAP038/4/105: Kavyakatharatnamulu [1917]
EAP038/4/106: Dantasodhini [1923] EAP038/4/107: Vedakalapu Hindhvaryulu [1927]
EAP038/4/108: Kaliyugadambacari [1921] EAP038/4/109: Ciluka Rayabharamu [1926]
EAP038/4/110: Gaulisastramu [1914] EAP038/4/111: Garbhinihitacarya [1924]
EAP038/4/112: Kshayavatsaranirasanamu [1927] EAP038/4/113: Strividyasarasangrahamu [1911]
EAP038/4/114: Matrmandiramu [1920] EAP038/4/115: Raghavapandaviyam [1895]
EAP038/4/116: Lalitambopakhyanamu [1917] EAP038/4/117: Andhramata [1921]
EAP038/4/118: Prahladanatakamu [1927] EAP038/4/119: Maisuru Rajyamu [1925]
EAP038/4/120: Andhra Vira Lakshmi Vijayamu anu Jyotirlila [1927] EAP038/4/121: Lankadahananatakamu [1924]
EAP038/4/122: Radhikacandravalulu [1927] EAP038/4/123: Alisodarula Vicarana [1923]
EAP038/4/124: Mallikamarutamu [1903] EAP038/4/125: Setupindari [1916]
EAP038/4/126: Sasirekhaparinayamu [1909] EAP038/4/127: Muhurtadipika - Muhurta Darpanamu [1922]
EAP038/4/128: Srimadedvardu Pattabhishekanatakamu [1904] EAP038/4/129: Lalitacandrahasanatakamu [1925]
EAP038/4/130: Peddapura Samsthanacaritramu [1915] EAP038/4/131: Kanyakavijayamu [1925]
EAP038/4/132: Vasumati [1925] EAP038/4/133: Vaidyakalpadrumamu [1929]
EAP038/4/134: Madhuseva [1926] EAP038/4/135: "Kamalapaharanamu, or, the stolen lotus [1919]"
EAP038/4/136: Rajashekharavilasamu [1926] EAP038/4/137: Rutucakramu [1915]
EAP038/4/138: Kalavilasamu [1908] EAP038/4/139: Gharjaratara [1915]
EAP038/4/140: Srirama vanavasa natakamu [1925] EAP038/4/141: Viresalingakavi Caritramu [1910]
EAP038/4/142: Sahityamimansa [1926] EAP038/4/143: Atmanivedanamu [1926]
EAP038/4/144: Rohini [1915] EAP038/4/145: Niruddha Bharatamu [1927]
EAP038/4/146: Nanarajyasanghamu [1924] EAP038/4/147: Basavarajiyamu [1926]
EAP038/4/148: Vinodavahini [1903] EAP038/4/149: Sri : Sri Bankimcandruni Sitarama Anu Navalakupasamharamu [1917]
EAP038/4/150: Varna Cikitsa [1929] EAP038/4/151: Tapati Samvaranamu [1923]
EAP038/4/152: Hindu Visvavidyalayamu - Ayurveda Prasasthi [1916] EAP038/4/153: Gunanupana Pathyubodhini [1928]
EAP038/4/154: Vishavaidya Cintamani [1919] EAP038/4/155: Atyadbhuta Rahasyaratnakaramu [1928]
EAP038/4/156: Nadi Nidanamu [1924] EAP038/4/157: Canda Kausikamu anu Harischandra Natakamu [1920]
EAP038/4/158: Madyapanamu [1922] EAP038/4/159: Vishuci - Kalara [1917]
EAP038/4/160: Malabaddakamu [1921] EAP038/4/161: Daksina Bharatamu - Ayurveda Pracaramu [1917]
EAP038/4/162: Vasucaritra [1929] EAP038/4/163: Caturanga Darpanamu [1910]
EAP038/4/164: Tallikota Yuddamu [1927] EAP038/4/165: Nartanasala [1925]
EAP038/4/166: Matribhodhini [1925] EAP038/4/167: Pathyanpathyamu [1911]
EAP038/4/168: Rajyangatantramu [1913] EAP038/4/169: Manakidaridryamela? Anu Bharatavarsha - Arthikacaritra [1923]
EAP038/4/170: Manavadharma candrika [1923] EAP038/4/171: Ayurvedanga Salya Tantramu [1914]
EAP038/4/172: Dhanvantari Vaidyalahari [1925] EAP038/4/173: Syamasundaramu [1922]
EAP038/4/174: The Annals of Handeh Anantapuram [1920] EAP038/4/175: Agraharamu [1929]
EAP038/4/176: Srigauranga caritramu 1 [1912] EAP038/4/177: Srigauranga caritramu 2 [1912]
EAP038/4/178: Bheshajakalpamu [1914] EAP038/4/179: Apakvasakaharadvaita siddantamu [1929]
EAP038/4/180: Guptabhavapradipika [1926] EAP038/4/181: Manassariramulapai Parisarala Prabhavamu [1918]
EAP038/4/182: Danavira Karna [1925] EAP038/4/183: Manjarimadhukariyamu [1908]
EAP038/4/184: Svatantrya Darsanamu [1909] EAP038/4/185: "Akhilapaksha Mahasabha, 1928 [1928]"
EAP038/4/186: Tulasi [1927] EAP038/4/187: Anubhava Grhavaidyamu [1925]
EAP038/4/188: Sampachhastra Sangrahamu [1918] EAP038/4/189: Arthasastramu [1922]
EAP038/4/190: Lokajnanamu [1928] EAP038/4/191: Pramilarjuniyamu [1914]
EAP038/4/192: Jivadhanarakshini [1925] EAP038/4/193: Netradarpanamu [1922]
EAP038/4/194: Bilva [1929] EAP038/4/195: Sammohana Sastramu [1910]
EAP038/4/196: SrigovindakrishnayacendraVijayamu [1919] EAP038/4/197: Vyavasaya Prathama Pathapustakamu [1907]
EAP038/4/198: Gunturu Jilla Jagraphi [1928] EAP038/4/199: Tippusultan [1912]
EAP038/4/200: Brahmanandamu [1923] EAP038/4/201: Allaho Akbar [1929]
EAP038/4/202: Bobbiliyuddamu [1915] EAP038/4/203: Bhautika sastramula prathamapathamulu [1910]
EAP038/4/204: Bhartrhari Subhashitam [1910] EAP038/4/205: Vijayendra Vijayamu [1911]
EAP038/4/206: Sorabu Rustumulu [1925] EAP038/4/207: Mohinirukmangada natakamu [1920]
EAP038/4/208: Jantusastramu [1912] EAP038/4/209: Vanavasi [1918]
EAP038/4/210: Tagina sasti [1929] EAP038/4/211: Ratnabayi [1925]
EAP038/4/212: Candrika Parinayamu [1904] EAP038/4/213: Jatakakathalu [1927]
EAP038/4/214: Kavyasangrahamu [1927] EAP038/4/215: Jnanavati [1914]
EAP038/4/216: Candrahasa anu srngara Natakamu [1924] EAP038/4/217: Roshinara [1917]
EAP038/4/218: Karnacaritramu [1928] EAP038/4/219: Shodasa Maharaja caritra [1929]
EAP038/4/220: Jebunnisa [1929] EAP038/4/221: Amglerajyanga Nirmana Caritra [1910]
EAP038/4/222: Mutyalasaramulu : cinnakathalu [1929] EAP038/4/223: Vijjaladevi (Soundarya tilaka) [1915]
EAP038/4/224: MisMeyo Grantha Khandanamu [1928] EAP038/4/225: Lokamanya Balagangadharatilakugaripai Sekyuritikesu Svarajya Upanyasamulu [1920]
EAP038/4/226: Nanarajanyacaritramu [1918] EAP038/4/227: Pallavarajacaritramu [1923]
EAP038/4/228: Gruhapravesam [1927] EAP038/4/229: Hindudesa kathasangrahamu : Hindu Mahayugamu [1909]
EAP038/4/230: Krotta Indiya: Desaparipalanalo cesina samskaramula bhavamu [1921] EAP038/4/231: Mrgashirsha leka Vedakala nirnayamu [1923]
EAP038/4/232: Vijaya Pratijna [1928] EAP038/4/233: Nanafarnavis [1924]
EAP038/4/234: Padartha Vijnanasastramu (Rendu Bhagamulu) [1909] EAP038/4/235: Jyotisha Vidyaprakasika [1928]
EAP038/4/236: Srisrngara Kadambari [1926] EAP038/4/237: Pandavapravasamu [1907]
EAP038/4/238: Candrakala anu 5 Ankamula natakamu [1926] EAP038/4/239: Lal Goharu anu Jayacandrarekha Vijayamu [1919]
EAP038/4/240: Prataparudriyanatakamu [1927] EAP038/4/241: Citramadhavanatakamu [1912]
EAP038/4/242: Panjabu Allari [1922] EAP038/4/243: Veshyahitabhodhini [1920]
EAP038/4/244: Cittavrtti [1927] EAP038/4/245: Srngara Ahalyasankrandanamu [1927]
EAP038/4/246: Santanuraju Caritramu [1916] EAP038/4/247: Mrutyurangini [1924]
EAP038/4/248: Hitopadesamu [1921] EAP038/4/249: Sakuntala Parinayamu [1923]
EAP038/4/250: Manashatruvulu [1915] EAP038/4/251: Cinarangaravu [1920]
EAP038/4/252: Sarangadharanatakamu [1921] EAP038/4/253: Arogyamargaprakakatha [1916]
EAP038/4/254: Arogyamargaprakakatha [1916] EAP038/4/255: Strijanakalpavalli [1922]
EAP038/4/256: Agastyavidyamu [1914] EAP038/4/257: Chatrasaludu 1 [1928]
EAP038/4/258: Chatrasaludu 2 [1928] EAP038/4/259: Vemana Padyamulu [1911]
EAP038/4/260: "Sarira Sastramu, Arogyabodhini [1913]" EAP038/4/261: Satyasenavijayamu [1929]
EAP038/4/262: Dhanabhiramamu [1906] EAP038/4/263: Jirnavijayanagaradarshini [1911]
EAP038/4/264: Santanadipika [1914] EAP038/4/265: Brahmacaryamu [1929]
EAP038/4/266: Devanga Sangha Prabhodhamu [1925] EAP038/4/267: Harischandra Caritramu [1917]
EAP038/4/268: Taracandravilasanatakamu [1908] EAP038/4/269: Durgavati [1927]
EAP038/4/270: Calijvaramu [1912] EAP038/4/271: Arogyarahasyamu [1929]
EAP038/4/272: Durgadas [1927] EAP038/4/273: Durnayadurodaramu [1906]
EAP038/4/274: Vyasaprokta Vaidyasastramu [1914] EAP038/4/275: Taracandriyamu [1923]
EAP038/4/276: Tarabayi anu Phrdhvirajavijayamu [1924] EAP038/4/277: Nauroja [1926]
EAP038/4/278: Antuvyadhulu (Infectious Diseases) [1914] EAP038/4/279: Nurjahan [1927]
EAP038/4/280: Vyasavali 1 [1925] EAP038/4/281: Vyasavali 2 [1925]
EAP038/4/282: Pradhana Ganita Pustakamu [1929] EAP038/4/283: Pasusastramu [1912]
EAP038/4/284: Ghatana cakramu [1926] EAP038/4/285: Raja Kalinga Gangu [1924]
EAP038/4/286: Rasaputrakadanamu [1922] EAP038/4/287: Rukmangada Natakamu [1910]
EAP038/4/288: Apavada Tarangini [1911] EAP038/4/289: Vipinacandrapaluni Vyakhyanamulu [1907]
EAP038/4/290: Ganaka Ranjani [1912] EAP038/4/291: Andhra Hitopadesamu [1914]
EAP038/4/292: Arogya Sastramu [1910] EAP038/4/293: Dhanvantari Vijayamu [1925]
EAP038/4/294: Arogya Satruvulu [1922] EAP038/4/295: Rasaputravijayamu: Caritraka Natakamu [1924]
EAP038/4/296: Rangarayakadana samavakaramu [1922] EAP038/4/297: Lakshana [1924]
EAP038/4/298: Kridabhiramamu [1928] EAP038/4/299: Ramarayavilasamu [1911]
EAP038/4/300: Vimarsavinodamu [1920] EAP038/4/301: Sujnanodayamu anu Tara Sasanka natakamu [1910]
EAP038/4/302: Svatantrya Lakshanamu [1925] EAP038/4/303: Vyavasaya sastramu [1914]
EAP038/4/304: Madhavi Kankanamu [1916] EAP038/4/305: Ruksangraha Mokkubadi [1929]
EAP038/4/306: Valapularani [1926] EAP038/4/307: Viktoriya krasu [1929]
EAP038/4/308: Pracina Haindava Prajasvamikamu [1925] EAP038/4/309: Cikitsa saramu [1927]
EAP038/4/310: Sarasa Srngaramu leka Hemasundaropakhyanamu [1929] EAP038/4/311: Satya Vivahamu [1925]
EAP038/4/312: Paparaya Niryanamu anu Bobbili Sangramamu [1921] EAP038/4/313: Jyotissastraratnamu [1926]
EAP038/4/314: Kamakalanidhi anu Srngarasastramu [1926] EAP038/4/315: Hamsavimsati : Padyakavyamu [1920]
EAP038/4/316: Strijataka Prakaranamu : Satika Tatparyamu [1926] EAP038/4/317: Rudhirasravanti Natakamu [1924]
EAP038/4/318: Shishuposhanamu [1923] EAP038/4/319: Aryavishyavidhyuktadharmasangraha: [1921]
EAP038/4/320: Krshnakumarinatakamu [1913] EAP038/4/321: Kushalavanatakamu [1919]
EAP038/4/322: Striratnamulu [1925] EAP038/4/323: Kamsavijayamu [1929]
EAP038/4/324: Pratignayadavamu Anu Sambavilasamu [1923] EAP038/4/325: Vihangavijayamu [1929]
EAP038/4/326: Varasatvamu [1922] EAP038/4/327: Kondaviti Samrajyamu [1920]
EAP038/4/328: Vithinatakamu [shrngarapadyamulu] [1914] EAP038/4/329: Samudrayanamu [1915]
EAP038/4/330: Budhakumaracaritra [1912] EAP038/4/331: Bharata Ramani [1926]
EAP038/4/332: Venisamhara Natakamu [1905] EAP038/4/333: Daksina Hindustana Caritraloni Kathalu [1917]
EAP038/4/334: Mevadupatanamu [1925] EAP038/4/335: Madanavijayamu [1908]
EAP038/4/336: Garvabhanjanamu [1926] EAP038/4/337: Girijakalyana Natakamu [1924]
EAP038/4/338: Andhrula Caritramu 1 [1910] EAP038/4/339: Andhrula Caritramu 2 [1910]
EAP038/4/340: Jvaramu [1929] EAP038/4/341: Tottividyamu [1924]
EAP038/4/342: Ajirnamanjari [1927] EAP038/4/343: Rasayana Shastramu [1910]
EAP038/4/344: Pasuvidya Cintamani [1928] EAP038/4/345: Physiology and Hygiene [1927]
EAP038/4/346: Shastravishayamulu [1925] EAP038/4/347: Gautamigranthalayamu [1922]
EAP038/4/348: Arogya Sadhani [1926] EAP038/4/349: Srivyayamashastramu [1915]
EAP038/4/350: Bhaktavijayamu [1914] EAP038/4/351: Vidyutalohashastramu [1917]
EAP038/4/352: Subhadravijayanatakamu [1916] EAP038/4/353: Vikramarkacaratram Satippamam [1909]
EAP038/4/354: Sri Simantininatakamu [1926] EAP038/4/355: Kalara [1910]
EAP038/4/356: Surya namaskaramulu [1928] EAP038/4/357: Nurjahanu [1913]
EAP038/4/358: Hathayogapradipika [1926] EAP038/4/359: Sri dharmaratna Bhandagaramu [1924]
EAP038/4/360: Aryavidyarahasyamu [1914] EAP038/4/361: Muktamba [1919]
EAP038/4/362: Chandragiryabhyudayamu [1925] EAP038/4/363: Rasaputravijayamu anu Vimaladevi [1925]
EAP038/4/364: Madhuseva [1926] EAP038/4/365: Upanyasa darpanamu [1912]
EAP038/4/366: Srikalahasti mahatmyamu [1914] EAP038/4/367: Sri Patapagbariyamu [1926]
EAP038/4/368: Prabodhacintamani [1924] EAP038/4/369: Manujulanishadhamanu Citranaliyamu [1926]
EAP038/4/370: Kavijivitamulu [1913] EAP038/4/371: Stri charitakadambamu [1928]
EAP038/4/372: Sringara Savitri [1928] EAP038/5/1: Samudrika Sastramu [1917]
EAP038/5/2: Andhra Samskrita Nighantuvu [1924] EAP038/5/3: Jambira cikitsa [1928]
EAP038/5/4: Lakshmanajala cikitsa [1929] EAP038/5/5: Teniru vishatulyamu [1929]
EAP038/5/6: Svabhavika Cikitsa Niyamamulu [1925] EAP038/5/7: Upavasa cikitsa [1922]
EAP038/5/8: Tellacakkeravalani vipattu [1929] EAP038/5/9: Tilakaphalamanjari [1924]
EAP038/5/10: Satika Vriksayurvedamu anu Tikacetlavaidyamu [1912] EAP038/5/11: Indrajala Mahendrajalamu [1918]
EAP038/5/12: Tenkayacippa satakamu [1925] EAP038/5/13: Ganaka Tarangini [1922]
EAP038/5/14: Nirvicara bhavijivanamu [1927] EAP038/5/15: Sangita Sasirekha [1920]
EAP038/5/16: Sati Tara [1928] EAP038/5/17: Bhashiya Dandakamu [1912]
EAP038/5/18: Savitri caritramu [1919] EAP038/5/19: Sivagita [1897]
EAP038/5/20: Ramaraju or Fall of Vijayanagar [1924] EAP038/5/21: Yamagarvabhangau anu Markandeya natakamu [1925]
EAP038/5/22: Rahasya Viplavamu [1923] EAP038/5/23: Stri Punarvivaha durvada Nirvapanamu [1924]
EAP038/5/24: Adrusthadipika [1929] EAP038/5/25: Muhurta Cintamani [1926]
EAP038/5/26: Rasarnava Sudhakarabhidhanam [1895] EAP038/5/27: Agastya Vanamulika Marmasastramu [1926]
EAP038/5/28: Ekadasinirnayamu [1924] EAP038/5/29: Parabhakti [1925]
EAP038/5/30: Arogyamunaku margamu [1901] EAP038/5/31: Shri Madandhra Ramayana Mahakavyamu [1894]
EAP038/5/32: Bhagavadgita Rahasyarthabhodini [1910] EAP038/5/33: Arogyamu - Kamechha [1929]
EAP038/5/34: Kallumunta - Sarayi Sisa [1929] EAP038/5/35: Grihasthashrama Rahasyamulu (Mysteries of Weded Life) [1928]
EAP038/5/36: Brahmasri Atmuri Laskhminarasimha Somayaji Jivita caritramu [1922] EAP038/5/37: Uttaragita [1927]
EAP038/5/38: Vemana Padyamulu (The Verses of Vemana with Notes) [1925] EAP038/5/39: Srimadramanuja caritramu [1903]
EAP038/5/40: Aryakathanidhi [1922] EAP038/5/41: Mahapurushula Jivita caritramulu [1913]
EAP038/5/42: Sriramuni Caritra [1915] EAP038/5/43: Mairavana Caritramu [1920]
EAP038/5/44: Bharata Niti Kathalu [1927] EAP038/5/45: Bhargava Pancangam [1924]
EAP038/5/46: Bappadu [1912] EAP038/5/47: Maulana Mahammadali Jivitamu [1923]
EAP038/5/48: Sri Mahadeva Govinda Ranade Jivitamu [1917] EAP038/5/49: Bharata Katharatnamulu Abhimanyudu [1927]
EAP038/5/50: Pottikata [1929] EAP038/5/51: Hindibalabodha [1928]
EAP038/5/52: Cennamallusisamulu [1926] EAP038/5/53: Velayali Veshalu [1928]
EAP038/5/54: Bhojakalidasa kathalu [1924] EAP038/5/55: Krsna satakamu [1923]
EAP038/5/56: Vyasapujanukramanika [1921] EAP038/5/57: Sri Rajasekhara satakamu [1926]
EAP038/5/58: Sivamukunda satakamu [1922] EAP038/5/59: Madhava satakamu [1926]
EAP038/5/60: Sriramani manohara satakamu [1927] EAP038/5/61: Mahijamanohara satakamu [1926]
EAP038/5/62: Raghurama satakamu [1929] EAP038/5/63: Vriddaparasarasmriti satika [1928]
EAP038/5/64: Jaganmohini [1915] EAP038/5/65: Vaddijantri [1914]
EAP038/5/66: Itareyopanishattu Andhratika tatparyasahitamu [1920] EAP038/5/67: Bhagavadgita [1915]
EAP038/5/68: Samadarsini [1928] EAP038/5/69: Samadarsini [1929]
EAP038/5/70: Samadarsini [1931] EAP038/5/71: Samadarsini [1930]
EAP038/6/1/1/1: Navasakthi Special Annual [7 Nov 1938] EAP038/6/1/1/2: Navasakthi Vol 1 no 1 [15 Dec 1937]
EAP038/6/1/1/3: Navasakthi Vol 1 no 2 [22 Dec 1937] EAP038/6/1/1/4: Navasakthi Vol 1 no 3 [29 Dec 1937]
EAP038/6/1/1/5: Navasakthi Vol 1 no 4 [5 Jan 1938] EAP038/6/1/1/6: Navasakthi Vol 1 no 5 [12 Jan 1938]
EAP038/6/1/1/7: Navasakthi Vol 1 no 6 [19 Jan 1938] EAP038/6/1/1/8: Navasakthi Vol 1 no 7 [26 Jan 1938]
EAP038/6/1/1/9: Navasakthi Vol 1 no 8 [2 Feb 1938] EAP038/6/1/1/10: Navasakthi Vol 1 no 9 [9 Feb 1938]
EAP038/6/1/1/11: Navasakthi Vol 1 no 10 [16 Feb 1938] EAP038/6/1/1/12: Navasakthi Vol 1 no 11 [23 Feb 1938]
EAP038/6/1/1/13: Navasakthi Vol 1 no 12 [2 Mar 1938] EAP038/6/1/1/14: Navasakthi Vol 1 no 14 [16 Mar 1938]
EAP038/6/1/1/15: Navasakthi Vol 1 no 24 [1 Jun 1938] EAP038/6/1/1/16: Navasakthi Vol 1 no 25 [15 Jun 1938]
EAP038/6/1/1/17: Navasakthi Vol 1 no 26 [22 Jun 1938] EAP038/6/1/1/18: Navasakthi Vol 1 no 27 [29 Jun 1938]
EAP038/6/1/1/19: Navasakthi Vol 1 no 28 [6 Jul 1938] EAP038/6/1/1/20: Navasakthi Vol 1 no 29 [13 Jul 1938]
EAP038/6/1/1/21: Navasakthi Vol 1 no 30 [20 Jul 1938] EAP038/6/1/1/22: Navasakthi Vol 1 no 31 [27 Jul 1938]
EAP038/6/1/1/23: Navasakthi Vol 1 no 32 [3 Aug 1938] EAP038/6/1/1/24: Navasakthi Vol 1 no 33 [10 Aug 1938]
EAP038/6/1/1/25: Navasakthi Vol 1 no 34 [17 Aug 1938] EAP038/6/1/1/26: Navasakthi Vol 1 no 35 [24 Aug 1938]
EAP038/6/1/1/27: Navasakthi Vol 1 no 36 [31 Aug 1938] EAP038/6/1/1/28: Navasakthi Vol 1 no 37 [7 Sep 1938]
EAP038/6/1/1/29: Navasakthi Vol 1 no 38 [14 Sep 1938] EAP038/6/1/1/30: Navasakthi Vol 1 no 39 [21 Sep 1938]
EAP038/6/1/1/31: Navasakthi Vol 1 no 40 [28 Sep 1938] EAP038/6/1/1/32: Navasakthi Vol 1 no 41 [5 Oct 1938]
EAP038/6/1/1/33: Navasakthi Vol 1 no 42 [12 Oct 1938] EAP038/6/1/1/34: Navasakthi Vol 1 no 43 [19 Oct 1938]
EAP038/6/1/1/35: Navasakthi Vol 1 no 45 [16 Nov 1938] EAP038/6/1/1/36: Navasakthi Vol 1 no 46 [23 Nov 1938]
EAP038/6/1/1/37: Navasakthi Vol 1 no 47 [30 Nov 1938] EAP038/6/1/1/38: Navasakthi Vol 1 no 48 [7 Dec 1938]
EAP038/6/1/2/1: Navasakthi Vol 2 no 1 [14 Dec 1938] EAP038/6/1/2/2: Navasakthi Vol 2 no 2 [21 Dec 1938]
EAP038/6/1/2/3: Navasakthi Vol 2 no 3 [28 Dec 1938] EAP038/6/1/2/4: Navasakthi Vol 2 no 4 [4 Jan 1939]
EAP038/6/1/2/5: Navasakthi Vol 2 no 5 [11 Jan 1939] EAP038/6/1/2/6: Navasakthi Vol 2 no 6 [17 Jan 1939]
EAP038/6/1/2/7: Navasakthi Vol 2 no 7 [25 Jan 1939] EAP038/6/1/2/8: Navasakthi Vol 2 no 8 [1 Feb 1939]
EAP038/6/1/2/9: Navasakthi Vol 2 no 9 [8 Feb 1939] EAP038/6/1/2/10: Navasakthi Vol 2 no 10 [15 Feb 1939]
EAP038/6/1/2/11: Navasakthi Vol 2 no 11 [22 Feb 1939] EAP038/6/1/2/12: Navasakthi Vol 2 no 13 [15 Mar 1939]
EAP038/6/1/2/13: Navasakthi Vol 2 no 14 [22 Mar 1939] EAP038/6/1/2/14: Navasakthi Vol 2 no 15 [29 Mar 1939]
EAP038/6/1/2/15: Navasakthi Vol 2 no 16 [5 Apr 1939] EAP038/6/1/2/16: Navasakthi Vol 2 no 17 [12 Apr 1939]
EAP038/6/1/2/17: Navasakthi Vol 2 no 18 [19 Apr 1939] EAP038/6/1/2/18: Navasakthi Vol 2 no 19 [26 Apr 1939]
EAP038/6/1/2/19: Navasakthi Vol 2 no 20 [3 May 1939] EAP038/6/1/2/20: Navasakthi Vol 2 no 21 [10 May 1939]
EAP038/6/1/2/21: Navasakthi Vol 2 no 22 [17 May 1939] EAP038/6/1/2/22: Navasakthi Vol 2 no 23 [24 May 1939]
EAP038/6/1/2/23: Navasakthi Vol 2 no 24 [31 May 1939] EAP038/6/1/2/24: Navasakthi Vol 2 no 25 [7 Jun 1939]
EAP038/6/1/2/25: Navasakthi Vol 2 no 26 [14 Jun 1939] EAP038/6/1/2/26: Navasakthi Vol 2 no 27 [21 Jun 1939]
EAP038/6/1/2/27: Navasakthi Vol 2 no 28 [28 Jun 1939] EAP038/6/1/2/28: Navasakthi Vol 2 no 29 [5 Jul 1939]
EAP038/6/1/2/29: Navasakthi Vol 2 no 30 [12 Jul 1939] EAP038/6/1/2/30: Navasakthi Vol 2 no 31 [19 Jul 1939]
EAP038/6/1/2/31: Navasakthi Vol 2 no 32 [26 Jul 1939] EAP038/6/1/2/32: Navasakthi Vol 2 no 33 [2 Aug 1939]
EAP038/6/1/2/33: Navasakthi Vol 2 no 34 [9 Aug 1939] EAP038/6/1/2/34: Navasakthi Vol 2 no 35 [16 Aug 1939]
EAP038/6/1/2/35: Navasakthi Vol 2 no 36 [23 Aug 1939] EAP038/6/1/2/36: Navasakthi Vol 2 no 37 [30 Aug 1939]
EAP038/6/1/2/37: Navasakthi Vol 2 no 38 [6 Sep 1939] EAP038/6/2/1/1: Prajasakthi Vol 1 no 1 [17 Jun 1942]
EAP038/6/2/1/2: Prajasakthi Vol 1 no 2 [24 Jun 1942] EAP038/6/2/1/3: Prajasakthi Vol 1 no 3 [1 Jul 1942]
EAP038/6/2/1/4: Prajasakthi Vol 1 no 4 [8 Jul 1942] EAP038/6/2/1/5: Prajasakthi Vol 1 no 5 [15 Jul 1942]
EAP038/6/2/1/6: Prajasakthi Vol 1 no 6 [22 Jul 1942] EAP038/6/2/1/7: Prajasakthi Vol 1 no 7 [29 Jul 1942]
EAP038/6/2/1/8: Prajasakthi Vol 1 no 8 [5 Aug 1942] EAP038/6/2/1/9: Prajasakthi Vol 1 no 9 [12 Aug 1942]
EAP038/6/2/1/10: Prajasakthi Vol 1 no 10 [19 Aug 1942] EAP038/6/2/1/11: Prajasakthi Vol 1 no 11 [26 Aug 1942]
EAP038/6/2/1/12: Prajasakthi Vol 1 no 12 [2 Sep 1942] EAP038/6/2/1/13: Prajasakthi Vol 1 no 13 [9 Sep 1942]
EAP038/6/2/1/14: Prajasakthi Vol 1 no 14 [16 Sep 1942] EAP038/6/2/1/15: Prajasakthi Vol 1 no 15 [23 Sep 1942]
EAP038/6/2/1/16: Prajasakthi Vol 1 no 16 [30 Sep 1942] EAP038/6/2/1/17: Prajasakthi Vol 1 no 17 [7 Oct 1942]
EAP038/6/2/1/18: Prajasakthi Vol 1 no 18 [14 Oct 1942] EAP038/6/2/1/19: Prajasakthi Vol 1 no 19 [21 Oct 1942]
EAP038/6/2/1/20: Prajasakthi Vol 1 no 20 [28 Oct 1942] EAP038/6/2/1/21: Prajasakthi Vol 1 no 21 [4 Nov 1942]
EAP038/6/2/1/22: Prajasakthi Vol 1 no 22 [11 Nov 1942] EAP038/6/2/1/23: Prajasakthi Vol 1 no 23 [18 Nov 1942]
EAP038/6/2/1/24: Prajasakthi Vol 1 no 24 [25 Nov 1942] EAP038/6/2/1/25: Prajasakthi Vol 1 no 25 [2 Dec 1942]
EAP038/6/2/1/26: Prajasakthi Vol 1 no 26 [9 Dec 1942] EAP038/6/2/1/27: Prajasakthi Vol 1 no 27 [16 Dec 1942]
EAP038/6/2/1/28: Prajasakthi Vol 1 no 28 [23 Dec 1942] EAP038/6/2/1/29: Prajasakthi Vol 1 no 29 [30 Dec 1942]
EAP038/6/2/2/1: Prajasakthi Vol 2 no 1 [13 Jan 1943] EAP038/6/2/2/2: Prajasakthi Vol 2 no 2 [20 Jan 1943]
EAP038/6/2/2/3: Prajasakthi Vol 2 no 3 [27 Jan 1943] EAP038/6/2/2/4: Prajasakthi Vol 2 no 4 [3 Feb 1943]
EAP038/6/2/2/5: Prajasakthi Vol 2 no 5 [10 Feb 1943] EAP038/6/2/2/6: Prajasakthi Vol 2 no 6 [17 Feb 1943]
EAP038/6/2/2/7: Prajasakthi Vol 2 no 7 [24 Feb 1943] EAP038/6/2/2/8: Prajasakthi Vol 2 no 8 [3 Mar 1943]
EAP038/6/2/2/9: Prajasakthi Vol 2 no 9 [10 Mar 1943] EAP038/6/2/2/10: Prajasakthi Vol 2 no 10 [17 Mar 1943]
EAP038/6/2/2/11: Prajasakthi Vol 2 no 11 [24 Mar 1943] EAP038/6/2/2/12: Prajasakthi Vol 2 no 12 [31 Mar 1943]
EAP038/6/2/2/13: Prajasakthi Vol 2 no 13 [7 Apr 1943] EAP038/6/2/2/14: Prajasakthi Vol 2 no 14 [14 Apr 1943]
EAP038/6/2/2/15: Prajasakthi Vol 2 no 15 [21 Apr 1943] EAP038/6/2/2/16: Prajasakthi Vol 2 no 16 [28 Apr 1943]
EAP038/6/2/2/17: Prajasakthi Vol 2 no 17 [5 May 1943] EAP038/6/2/2/18: Prajasakthi Vol 2 no 18 [12 May 1943]
EAP038/6/2/2/19: Prajasakthi Vol 2 no 19 [19 May 1943] EAP038/6/2/2/20: Prajasakthi Vol 2 no 20 [26 May 1943]
EAP038/6/2/2/21: Prajasakthi Vol 2 no 21 [2 Jun 1943] EAP038/6/2/2/22: Prajasakthi Vol 2 no 22 [9 Jun 1943]
EAP038/6/2/2/23: Prajasakthi Vol 2 no 23 [16 Jun 1943] EAP038/6/2/2/24: Prajasakthi Vol 2 no 24 [23 Jun 1943]
EAP038/6/2/3/1: Prajasakthi Vol 3 no 1 [7 Jul 1943] EAP038/6/2/3/2: Prajasakthi Vol 3 no 2 [14 Jul 1943]
EAP038/6/2/3/3: Prajasakthi Vol 3 no 3 [21 Jul 1943] EAP038/6/2/3/4: Prajasakthi Vol 3 no 4 [28 Jul 1943]
EAP038/6/2/3/5: Prajasakthi Vol 3 no 5 [4 Aug 1943] EAP038/6/2/3/6: Prajasakthi Vol 3 no 6 [11 Aug 1943]
EAP038/6/2/3/7: Prajasakthi Vol 3 no 7 [18 Aug 1943] EAP038/6/2/3/8: Prajasakthi Vol 3 no 8 [25 Aug 1943]
EAP038/6/2/3/9: Prajasakthi Vol 3 no 9 [1 Sep 1943] EAP038/6/2/3/10: Prajasakthi Vol 3 no 10 [8 Sep 1943]
EAP038/6/2/3/11: Prajasakthi Vol 3 no 11 [15 Sep 1943] EAP038/6/2/3/12: Prajasakthi Vol 3 no 12 [22 Sep 1943]
EAP038/6/2/3/13: Prajasakthi Vol 3 no 13 [29 Sep 1943] EAP038/6/2/3/14: Prajasakthi Vol 3 no 14 [6 Oct 1943]
EAP038/6/2/3/15: Prajasakthi Vol 3 no 15 [13 Oct 1943] EAP038/6/2/3/16: Prajasakthi Vol 3 no 16 [20 Oct 1943]
EAP038/6/2/3/17: Prajasakthi Vol 3 no 17 [27 Oct 1943] EAP038/6/2/3/18: Prajasakthi Vol 3 no 18 [3 Nov 1943]
EAP038/6/2/3/19: Prajasakthi Vol 3 no 19 [10 Nov 1943] EAP038/6/2/3/20: Prajasakthi Vol 3 no 20 [17 Nov 1943]
EAP038/6/2/3/21: Prajasakthi Vol 3 no 21 [24 Nov 1943] EAP038/6/2/3/22: Prajasakthi Vol 3 no 22 [1 Dec 1943]
EAP038/6/2/3/23: Prajasakthi Vol 3 no 23 [8 Dec 1943] EAP038/6/2/3/24: Prajasakthi Vol 3 no 24 [15 Dec 1943]
EAP038/6/2/3/25: Prajasakthi Vol 3 no 25 [22 Dec 1943] EAP038/6/2/3/26: Prajasakthi Vol 3 no 26 [29 Dec 1943]
EAP038/6/2/4/1: Prajasakthi Vol 4 no 1 [5 Jan 1944] EAP038/6/2/4/2: Prajasakthi Vol 4 no 2 [12 Jan 1944]
EAP038/6/2/4/3: Prajasakthi Vol 4 no 3 [19 Jan 1944] EAP038/6/2/4/4: Prajasakthi Vol 4 no 4 [26 Jan 1944]
EAP038/6/2/4/5: Prajasakthi Vol 4 no 5 [2 Feb 1944] EAP038/6/2/4/6: Prajasakthi Vol 4 no 6 [9 Feb 1944]
EAP038/6/2/4/7: Prajasakthi Vol 4 no 7 [16 Feb 1944] EAP038/6/2/4/8: Prajasakthi Vol 4 no 8 [23 Feb 1944]
EAP038/6/2/4/9: Prajasakthi Vol 4 no 9 [1 Mar 1944] EAP038/6/2/4/10: Prajasakthi Vol 4 no 10 [8 Mar 1944]
EAP038/6/2/4/11: Prajasakthi Vol 4 no 11 [15 Mar 1944] EAP038/6/2/4/12: Prajasakthi Vol 4 no 12 [22 Mar 1944]
EAP038/6/2/4/13: Prajasakthi Vol 4 no 13 [29 Mar 1944] EAP038/6/2/4/14: Prajasakthi Vol 4 no 14 [5 Apr 1944]
EAP038/6/2/4/15: Prajasakthi Vol 4 no 15 [12 Apr 1944] EAP038/6/2/4/16: Prajasakthi Vol 4 no 16 [19 Apr 1944]
EAP038/6/2/4/17: Prajasakthi Vol 4 no 17 [26 Apr 1944] EAP038/6/2/4/18: Prajasakthi Vol 4 no 18 [3 May 1944]
EAP038/6/2/4/19: Prajasakthi Vol 4 no 19 [10 May 1944] EAP038/6/2/4/20: Prajasakthi Vol 4 no 20 [17 May 1944]
EAP038/6/2/4/21: Prajasakthi Vol 4 no 21 [24 May 1944] EAP038/6/2/4/22: Prajasakthi Vol 4 no 22 [31 May 1944]
EAP038/6/2/4/23: Prajasakthi Vol 4 no 23 [7 Jun 1944] EAP038/6/2/4/24: Prajasakthi Vol 4 no 24 [14 Jun 1944]
EAP038/6/2/4/25: Prajasakthi Vol 4 no 25 [21 Jun 1944] EAP038/6/2/4/26: Prajasakthi Vol 4 no 26 [28 Jun 1944]
EAP038/6/2/5/1: Prajasakthi Vol 5 no 1 [5 Jul 1944] EAP038/6/2/5/2: Prajasakthi Vol 5 no 2 [12 Jul 1944]
EAP038/6/2/5/3: Prajasakthi Vol 5 no 3 [19 Jul 1944] EAP038/6/2/5/4: Prajasakthi Vol 5 no 4 [26 Jul 1944]
EAP038/6/2/5/5: Prajasakthi Vol 5 no 5 [2 Aug 1944] EAP038/6/2/5/6: Prajasakthi Vol 5 no 6 [9 Aug 1944]
EAP038/6/2/5/7: Prajasakthi Vol 5 no 7 [16 Aug 1944] EAP038/6/2/5/8: Prajasakthi Vol 5 no 8 [23 Aug 1944]
EAP038/6/2/5/9: Prajasakthi Vol 5 no 9 [30 Aug 1944] EAP038/6/2/5/10: Prajasakthi Vol 5 no 10 [6 Sep 1944]
EAP038/6/2/5/11: Prajasakthi Vol 5 no 11 [13 Sep 1944] EAP038/6/2/5/12: Prajasakthi Vol 5 no 12 [20 Sep 1944]
EAP038/6/2/5/13: Prajasakthi Vol 5 no 13 [27 Sep 1944] EAP038/6/2/5/14: Prajasakthi Vol 5 no 14 [4 Oct 1944]
EAP038/6/2/5/15: Prajasakthi Vol 5 no 15 [11 Oct 1944] EAP038/6/2/5/16: Prajasakthi Vol 5 no 16 [18 Oct 1944]
EAP038/6/2/5/17: Prajasakthi Vol 5 no 17 [25 Oct 1944] EAP038/6/2/5/18: Prajasakthi Vol 5 no 22 [29 Nov 1944]
EAP038/6/2/5/19: Prajasakthi Vol 5 no 23 [6 Dec 1944] EAP038/6/2/5/20: Prajasakthi Vol 5 no 24 [13 Dec 1944]
EAP038/6/2/5/21: Prajasakthi Vol 5 no 25 [20 Dec 1944] EAP038/6/2/5/22: Prajasakthi Vol 5 no 26 [27 Dec 1944]
EAP038/6/2/6/1: Prajasakthi Vol 6 no 1 [3 Jan 1945] EAP038/6/2/6/2: Prajasakthi Vol 6 no 2 [10 Jan 1945]
EAP038/6/2/6/3: Prajasakthi Vol 6 no 3 [17 Jan 1945] EAP038/6/2/6/4: Prajasakthi Vol 6 no 4 [24 Jan 1945]
EAP038/6/2/6/5: Prajasakthi Vol 6 no 5 [31 Jan 1945] EAP038/6/2/6/6: Prajasakthi Vol 6 no 6 [7 Feb 1945]
EAP038/6/2/6/7: Prajasakthi Vol 6 no 7 [14 Feb 1945] EAP038/6/2/6/8: Prajasakthi Vol 6 no 8 [21 Feb 1945]
EAP038/6/2/6/9: Prajasakthi Vol 6 no 9 [28 Feb 1945] EAP038/6/2/6/10: Prajasakthi Vol 6 no 10 [7 Mar 1945]
EAP038/6/2/6/11: Prajasakthi Vol 6 no 11 [14 Mar 1945] EAP038/6/2/6/12: Prajasakthi Vol 6 no 12 [21 Mar 1945]
EAP038/6/2/6/13: Prajasakthi Vol 6 no 13 [28 Mar 1945] EAP038/6/2/6/14: Prajasakthi Vol 6 no 14 [4 Apr 1945]
EAP038/6/2/6/15: Prajasakthi Vol 6 no 15 [11 Apr 1945] EAP038/6/2/6/16: Prajasakthi Vol 6 no 16 [18 Apr 1945]
EAP038/6/2/6/17: Prajasakthi Vol 6 no 17 [25 Apr 1945] EAP038/6/2/6/18: Prajasakthi Vol 6 no 18 [2 May 1945]
EAP038/6/2/6/19: Prajasakthi Vol 6 no 19 [9 May 1945] EAP038/6/2/6/20: Prajasakthi Vol 6 no 20 [16 May 1945]
EAP038/6/2/6/21: Prajasakthi Vol 6 no 21 [23 May 1945] EAP038/6/2/6/22: Prajasakthi Vol 6 no 22 [30 May 1945]
EAP038/6/2/6/23: Prajasakthi Vol 6 no 23 [6 Jun 1945] EAP038/6/2/6/24: Prajasakthi Vol 6 no 24 [13 Jun 1945]
EAP038/6/2/6/25: Prajasakthi Vol 6 no 25 [20 Jun 1945] EAP038/6/2/6/26: Prajasakthi Vol 6 no 26 [27 Jun 1945]
EAP038/6/2/7/1: Prajasakthi Vol 7 no 1 [4 Jul 1945] EAP038/6/2/7/2: Prajasakthi Vol 7 no 2 [11 Jul 1945]
EAP038/6/2/7/3: Prajasakthi Vol 7 no 3 [18 Jul 1945] EAP038/6/2/7/4: Prajasakthi Vol 7 no 4 [25 Jul 1945]
EAP038/6/2/7/5: Prajasakthi Vol 7 no 5 [1 Aug 1945] EAP038/6/2/7/6: Prajasakthi Vol 7 no 6 [8 Aug 1945]
EAP038/6/2/7/7: Prajasakthi Vol 7 no 7 [15 Aug 1945] EAP038/6/2/7/8: Prajasakthi Vol 7 no 8 [22 Aug 1945]
EAP038/6/2/7/9: Prajasakthi Vol 7 no 9 [29 Aug 1945] EAP038/6/2/7/10: Prajasakthi Vol 7 no 10 [5 Sep 1945]
EAP038/6/2/7/11: Prajasakthi Vol 7 no 11 [12 Sep 1945] EAP038/6/2/7/12: Prajasakthi Vol 7 no 12 [19 Sep 1945]
EAP038/6/2/7/13: Prajasakthi Vol 7 no 13 [26 Sep 1945] EAP038/6/2/7/14: Prajasakthi Vol 7 no 14 [3 Oct 1945]
EAP038/6/2/7/15: Prajasakthi Vol 7 no 15 [10 Oct 1945] EAP038/6/2/7/16: Prajasakthi Vol 7 no 16 [17 Oct 1945]
EAP038/6/2/7/17: Prajasakthi Vol 7 no 17 [24 Oct 1945] EAP038/6/2/7/18: Prajasakthi Vol 7 no 18 [31 Oct 1945]
EAP038/6/2/7/19: Prajasakthi Vol 7 no 19 [7 Nov 1945] EAP038/6/2/7/20: Prajasakthi Vol 7 no 20 [14 Nov 1945]
EAP038/6/2/7/21: Prajasakthi Vol 7 no 21 [21 Nov 1945] EAP038/6/2/7/22: Prajasakthi Vol 7 no 22 [28 Nov 1945]
EAP038/6/2/8/1: Prajasakthi Vol 1 no 177 [2 Jun 1946] EAP038/6/2/8/2: Prajasakthi Vol 1 no 184 [9 Jun 1946]
EAP038/6/2/8/3: Prajasakthi Vol 1 no 191 [16 Jun 1946] EAP038/6/2/8/4: Prajasakthi Vol 1 no 198 [23 Jun 1946]
EAP038/6/2/8/5: Prajasakthi Vol 1 no 204 [30 Jun 1946] EAP038/6/2/8/6: Prajasakthi Vol 1 no 211 [7 Jul 1946]
EAP038/6/2/8/7: Prajasakthi Vol 1 no 218 [14 Jul 1946] EAP038/6/2/8/8: Prajasakthi Vol 1 no 225 [21 Jul 1946]
EAP038/6/2/8/9: Prajasakthi Vol 1 no 232 [28 Jul 1946] EAP038/6/2/8/10: Prajasakthi Vol 1 no 245 [11 Aug 1946]
EAP038/6/2/8/11: Prajasakthi Vol 1 no 252 [18 Aug 1946] EAP038/6/2/8/12: Prajasakthi Vol 1 no 259 [25 Aug 1946]
EAP038/6/2/8/13: Prajasakthi Vol 1 no 266 [1 Sep 1946] EAP038/6/2/8/14: Prajasakthi Vol 1 no 273 [8 Sep 1946]
EAP038/6/2/8/15: Prajasakthi Vol 1 no 280 [15 Sep 1946] EAP038/6/2/8/16: Prajasakthi Vol 1 no 287 [22 Sep 1946]
EAP038/6/2/8/17: Prajasakthi Vol 1 no 294 [29 Sep 1946] EAP038/6/2/8/18: Prajasakthi Vol 1 no 299 [5 Oct 1946]
EAP038/6/2/8/19: Prajasakthi Vol 1 no 306 [13 Oct 1946] EAP038/6/2/8/20: Prajasakthi Vol 1 no 313 [20 Oct 1946]
EAP038/6/2/8/21: Prajasakthi Vol 1 no 319 [27 Oct 1946] EAP038/6/2/8/22: Prajasakthi Vol 1 no 325 [3 Nov 1946]
EAP038/6/2/8/23: Prajasakthi Vol 1 no 332 [10 Nov 1946] EAP038/6/2/8/24: Prajasakthi Vol 1 no 339 [17 Nov 1946]
EAP038/6/2/8/25: Prajasakthi Vol 1 no 346 [24 Nov 1946] EAP038/6/2/8/26: Prajasakthi Vol 1 no 353 [1 Dec 1946]
EAP038/6/2/8/27: Prajasakthi Vol 1 no 360 [8 Dec 1946] EAP038/6/2/8/28: Prajasakthi Vol 1 no 367 [15 Dec 1946]
EAP038/6/2/8/29: Prajasakthi Vol 1 no 381 [29 Dec 1946] EAP038/6/2/9/1: Prajasakthi Vol 2 no 1 [1 Jan 1947]
EAP038/6/2/9/2: Prajasakthi Vol 2 no 2 [2 Jan 1947] EAP038/6/2/9/3: Prajasakthi Vol 2 no 3 [3 Jan 1947]
EAP038/6/2/9/4: Prajasakthi Vol 2 no 5 [6 Jan 1947] EAP038/6/2/9/5: Prajasakthi Vol 2 no 6 [7 Jan 1947]
EAP038/6/2/9/6: Prajasakthi Vol 2 no 7 [8 Jan 1947] EAP038/6/2/9/7: Prajasakthi Vol 2 no 8 [9 Jan 1947]
EAP038/6/2/9/8: Prajasakthi Vol 2 no 9 [10 Jan 1947] EAP038/6/2/9/9: Prajasakthi Vol 2 no 10 [11 Jan 1947]
EAP038/6/2/9/10: Prajasakthi Vol 2 no 11 [12 Jan 1947] EAP038/6/2/9/11: Prajasakthi Vol 2 no 12 [13 Jan 1947]
EAP038/6/2/9/12: Prajasakthi Vol 2 no 13 [14 Jan 1947] EAP038/6/2/9/13: Prajasakthi Vol 2 no 14 [16 Jan 1947]
EAP038/6/2/9/14: Prajasakthi Vol 2 no 15 [17 Jan 1947] EAP038/6/2/9/15: Prajasakthi Vol 2 no 16 [18 Jan 1947]
EAP038/6/2/9/16: Prajasakthi Vol 2 no 17 [19 Jan 1947] EAP038/6/2/9/17: Prajasakthi Vol 2 no 19 [21 Jan 1947]
EAP038/6/2/9/18: Prajasakthi Vol 2 no 20 [22 Jan 1947] EAP038/6/2/9/19: Prajasakthi Vol 2 no 21 [23 Jan 1947]
EAP038/6/2/9/20: Prajasakthi Vol 2 no 24 [26 Jan 1947] EAP038/6/2/9/21: Prajasakthi Vol 2 no 25 [28 Jan 1947]
EAP038/6/2/9/22: Prajasakthi Vol 2 no 26 [29 Jan 1947] EAP038/6/2/9/23: Prajasakthi Vol 2 no 27 [30 Jan 1947]
EAP038/6/2/9/24: Prajasakthi Vol 2 no 28 [31 Jan 1947] EAP038/6/2/9/25: Prajasakthi Vol 2 no 29 [1 Feb 1947]
EAP038/6/2/9/26: Prajasakthi Vol 2 no 30 [2 Feb 1947] EAP038/6/2/9/27: Prajasakthi Vol 2 no 31 [3 Feb 1947]
EAP038/6/2/9/28: Prajasakthi Vol 2 no 32 [4 Feb 1947] EAP038/6/2/9/29: Prajasakthi Vol 2 no 33 [5 Feb 1947]
EAP038/6/2/9/30: Prajasakthi Vol 2 no 34 [6 Feb 1947] EAP038/6/2/9/31: Prajasakthi Vol 2 no 35 [7 Feb 1947]
EAP038/6/2/9/32: Prajasakthi Vol 2 no 36 [8 Feb 1947] EAP038/6/2/9/33: Prajasakthi Vol 2 no 37 [9 Feb 1947]
EAP038/6/2/9/34: Prajasakthi Vol 2 no 38 [10 Feb 1947] EAP038/6/2/9/35: Prajasakthi Vol 2 no 39 [11 Feb 1947]
EAP038/6/2/9/36: Prajasakthi Vol 2 no 40 [12 Feb 1947] EAP038/6/2/9/37: Prajasakthi Vol 2 no 41 [13 Feb 1947]
EAP038/6/2/9/38: Prajasakthi Vol 2 no 43 [15 Feb 1947] EAP038/6/2/9/39: Prajasakthi Vol 2 no 44 [16 Feb 1947]
EAP038/6/2/9/40: Prajasakthi Vol 2 no 45 [17 Feb 1947] EAP038/6/2/9/41: Prajasakthi Vol 2 no 46 [18 Feb 1947]
EAP038/6/2/9/42: Prajasakthi Vol 2 no 47 [19 Feb 1947] EAP038/6/2/9/43: Prajasakthi Vol 2 no 48 [21 Feb 1947]
EAP038/6/2/9/44: Prajasakthi Vol 2 no 49 [22 Feb 1947] EAP038/6/2/9/45: Prajasakthi Vol 2 no 50 [23 Feb 1947]
EAP038/6/2/9/46: Prajasakthi Vol 2 no 51 [24 Feb 1947] EAP038/6/2/9/47: Prajasakthi Vol 2 no 52 [25 Feb 1947]
EAP038/6/2/9/48: Prajasakthi Vol 2 no 54 [27 Feb 1947] EAP038/6/2/9/49: Prajasakthi Vol 2 no 55 [28 Feb 1947]
EAP038/6/2/9/50: Prajasakthi Vol 2 no 56 [1 Mar 1947] EAP038/6/2/9/51: Prajasakthi Vol 2 no 57 [2 Mar 1947]
EAP038/6/2/9/52: Prajasakthi Vol 2 no 58 [3 Mar 1947] EAP038/6/2/9/53: Prajasakthi Vol 2 no 59 [4 Mar 1947]
EAP038/6/2/9/54: Prajasakthi Vol 2 no 60 [5 Mar 1947] EAP038/6/2/9/55: Prajasakthi Vol 2 no 61 [6 Mar 1947]
EAP038/6/2/9/56: Prajasakthi Vol 2 no 62 [7 Mar 1947] EAP038/6/2/9/57: Prajasakthi Vol 2 no 63 [8 Mar 1947]
EAP038/6/2/9/58: Prajasakthi Vol 2 no 64 [9 Mar 1947] EAP038/6/2/9/59: Prajasakthi Vol 2 no 66 [11 Mar 1947]
EAP038/6/2/9/60: Prajasakthi Vol 2 no 67 [12 Mar 1947] EAP038/6/2/9/61: Prajasakthi Vol 2 no 68 [13 Mar 1947]
EAP038/6/2/9/62: Prajasakthi Vol 2 no 69 [14 Mar 1947] EAP038/6/2/9/63: Prajasakthi Vol 2 no 70 [15 Mar 1947]
EAP038/6/2/9/64: Prajasakthi Vol 2 no 72 [17 Mar 1947] EAP038/6/2/9/65: Prajasakthi Vol 2 no 73 [18 Mar 1947]
EAP038/6/2/9/66: Prajasakthi Vol 2 no 74 [19 Mar 1947] EAP038/6/2/9/67: Prajasakthi Vol 2 no 75 [20 Mar 1947]
EAP038/6/2/9/68: Prajasakthi Vol 2 no 76 [21 Mar 1947] EAP038/6/2/9/69: Prajasakthi Vol 2 no 77 [22 Mar 1947]
EAP038/6/2/9/70: Prajasakthi Vol 2 no 79 [25 Mar 1947] EAP038/6/2/9/71: Prajasakthi Vol 2 no 80 [26 Mar 1947]
EAP038/6/2/9/72: Prajasakthi Vol 2 no 81 [27 Mar 1947] EAP038/6/2/9/73: Prajasakthi Vol 2 no 82 [28 Mar 1947]
EAP038/6/2/9/74: Prajasakthi Vol 2 no 83 [29 Mar 1947] EAP038/6/2/9/75: Prajasakthi Vol 2 no 84 [30 Mar 1947]
EAP038/6/2/9/76: Prajasakthi Vol 2 no 85 [31 Mar 1947] EAP038/6/2/9/77: Prajasakthi Vol 2 no 86 [1 Apr 1947]
EAP038/6/2/9/78: Prajasakthi Vol 2 no 87 [2 Apr 1947] EAP038/6/2/9/79: Prajasakthi Vol 2 no 88 [3 Apr 1947]
EAP038/6/2/9/80: Prajasakthi Vol 2 no 89 [4 Apr 1947] EAP038/6/2/9/81: Prajasakthi Vol 2 no 90 [5 Apr 1947]
EAP038/6/2/9/82: Prajasakthi Vol 2 no 91 [6 Apr 1947] EAP038/6/2/9/83: Prajasakthi Vol 2 no 92 [7 Apr 1947]
EAP038/6/2/9/84: Prajasakthi Vol 2 no 93 [8 Apr 1947] EAP038/6/2/9/85: Prajasakthi Vol 2 no 94 [9 Apr 1947]
EAP038/6/2/9/86: Prajasakthi Vol 2 no 95 [10 Apr 1947] EAP038/6/2/9/87: Prajasakthi Vol 2 no 97 [12 Apr 1947]
EAP038/6/2/9/88: Prajasakthi Vol 2 no 98 [13 Apr 1947] EAP038/6/2/9/89: Prajasakthi Vol 2 no 99 [14 Apr 1947]
EAP038/6/2/9/90: Prajasakthi Vol 2 no 100 [15 Apr 1947] EAP038/6/2/9/91: Prajasakthi Vol 2 no 101 [16 Apr 1947]
EAP038/6/2/9/92: Prajasakthi Vol 2 no 102 [17 Apr 1947] EAP038/6/2/9/93: Prajasakthi Vol 2 no 103 [18 Apr 1947]
EAP038/6/2/9/94: Prajasakthi Vol 2 no 104 [19 Apr 1947] EAP038/6/2/9/95: Prajasakthi Vol 2 no 106 [21 Apr 1947]
EAP038/6/2/9/96: Prajasakthi Vol 2 no 107 [22 Apr 1947] EAP038/6/2/9/97: Prajasakthi Vol 2 no 108 [23 Apr 1947]
EAP038/6/2/9/98: Prajasakthi Vol 2 no 109 [24 Apr 1947] EAP038/6/2/9/99: Prajasakthi Vol 2 no 110 [25 Apr 1947]
EAP038/6/2/9/100: Prajasakthi Vol 2 no 111 [26 Apr 1947] EAP038/6/2/9/101: Prajasakthi Vol 2 no 112 [27 Apr 1947]
EAP038/6/2/9/102: Prajasakthi Vol 2 no 113 [28 Apr 1947] EAP038/6/2/9/103: Prajasakthi Vol 2 no 114 [29 Apr 1947]
EAP038/6/2/9/104: Prajasakthi Vol 2 no 115 [30 Apr 1947]