Endangered Archives

EAP023: Preserving Marathi manuscripts and making them accessible

Read more about this project
EAP023/1/1/1: Gurucharitrasara [Sake 1779] EAP023/1/1/2: Tattvabodhana [Sake 1747]
EAP023/1/1/3: Namadeva Sandhya EAP023/1/1/4: "Bhimarupi Stotra, Rama Stotra (incomplete)"
EAP023/1/1/5: Vasisthasara (Adhyaya 1-10) [Sake 1747] EAP023/1/1/6: Svatmasukha
EAP023/1/1/7: Vidnyana Shruti Sara Sangraha EAP023/1/1/8: Abhanga Gatha Bahenabai
EAP023/1/1/9: Bhaktalilamrita (tukaram Charitra) [Sake 1768] EAP023/1/1/10: Amvitanubhava
EAP023/1/1/11: Namasudha (Keshav Deshpande) [Sake 1756] EAP023/1/1/12: Ramalapaddhati [Sake 1759]
EAP023/1/1/13: Abhanga Gatha Adi-Samad [Sake 1782] EAP023/1/1/14: "Harivarada (incomplete, Ad 16-49) [Sake 1705]"
EAP023/1/1/15: No catalogue info supplied EAP023/1/1/16: "Prakashadeepa (Adhyay 1, incomplete)"
EAP023/1/1/17: Vinchu EAP023/1/1/18: Nama Ratnamala
EAP023/1/1/19: Pralhadacharitra EAP023/1/1/20: Viveka Sindhu Paribhasha
EAP023/1/1/21: Namadeva Pariksha [Sake 1829] EAP023/1/1/22: Kekavali
EAP023/1/1/23: Gorakhagranth EAP023/1/1/24: Nyaneshvara Namana
EAP023/1/1/25: Yogavasishthasara [Sake 1794] EAP023/1/1/26: Bala Mykunda Stotra
EAP023/1/1/27: Abhanga-Pade Ekanath Tukarami [1931] EAP023/1/1/28: Prakashadipa Muntoji
EAP023/1/1/29: Sivaratrakatha EAP023/1/1/30: Bhagavata
EAP023/1/1/31: Pade Abhanga Shloka (Bada Number 13) EAP023/1/1/32: Abhanga Tukarana
EAP023/1/1/33: Abhanga Muktabai EAP023/1/1/34: "Bhagavadgita Samashloki, Adhyaya 1-8"
EAP023/1/1/35: Haripatha (complete) EAP023/1/1/36: Bhogul Purana
EAP023/1/1/37: "Sanikirna Stotra Padye, part of Bada Number 12 [1794]" EAP023/1/1/38: Pade Abhang Gaulani
EAP023/1/1/39: "Bada Number 15: Bhagavata Skandha IX. Ad. 2; Gajendra Moksha, Radha Vinoda Kavya" EAP023/1/1/40: Bada Number 16: Balakrida (incomplete); Kayla
EAP023/1/1/41: Abhang Pade Prakarane (Bada Number 17) EAP023/1/1/42: Waman Charitra
EAP023/1/1/43: Shuka Rambja Samvada EAP023/1/1/44: Pralhada Charitra - Narahari Darpa
EAP023/1/1/45: Dvaraka Vijaya EAP023/1/1/46: Mukundavilasa
EAP023/1/1/47: "Radhabhujang, Atratya" EAP023/1/1/48: Bhama Vilasa Radha Vilasa
EAP023/1/1/49: Lopamudra Akhyam Gopigita EAP023/1/1/50: Ragadari Chija Pade Aratya (Bada Number 19)
EAP023/1/1/51: Chandravali Charitra [Sake 1732] EAP023/1/1/52: Abhanga
EAP023/1/1/53: Karma Vipala Nityananda 267 ovis [Sake 1723] EAP023/1/1/54: Mulastambha Adhyay 1 - 7 [Sake 1723]
EAP023/1/1/55: Vyankatesha Stotra [Sake 1787] EAP023/1/1/56: Bibhishana Stotra Stavana 39 ovis
EAP023/1/1/57: Bhaktisara 300 ovis [16th century] EAP023/1/1/58: Abhanga Namamahatmyache
EAP023/1/1/59: Manachi Shate EAP023/1/1/60: Viduraniti Yakshaprashna
EAP023/1/1/61: Kekavali of Mayar [1932] EAP023/1/1/62: "Bada Number 20: Granthachatushtaya Bada (Manache Shtoka, Sant Sakhu Charitra, Kaliya Mardana, Harischandrakhyna)"
EAP023/1/1/63: Kirtan Akhyane - Bada Number 21 [1897] EAP023/1/1/64: Gopigita
EAP023/1/1/65: Dattatreya charita EAP023/1/1/66: "Bada Number 22: Dhruvakhyana (incomplete), Sudamacharita (complete)"
EAP023/1/1/67: Mantra Siddhi Yantra Siddhi EAP023/1/1/68: Sudama Charitra
EAP023/1/1/69: Sphuta-Kavya (Bada Number 23) EAP023/1/1/70: Kekavali (complete)
EAP023/1/1/71: Abhanga Gatha (incomplete) EAP023/1/1/72: Abhanga Gatha
EAP023/1/1/73: Hari Nama Sudha (complete) EAP023/1/1/74: Sphutakavye (Bada Number 24)
EAP023/1/1/75: Abhanga Sangraha [Sake 1866] EAP023/1/1/76: Sphurta Shloka
EAP023/1/1/77: Ragadari Chija EAP023/1/1/78: Sphuta Asya
EAP023/1/1/79: Dohale Ramayana Balakande EAP023/1/1/80: Haripatha (compilation)
EAP023/1/1/81: Panchikarama (complete) EAP023/1/1/82: Pavanavijaya (complete)
EAP023/1/1/83: Abhanga Natache EAP023/1/1/84: Sphutakavita (Bada Number 25)
EAP023/1/1/85: Subhashitani EAP023/1/1/86: Pade Abhang
EAP023/1/1/87: Angada shistaui ramayan yud EAP023/1/1/88: Mahimna 32 shloka
EAP023/1/1/89: Pade Abhanga (Bada Number 27) EAP023/1/1/90: Madalasa stotra (18 shlokas)
EAP023/1/1/91: Haripatha [Sake 1757] EAP023/1/1/92: Abhanga Gatha (Bada Number 28)
EAP023/1/1/93: Abhanga Gatha EAP023/1/1/94: Hindi Pade Dohe
EAP023/1/1/95: Mestaka Gaibatilakshana Grama dhikara (Bada Number 371) EAP023/1/1/96: Navadaniti Vyassabodha Draupadi Samvada (Bada Number 31)
EAP023/1/1/97: Marathi poems of Muslim saints EAP023/1/1/98: Aratya Pade Lavani (Bada Number 33)
EAP023/1/1/99: Samba Vishnu Samvada EAP023/1/1/100: Usha Banasura Akhyan
EAP023/1/1/101: Abhanga Gratha Nivrittinatha EAP023/1/1/102: Sopanadevi Khelapata
EAP023/1/1/103: Bhupali Sangraha EAP023/1/1/104: Akhyana Moropanta Sangraha I
EAP023/1/1/105: Akhyana Moropanta Sangraha II EAP023/1/1/106: "Akhyane Savitri, Jaratkani, Draupadi, Svayamvan"
EAP023/1/1/107: Harischandra Khyana EAP023/1/1/108: Yamagita Dhruvakhyan [Sake 1723]
EAP023/1/1/109: Bada Number 35: Musical Bhajans; Pade Abhanga; Pade Abhanga; Namasmarana Paddhati; Ovi Pande; Sanskrit Marathi Kuta Shloka [Sake 1723] EAP023/1/1/110: Bhupali Sangraha [Sake 1723]
EAP023/1/1/111: Abhanga Dnyaneshwara EAP023/1/1/112: Dnyanadeva Abhanga Gatha
EAP023/1/1/113: Panchasamasi [Sake 1830] EAP023/1/1/114: Sakunvanti (complete)
EAP023/1/1/115: Modi hastalikhit EAP023/1/1/116: Tukaram Abhang Gatha [Sake 1653]
EAP023/1/1/117: Tisthavali Namadev [Sake 1509] EAP023/1/1/118: Panduranga stotra [Sake 1727]
EAP023/1/1/119: Abhanga Bada (Bada Number 1) EAP023/1/1/120: Gayatri Tika
EAP023/1/1/121: Gayatri Rahasya EAP023/1/1/122: Siddha-Ramayana-Prabandha
EAP023/1/1/123: Ramastuti EAP023/1/1/124: Ashvamedha (Adhyaya 41-44)
EAP023/1/1/125: Anubhavamrita EAP023/1/1/126: Bhagavadgita
EAP023/1/1/127: Panduranga Mahatmya EAP023/1/1/128: Panduranga Mahatmya
EAP023/1/1/129: Panduranga Charita (Mahatmya) EAP023/1/1/130: Panduranga Mahatmya
EAP023/1/1/131: Panduranga Mahatmya EAP023/1/1/132: Panduranga Mahatmya (Ad. 1-12)
EAP023/1/1/133: Pandhavi Mahatmya EAP023/1/1/134: Tulsi Mahatmya
EAP023/1/1/135: "Nirvanasara, Ram-Laxman Samvade " EAP023/1/1/136: Hamsanarayana
EAP023/1/1/137: Avinasha Gita ovis 263 EAP023/1/1/138: Dnyanatilakabodha ovis 859
EAP023/1/1/139: Shivaratri Katha EAP023/1/1/140: Avinash Gitu (incomplete)
EAP023/1/1/141: Kashiyatra (incomplete) EAP023/1/1/142: "Sudama Charitra, Bodhashtaka"
EAP023/1/1/143: Pavanavijaya (incomplete) EAP023/1/1/144: Tattvajhada Panchikarana [Sake 1807]
EAP023/1/1/145: Abhang Sanjivani EAP023/1/1/146: Ramagita Padabodhini [Sake 1770]
EAP023/1/1/147: Gurugita [Sake 1578/1657] EAP023/1/1/148: Ashtavakragita (incomplete)
EAP023/1/1/149: Chidratna EAP023/1/1/150: "Bhagavadgita, Prabodha chandrika commentary [Sake 1762]"
EAP023/1/1/151: Purnananda Charita [Sake 1753] EAP023/1/1/152: Nitishataka
EAP023/1/1/153: Aparokshanubhuti Sankara EAP023/1/1/154: "Ashtavakragita, Jivanmukti commentary"
EAP023/1/1/155: Shalihotra nakula Akhyana [Sake 1756] EAP023/1/1/156: Karmavipaka [Sake 1731]
EAP023/1/1/157: Panchikarana EAP023/1/1/158: Bhugola Purana
EAP023/1/1/159: Arya Ramayana EAP023/1/1/160: Karmavipaka; Prasang II
EAP023/1/1/161: Ramayana EAP023/1/1/162: Abhang Sankirna Bhakta Kathamrta (Ad. 1 - 56)
EAP023/1/1/163: Ushaharana (Harivarada Ad. 62-63) EAP023/1/1/164: Ramgita [Sake 1791]
EAP023/1/1/165: Mahavasishta sara Prakash [Sake 1682] EAP023/1/1/166: "Shringaragani, Lavani"
EAP023/1/1/167: Pavanavijaya (compilation) [Samvat 1933] EAP023/1/1/168: Satyanarayana (Ad. 1-5)
EAP023/1/1/169: Pavanavijaya [Sake 1782] EAP023/1/1/170: Ramgita (incomplete)
EAP023/1/1/171: Padasangraha [with ragas] EAP023/1/1/172: Shukabahattari [Samvat 1899]
EAP023/1/1/173: Bodhavaibhava EAP023/1/1/174: Niranhanashtaka with vedasara commentary
EAP023/1/1/175: Shukashtaka [commentary] EAP023/1/1/176: Karunasataka
EAP023/1/1/177: "Bhagavata, tika Bavartha dipika [Sake 1736]" EAP023/1/1/178: Natha Caritra [Sake 1682/1769]
EAP023/1/1/179: Dnyanadipika [Ad. 1-14] EAP023/1/1/180: Aparokshanubhuti Marathi Commentary [Sake 1674]
EAP023/1/1/181: Abhanga (incomplete) EAP023/1/1/182: Bhaktacharita
EAP023/1/1/183: Dnyaneshvara Mokshapat EAP023/1/1/184: "Brahmastuti, Anubhavsara [Sake 1816]"
EAP023/1/1/185: Abhanga Tukarmache EAP023/1/1/186: Gopikastava
EAP023/1/1/187: "Vyankatesh Stotra, Shri Sukta" EAP023/1/1/188: Uttaragita (adhyayas 1-3)
EAP023/1/1/189: Sntamalika EAP023/1/1/190: Pavanavijaya [Sake 1644/1714]
EAP023/1/1/191: Anandanubhava [Sake 1753/1810] EAP023/1/1/192: "Garbhagita, 128 shloka (incomplete)"
EAP023/1/1/193: Samadhi Prakaran EAP023/1/1/194: Abhangas (Bada Number 5)
EAP023/1/1/195: "Gurugita-Tika (adhyaya 1-3 complete, 4-5 incomplete)" EAP023/1/1/196: Prakashadeepa (Adhyaya 1-6)
EAP023/1/1/197: Vihangamarga EAP023/1/1/198: Ramagita with Bhavadipika commentary [AD 1873]
EAP023/1/1/199: Vivekasara (adhyay 8) EAP023/1/1/200: Shalihotra [Sake 1754]
EAP023/1/1/201: Matsyendrapurana (Adhyay 21) EAP023/1/1/202: Akalagari Upadesha Granth 46 Shlokas
EAP023/1/1/203: Garudakhayna EAP023/1/1/204: Swami Shishya Samvada
EAP023/1/1/205: Gopalkala (Abhangas by various Saints) EAP023/1/1/206: Shivaratri Katha
EAP023/1/1/207: Bhadavadgita with commentary from Nivrittinatha (incomplete) EAP023/1/1/208: Uttaragita [Sake 1630]
EAP023/1/1/209: "Bada Number 6: Panchyahattari Upadesha, Svarupaprakasha" EAP023/1/1/210: Ramgita with Rahasyabodhini commentary [Sake 1853]
EAP023/1/1/211: Swatma Saukhya EAP023/1/1/212: Upadesharahasya [Sake 1690]
EAP023/1/1/213: Bharatabhet EAP023/1/1/214: Svarupanirnaya (Bade Number 1071)
EAP023/1/1/215: Kavane (Bada Number 62) EAP023/1/1/216: Kavane (Bada Number 4)
EAP023/1/1/217: Ramayana Katha EAP023/1/1/218: Gurugita (Bada Number 412)
EAP023/1/1/219: Manapuripade EAP023/1/1/220: Sphutarachana
EAP023/1/1/221: Ramayanakatha EAP023/1/1/222: Abhanga Sangraha
EAP023/1/1/223: Panchikarana EAP023/1/1/224: Pade Siddha Naganathachi
EAP023/1/1/225: Atmashodha [Sake 1752] EAP023/1/1/226: Santa Manasapuja (Ad. 3) [Sake 1797]
EAP023/1/1/227: "Katha Kavya, Sayyad Husen Jangale" EAP023/1/1/228: Abhang page Kavane
EAP023/1/1/229: "Pade, Kavita, Sphuta, Ganganath" EAP023/1/1/230: Manana Krishnananda Sarasvati [Sake 1796]
EAP023/1/1/231: Ashtavakra Grantha Samashloki-Babar [Sake 1779] EAP023/1/1/232: Changadeva Pasashti [Sake 1911]
EAP023/1/1/233: Manana Volumes I and II [Sake 1796] EAP023/1/1/234: Gorakhabodha with English translation (Bada Number 10)
EAP023/1/1/235: Anubhavamrita [Sake 1743]; Siddha siddhanta Paddhati [Sake 1721]; Gorakshagita Nirupanam [Sake 1724]; Avadhuta Yogi Lakshana EAP023/1/1/236: Bhakti Ratnavali
EAP023/1/1/237: Adimaya (Granth 434) Nathapanti Vedanta EAP023/1/1/238: Sahajabodha Kavane
EAP023/1/1/239: Pancharatnastotra shankaracharya EAP023/1/1/240: Harirarada amd Adhyayas
EAP023/1/1/241: Ekanatha Charita [Sake 1792] EAP023/1/1/242: Dnyaneshvari (Jalagiri copy)
EAP023/1/1/243: Kashikhanda EAP023/1/1/244: Alandi Mahatmya Dnyanalilamrita
EAP023/1/1/245: Bhagavadgita with commentary [Sake 1521] EAP023/1/1/246: "Dnyaneshvari Adhyay 1-14, incomplete"
EAP023/1/1/247: Bhagavadgita [Sake 1794] EAP023/1/1/248: Avadhutagita tika Krishnanand Sarasvati
EAP023/1/1/249: Tukarama Gatha Abhang 77-996 EAP023/1/1/250: Malutarana Adhyay 1-32 [Sake 1764]
EAP023/1/1/251: Brahmabodha Tattvamrita [Sake 1744] EAP023/1/1/252: Saptashati stotra Kavach
EAP023/1/1/253: Divya Drishti [1907] EAP023/1/1/254: Paramamritam (incomplete)
EAP023/1/1/255: "Daharaja stotra, Pade, Bhajane" EAP023/1/1/256: "Sahadeva Bhadalia, Yantrani"
EAP023/1/1/257: Bhajanavahi Nitya EAP023/1/1/258: Rameshvara Mahatmya [Sam 1889]
EAP023/1/1/259: Panchadashi tika [Sake 1814] EAP023/1/1/260: Bhagavadagita with Padabohini commentary
EAP023/1/1/261: Panchadashi commentary Kutasthadipa [Sake 1814] EAP023/1/1/262: Haripatha [Sake 1785]
EAP023/1/1/263: Gorasaharana Rasakrida EAP023/1/1/264: Abhanga Bada (Bhanudasa Charita)
EAP023/1/1/265: Gita Prashasti EAP023/1/1/266: Damaji Charita
EAP023/1/1/267: Abhangas of Tukaram EAP023/1/1/268: Dhyana Stotre-Kayunashtake
EAP023/1/1/269: Panduranga Mahatmya EAP023/1/1/270: Harivijaya [Sake 1772]
EAP023/1/1/271: MantraRamayana EAP023/1/1/272: Tirthavali Abhang [1862 AD]
EAP023/1/1/273: Abhanga Bada EAP023/1/1/274: Vivekasindhuparibhasha
EAP023/1/1/275: Acharya Upasti EAP023/1/1/276: Guru Gita with commentary
EAP023/1/1/277: Hastamakaka (Marathi-Ekanath) [Sake 1700] EAP023/1/1/278: Atmabodha (of Adi Sankar) Marathi
EAP023/1/1/279: Hastamalaka Stotra (Adi Sankara) Narathi Ekanatha [Sake 1659] EAP023/1/1/280: Kalyanapatika
EAP023/1/1/281: Tattvabodha (compiliation) [Sake 1582] EAP023/1/1/282: "Anubhavamrita, Amrtanubhava"
EAP023/1/1/283: Svatmasukha EAP023/1/1/284: Brahmachi Vyakhya
EAP023/1/1/285: Tanmayanandabodha [Sake 1807] EAP023/1/1/286: Abhanga Gatha [17th century]
EAP023/1/1/287: Jñāneśvarī EAP023/1/1/288: Jñāneśvarī
EAP023/1/1/289: Vairāgya Nītiśatak (Rāmkarṇāmṛtkṛt) [1856] EAP023/1/1/290: Jñān Chāp (Abhaṅga-Pada)
EAP023/1/1/291: Stotra-Pade (Bāḍa) EAP023/1/1/292: Bāḷkrīḍā (Bāḍa)
EAP023/1/1/293: Tāṭīce Abhaṅga [Sake 1746] EAP023/1/1/294: Dāmājīcī Bakhar [Sake 1746]
EAP023/1/1/295: Kānhopātrā Caritra āṇi Anya Abhaṅga (Bāḍa) [Sake 1699] EAP023/1/1/296: Jayadrathvadh Akhyān āṇi Anya Abhaṅga (Bāḍa)
EAP023/1/1/297: Śakunavanti āṇi Sāmudrik Śāstra (Ekatra) EAP023/1/1/298: "Pade-Abhaṅga (Keśav, Amṛtjayarajatmankṛt) (Bāḍa 11) [Sake 1866]"
EAP023/1/1/299: Ekaślokī Gītābhāṣya EAP023/1/1/300: Rāmvijay [Sake 1625]
EAP023/1/1/301: Jñāneśvarī [Sake 1767 ] EAP023/1/1/302: Jñāneśvarī Paribhāṣā [1844]
EAP023/1/1/303: Jñāneśvarī Paribhāṣā [Sake 1797] EAP023/1/1/304: Jejurī Māhātmya [Sake 1799]
EAP023/1/1/305: Jejurī Māhātmya [Sake 1678] EAP023/1/1/306: Pāṇḍuraṅg Māhātmya [Dhatunama Samvatsara]
EAP023/1/1/307: Pāṇḍuraṅg Māhātmya (Kannaḍ Kavikṛt) EAP023/1/1/308: Harivijay
EAP023/1/1/309: Pāṇḍuraṅg Māhātmya [Sake 1688] EAP023/1/1/310: Uttaragītā
EAP023/1/1/311: Bhāgavat Purāṇa EAP023/1/1/312: Rāmdās Bakhar (Caritra)
EAP023/1/1/313: Pāṇḍuraṅg Māhātmya EAP023/1/1/314: Pāṇḍuraṅg Māhātmya
EAP023/1/1/315: Paṇḍharī Māhātmya (Puṇḍarik Ślok 50) EAP023/1/1/316: Pāṇḍuraṅg Māhātmya
EAP023/1/1/317: Bhīmā Māhātmya EAP023/1/1/318: Paṇḍharī Māhātmya
EAP023/1/1/319: Paṇḍharī Māhātmya EAP023/1/1/320: Birdev Māhātmya [Sake 1865]
EAP023/1/1/321: Cokhāmeḷa Caritra EAP023/1/1/322: Narapatijayacaryā/Svaroday Citrāṇī 56
EAP023/1/1/323: Harivijay (Citrāṇi) [1900] EAP023/1/1/324: "Nāgarī (Nāṅgī), Nāmdevācī Dhvāḍī (Putaṇī)"
EAP023/1/1/325: Caitrāṅgaṇ (Rāṅgoḷī) [1937] EAP023/1/1/326: Aduḥkha Navamī Kathā
EAP023/1/1/327: Vetāḷ Stotra [Sake 1879] EAP023/1/1/328: Vihaṅgamamārga (Rām-Sītā-Saṃvāde)
EAP023/1/1/329: Pade-Abhaṅga (Santakavikṛt) EAP023/1/1/330: Abhaṅga-Pade (by several Marathi saint-poets)
EAP023/1/1/331: Manāce Ślok EAP023/1/1/332: Pade Marathi (5)
EAP023/1/1/333: "Abhaṅga-Pade (by Jñāndev, Keśav, and others)" EAP023/1/1/334: Ekādaśī Māhātmya
EAP023/1/1/335: Grantha Chatushka EAP023/1/1/336: Vihaṅgam Mārg
EAP023/1/1/337: Saptaśatī-Kīlak-Āratī (Kātyāyan Tantrokta) EAP023/1/1/338: Sāmudrik Śāstra [Sake 1721]
EAP023/1/1/339: Buddhi Bāvanī EAP023/1/1/340: Pade-Abhaṅga (Kaṇva-Mālojī-Mādhavkṛt)
EAP023/1/1/341: Nityopāsanā [15/7/1926 ] EAP023/1/1/342: Praśna Jyotiṣa (Ṭipaṇe)
EAP023/1/1/343: Praśna Jyotiṣ āṇi Aśvaśāstra EAP023/1/1/344: Gaṅgāṣṭak
EAP023/1/1/345: Abhaṅga-Pade EAP023/1/1/346: Pade-Stotra Saṃgrah
EAP023/1/1/347: Vedānta Ṭipaṇe EAP023/1/1/348: Abhaṅga
EAP023/1/1/349: Abhaṅga Gāthā (Bāḍ) EAP023/1/1/350: Sudāmā Caritra (Kaṭāv) Kīrtan
EAP023/1/1/351: Draupadīcā Dhāvā (Akhyān) EAP023/1/1/352: Pade-Abhaṅga
EAP023/1/1/353: Pade-Abhaṅga (Bāḍ 19) EAP023/1/1/354: Pade-Abhaṅga (Bāḍ 20)
EAP023/1/1/355: Āratī Devīcyā (Bāḍ 23) EAP023/1/1/356: Gopī Garva Haraṇ
EAP023/1/1/357: Āratī Vyaṅkaṭanāthāñcī EAP023/1/1/358: Pade Jñāneśvarāñcī (3)
EAP023/1/1/359: Pāṇḍuraṅga Māhātmya EAP023/1/1/360: Pade-Stotrāṇī
EAP023/1/1/361: Śaṃbhu Mahādev Māhātmya (Skanda Purāṇa) [Sake 1744] EAP023/1/1/362: Cinmayānand Bodh āṇi Itar Kavitā
EAP023/1/1/363: Pāṇḍuraṅg Māhātmya EAP023/1/1/364: Pāṇḍuraṅg Māhātmya (Abhaṅga)
EAP023/1/1/365: Pāṇḍuraṅg Māhātmya (9 ślokas) EAP023/1/1/366: Pāṇḍuraṅg Māhātmya [Sake 1786]
EAP023/1/1/367: Pāṇḍuraṅg Māhātmya (Caritra) EAP023/1/1/368: Śaṭsthal (Marāṭhī)
EAP023/1/1/369: Anubhavāmṛt (Saṃskṛt Amṛtānubhav) EAP023/1/1/370: Amṛtānubhav
EAP023/1/1/371: Vivek Sindhu EAP023/1/1/372: Jñāneśvarī Paribhāṣā Koś [Sake 1799]
EAP023/1/1/373: Jñāneśvarī Paribhāṣā Koś EAP023/1/1/374: Sarveparijñān [A. D. 1867]
EAP023/1/1/375: Bhaktalīlāmṛt (Tukārām Caritra) EAP023/1/1/376: Jñāneśvarī with Paribhāṣā
EAP023/1/1/377: Abhaṅga Gāthā [Sake 1806] EAP023/1/1/378: "Jñāneśvarī, with Arthacandrikā Bhāṣya [Sake 1817]"
EAP023/1/1/379: Abhaṅga - Pade - Ākhyān (5 texts) EAP023/1/1/380: Bāḍa Number 4 (Dhere) [Sake 1769]
EAP023/1/1/381: Bāḍa No. 22 EAP023/1/1/382: Pade-Ākhyān-Kaṭāv-Abhaṅga
EAP023/1/1/383: "Jñāneśvarī (Adhyāy 1-18, complete) [Sake 1614]" EAP023/1/1/384: Pañcāṅga Śake 1728 (1806) [Sake 1728 ]
EAP023/1/1/385: Mṛdaṅga āṇi Tablā Vādan Paddhatī [1910] EAP023/1/1/386: "Gurucaritra (illustrations, Chapters 1-53)"
EAP023/1/1/387: Cokhā Meḷā Kuṭuṃbācā Itihās (Xerox) EAP023/1/1/388: Marāṭhī Dhārmik Ślok Gīte (retaken) [Sake 1869]
EAP023/1/1/389: "Śivalilāmṛt Sacitra, Adhyāy 1-14 [Sake 1786]" EAP023/1/1/390: Stotra Saṅgraha (Sanskrit and Marathi) [1901]
EAP023/1/1/391: "Pade Abhaṅga (Nijānanda, Raṅganāth, Keśav) [Sake 1806]" EAP023/1/1/392: Carpaṭ Pañjarī Stotra (Śaṅkarācārya) [1883]
EAP023/1/1/393: Prātaḥsmaraṇ Pade (Marāṭhī Santāṃcī) EAP023/1/1/394: Bhūpāḷī Saṅgraha (10 Bhūpāḷyā - Marāṭhī)
EAP023/1/1/395: Vyaṅkaṭeś 108 Nāmāvalī EAP023/1/1/396: Āratī Saṅgraha (Bhūvan Sundarācī Pañcāyatan)
EAP023/1/1/397: Karuṇapar Ślok Marāṭhī Sant EAP023/1/1/398: Rāmācā Kṛṣṇācā Pāḷaṇā
EAP023/1/1/399: Āratī Saṅgraha (Śiv-Narasiṃha) EAP023/1/1/400: "Āratī Saṅgraha (Pañcāyatan, Bhāgavat, Gaṅgā)"
EAP023/1/1/401: "Āratī Saṅgraha (Śaṅkar, Viṭṭhal, Malhārī)" EAP023/1/1/402: Pade (Jñāneśvar)
EAP023/1/1/403: Āratī (Bhūvan Sundarācī) Kṛṣṇa EAP023/1/1/404: Abhaṅga (Ceṇḍū Phaḷīce) Tukārāmkṛt
EAP023/1/1/405: "Harī-Vilās, Gajendramokṣa (incomplete)" EAP023/1/1/406: "Caitrāṅgaṇ (Rāṅgoḷī, Sacitra)"
EAP023/1/1/407: "Gītā Pravacane, 21 to 25 (Adhyāy 4-5)" EAP023/1/1/408: "Gītā Pravacane, 16 to 20"
EAP023/1/1/409: "Gītā Pravacane, 1 to 5" EAP023/1/1/410: "Gītā Pravacane, 6 to 10"
EAP023/1/1/411: "Gītā Pravacane, 11 to 15" EAP023/1/1/412: "Gītā Pravacane, 26 to 30"
EAP023/1/1/413: "Gītā Pravacane, 31 to 35" EAP023/1/1/414: "Gītā Pravacane, 36 to 40"
EAP023/1/1/415: "Gītā Pravacane, 41 to 45" EAP023/1/1/416: "Gītā Pravacane, 46, 48 to 50"
EAP023/1/1/417: "Gītā Pravacane, 51 to 55" EAP023/1/1/418: "Gītā Pravacane, 56 to 60"
EAP023/1/1/419: Prātaḥsmaraṇīya Pade EAP023/1/1/420: Āratī Saṅgraha (6)
EAP023/1/1/421: Mānaspūjā Tukārām Abhaṅga EAP023/1/1/422: Gaṅgālaharī
EAP023/1/1/423: Abhaṅga (Marāṭhī Sant) EAP023/1/1/424: "Pade Abhaṅga (Tukārām), Marāṭhī"
EAP023/1/1/425: Amṛtānubhav Śivakalyāṇ Ṭikā EAP023/1/1/426: Viveksindhu
EAP023/1/1/427: Satyanārayan Pūjā Kathā EAP023/1/1/428: Jñāneśvar Caritra
EAP023/1/1/429: Pāṇḍuraṅgāṣṭak EAP023/1/1/430: Laghubodh
EAP023/1/1/431: Bodhāṣṭak and Nirvāṇpañcak EAP023/1/1/432: Abhaṅga Bāḍa
EAP023/1/1/433: Brahmagirī Stotra/Śivpañcākṣarī Mantra EAP023/1/1/434: "Abhaṅg, Āratī, etc."
EAP023/1/1/435: Jñāndīpikā (Mṛtyulakṣaṇ) EAP023/1/1/436: Cintan
EAP023/1/1/437: Jñāneśvarāṣṭak EAP023/1/1/438: Vitthal Stavaraja
EAP023/1/1/439: Rāmstuti EAP023/1/1/440: Viṭhobācī Pade [Sake 1685]
EAP023/1/1/441: Padyani EAP023/1/1/442: "Mahābhārat, Virāṭ Parva"
EAP023/1/1/443: Āḷandī Māhātmya EAP023/1/1/444: Abhaṅga Pade
EAP023/1/1/445: Abhaṅga Bāḍa EAP023/1/1/446: Jñāneśvar Caritra (another copy)
EAP023/1/1/447: Paṇḍharpūr Maṭḥāṃcā Itihās [A. D. 1944] EAP023/1/1/448: Śivalīlāmṛt
EAP023/1/1/449: Pāṇḍāvpratāp EAP023/1/1/450: Abhaṅga/Āratī (Viṣṇūcī)
EAP023/1/1/451: Junī Citre (Devī/Nāg-Narsobā) EAP023/1/1/452: Āgam-Nigam [Sake 1818]
EAP023/1/1/453: Pravarā Vāhiṇī Bhaktīpar Abhaṅga [A. D. 1970] EAP023/1/1/454: Śrī Pāṇḍuraṅga Stotra
EAP023/1/1/455: Gītā - Samaślokī EAP023/1/1/456: Advaita – Abhaṅga Saptaka
EAP023/1/1/457: Abhaṅga-Pade-Ākhyān and Vicār Śatak [Sake 1779] EAP023/1/1/458: Līlāvatī [Sake 1779]
EAP023/1/1/459: Janmapatrikā [Sake 1800] EAP023/1/1/460: "Pade, Ākhyāne"
EAP023/1/1/461: "Pade, Ākhyāne, Abhaṅga" EAP023/1/1/462: "Pade, Akhyane (Savitri, Manobodh) [Sake 1702]"
EAP023/1/1/463: "Bāḍa number 1, part 1" EAP023/1/1/464: "Bāḍa number 1, part 2"
EAP023/1/1/465: "Bāḍa number 1, part 3" EAP023/1/1/466: Rāmcaritra; Śuka-Rambhā Samvād (Povāḍā)
EAP023/1/1/467: "Pade, Abhaṅga" EAP023/1/1/468: Gītgovinda; Dāmājī Caritra
EAP023/1/1/469: "Sudām Caritra, Pade-Abhaṅga, Draupadīcā Dhāvā" EAP023/1/1/470: "Pade-Abhaṅga, Jyotiṣ"
EAP023/1/1/471: "Pade-Abhaṅga (Tukārām, Kabīr, Amṛtrāy)" EAP023/1/1/472: Bāḍa 5
EAP023/1/1/473: Bāḍa 13 [Sake 1612] EAP023/1/1/474: "Pade, Bhagavadgītā"
EAP023/1/1/475: Āyurved EAP023/1/1/476: "Abhaṅga, Pade, Ākhyāne"
EAP023/1/1/477: "Pade, Abhaṅga" EAP023/1/1/478: Bāḍa 6 [Sake 1867]
EAP023/1/1/479: Mahanubhav texts EAP023/1/1/480: Mahānubhāv texts
EAP023/1/1/481: Stotra-Stavane EAP023/1/1/482: "Pade, Abhaṅga, Stotra"
EAP023/1/1/483: "Pade, Āratī, Abhaṅga" EAP023/1/1/484: "Pade, Abhaṅga"
EAP023/1/1/485: "Pade, Abhaṅga (Nāgīnāgarī Kathā, Sopāndevī, Nāth Pade, Pañcīkaraṇ, etc.)" EAP023/1/1/486: Śloka-Pada Saṃgraha
EAP023/1/1/487: "Pade, Bhūpāḷī, Śṛṅgārik Ślok" EAP023/1/1/488: "Pade, Tricakre, Āratī etc."
EAP023/1/1/489: "Abhaṅga, Pade, Dohe" EAP023/1/1/490: "Jyotiṣ (Yantra, Mantra)"
EAP023/1/1/491: Bālkriḍā and other Abhaṅgas EAP023/1/1/492: "Mūḷastambha, Pade, Śivarātra (Nāmdev) [Sake 1712]"
EAP023/1/1/493: Rāmdāsī Pade (Veṇābāī etc.) EAP023/1/1/494: "Abhaṅga, Pade, Lekhaṇī (Jñāneśvar)"
EAP023/1/1/495: "Abhaṅga, Pade (Muktāī, Nāmdev, Visobā Khecar); Rāmāyaṇ (Kṛṣṇadās Mudgal), Pade etc." EAP023/1/1/496: "Abhaṅga, Pade (Keśav Svāmī etc.) [Sake 1731]"
EAP023/1/1/497: "Pade, Ākhyāne (Draupadi and Ukhaharan)" EAP023/1/1/498: "Abhaṅga, Pade"
EAP023/1/1/499: "Abhaṅga, Pade" EAP023/1/1/500: Santa Mālikā etc. (including Hindū Saṇ Yādī)
EAP023/1/1/501: Subhāṣitāni EAP023/1/1/502: "Ākhyāne (Sulocanā, Hariścandra), Honājī Bāḷā Kavitā"
EAP023/1/1/503: "Abhaṅga, Pade" EAP023/1/1/504: Āyurved Ṭipaṇe
EAP023/1/1/505: "Pade, Abhaṅga, Dāsabodh Vece" EAP023/1/1/506: "Abhaṅga, Pade, Āratyā "
EAP023/1/1/507: Haritālikā Vrat Kathā EAP023/1/1/508: "Stotre, Aṣṭak, Rojārtī"
EAP023/1/1/509: "Paṇḍharpūr Dohā, Gauḷaṇ" EAP023/1/1/510: Vyaṅkaṭeś Śatak
EAP023/1/1/511: "Dyūt Vinod Nāṭak (only Pade), Saṅgīt" EAP023/1/1/512: Pañcāṅga [Sake 1767]
EAP023/1/1/513: "Babhruvāhan Ākhyān (with Pade, Pūrvaraṅga)" EAP023/1/1/514: "Gajānan Ākhyān (with Pade, Pūrvaraṅga)"
EAP023/1/1/515: "Citraratha Gandharva Ākhyān (Pūrvaraṅga, Pade)" EAP023/1/2/1: Karmavipāk Kathā – Hariharsaṃvāde [Sake 1762]
EAP023/1/2/2: Jñāneśvarī EAP023/1/2/3: Gītā Āryā (Bhagavadgītā Āryā)
EAP023/1/2/4: Jñāneśvarī EAP023/1/2/5: Gītā Āryā (Bhagavadgītā Āryā)
EAP023/1/2/6: Pañcīkaraṇ EAP023/1/2/7: Bhagavadgītā (Marāṭhī ovī) [Sake 1758]
EAP023/1/2/8: Pañcīkaraṇ EAP023/1/2/9: Prakāśadīp
EAP023/1/2/10: Pañcīkaraṇ EAP023/1/2/11: Pañcadaśī (Dhyānadīp Ṭīkā 1-4)
EAP023/1/2/12: "Bhāgavadgītā Samaślokī Ṭīkā [Sake 1676, Phalgun Vadya 13]" EAP023/1/2/13: Pravṛtti-Nivṛtti-Aikya-Ratnāvalī [Sake 1814]
EAP023/1/2/14: Pāṇḍuraṅg Daṇḍak Āryā [Sake 1778] EAP023/1/2/15: Bhagavadgītevar Āryā Ṭīkā [Sake 1775]
EAP023/1/2/16: Pañcadaśī (Nāṭakadīpa Vyākhyā) EAP023/1/2/17: Citsudhā
EAP023/1/2/18: Uttaragītā EAP023/1/2/19: "Ātmānubhav [Sake 1746, Ashadh Shuddha 11]"
EAP023/1/2/20: Ātmakathā (Ātmānubhav Sāre) EAP023/1/2/21: Karmatattva
EAP023/1/2/22: Caramgurumañjarī EAP023/1/2/23: Jñānsāgar
EAP023/1/2/24: Jñānmodak EAP023/1/2/25: Citsudhā
EAP023/1/2/26: Avataraṇikā EAP023/1/2/27: Ātma-Mīmāṃsā
EAP023/1/2/28: Gāyatrī Ṭīkā [Sake 1817] EAP023/1/2/29: Jīvanamuktī Ṭīkāsār (Rājayog)
EAP023/1/2/30: Jñān Dinakar [Sake 1735] EAP023/1/2/31: Jñān-Vairāgya-Uparatī-Nirṇay-Prakaraṇ
EAP023/1/2/32: Kaivalyasāgar [Sake 1793] EAP023/1/2/33: Kaivalyasāgar
EAP023/1/2/34: Jñānbattiśī EAP023/1/2/35: Cirañjīv-pad
EAP023/1/2/36: Gurucaritra (Pañcadaśaślokī) EAP023/1/2/37: Pañcīkaraṇ
EAP023/1/2/38: Paramāmṛt EAP023/1/2/39: "Pañcadaśī (Nāṭakdīp Vyākhyā, Bhāg 2)"
EAP023/1/2/40: Gurucaritra (Bāvanślokī) [Sake 1767] EAP023/1/2/41: Gurucaritra (Ekāvannaślokī) [Sake 1769]
EAP023/1/2/42: Pañcadaśī (Sanskrit-Marathi Gadya) EAP023/1/2/43: Eknāthī Bhāgavat [Sake 1760]
EAP023/1/2/44: Gurucaritra [Sake 1755] EAP023/1/2/45: Nītīśatak (Bhartṛhari) Brahmānanda Ṭīkā
EAP023/1/2/46: "Nītīśatak (Bhartṛhari), Marāṭhī Gadya [Sake 1760]" EAP023/1/2/47: Nītīśatak (Padya Ṭīkā)
EAP023/1/2/48: Gurucaritra EAP023/1/2/49: Bhagavadgītā Bhāṣya
EAP023/1/2/50: Cāṅgdev Pāsaṣṭī [Sake 1807] EAP023/1/2/51: Pañcopākhyān [Sake 1730]
EAP023/1/2/52: Bhāvārthasindhū (viracit) [Sake 1777] EAP023/1/2/53: Vāman Gītā (Gītā Samaślokī Ṭīkā)
EAP023/1/2/54: "Gurucaritra (laghu, 51-ślokī)" EAP023/1/2/55: Gurucaritra
EAP023/1/2/56: Bodh Vaibhav [Sake 1769] EAP023/1/2/57: Paramāmṛt [Sake 1783]
EAP023/1/2/58: Paramārtha Dīpikā EAP023/1/2/59: Gurucaritra
EAP023/1/2/60: Bhrāntītray Vivaraṇ [Sake 1813] EAP023/1/2/61: Abhaṅga Gāthā
EAP023/1/2/62: Bhagavadgītā with Padabodhinī commentary EAP023/1/2/63: Bhagavadgītā (Samaślokī Bhāṣya)
EAP023/1/2/64: Bhagavadgītā EAP023/1/2/65: Gītārṇav Sudhā (Samaślokī Bhāṣya) [Sake 1681]
EAP023/1/2/66: Mahāvākyavṛttī (Marāṭhī Gadya Ṭīkā) [Sake 1822] EAP023/1/2/67: Kekāvalī [Sake 1742]
EAP023/1/2/68: Abhaṅga Gāthā EAP023/1/2/69: Abhaṅga Pade Saṃgraha
EAP023/1/2/70: Ahīmahī Ākhyān; Nāradanīti EAP023/1/2/71: Ovī Kāvya (Vamankṛt Rāmjanmādi Ovyā)
EAP023/1/2/72: Vāmancaritrādi Ovyā (Ekūn 7 Granth Ekatra) EAP023/1/2/73: "Abhaṅga, Pade, Ovī (Tukārām, Nāmdev, etc.)"
EAP023/1/2/74: Svātmasukh āṇi Eknāthī Bhāgavat (Nivaḍak Ovyā Ekatra) EAP023/1/2/75: "Abhaṅga, Pade (Tukārām, Rāmdās, etc.) [Sake 1762]"
EAP023/1/2/76: Rāmāryāśatak (Bhāṣyasahit) EAP023/1/2/77: Raghuvaṃśa (Sarga 2)
EAP023/1/2/78: Raghuvaṃśa (Sarga 2) EAP023/1/2/79: Gītāsār [Sake 1770]
EAP023/1/2/80: Vandhyā Cikitsā (Sacitra) EAP023/1/2/81: Raghuvaṃśa
EAP023/1/2/82: "Raghuvaṃśa (Sarga 1, Marāṭhī Ṭīkā sahit)" EAP023/1/2/83: "Raghuvaṃśa (Sarga 1, Marāṭhī Bhāṣya)"
EAP023/1/2/84: Dīparatnākar [Sake 1766] EAP023/1/2/85: Satyāmbā Vrat Kathā [Sake 1877]
EAP023/1/2/86: Jñāneśvar Tehatiśī EAP023/1/2/87: Nigamsār (only Prasaṅga 7-8)
EAP023/1/2/88: Bhagavadgītā (Ovībaddha Bhāṣāntar)  EAP023/1/2/89: Dāsbodh
EAP023/1/2/90: "Bhagavadgītā, Sopāndevāṃce Bhāṣya [Sake 1803]" EAP023/1/2/91: "Amarkoś (Kāṇḍ 3), Marāṭhī Ṭīkā"
EAP023/1/2/92: "Amarkoś (Kāṇḍ 3), Marāṭhī Ṭīkā" EAP023/1/2/93: Aṣṭāvakragītā
EAP023/1/2/94: Vākyasudhā EAP023/1/2/95: Bhagavadgītā (Samaślokī)
EAP023/1/2/96: Bhagavadgītā Marāṭhī Bhāṣya EAP023/1/2/97: Aparokṣānubhutī (Śaṅkarācārya)
EAP023/1/2/98: Śivagītā EAP023/1/2/99: Gītgovinda (Marāṭhī Bhāṣya) [Sake 1773]
EAP023/1/2/100: Gītgovinda (Bhāṣya) [Sake 1749] EAP023/1/2/101: Dāsbodh
EAP023/1/2/102: Rukmiṇī Svayaṃvar EAP023/1/2/103: Rukmiṇī Svayaṃvar
EAP023/1/2/104: Rāmāryā (Marāṭhī Bhāṣya Sahit) EAP023/1/2/105: Bhagavadgītā (Marāṭhī Samaślokī)
EAP023/1/2/106: Kathākalpatarū EAP023/1/2/107: Rukmiṇī Svayaṃvar [Sake 1774]
EAP023/1/2/108: Rukmiṇī Svayaṃvar EAP023/1/2/109: Muhūrtmārtaṇḍa [Sake 1764]
EAP023/1/2/110: Mahāvākya Siddhānta (Śaṅkarācāryakṛt) EAP023/1/2/111: Bālbodh
EAP023/1/2/112: Trayodaś Sannipāt EAP023/1/2/113: Rasamañjarī (Samaślokī Sahit) [Sake 1725]
EAP023/1/2/114: Vākyasudhā (Śaṅkarācāryakṛt) [Sake 1725] EAP023/1/2/115: Vaidyajīvan
EAP023/1/2/116: Pākāvalī (Vaidyaksār/Yogacintāmaṇī) [Sake 1755] EAP023/1/2/117: Pañcadaśī (Vidyāraṇyakṛt) [Sake 1710]
EAP023/1/2/118: Antarānubhav EAP023/1/2/119: Antarānubhav [Sake 1813]
EAP023/1/2/120: Pavanvijay [Sake 1706] EAP023/1/2/121: Mūlstambh [Sake 1819]
EAP023/1/2/122: Pātañjala Yoga Sūtra Marāṭhī Bhāṣya EAP023/1/2/123: Siddīṃcī Nāve-Lakṣaṇe
EAP023/1/2/124: Āyurved Prakāś (Marāṭhī Bhāṣya) [Sake 1780] EAP023/1/2/125: Bhāvprakāś (Vaidyasār) [Sake 1738]
EAP023/1/2/126: Vaidyak Śāstra EAP023/1/2/127: Vaidyak Śāstra
EAP023/1/2/128: Vaidya Kalpadrum (Kṛṣṇabhaṭ Rānaḍe Viracit) EAP023/1/2/129: Tryambakī (Vaidyak Śāstra) [Sake 1788]
EAP023/1/2/130: Yog Prakaraṇ EAP023/1/2/131: Rukmiṇī Svayaṃvar
EAP023/1/2/132: Nigamasāra [Sake 1595] EAP023/1/2/133: Dhyān-Vidhī
EAP023/1/2/134: Triṃśata-Ślokī EAP023/1/2/135: Kathākalpataru [Sake 1688]
EAP023/1/2/136: Gaṇeś Purāṇ EAP023/1/2/137: Dāsbodh
EAP023/1/2/138: Nyāyasūtra EAP023/1/2/139: Nyāyasūtra Vṛttī
EAP023/1/2/140: Sāṅkhyasūtra Pravacan Bhāṣya EAP023/1/2/141: Pākādhikār (Āyurved)
EAP023/1/2/142: Pāṇḍav Pratāp [Sake 1774] EAP023/1/2/143: Yogasūtra [Sake 1767]
EAP023/1/2/144: Yogasūtra Ṭīkā Bhāṣya EAP023/1/2/145: Citpāvan Gotra āṇi Upanāve
EAP023/1/2/146: Śilpik EAP023/1/2/147: Citpāvan Gotrāvalī-Upanāmāvalī
EAP023/1/2/148: Baudhāyan Soma Bhakṣa Prakār [Sake 1734] EAP023/1/2/149: Tithī Nirṇay
EAP023/1/2/150: Tithī Nirṇay Ratnamālā EAP023/1/2/151: Ekādaśī Vratkathā
EAP023/1/2/152: Anantavrat Ākhyān (Āryā) [Sake 1778] EAP023/1/2/153: Tulsī Māhātmya [Sake 1778]
EAP023/1/2/154: Tulsī Māhātmya (Skanda Purāṇ) [Sake 1777] EAP023/1/2/155: Dhruv Caritra (Āryā) [Sake 1778]
EAP023/1/2/156: Nalopākhyān (Pāṇḍav Pratāp madhūn) EAP023/1/2/157: Vaidyak Granth [Sake 1776]
EAP023/1/2/158: Rukmiṇī Svayaṃvar EAP023/1/2/159: Rukmiṇī Svayaṃvar [Sake 1778]
EAP023/1/2/160: Rukmiṇī Svayaṃvar [Sake 1493] EAP023/1/2/161: Rukmiṇīce Patra (Śrīkṛṣṇās)
EAP023/1/2/162: Rāmdās Caritra (from Mahipati Santavijay) [Sake 1816] EAP023/1/2/163: Manāce Ślok (Manobodh)
EAP023/1/2/164: Manāce Ślok EAP023/1/2/165: Abhaṅg Santāṃce
EAP023/1/2/166: Pade (Sarva Santāṃcī) EAP023/1/2/167: Aparokṣānubhūtī
EAP023/1/2/168: Aparokṣānubhūtī (Śaṅkarācārya) EAP023/1/2/169: Aparokṣānubhūtī (Śaṅkarācāryakṛt) [Sake 1696]
EAP023/1/2/170: Aparokṣānubhūtī (Śaṅkarācāryakṛt) EAP023/1/2/171: Aparokṣānubhūtī (Śaṅkarācāryakṛt) [Sake 1747]
EAP023/1/2/172: Advait Dīp (Hastāmalaka Stotra Bhāṣya) EAP023/1/2/173: "Haripāṭh (āṇi Āratī, Stavanślok)"
EAP023/1/2/174: Rāmnāmāvalī EAP023/1/2/175: Durgāstav (Mahābhāratātūn)
EAP023/1/2/176: Bhagavad-Dhyān EAP023/1/2/177: Bhagavad-Dhyān (Bhāgavat) Saṃcintayet Bhagavataśca
EAP023/1/2/178: Pañcāyatan Āratī EAP023/1/2/179: Vyaṅkaṭeś Stotra
EAP023/1/2/180: Saptaśatī (Stotra/Sanskrit) [Sake 1708] EAP023/1/2/181: Vyaṅkaṭeś Stotra [Sake 1726]
EAP023/1/2/182: Dhanyāṣṭak (Śaṅkarācāryakṛt) [Sake 1632] EAP023/1/2/183: Namanstotra [Sake 1717]
EAP023/1/2/184: Namanstotra [Sake 1817] EAP023/1/2/185: Paṇḍharī Māhātmya (Āryā) [Sake 1778]
EAP023/1/2/186: Haṃsa Stotra EAP023/1/2/187: Rambhāgarvaharaṇ (Ākhyān)
EAP023/1/2/188: "Abhaṅg, Pade " EAP023/1/2/189: Śṛṅgāra Śatak
EAP023/1/2/190: Śṛṅgāra Śatak EAP023/1/2/191: Vairāgya Śatak
EAP023/1/2/192: Anubhavasār [Sake 1771] EAP023/1/2/193: Vairāgya Śatak
EAP023/1/2/194: Dattātreya (Stotra) Aṣṭak EAP023/1/2/195: Hanumān Stotra (Bhīmrūpī)
EAP023/1/2/196: "Saundaryalaharī (Śaṅkarācāryakṛt, Amṛtalaharī Bhāṣya)" EAP023/1/2/197: Viṣṇusahasranāma (Āryā)
EAP023/1/2/198: Vedastutī (Bhāgavat Purāṇ) EAP023/1/2/199: Nāmāryā [Sake 1785]
EAP023/1/2/200: Kṛṣṇā Stotra EAP023/1/2/201: Bhagavadgītā
EAP023/1/2/202: Brahmastutī [Sake 1753] EAP023/1/2/203: Anubhavāmṛt
EAP023/1/2/204: Anubhavāmṛt EAP023/1/2/205: Anubhavāmṛt [Sake 1806]
EAP023/1/2/206: Anubhavāmṛt [Sake 1767] EAP023/1/2/207: Amṛtānubhav [Sake 1560]
EAP023/1/2/208: Anubhavāmṛt [Sake 1749] EAP023/1/2/209: Śakunāvali
EAP023/1/2/210: Jyotiṣ (Muhurta Prakaraṇ) [Sake 1693] EAP023/1/2/211: Darpaṇ (Vivāha Adhyāy)
EAP023/1/2/212: Ramalapraśna (Jyotiṣ) EAP023/1/2/213: Kākarut (Kāvaḷyācī Bhāṣā)
EAP023/1/2/214: Baudhāyan Syenacit Aṅkan Sulabh Prakār EAP023/1/2/215: Kuṇḍārṇav [Sake 1738]
EAP023/1/2/216: Eknāthī Bhāgavat EAP023/1/2/217: Eknāthī Bhāgavat (Laghugranth)
EAP023/1/2/218: Siddhānta Kaumudī (Marāṭhi Bhāṣāntar) EAP023/1/2/219: Vyākaraṇācī Prakriyā
EAP023/1/2/220: Prākṛt (Marāṭhī) Ślok EAP023/1/2/221: "Puravaṇī, Vilāyatetīl Iṅgrajī Darbārcī Rīt Hindusthān Sambandhī"
EAP023/1/2/222: Śivalilāmṛt EAP023/1/2/223: Śivalilāmṛt
EAP023/1/2/224: Śivalilāmṛt EAP023/1/2/225: Śivalilāmṛt
EAP023/1/2/226: Saptaśatī (Āryā) EAP023/1/2/227: Eknāthī Bhāgavat
EAP023/1/2/228: Eknāthī Bhāgavat EAP023/1/2/229: Śivalilāmṛt
EAP023/1/2/230: Kautuk Kalpavallī EAP023/1/2/231: Bhrāntītraya
EAP023/1/2/232: Bhagavadgītā (Padabodhinī Bhāṣya sahit) EAP023/1/2/233: Bhāgavat-Mantra Muktā Maṇimālā
EAP023/1/2/234: Viveksindhū Tātparya (Pañcīkaraṇ Gadya) Tables EAP023/1/2/235: Svātmasukh
EAP023/1/2/236: Śikṣā Prakaraṇ EAP023/1/2/237: Hastāmalaka Stotra (Śaṅkarācārya)
EAP023/1/2/238: Hṛday Granthī Vivaraṇ EAP023/1/2/239: "Manan (Vedāntasār, Prakaraṇ 6) [Sake 1726]"
EAP023/1/2/240: Sopān Dvādaśī [Sake 1786] EAP023/1/2/241: Samādhī Prakaraṇ [Sake 1782]
EAP023/1/2/242: Samādhī Prakaraṇ EAP023/1/2/243: "Vākyasudhā, Maheśkṛt Bhāṣyasahit [Sake 1775]"
EAP023/1/2/244: Ātmārām (178 Ovyā) [Sake 1772] EAP023/1/2/245: "Mahābhārat, Vana Parva [Sake 1693]"
EAP023/1/2/246: "Mahābhārat, Ādi Parva, Pauṣyā-Āstikā Ākhyān" EAP023/1/2/247: "Mahābhārat, Virāṭa Parva [Sake 1774]"
EAP023/1/2/248: "Mahābhārat, Vana Parva" EAP023/1/2/249: "Buddhāṣṭamī Vratkathā (Āryā, Bhaviṣyottara Purāṇa) [Sake 1734]"
EAP023/1/2/250: Aśvamedh (l Candrahās Ākhyān) EAP023/1/2/251: "Mahābhārat, Svargārohaṇ Parva [Sake 1769]"
EAP023/1/2/252: Jayadrathvadh Ākhyān EAP023/1/2/253: Mahābhārat (Sauptika Parva) [Sake 1775]
EAP023/1/2/254: "Mahābhārat, Strī Parva [Sake 1760]" EAP023/1/2/255: Viveksindhū [Sake 1723]
EAP023/1/2/256: "Abhaṅga, Pade [Sake 1723]" EAP023/1/2/257: Nāmsudhā
EAP023/1/2/258: Parantu Rāmāyaṇ (Kāṇḍe 1-7) EAP023/1/2/259: "Parantu Rāmāyaṇ, Uttar Kāṇḍ [Sake 1776]"
EAP023/1/2/260: Mantra Rāmāyaṇ EAP023/1/2/261: Niroṣṭa Rāmāyaṇ [Sake 1775]
EAP023/1/2/262: "Rāmāyaṇ, Yuddha Kāṇḍ [Sake 1660]" EAP023/1/2/263: Dām Rāmāyaṇ [Sake 1778]
EAP023/1/2/264: Mantra Rāmāyaṇ EAP023/1/2/265: Bhīṣma Bhaktī Bhāgya
EAP023/1/2/266: Pralhād Caritra EAP023/1/2/267: Gopīgīt
EAP023/1/2/268: Gopīgīt [Sake 1751] EAP023/1/2/269: Pāṇḍuraṅg Māhātmya [Sake 1777]
EAP023/1/2/270: Bhāgavat (Āryā) EAP023/1/2/271: Mantra Rāmāyaṇ (Āryā)
EAP023/1/2/272: Mārutīcā Janmakathā (Gadya) [Sake 1804] EAP023/1/2/273: Sākī Rāmāyaṇ
EAP023/1/2/274: Mantra Rāmāyaṇ EAP023/1/2/275: Mantra Rāmāyaṇ (Yuddha Kāṇḍ)
EAP023/1/2/276: Bhagavadgītā EAP023/1/2/277: Vedānta Pradīp [Sake 1782]
EAP023/1/2/278: Gurucaritra EAP023/1/2/279: Svātmānand Prakāś (Śaṅkarācārya) [Sake 1253 ?)]
EAP023/1/2/280: Svātmasukh [Sake 1807] EAP023/1/2/281: Viveksindhu
EAP023/1/2/282: Vākyavṛtti (Marāṭhī Gadya) EAP023/1/2/283: Lekhaṇī (or Kalyāṇpatra)
EAP023/1/2/284: "Vedānta Māhitī Saṅgraha (Gadya, Yaugik Tattva)" EAP023/1/2/285: Anubhavāmṛt [Sake 1758]
EAP023/1/2/286: Rāmgītā (Sanskrit-Marāṭhī Ṭīpā) EAP023/1/2/287: Vicār Sāgar Anukramaṇikā
EAP023/1/2/288: Jñāneśvarī EAP023/1/2/289: Manan Prakāś
EAP023/1/2/290: Rāmopāsanā Saṅgraha (Bāḍ) EAP023/1/2/291: "Mahābhārat, Virāṭ Parva (old) [Sake 16xx]"
EAP023/1/2/292: "Mahābhārat (Āryabhārat), Vana Parva [Sake 1775]" EAP023/1/2/293: "Mahābhārat (Āryābhārat), Vana Parva [Sake 1785]"
EAP023/1/2/294: Jñāneśvarī EAP023/1/2/295: Jñāneśvarī (Jñāndevī)
EAP023/1/2/296: Anubhavāmṛt EAP023/1/2/297: Mahābhārat (Sabhā Parva) [Sake 1697]
EAP023/1/2/298: "Gītārtha Candrikā [Sake 1692, Jyeshtha Shuddha 12]" EAP023/1/2/299: Mahābhārat (Sabhā Parva)
EAP023/1/2/300: Harivaradā (Bhāgavat Daśamaskandha) EAP023/1/2/301: "Bhagavadgītā, Adhyāy 10, Padabodhinī Bhāṣya "
EAP023/1/2/302: "Anubhavāmṛt (Prakaraṇ 1-4, Nityānand Bhāṣya)" EAP023/1/2/303: Rāmāyaṇārya (Mahābhārate Vana Parva)
EAP023/1/2/304: "Āryābhārat (Mahābhārat, Bhīṣma Parva)" EAP023/1/2/305: Mahābhārat (Ādi Parva)
EAP023/1/2/306: "Anubhavāmṛt (Prakaraṇ 9, Nityānand Dīpikā)" EAP023/1/2/307: "Mahābhārat, Virāṭ Parva"
EAP023/1/2/308: Śivalilāmṛt EAP023/1/2/309: Vāman Paṇḍit Racanā
EAP023/1/2/310: Gurucaritra EAP023/1/2/311: "Mahābhārat (Āryābhārat, Strī Parva)"
EAP023/1/2/312: Citsudhā [Sake 1741] EAP023/1/2/313: "Jayadrath Viṭambanā (Ākhyān, Mahābhārat Vana Parva 9)"
EAP023/1/2/314: Jñāneśvarī [Sake 1672] EAP023/1/2/315: Tattvajhāḍā Pañcīkaraṇ (Gadya) [Sake 1807]
EAP023/1/2/316: "Mahābhārat (Āryābhārat, Ādi Parva)" EAP023/1/2/317: Eknāthī Bhāgavat
EAP023/1/2/318: Amṛtānubhav (Śivakalyāṇ Ṭīkā) [Sake 1769] EAP023/1/2/319: Amṛtānubhav (Nityānand Ṭīkā) [Sake 1770]
EAP023/1/2/320: Dāsbodh EAP023/1/2/321: Viveksindhu [Sake 1662]
EAP023/1/2/322: Bhāgavadgītā (Padabodhinī Ṭīkā) [Sake 1740] EAP023/1/2/323: Bhagavadgītā Jñāneśvarī (Marāṭhī Ṭīkā) [Sake 1211 composition]
EAP023/1/2/324: "Bhāgavata (Daśamaskandha, Kāhī Adhyāy), Gadya" EAP023/1/2/325: Gurucaritra
EAP023/1/2/326: "Dāsbodh (Daśak 20, Samās 2)" EAP023/1/2/327: Āratī Dāsbodhācī
EAP023/1/2/328: Gītā Jñāneśvarī  (Gītece Jñāneśvarkṛt Bhāṣāntar) EAP023/1/2/329: "Gītārtha Prabodhinī (1-13) Samaślokī, Dohā, Abhaṅg, Ovī sahit"
EAP023/1/2/330: Gurucaritra [Sake 1728] EAP023/1/2/331: Gurucaritra
EAP023/1/2/332: Bhagavadgītā (Marāṭhī Bhāṣāntar) EAP023/1/2/333: Gurucaritra [Sake 1787]
EAP023/1/2/334: Jñāneśvarī [Sake 1693] EAP023/1/2/335: Gurucaritra [Sake 1782]
EAP023/1/2/336: Harivijay [Sake 1208 composition] EAP023/1/2/337: "Vicār Sāgar [Sake 1809, Samvatsar 1944]"
EAP023/1/2/338: Rāmvijay [Sake 1625] EAP023/1/2/339: Jaiminīya Aśvamedh [Sake 1688]
EAP023/1/2/340: "Bhāgavadgītā, Padabodhinī Bhāṣya sahit [Sake 1710]" EAP023/1/2/341: Jñāneśvarī [Sake 1212 composition]
EAP023/1/2/342: Bhagavadgītā-Jñāneśvarī EAP023/1/2/343: Jñāneśvarī [Sake 1765]
EAP023/1/2/344: Gurucaritra [Sake 1784] EAP023/1/2/345: Bhaktīvijay [Sake 1847]
EAP023/1/2/346: Harivijay [Sake 1624] EAP023/1/2/347: Eknāthī Bhāgavat (Ekādaśa) [Sake 1754]
EAP023/1/2/348: Harivijay [Sake 1624] EAP023/1/2/349: "Mahābhārat (Ādi, Sabhā, Vana, Virāṭa Parva) [Sake 1669]"
EAP023/1/2/350: Eknāthī Bhāgavat