Endangered Archives

EAP012: Salvage and preservation of dongjing archives in Yunnan, China: transcript, score, ritual and performance

Read more about this project
EAP012/1/1/1: [Yuanmou dong jing yin yue] [1990s] EAP012/1/1/2: [Heijing dong jing yin yue] [1991]
EAP012/1/1/3: [Lufeng xian Jinshan zhen Dabeichang dong jing yin yue] [1993-2004] EAP012/1/1/4: [Nanhua longchuan zhen li yue dui] [1990s]
EAP012/1/1/5: [Wuding Maojie dong jing] [1990s] EAP012/1/1/6: [Dayao min jian yin yue] [1979-2004]
EAP012/1/1/7: [Chuxiong Luhe shi Baitu zhen ban shi chu ji pu] [1990s] EAP012/1/2/1: Chuxiong dong jing yin yue
EAP012/1/2/2: Heijing dong jing yin yue [1990-2000] EAP012/1/2/3: Wang Yingke dong jing chang duan [1998-2000]
EAP012/1/2/4: Wang Yingke dong jing chang duan [2002] EAP012/1/2/5: Luhe Baitucheng dong jing yin yue [1990s]
EAP012/1/2/6: Nanhua dong jing yin yue [1990s] EAP012/1/2/7: Miheimen dong jing yin yue [1990s]
EAP012/1/2/8: Miheimen dong jing fang wen [2001] EAP012/1/2/9: Wujie dong jing yin yue [c 2000]
EAP012/1/2/10: Wujie dong jing fang wen [c 2000] EAP012/1/2/11: Wuding Maojie dong jing yin yue [2004]
EAP012/1/2/12: Wuding dong jing yin yue [1990-2006] EAP012/1/2/13: Yao'an dong jing yin yue [1990-2006]
EAP012/1/2/14: Yongren dong jing yin yue [1990-2006] EAP012/1/2/15: Yuanmou dong jing yin yue [1990-2006]
EAP012/2/1: [Dong jing pu] [20th century] EAP012/3/1: Dong jing qiang pu [1982]
EAP012/4/1: [Dong jing gong che pu] [1946] EAP012/5/1: Luliang dong jing yin yue zheng li chu gao [1990]
EAP012/6/1/1: Heijing dong jing yin yue [? 1978-1991] EAP012/6/1/2: Yaozhan dong jing yin yue [1980-1990]
EAP012/6/1/3: [Yunnan sheng qi yue qu ji cheng Qujing diqu Huize xian dong jing qi yue qu bu fen] [1996] EAP012/6/1/4: Kunmin dong jing hui Peng Youshan hui yi lu [1990s]
EAP012/6/1/5: Yunnan Luliang Cuandi gu yue kunju qu pu di yi zu xue xi yan zou zi liao [2002] EAP012/6/1/6: Sheng Qunzhong yi shu guan lai xin [1981]
EAP012/6/1/7: Dong jing gu dian yin yue [1996] EAP012/6/1/8: Huize dong jing yin yue [1990s]
EAP012/6/2/1: Heijing dong jing lu yin [1989] EAP012/6/2/2: Luliang dong jing yin yue [2006]
EAP012/6/2/3: Huoguanhui [1993] EAP012/6/2/4: Huoguanhui [2004]
EAP012/6/2/5: Ba yue shi wu zuo hui [2006] EAP012/6/2/6: Guanyinhui [2006]
EAP012/6/2/7: Zuozai [1993] EAP012/6/2/8: Cuandi gu yue [2004]
EAP012/6/2/9: Cuanxiang gu yue [2001] EAP012/6/2/10: Bata gu yue [2006]
EAP012/6/2/11: Qujing shi cuanxiang gu dian yin yue [2006] EAP012/7/1: Tai shang wu ji da cheng yi sheng gai tian gu fo tao yuan ming sheng zhen jing he kan [1878]
EAP012/7/2: Da cheng miao fa lian hua tan jing li qing [1865] EAP012/7/3: Da cheng miao fa lian hua tan jing juan shang [? 1865]
EAP012/7/4: Da cheng miao fa lian hua tan jing juan zhong [? 1865] EAP012/7/5: Da cheng miao fa lian hua tan jing juan xia [? 1865]
EAP012/7/6: Da dong xian jing juan shang [1987] EAP012/7/7: Da dong xian jing juan zhong [1987]
EAP012/7/8: Da dong xian jing juan xia [1987] EAP012/7/9: Da dong xian jing juan li qing [1987]
EAP012/7/10: Gao shang Yuhuang ben xing ji jing yan yi kai tan li qing [1865] EAP012/7/11: Gao shang Yuhuang ben xing ji jing yan yi juan shang [1864]
EAP012/7/12: Gao shang Yuhuang ben xing ji jing yan yi juan zhong [1864] EAP012/7/13: Gao shang Yuhuang ben xing ji jing yan yi juan xia [1864]
EAP012/7/14: Yin yue qiang diao pu zi ke ben [late 19th century] EAP012/7/15: Chuxiong Yi zhou dong jing gu yue [2005]
EAP012/7/16: Min zu min jian gu yue-gong chi pu yi jian pu ben [2006] EAP012/7/17: Sanguan dong jing juan xia [1911]
EAP012/7/18: Xuan men an tan li zhuan ke [1986] EAP012/7/19: San yuan bao chan quan han [1911]
EAP012/7/20: Xuan men gong ke kai tan ke yi quan han [1986] EAP012/7/21: Sanguan dong jing li qing [1911]
EAP012/7/22: Sanguan dong jing juan shang [1911] EAP012/7/23: Sanguan dong jing juan zhong [1911]
EAP012/7/24: Tai shang wu ji da cheng yi sheng gai tian gu fo tao yuan ming sheng zhen jing he kan [1878] EAP012/8/1/1: Bao'en jing qian bu shang juan [19th century]
EAP012/8/1/2: Bao'en jing qian bu zhong juan [19th century] EAP012/8/1/3: Bao'en jing qian bu xia juan [19th century]
EAP012/8/1/4: Bao'en jing kan bu li qing [19th century] EAP012/8/1/5: Bao'en jing kan bu li chan [19th century]
EAP012/8/1/6: Guan di jue shi zhen jing li wen [19th century] EAP012/8/1/7: Shenggao [19th century]
EAP012/8/1/8: Guan di jue shi zhen jing juan shang [19th century] EAP012/8/1/9: Guan di jue shi zhen jing juan zhong [19th century]
EAP012/8/1/10: Guan di jue shi zhen jing juan xia [19th century] EAP012/8/1/11: Wenchang da dong tan jing juan shang [19th century]
EAP012/8/1/12: Wenchang da dong tan jing juan zhong [19th century] EAP012/8/1/13: Wenchang da dong tan jing juan xia [19th century]
EAP012/8/1/14: Dong jing yin yue EAP012/8/1/15: Xiangshan sheng dian yi [19th century]
EAP012/8/1/16: Xiangshan sheng dian er [19th century] EAP012/8/1/17: Xiangshan sheng dian san [19th century]
EAP012/8/1/18: Tai shang yu qing wu ji zong zhen Wenchang da dong tan yan xian jing quan bu juan shang [19th century] EAP012/8/1/19: Tai shang yu qing wu ji zong zhen Wenchang da dong tan yan xian jing quan bu juan zhong
EAP012/8/1/20: Tai shang yu qing wu ji zong zhen Wenchang da dong tan yan xian jing quan bu juan xia EAP012/8/1/21: [""Dong jing yin yue"" zi liao zhi yi] [1960-1983]
EAP012/8/1/22: [""Dong jing yin yue"" zi liao zhi er] [1981-1982] EAP012/8/1/23: [""Dong jing yin yue"" zi liao zhi san] [1982]
EAP012/8/1/24: [Zhao Peizhi xian sheng zi liao] [1984-1991] EAP012/8/1/25: [Qiaojia suona qu pai] [1962]
EAP012/8/1/26: [Mengzi xian dong jing gu yue fu Kunming xue xi hui bao yan zou xin bian ci] [1989] EAP012/8/1/27: [Dong jing yinyue] [1981]
EAP012/8/1/28: [Dali shi Xiaguan dong jing yue pu] [1984] EAP012/8/1/29: [Bazhai min jian dong jing yin yue] [1983]
EAP012/8/1/30: [Heqing dong jing yin yue] [1981] EAP012/8/1/31: [Baoshan dong jing gu dian yin yue xuan] [1980-1981]
EAP012/8/1/32: [Dali shi Xiaguan dong jing yin yue qu pu shang] [1985] EAP012/8/1/33: [Dali shi Xiaguan dong jing yin yue qu pu zhong] [1985]
EAP012/8/1/34: [Dali shi Xiaguan dong jing yin yue qu pu xia] [1985] EAP012/8/1/35: Wenshan dong jing yin yue qu pu [1981]
EAP012/8/1/36: Yongsheng han zu yin yue [1984-1985] EAP012/8/1/37: Xiangshan sheng dian si
EAP012/8/1/38: Xiangshan sheng dian wu EAP012/8/1/39: Xiangshan sheng dian liu
EAP012/8/1/40: Jingdong min jian qi yue qu [1986] EAP012/8/1/41: Lijiang naxi gu yue [November 1978]
EAP012/8/1/42: Tianji jing deng dong jing yin yue yi [early 20th century] EAP012/8/1/43: Tianji jing deng dong jing yin yue er [early 20th century]
EAP012/8/1/44: Xinping yi zu dai zu zi zhi xian dong jing yin yue xuan [1981] EAP012/8/1/45: [Pu'er min zu min jian yin yue zi liao] [1982]
EAP012/8/1/46: [Chuxiong dong jing yin yue] [1984] EAP012/8/1/47: [Tonghai dong jing yin yue]
EAP012/8/1/48: [Mile dong jing yin yue] [December 1981] EAP012/8/1/49: [Weixi dong jing yin yue] [1991]
EAP012/8/1/50: [Lincang dong jing qu pu] [1982] EAP012/8/1/51: [Jianshui xian min zu min jian yin yue xuan ji]
EAP012/8/1/52: [Qujing dong jing qu pu] [1989] EAP012/8/1/53: [Dong jing yin yue gong che pu]
EAP012/8/1/54: [Dali shi xiaguan min jian gu yue dui yin yue hui jie mu dan] [1984] EAP012/8/1/55: [Jing qiang bu fen]
EAP012/8/1/56: [Guzheng qu ji] [1963] EAP012/8/1/57: Dong jing yin yue diao cha bao gao [1982-1984]
EAP012/8/1/58: Dong jing yin yue de lai wang xin jian [1983-1984] EAP012/8/2/1: Luxi dong jing yin yue hui [1980s]
EAP012/8/2/2: Cangshan dong jing yin yue [2004] EAP012/8/2/3: Dali shen yun yin yue hui [2004]